Протокол №20 от 28.06.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 20

На 28.06.2017 г. от 11.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разпределение на депозитни дела;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Молби по чл. 36 ЗА;

8.  Разни.

На откриването присъстват следните основни членове:

1.  Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Георги Ламбрев Бакалов

5.  Ивайло Димитров Данов

6.  Ирина Василева Начкова

7.  Николай Стефанов Руневски

8.  Пейчо Йорданов Пейчев

9.  Тодор Филипов Филипов

10.    Чавдар Георгиев Тончев

     На откриването не присъстват следните основни членове:

1.  Елка Бойчова Пороминска

2.  Христо Иванов Христов

Не присъства представител на КС.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител, което се явява и и  последно за настоящия съвет. Ще ви помоля за оперативност и предварително ви благодаря за това, а след това ще ви благодаря и за съвместната ни дейност.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА СЕМЕРДЖИЕВА-БЕЛОПИТОВА

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА

ГАЛЯ ИВАНОВА БРАТУЛЕВА

ПОЛЯ ДОНКОВА ДОНКОВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лиляна Михайлова Зортева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.06.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Игор Олегов Лулев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.06.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Виктория Руменова Маринчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.06.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартина Георгиева Райчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.06.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 
.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цветан Димитров Цветков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.06.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ирена Генчева Кукенска от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.06.2017 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даниела Николаева Фъртунова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.06.2017 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цанко Найденов Цанков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.07.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 32 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.
     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Венеция Методиева Желева, считано от 01.07.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22, ал. 1, т. 2 ЗА отписва от САК адв. Стоян Александров Рътков.

Настоящето решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Господинов и Генчев”.

2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Дунавски”.

     3. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Икономакис Христос” – клон България, Христос Икономакис.

4. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Зорница Василева и Теодора Янкова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори”  за отразяване в регистъра на следната промяна:

     Заличава като адвокат-съдружник Радостина Огнянова Константинова-Томова;

     Вписва като съдружници адвокат Златина Иванова Кисьова и мл. адвокат Ива Едуард Николова.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България/Дънкан Уестън”  за отразяване в регистъра на следната промяна:

     Променя наименованието от Адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП-клон България/Дънкан Уестън“ на Адвокатско дружество “Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България/Дънкан Уестън”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева и Панев” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Вера Начкова Андонова;

Вписва като съдружник адвокат Ваня Георгиева Георгиева;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Андонова и Панев“ на Адвокатско дружество „Георгиева и Панев“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева“ и вписва Мария -Магдалена Ивайлова Стоилкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Катерина Красимирова Коева и вписва Енил Николаев Енев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Перусанов, Панайотов и партньори” и вписва Мартина Желязкова Петрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гергьовски” и вписва Николай Тодоров Каракашев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Йонев, Вълков, Ненов” и вписва Виктор Кирилов Вълков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Радослав Владимиров Шулев и вписва Бетина Мирославова Манчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Цветкова и партньори” и вписва Светослав Костадинов Пандилов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Цветкова и партньори” и вписва Симона Георгиева Белчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Мария Руменова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Любомир Цветанов Цеков и вписва Елия Димитрова Божилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Любомир Цветанов Цеков и вписва Виктория Нелкова Василева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и вписва Кристиан Александров Немцов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” и отписва Стойчо Димитров Гогов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Диляна Руменова Станева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Силвия Светославова Александрова и отписва Жанета Миткова Филева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” и отписва Мила Ивова Рабаджиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Китанов и партньори” и отписва Николай Христов Байдаков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявление на адвокат Валентина Кругер Милованова и отписва Боян Георгиева Лимберов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Данов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да награди всички адвокати, взели участие в организационния комитет по повод организацията и провеждането на Конференция на тема: По съвестта на вярата и по дълга на гражданската свобода. Приносът на Българската Православна Църква за спасяването на българските евреи с по един безплатен уикенд на х. “Адвокат” в Национален парк Витоша.

Адв. Пороминска допълнително ще представи списък на участниците в организационния комитет.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, благодаря ви за последното ни заседание. Благодаря ви. Закривам заседанието в 13.42 часа.

                                     Адв. Пламен Ангелов: ………………………

                                          /Зам. председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: ……………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне