Протокол №22 от 04.07.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 22

 

На 04.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Обсъждане на действия на Софийския адвокатски съвет във връзка с Заповед № РД-01-2239/13.06.17 г. на Председателя на СГС;

7.  Обсъждане и вземане на решение за извършване на финансова ревизия;

8.  Обсъждане и вземане на решение за честване на 120 – годишнината от създаването на Софийския адвокатски съвет и избор на организационен комитет;

9.       Разни.

 

За откриване на заседанието присъстват основни членове:

1.       Ивайло Данов  – Председател на САК

2.                   Александър Машев – Заместник - председател на САК

3.                   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.                   Александър Андреев

5.                   Богдан Петров

6.       Десислава Миразчийска

7.                   Динела Велкова

8.                   Златка Стефанова

9.                   Мария Вълканова

10.                Стефан Марчев

 

За откриване на заседанието присъстват следните резервни членове:

1.       Ваня Траянова

2.       Васил Киров

3.       Владимир Дончев

4.       Георги Вълчанов 

5.       Георги Леков

6.       Елка Пороминска

7.       Катерина Кондакчиева

8.        Наталия Илиева

 

Присъства представител на КС:

Христо Христов

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

 

     В зала влиза адв. Лили Лозанова. Часът е 14.12. Основните членове на съвета са 11 души.

 

По точка първа от дневния ред:

В зала влиза адв. Чавдар Тончев. Часът е 14.16. Основните членове на съвета са 12 души.

Гласували 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 03.07.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДИЯНА СЪБЕВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. Адвокат Венелинова се прехвърля от Адвокатска колегия – гр. Видин.

2. МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДУЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КРАСИМИРА  ИВАНОВА КРЪСТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МАТИЛДА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА  – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИЛИЯНА ВАСКОВА НИКОЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЯВОР ДАНЧЕВ ДОЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. КАТЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували “12” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 03.07.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. БОЯН ГЕОРГИЕВ ЛИМБЕРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СВЕТЛОМИРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЛЮБЕН МИНЧЕВ КАЗАНЛИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. РОСЕН ПЕНЧЕВ РАШКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЖАНЕТА МИТКОВА ФИЛЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ТОМА ЧАВДАРОВ ТОМОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МИЛА ИВОВА РАБАДЖИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ПЕТЪР ОБРЕТЕНОВ ОБРЕТЕНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА ХАДЖИЙСКА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. БОРИС ИВАНОВ ЛАЗАРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАЙДАКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ПОЛИНА АНТОНОВА ВЕЛЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ПАНДЖАРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. ТЕОДОРА РУМЕНОВА ПОПОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

На събеседването не се яви кандидатът Йорданка Стефанова Иванова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Теодора Димитрова Атанасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.06.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Станислав Кирилов Черкезов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.07.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, съветът

 

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Станислава Николова Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 27.07.2017 г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на личен състав и молителя.

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 4 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Миланов и Дочев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

  Уважава заявление на адвокатско дружество “Янков и партньори” за промяна в адреса на управление, както следва; София, ул. “Горски пътник” № 66, ет. 1, ап. 1.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 Уважава заявление на адвокатско дружество “Димитрова и Дограмаджиев” за отразяване на следните промени;

Заличава като управител адвокат Василена Петрова Димитрова.

Адв. Василена Димитрова остава съдружник в адвокатското дружество.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Ризова и партньори” и заличава от регистъра на адвокатките дружества при САК Адвокатско дружество “Ризова и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокатско съдружие “Марев и партньори” за промяна в адреса на управление, както следва; София 1303, ул. “Пиротска” № 45, вх. А,  ап. 8.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

СЕКРЕТАРЯТ: – Адвокатско съдружие “Елена Шопова”. Постъпило е заявление за промяна в дяловото разпределение между съдружниците. Това е за сведение, колеги.

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Кинстелар с.р.о., Адвокатска кантора – клон София/Лукаш Шевчик и вписва Камен Ивелинов Чанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “МкГрегър и партньори” и вписва Александра Валентинова Петрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска” и вписва Ирина Стоева Стоева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска” и вписва Виктория Марианова Станиславова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – адв. Марчев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Димитър Георгиев Николов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Гигова и партньори” и отписва Емил Валентинов Омайски от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” и отписва Димитър Георгиев Янев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 500 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

Адв. Жанет Желязкова влиза в зала. Часът е 14.50. Членовете на  съвета са 13 души.

Адв. Детелина Попова влиза в зала. Часът е 14.52. Членовете на  съвета са 14 души.

 

 

По точка шеста от дневния ред:

    

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:       

     Софийският адвокатски съвет предприема като първо свое действие среща между ръководството на Софийския адвокатски съвет и Председателя на Софийския градски съд, във връзка със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 година на Председателя на СГС и затрудненията, които тя създава пред адвокатите от САК за нормално упражняване на адвокатската професия.

 

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да бъде извършена финансова ревизия на Софийския адвокатски съвет за периода от 01.01.2015 г. до 28.06.2017 г.

    

      

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Определя краен срок за представяне на оферти в регистратурата на Софийския адвокатски съвет до 20 юли 2017 година, във връзка с предходно решение за извършване на финансова ревизия.

 

Точка осма от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се отбележи официално 120-годишнината от създаването на Софийския адвокатски съвет.

    

    

По точка девета от дневния ред:

    

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се проведе анкета със служителите на адвокатския съвет в срок до 20 юли 2017 г., с цел оптимизиране на административната дейност по обслужване на адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия.

 

    

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се извършват ежемесечни срещи между служителите и ръководството на САК с цел повишаване на контрола за етично поведение на служителите към адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия.

 

    

    

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е на 11.07.2017 г., от 14.00 ч.

     Колеги, закривам заседанието в 18.51 часа.

    

 

                                    Адв. Ивайло Данов: ……………….

                                          /Председател на САК/

Споделяне