Протокол №28 от 05.09.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 28

 

На 05.09.2017 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределяне на депозитни дела;

5.  Обсъждане на предложение от САС до Председателя на СГС за привеждане на дейността на администрацията на СГС в съответствие с новия ПАС;

6.  Разглеждане и одобряване на правила за отпускане на финансова помощ на адвокатите от САК;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Разни.

 

На заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК

2.                   Александър Машев – Зам. Председател на САК

3.       Александър Андреев

4.       Десислава Миразчийска

5.       Детелина Попова

6.                   Златка Стефанова

7.       Лидия Дикова

8.       Лили Лозанова

9.                   Мария Вълканова

10.     Чавдар Тончев

 

     Не присъстват основни членове:

   1. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

   2. Богдан Петров

   3. Динела Велкова

   4. Жанет Желязкова

   5. Стефан Марчев

 

Присъстват следните резервни членове:

1.       Васил Киров

2.       Владимир Дончев

3.       Катерина Кондакчиева

 

       Присъства представител на КС.

   Христо Христов

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

    

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Велислав Рангелов Йонев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.08.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Добромир Стоянов Димитров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.08.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Невин Абилова Рамаданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.08.2017 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Антоанета Страхилова Миткова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.08.2017 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Варка Костадинова Калайджиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Павел Габриелов Пенков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Динко Борисов Петков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Кристиян Бориславов Гочев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Господин Марков Бумбаров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марин Георгиев Стоянов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мариета Стоянова Динева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Зорница Иванова Вълчанова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Игнат Николов Недков, считано от 02.06.2017 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 16 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Станев и Григоров”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Иванова и Стоичкова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 63 (1)ЗА уважава заявление на Адвокатско дружество „Трифонова, Вуковска и Митева” за преместване на адвокатското дружество от Адвокатска колегия Кюстендил в Софийската адвокатска колегия.

На осн. чл. 61 ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийския адвокатски съвет Адвокатско дружество “Трифонова, Вуковска и Митева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Тончева и Рангелов” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава адвокат Стефан Тодоров Рангелов като съдружник и управител;

     Вписва като съдружник Елена Хрисимова Стефанова, адвокат от Адвокатска колегия Пловдив;

     Адвокат Стефан Рангелов дава писмено съгласие на осн. чл. 59, ал. 3 ЗА да се запази наименованието на дружеството.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Варадинова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава Иво Христов Мешински като съдружник;

     Вписва като съдружник адвокат Любомира Любомирова Семерджиева – Белопитова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Леденов” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Цветелина Марианова Ангелова-Великова;

     Вписва като съдружник адвокат Вилиана Михайлова Стоянова;

     Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество “Ангелова и Леденов” на Адвокатско дружество “Леденов”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Петрова и Абаджиев” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Васил Миланов Велинов;

     Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество “Петрова, Миланов и Абаджиев” на Адвокатско дружество “Петрова и Абаджиев”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружиеРадан Кънев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Леденов” и вписва Николай Пламенов Китанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мариана Славчева Митова и вписва София Петрова Гогушева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Емил Методиев Николов и вписва Владимир Емилов Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Горанова и Христова – Аличкова” и вписва Петя Руменова Петрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” и отписва Йорданка Тодорова Николова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълков, Урдев и партньори” и отписва Росица Колева Кунева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Николета Димитрова Шереметева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрилов, Николов, Попсавова и съдружници” и отписва Дария Милчева Йорданова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и отписва Маргарита Бориславова Борисова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на адвокат Мариана Славчева Митова и отписва Диан Валериев Кьосев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7. Уважава заявлението на адвокат Бисер Янков Атанасов и отписва Румен Радославов Димитров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка пета от дневния ред:

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се изпрати от името на Софийски адвокатски съвет изготвеното писмено предложение до Председателя на СГС за привеждане на дейността на администрацията на СГС в съответствие с новия Правилник за администрацията в съдилищата.

 

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Приема правила за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от САК.

 

 

По точка осма от дневния ред:

    

 

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Определя адвокат Златка Стефанова за отговорник на семинара по наказателно право в Лозенец от 14 до 17.09.2017 г.

     Определя адвокат Стефан Марчев за отговорник на семинара по наказателно право в Лозенец от 21 до 24.09.2017 г.

 

     Гласували: 8 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет на 12.09.2017 г. от 14.00 ч.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.30 ч.

 

                               Адв. Ивайло Данов: …………………………………….

                                     /Председател на САК/

 

                               Адв. Мария Вълканова: ……………………………..

                                     /ИД Секретар на САС/

 

Споделяне