Протокол №25 от 25.07.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л     № 25

 

На 25.07.2017 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Дисциплинарни преписки;

5.  Вземане на решение за унищожаване на бюлетини, пълномощни и др. книжа от проведени избори за последните пет години;

6.  Избор на оферта за извършване на финансова ревизия на САС за периода 01.01.2015 – 28.06.2017 г.;

7.  Доклад на организационния комитет във връзка с подготовката на честването на 120-годишнината от създаването на САС;

8.  Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват основни членове:

1.       Ивайло Данов  – Председател на САК

2.                   Александър Машев – Зам. Председател на САК

3.                   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.                   Богдан Петров

5.       Десислава Миразчийска

6.                   Динела Велкова

7.       Лидия Дикова

8.       Лили Лозанова

9.                   Мария Вълканова

10.                Стефан Марчев

 

     На откриването не присъстват:

   1. Александър Андреев

   2. Жанет Желязкова

   3. Златка Стефанова

   4. Детелина Попова

   5. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Наталия Илиева

Присъства представител на КС.

     Христо Христов

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

 Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Христова Комсийска – Шимерова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мая Любчова Кирилова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Табаков и Илиева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.        

 

 

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като съдружник адв. Мариян Веселинов Маринов;

     Вписва като съдружник адв. Димитър Николов Димитров;

     Вписва промяна на адреса, както следва: София, ул. “Войводина могила” № 42, партер, ап. 1;

     Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество ”Маринов и Шаламанова” на Адвокатско дружество “Димитров и Димитрова”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Динкова и Димитров“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като съдружник и управител адв. Йоана Цолова Петрова;

     Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество ”Динкова, Димитров, Петрова” на Адвокатско дружество “Динкова и Димитров”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Петрова“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като съдружник и управител адв. Наталия Веселинова Павлова;

     Вписва нов съдружник адв. Павлина Денева Николова;

     Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество ”Петрова и Павлова” на Адвокатско дружество “Петрова”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” за промяна на адреса, както следва: София 1303, ул. “Осогово” № 32-34, ет. 2, офис 02.01.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

 

Гласували: 10 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружиеИлчев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Пламен Станчев Запрянов и вписва Станислав Пламенов Запрянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Плочева, Вълчев и съдружници” и вписва Димитър Крумов Епитропов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” и вписва Антонио Антонов Костадинов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Кисьова, Стаменова, Бобчева” и вписва Юлия Любомирова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов” и отписва Людмил Стефанов Петков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

    

      

    

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Одобрява офертата на ЕТ “ЕЛИ-ЕЛКА БОШНАКОВА” за провеждане на финансова ревизия на САС за периода 01.01.2015 г. – 28.06.2017 г.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, предлагам ви десет минути почивка.

 

     Заседанието продължава след почивката.

 

По точка осма от дневния ред:

    

 

    

     Гласували: 9 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане сигнал № 4796/06.07.2017 г.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане сигнал № 5075/18.07.2017 г.

    

 

    

...

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Благодаря ви.

     Обявявам за закрито заседанието в 18.32 часа.

 

 

                                     Адв. Ивайло Данов: ………………..

                                          /Председател на САК/

    

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне