Протокол №23 от 11.07.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 23

 

На 11.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него;

6.  Определяне на броя и състава на комисиите към Софийски адвокатски съвет;

7.  Разни.

 

За откриване на заседанието присъстват основни членове:

1.       Ивайло Данов  – Председател на САК

2.                   Александър Машев – Зам. Председател на САК

3.                   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.                   Богдан Петров

5.       Десислава Миразчийска

6.                   Динела Велкова

7.                   Златка Стефанова

8.       Лидия Дикова

9.       Лили Лозанова

10.                Мария Вълканова

11.     Чавдар Тончев

 

За откриване на заседанието присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров

5. Георги Леков

6. Елка Пороминска

7. Катерина Кондакчиева

8. Наталия Илиева

Присъства представител на КС:

Николай Николов

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка втора от дневния ред:

    

     Адв. Марчев влиза в зала. Часът е 14.17. Кворумът е от 12 души.

    

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Марчев, Стефанова

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Заличава от регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийски адвокатски съвет, Адвокатско дружество “Иванов и Иванова” с мотива, че дружеството година и три месеца след решението на Софийски адвокатски съвет за вписването му в регистъра не е направило необходимите постъпки за вписването му в регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд, с което не е изпълнил изискването на чл. 62 (2)ЗА.    

     А съгл. чл. 3 (2) от Дружествения договор, дружеството се смята за възникнало като юридическо лице от момента на висването на съдебното решение за учредяването му в регистъра на адвокатските дружества при СГС.

     Водим от горното, Софийският адвокатски съвет заличава от регистъра на САК Адвокатско дружество “Иванов и Иванова”.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Костадинов и Манчев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Ангов, Шилингарски и Петрова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Дончева и Димитров”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Витанови”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Бързашка, Ангелова, Димитрова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

  

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Ива Тодорова Иванова и вписва Христо Иванов Христов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Светлин Тихомиров Марков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Павлина Николова Манчева и вписва Здравка Григорова Стефанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.


 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Дикова

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът                       

 

     Р Е Ш И:

     Тези членове на Софийския адвокатски съвет, които са вписани в НРПП, да не участват в разпределението на депозитни дела.

 

    

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема следните вътрешни правила за работата на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него:

 

Раздел I.

Общи положения

Чл.1 С тези „Вътрешни правила за работата на Софийския адвокатски съвет (САС) и помощните органи към него” (наричани по-нататък за краткост „правила”) се урежда организацията на дейността на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него на основание разпоредбите на чл.89 от Закона за адвокатурата (ЗА).

Чл.2 Към САС се създават комисии, в работата на които участвуват всички избрани членове на съвета, включително и резервните членове. Комисиите могат да привличат сътрудници и външни експерти за подпомагане на своята работа.

 

Раздел II.

Функции

Чл.3 САС осъществява възложените му от чл. 89 от Закона за адвокатурата функции.

 

Раздел III.

Структура

Чл. 4 Софийският адвокатски съвет се състои от избраните в съответствие с чл. 99 във връзка с чл. 86 от Закона за адвокатурата основни и резервни членове. Председателят на САС е по право основен член на съвета.

Чл. 5 (1) Софийският адвокатски съвет избира измежду своите основни членове Заместник-председател и Секретар.

 (2) Председателят и всеки член на САС може да прави предложение за Заместник-председател, както и за Секретар на съвета, които се гласуват от САС.

Чл. 6 Софийският адвокатски съвет избира измежду своите членове работни комисии в помощ на дейността си.

Чл. 7 (1) Председателят на САС:

      1/ Представлява Софийска адвокатската колегия и Софийски адвокатски съвет;

      2/ Организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет;

      3/ Свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет;

      4/ Ръководи пряко една от определените от съвета комисии;

 (2) При отсъствие на Председателя, той се замества от Заместник-председателя.

Чл. 8 Заместник-председателят на САС:

      1/ Замества Председателя в негово отсъствие;

      2/ Ръководи пряко една от определените от съвета комисии;

   3/ Отговаря за подготовка и участие на САС в програми и проекти.

Чл. 9 Секретарят на адвокатския съвет:

      1/ Ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на адвокатския съвет и финансово-стопанската дейност;

      2/ Организира заседанията на адвокатския съвет и подготвя материалите за него;

      3/ Ръководи и организира работата на щатните служители и на помощния персонал;

      4/ Координира дейността на помощните органи на адвокатския съвет;

      5/ Осигурява технически и административно цялата дейност на адвокатската колегия.

      6/ Ръководи пряко една от определените от съвета комисии;

      

Раздел IV.

