Протокол №27 от 15.08.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 27

 

На 15.08.2017 г. от 14.41 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Доклад за подготовката на честването на 120-та годишнина на САК;

5.  Разпределяне на депозитни дела;

6.  Разни.

 

На заседанието присъстват следните основни членове:

1.                   Александър Машев – Зам. Председател на САК

2.                   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Александър Андреев

4.                   Богдан Петров

5.       Десислава Миразчийска

6.       Детелина Попова

7.                   Динела Велкова

8.       Лили Лозанова

9.                   Мария Вълканова

10.     Стефан Марчев

11.                Чавдар Тончев

 

     Не присъстват основни членове:

   1. Ивайло Данов  – Председател на САК

   2. Лидия Дикова

   3. Златка Стефанова

   4. Жанет Желязкова

 

Присъстват следните резервни членове:

1. Васил Киров

4. Катерина Кондакчиева

5. Наталия Илиева

Присъства представител на КС.

     Николай Николов

 

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Добър ден, колеги, имаме необходимият кворум, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Росица Ангелова Астаткова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.07.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Цветанов Расташки от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.08.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симеон Ивов Недялков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.08.2017 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Траян Ставрев Таргов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.08.2017 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стефан Янков Петков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.08.2017 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ива Иванова Велева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Виктория Николаева Василева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

 Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Виолета Христова Стоянова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Катя Вълчинова Русалийска – Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анета Димитрова Донева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мая Иванова Андонова – Генова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Константинова и Ковачева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Максимова и Динков” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Вписва промяна в адреса на управление на адвокатското дружество, както и промяна в адресите на канторите на адвокатите – съдружници.

     Новият адрес е: София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 83, вх. 2, ет. 2, ап. 12.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Христов и съдружници” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Вписва като съдружник адвокат Биляна Димитрова Шагова – Ангелова. 

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Цеков и Цекова” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Вписва като съдружник адвокат Александър Любомиров Цеков. 

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

    

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Райчинова и съдружници” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Вписва като съдружник адвокат Анелия Иванова Иванчева. 

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

 

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България/Дънкан Уестън” и вписва Гергана Кателинова Кременска в регистъра на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Занев, Петров и партньори” и вписва Георги Иванов Христов в регистъра на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Рокас – клон България, Йоанис Рокас” и вписва Дарина Борисова Петрунова в регистъра на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Карапанайотов, Лесова, Табанска” и отписва Александър Илиев Василев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на адвокат Ралица Иванова Мутафова и отписва Цветелина Василева Бикова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

 

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се публика на сайта на САК съобщение, че на 11.10.2017 г. от 10.00 ч. ще се проведе молебен в църквата “Света Неделя”, а вечерта ще има тържествен концерт в зала “България”.

Съобщението да се допълни с това, че програмата през деня ще бъде уточнена и обявена на сайта допълнително.

    

 

     Заседанието продължава след почивката.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се изпратят съобщения на ел. поща на членовете на САК във връзка с честването на 120-годишнината за провеждането на молебен в 10.00 часа на 11.10.2017 г., както и за концерта вечерта на същата дата.

    

    

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се изпрати дисциплинарно дело № 74/2017 г. на Дисциплинарния съд при Софийска адвокатска колегия по компетентност.

 

    

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Възлага на Комисията за дисциплинарна политика при съвета на Софийска адвокатска колегия да направи анализ, относно зачестили случаи на нелоялна конкуренция и неетични практики, както и посредничество на юридически лица във връзка с упражняване на адвокатска дейност.

     След изготвянето му комисията да внесе проект за решение.

    

    

 

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.07 ч..

     Следващата дата е 05.09.2017 г. от 14.00ч.

    

                                     Адв. Александър Машев: ………

                                     /Зам.председател на САК/

 

 

                                     Адв. Пейчо Пейчев: …………………

                                     /Секретар на САС/

Споделяне