Протокол №24 от 18.07.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 24

 

На 18.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Разпределение на депозитни дела;

7.  Вземане на решение за предаване на ДС на адвокатите, членове на САК, които не са платили три или повече поредни вноски за първото полугодие на 2017 година;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Определяне на броя и състава на комисиите към Софийски адвокатски съвет;

10.         Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват основни членове:

1.       Ивайло Данов  – Председател на САК

2.                   Александър Машев – Зам. Председател на САК

3.                   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.                   Александър Андреев

5.                   Богдан Петров

6.       Десислава Миразчийска

7.                   Динела Велкова

8.       Лидия Дикова

9.       Лили Лозанова

10.                Мария Вълканова

11.                Стефан Марчев 

12.     Чавдар Тончев

 

     На откриването не присъстват:

   1.Жанет Желязкова

  1. 2.Златка Стефанова
  2. 3.Детелина Попова

 

 

 

 

На откриване на заседанието присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Георги Леков

3. Елка Пороминска

4. Катерина Кондакчиева

5. Наталия Илиева

Не присъства представител на КС.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ДИАНА САВОВА АНГЕЛОВА – ГЕОРГИЕВА

ДИЯНА СЪБЕВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯНА ВАСКОВА НИКОЛОВА

КРАСИМИРА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДУЛОВА

МАТИЛДА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ЯВОР ДАНЧЕВ ДОЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ПАНДЖАРОВ

БОРИС ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

БОРИСОВ ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ

БОЯН ГЕОРГИЕВ ЛИМБЕРОВ

ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВ

ЖАНЕТА МИТКОВА ФИЛЕВА

ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА ХАДЖИЙСКА

ЛЮБЕН МИНЧЕВ КАЗАНЛИЕВ

МИЛА ИВОВА РАБАДЖИЕВА

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАЙДАКОВ

ПЕТЪР ОБРЕТЕНОВ ОБРЕТЕНОВ

ПОЛИНА АНТОНОВА ВЕЛЧЕВА

РОСЕН ПЕНЧЕВ РАШКОВ

СВЕТЛОМИРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА РУМЕНОВА ПОПОВА

ТОМА ЧАВДАРОВ ТОМОВ

 

По точка втора от дневния ред:

     Адв. Стефанова влиза в 14.49 часа.

     Адв. Желязкова влиза в 14.57 часа.

 

 

 

Кворумът е от 14 човека.

 

    

     Гласували: 8 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ”

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Кандидатите за прием в Софийска адвокатска колегия към момента на събеседването следва да декларират липсата на пречки по чл. 5, ал. 2 ЗА.

    

     Гласували: 8 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                6 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът 

    

Р Е Ш И:

Кандидатите за прием в Софийска адвокатска колегия могат да подадат заявление за вписване и при наличие на пречки по смисъла на чл. 5, ал. 2 ЗА, но към момента на събеседването същите задължително следва да попълнят допълнителна декларация за липсата на такива пречки.  

Гласували 10 ”ЗА”

           3 “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 17.07.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване, при условие че същите представят до клетвата изискуемите документи за прекратяване на трудовото си правоотношение;

1. БОЯНКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. СТЕЛИЯНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИРЕНА БОЯНОВА КОЛЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ИВЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

На събеседването не се яви кандидатът Йорданка Стефанова Иванова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

 

 

Гласували: 12 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия адвокат СТОЯН СТЕФАНОВ ЧАТАЛБАШЕВ, който на 17.07.2017 г. се яви и успешно премина интервю - събеседване

Съгласно Решение на ВАС № 1784/2016 г. адв. Чаталбашев не дължи встъпителна вноска.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували 14 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 17.07.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЙОНЕТА НИКОЛАЕВА НИЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СТОЯН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ  – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АНЕЛИЯ МИЛКОВА УЗУНОВА – адвокат.

4. КАТЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. СТЕФКА ЖИВКОВА БОЗОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. КРЕМЕНА АСЕНОВА ДАНЕВА  – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

        

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Весела Пламенова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефан Стоилов Караджов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Теменуга Стойкова Крастойкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Антон Петров Антонов, считано от 06.02.2017 г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Пламен Дочев Байрамов, считано от 12.04.2017 г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Васил Драголов Драголов, считано от 15.06.2017 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Вписва Валерия Божидарова Иванова и Камен Колев Иванов като съдружници.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Джулева и Аврамов”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.        

 

    

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

               

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Спасов и Христов”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

    

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът 

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Сергиев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Лилия Бориславова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и вписва Калина Цветомирова Кръстева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и вписва Елена Юлиева Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Ралица Иванова Мутафова и вписва Мартин Валентинов Дерменджиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

    

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати оказали правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И: 

     Предава на дисциплинарен съд 217 адвокати от САК, които не са си платили три или повече поредни вноски за първото полугодие на 2017 г.

 

 

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за дисциплинарна политика: Ваня Траянова, Чавдар Тонев, Жанет Желязкова, Мария Вълканова и Детелина Попова.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за прилагане на Закона за правната помощ: Александър Машев, Пейчо Пейчев и Десислава Миразчийска за.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за повишаване на професионалната квалификация: Златка Стефанова, Стефан Марчев, Лили Лозанова, Жанет Желязкова и Динела Велкова.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за социалната политика и подпомагане: Пейчо Пейчев, Лидия Дикова и Владимир Дончев.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за международни отношения: Ивайло Данов, Александър Андреев, Богдан Петров, Георги Леков и Васил Киров.

 

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за сътрудничество и информация: Александър Машев, Катерина Кондакчиева, Богдан Петров, Стефан Марчев и Детелина Попова.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя следните членове на Комисията за защита на професионалните права на адвоката, за адвокатската етика, сигнали и предложения: Ваня Траянова, Чавдар Тончев, Георги Вълчанов, Елка Пороминска и Наталия Илиева.

 

По точка десета от дневния ред:

 

 

 

Гласували 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 25.07.2017 година от 14.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, закрива заседанието в 19.43 часа.


адв. Ивайло Данов: ...............

/Председател на САК/


адв. Пейчо Печев: ...............

/Секретар на САС/

Споделяне