Организация на дейността

Чл. 10 (1) Адвокатският съвет провежда редовни и извънредни заседания.

(2) Редовните заседанията на САС се провеждат всеки първи и трети вторник на календарния месец в седалището на САК от 14.00 часа.

(3) Най-късно до края на всяко редовно заседание на съвета всеки член може устно да направи предложения за включване на въпроси в дневния ред на следващо редовно заседание, които се протоколират. Председателят, а в негово отсъствие Заместник-председателят или Секретарят свикват заседанията на адвокатския съвет и определят дневния ред, който се съобщава от Секретаря на членовете на съвета най-късно до 13.00 часа на предходния работен ден преди всяко насрочено заседание. Съобщаването се извършва по електронен път на посочената от всеки член на съвета електронна поща.

(4) Извънредните заседания на съвета се свикват от Председателя, а в негово отсъствие - от Заместник-председателя или Секретаря, при условията на Закона за адвокатурата.

(5) Свикването на извънредно заседание, което не е било съгласувано с членовете на съвета на последното му редовно такова, се извършва чрез отправяне на покана по електронната поща до всички членове на съвета не по-късно от 72 часа преди заседанието с обозначение на датата, часа и дневния ред.

(6) В дневния ред на извънредните заседания се включват и всички въпроси, предложени писмено от членовете на съвета и постъпили в писмен вид на електронната поща на всички членове на съвета не по-късно от 48 часа преди свикване на съответното извънредно заседание.

(7) Адвокатският съвет приема предложения дневен ред, допълва го или го изменя с обикновено мнозинство при условията на чл. 88 от Закона за адвокатурата. При равен брой гласове решаващ е гласът на Председателя.

(8) Материалите за съответното заседание задължително се осигуряват от Секретаря на разположение на членовете на Софийския адвокатски съвет и Контролния съвет в канцеларията на САК най-късно 24 часа преди заседанието и се изпращат на посочената от всеки член на съвета ел. поща, ако това е възможно.

Чл.11 (1) Заседанията на адвокатския съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват лично поне 10 от основните членове на съвета. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Адвокатският съвет задължително води протоколи за своите заседания, които се подписват от председателстващия заседанието и Секретаря.

(3) Решенията, вписани в протоколите от заседанията на САС се обявяват на електронния сайт на САК в срок до 7 дни от деня на заседанието. Протоколите се завеждат и съхраняват в „Годишни протоколни книги за заседанията на САС” и се съхраняват в писмения им вид в канцеларията на САК в сградата на администрацията на САК от техническия сътрудник при САС. Всеки член на съвета може да поиска препис от протокол от Председателя, който се разпорежда да му бъде издаден в тридневен срок от поискването в писмен вид.

Чл.12 (1) Всички членове на САС получават за работата си възнаграждение в размер, определян от съвета в рамките на приетия от Общото събрание бюджет.

(2) За участие в заседанията на САС се изплаща възнаграждение само за един член на Контролния съвет, присъствал на заседанието. Присъствието му се удостоверява с вписване в протокола за заседанието. Размерът на възнаграждението е равен на това на член на САС и се определя от съвета в рамките на бюджета, приет от Общото събрание.

(3) За първата календарна година от избора на новоизбрания САС възнагражденията се изплащат само доколкото са предвидени в бюджета и от извънредни приходи.

(4) Председателят, Заместник-председателят, Секретарят и членовете на съвета получават командировъчни пари при осъществяване на функции и задачи на колегията извън град София с решение на САС. Общият размер на тези средства се залага в годишния бюджет на САК.

Чл.13 Всеки член на САС и на КС има право на достъп до информация за дейността и управлението на САК, както и да получи преписи от поискани документи. Молбите се подават до Председателя на САС.

 

Раздел V.

Постоянни и временни комисии на САС

Чл.14 (1) За изпълнение на възложените му от закона дейности САС избира в едномесечен срок от конституирането си постоянни комисии, съставени от неговите членове. Всеки член на САС участва в поне една комисия.

(2) Всяка комисия приема проекто-решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието нейни членове.

(3) Всяко проекто-решение на комисиите се предлага от председателя на съответната комисия за включването му в дневния ред на САС най-късно 72 часа преди началото на заседанието на съвета.

Чл.15 Постоянните комисии на САС са:

1/ Комисия за дисциплинарна политика;

2/ Комисия за прилагане на Закона за правната помощ;

3/ Комисия за повишаване на  професионалната квалификация;

4/ Комисия за социална политика и подпомагане;

5/ Комисия за  международни отношения;

6/ Комисия за сътрудничество и информация;

7/ Комисия за защита на професионалните права на адвоката, за адвокатската етика, сигнали и предложения ;

Чл.16 Извън изброените по-горе комисии САС може да създава  временни комисии, като с изрично свое решение определя техните задачи, предмет на дейност, състав и структура при спазване на принципите и правилата, заложени в настоящите правила.

