Протокол №29 от 12.09.2017

П Р О Т О К  О  Л   № 29

На 12.09.2017 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Обсъждане и вземане на решение за създаване на документален филм, отразяващ историята на Софийската адвокатура;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Вземане на решение по чл. 33 (3) ЗПП – становище по получени заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Молби по чл. 36 (3)ЗА;

8.  Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК

2.          Александър Машев – Зам. Председател на САК

3.       Александър Андреев

4.         Пейчо Пейчев – Секретар на САС

5.          Богдан Петров

6.       Десислава Миразчийска

7.       Детелина Попова

8.       Жанет Желязкова

9.       Лидия Дикова

10.     Лили Лозанова

11.                Мария Вълканова

12.     Стефан Марчев

     Не присъстват основни членове:

   1. Златка Стефанова

   2. Динела Велкова

   3. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1.       Васил Киров

2.       Владимир Дончев

3.       Георги Леков

4.       Елка Пороминска

5.       Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС.

   Христо Христов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 12 “За” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет да направи искане до Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на честване на 120 години от основаването на Софийски адвокатски съвет чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000,оо /петдесет хиляди/ лева за създаване на документален филм, отразяващ историята на Софийската адвокатура.

     Заседанието продължава след почивката.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Любомира Димитрова Митева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цвета Трайчева Въргова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Виолета Манчева Костова, считано от 08.09.2017 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Десислава Георгиева Русева, считано от 08.09.2017 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Десислава Григорова Георгиева, считано от 08.09.2017 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Иван Димитров Миланов, считано от 08.09.2017 година.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти, в случай че това не е направено.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Любомир Костадинов Стоилов, считано от 01.09.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се прекрати процедурата по регистрация на Адвокатско дружество “Табаков и Илиева”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Гунева, Ангелова и Атанасова” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва за съдружник и управител Никол Аделинова Атанасова;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Гунева и Ангелова” на Адвокатско дружество “Гунева, Ангелова и Атанасова”;

Дружеството ще се управлява и представлява от тримата управители заедно и поотделно, а именно: адвокат Кристина Тодорова Гунева, Ваня Георгиева Ангелова и Никол Аделинова Атанасова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димова – Навущанова” и вписва Мария Димова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и вписва Ралица Венциславова Петракиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

     3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълкова и Дончева” и вписва Боряна Лъчезарова Джупанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Гемков и партньори” и отписва Атанас Георгиев Доцински от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Димова – Навущанова” и отписва Генади Димитров Михайлов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 58 кандидати, членове на Софийска адвокатска колегия, подали до Софийски адвокатски съвет, в срок до 08.09.2017 година вкл., заявления по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП, ведно със справка за дисциплинарна съдимост за кандидатите с наложени дисциплинарни наказания.

Заседанието продължава след почивката.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет определя следните свои представители: адвокат Ивайло Данов, адвокат Пейчо Пейчев и адвокат Жанет Желязкова, които да вземат участие в Конференция, която ще се проведе в гр. София, хотел „Балкан“ (Шератон), зала „Средец“ на 29.09.2017 г. на тема: „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.”

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет определя адвокат Александър Андреев за провеждане на обучителен курс по изпълнение на Комуникационна стратегия на българската адвокатура, който ще се проведе на 02, 03 и 04 октомври 2017 г. в сградата на Висшия адвокатски съвет, заседателна зала.

     Гласували: 11 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет определя адвокат Александър Андреев за модератор на тържественото честване на 120-годишнината от създаването на САК на 11.10.2017 г. от 12,оо часа в камерна зала “България”.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Възлага на адвокат Желязкова да проучи възможностите за осигуряване от страна на САС на карти МУЛТИСПОРТ за членове на САК.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Припомням, че следващото заседание е редовно.

     Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.56 часа.

                                          Адв. Ивайло Данов:……………………

                                               /Председател на САК/

                                          адв. Пейчо Пейчев: ………………….

                                               /Секретар а САС/

Споделяне