Чл.17 (1) Всяка комисия се състои от трима или петима членове на САС.

(2) Председателят на комисията е основен член на САС.

Чл.18 Съставът на комисиите се определя и се променя с решение на САС след изслушване на предпочитанията на всеки член на съвета.

Чл.19 Първото заседание на всяка една от комисиите се провежда в 7-дневен срок от конституирането й от САС. На това заседание всяка комисия избира свой председател.

Чл.20 Всяка комисия осъществява своята дейност чрез редовни и извънредни заседания, като редовните заседания следва да се провеждат поне веднъж месечно.

Чл.21 (1) Редовните заседания на всяка комисия се свикват с покана по телефона от председателя на съответната комисия, след консултации с останалите членове на комисията за деня и часа на заседанието.

(2) Поканата за заседанието следва да се отправи по възможност не по-късно от 72 часа преди провеждането му. Поканата следва да съдържа въпросите от дневния ред.

(3) Поканата следва да бъде отправена до всички членове на съответната комисия и на посочената от тях електронна поща в горния срок.

Чл.22 (1) Въпросите от дневния ред на заседанията на съответната комисия се определят от нейния председател.

(2) В дневния ред на редовно заседание се включват и всички въпроси, предложени от членовете на комисията и постъпили в писмен вид на електронната поща на председателя на комисията не по-късно от 48 часа преди свикване на съответното редовно заседание.

(3) Комисиите могат да разглеждат и въпроси извън предварително включените в дневния ред, ако на редовното заседание присъстват всички членове на комисията и те единодушно приемат това.

Чл.23 (1) Извънредни заседания на комисиите се свикват от председателя на съответната комисия по негова инициатива или по решение на САС. В тези случаи датата, часът, мястото и дневният ред на извънредното заседание се определят от председателя или от САС.

(2) Поканата за извънредно заседание на съответната комисия следва да се съобщи на всички членове на комисията не по-късно от 48 часа преди провеждането му по реда на чл 21.

Чл.24 Заседанията на комисиите са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете им.

Чл.25 Комисиите приемат проекто-решения с обикновено мнозинство от присъстващите техни членове, които внасят за разглеждане от САС.

Чл.26 Комисиите задължително водят протоколи за своите заседания, които се подписват от всички присъствали членове на комисията и се завеждат в деловодството на САК.

 Чл.27 Комисиите изготвят и внасят в САС мотивирани проекто-решения по всички въпроси от областта на възложената им компетентност.

Чл.28 Комисиите на САС подготвят становища по проекто-решенията на останалите комисии, когато те засягат тяхната област на компетентност.

Чл.29 (1) По преценка на председателя на съответната комисия се изпраща за съгласуване проекто-решението на комисията до останалите комисии.

 (2) Комисиите се запознават с проекто-решенията, изпратени им за съгласуване и ако имат възражения или забележки по тях ги изразяват в писмено становище, което депозират в САС поне 48 часа преди съответното заседание на САС по тази тема.

 

Раздел VI.

Функции на постоянните комисии при САС

Чл.30 Комисия за дисциплинарна политика

      а/ Комисията подготвя и докладва пред САС всички дисциплинарни преписки със задължително писмено становище по всяка една от тях.

      б/ Комисията извършва проверки по изпълнение на изискванията на Закона за адвокатурата за практикуване на адвокатската професия.

 

 

Чл.31  Комисия за прилагане на Закона за правната помощ

      а/ Комисията организира на ротационен принцип правната помощ в САК по реда на Закона за правната помощ;

      б/ Комисията следи за точното изпълнение на Закона за правната помощ, като изработва ясни правила и критерии за подбора при определянето на „служебни защитници” и „особени представители”.

 

Чл.32 Комисия за повишаване на  професионалната  квалификация

      Комисията работи за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК и изработва програма за това, водена от следните принципи:

      а/ Осигуряване на възможност за задължително минимално годишно участие на всеки адвокат в повишаване на професионалната квалификация;

      б/ Финансиране до 75% от стойността на обучението от САС и съфинансиране от всеки участващ адвокат;

      в/ Търсене на възможности за финансиране на повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК от различни източници: Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”, от ВСС и от Министерство на правосъдието и др. – при организиране на съвместни семинари с участие на съдии, прокурори, длъжностни лица по вписванията или държавни съдебни изпълнители, от Камарата на нотариусите при организиране на смесени семинари с участие на нотариуси, от Камарата на частните съдебни изпълнители при организиране на смесени семинари с участие на съдебни изпълнители и при организиране на смесени семинари с други държавни или неправителствени организации.

      г/ Финансиране на повишаването на професионалната квалификация на адвокатите от САК от чуждестранни програми за обучение;

      д/ Максимално годишно използване на наличната база на САК в с. Лозенец за обучения;

      е/ Заделяне до 90% от извънредните приходи в бюджета за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК;

Чл.33 Комисия за социална политика и подпомагане

Комисията има следните задачи:

а/ следи за правилното разходване на предвидените за тази дейност средства от бюджета;

б/ разглежда и администрира постъпващите молби за социално подпомагане, които докладва на САС и изработва и предлага за одобрение от САС критерии в тази област;

в/ разглежда и администрира постъпващите молби за отдих в ОД „Лозенец”, които докладва на САС;

г/ разглежда и администрира постъпващите молби за отдаване под наем на кантори в притежаваните от САК помещения в Търговския дом, които докладва на САС;

д/ организира здравна профилактика на адвокатите от САК.

Чл.34 Комисия за  международни отношения

      Комисията организира и поддържа международните контакти на САС.

Чл.35 Комисия за сътрудничество и информация

(1) В областта на междуинституционалното сътрудничество и сътрудничество с други организации комисията има следните задачи:

      а/ Сътрудничество с ВАС и с останалите адвокатски колегии от страната;

      б/ Сътрудничество с други организации на юристи;

      в/ сътрудничество с неправителствени организации, базирани в Р. България;

      г/ сътрудничество с представителите на адвокатски дружества с чуждестранно участие или с чуждестранни адвокатски клонове;

      д/ културното сътрудничество;

      е/ сътрудничество и контакти с представители на  изпълнителната и законодателна власт, както и с ВСС , ИВСС, съд и прокуратура по проблеми на адвокатурата.

(2)  Комисията има за  задача да организира, проведе и обезпечи поддръжката и управлението на модерен уеб сайт на САК за информация, комуникации и обратна връзка с членовете на САК.

 (3) Комисията има за основна своя задача наблюдението и контрола над работата на системния администратор за своевременно обявяване на сайта на САК на всички предвидени в настоящите правила документи и на важни проекти, новини и обществено значими позиции на САС, както и за гарантиране на бърза обратна връзка с членовете на колегията и с други държавни и неправителствени органи и организации.

(4) Комисията има за задача организиране на концепция за цялостно  медийно отразяване на дейността на САК и САС и предприемане на действия в тази насока.

Чл.36 Комисия за защита на професионалните права на адвоката, за адвокатската етика, сигнали и предложения

Комисията има следните задачи:

      а/ организира както бързата обратна връзка с адвокати, чиито права са нарушени, така и бързата и законосъобразна реакция по тяхната защита пред съответните органи и лица.

      б/ организира даването на обществена гласност на положително решените проблеми с нарушени права на адвокати.

      в/ следи за регулиране на проблема с достъпа до съдебните сгради на адвокатите.

      г/ изготвя писмено становище и лобира пред председателите на съдилищата в София-град и в София-област относно задължителните минимални условия на практикуване на адвокатската професия.

       

Раздел VII.

Заключителни разпоредби

      § 1/ Настоящите „Вътрешни правила за дейността на САС и помощните органи към него се издават на основание чл. 89, т. 1 и т. 13 от Закона за адвокатурата.

      § 2/ Настоящите „Вътрешни правила за дейността на САС и помощните органи към него” са задължителни за всички помощни органи и за администрацията на САК.

      § 3/ Настоящите „Вътрешни правила за дейността на САС и помощните органи към него” отменят всички предходни решения на Софийския адвокатски съвет за организацията и дейността на съвета и за формирането и състава на комисии на адвокатския съвет, доколкото такива съществуват и са в противоречие с настоящите правила.

 

 

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

     Да се проведат два семинара в базата на Софийската адвокатска колегия в ОД с. Лозенец на следните дати:

     – В периода от 14-17.09.2017 г.

     – В периода от 21-24.09.2017 г.

     Темите и лекторите ще се уточнят допълнително и ще се обявят на сайта на колегията.

 

    

    

 


 

 

 

    

    

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Добре, колеги.

     Няма други въпроси, така че обявявам настоящото заседание на адвокатския съвет за приключено. Следващото заседание е редовно на 18 юли, от 14.00 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ………………………………

                                          /Председател на САК/

 

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………………………                                          /Секретар на САС/

Споделяне