Протокол №21 от 28.06.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 21

На 28.06.2017 г. от 14.05 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

   1. Избор на Секретар на САС

   2. Избор на Заместник - председател на САС

   3. Разни

Присъстват основни членове от новоизбрания Софийски адвокатски съвет:

Александър Димитров Машев

   Богдан Костадинов Петров

   Десислава Методиева Миразчийска        

   Детелина Димитрова Попова

Динела Иванова Велкова   

   Златка Стефанова Динева  

   Ивайло Димитров Данов

   Лидия Въчева Дикова

   Мария Димитрова Вълканова     

   Пейчо Йорданов Пейчев

   Стефан Николаев Марчев

   Чавдар Георгиев Тончев   

Присъстват резервни членове:               

    Георги Цветанов Леков        

    Георги Димитров Вълчанов     

   Елка Бойчова Пороминска

 Катерина Костадинова Кондакчиева

    Наталия Василева Илиева

По точка първа:

   Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Избира адв. Пейчо Йорданов Пейчев за Секретар на Софийския адвокатски съвет.

По точка втора:

   Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Избира адв. Александър Димитров Машев за Заместник - председател на САС.

По точка трета:

   Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Определя всеки първи и всеки трети вторник на месеца за провеждане на редовните заседания на Софийския адвокатски съвет.

   Определя начален час за провеждане на заседанията – 14,00 часа.

   Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Избира работна група за подготовка на проект за правила за работата на САС и помощните органи към него в състав: адв. Ивайло Данов, адв. Александър Машев и адв. Пейчо Пейчев.

   Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Протоколите от заседанията на Софийския адвокатски съвет се подписват от Председателя и Секретаря и се съхраняват в стаята на техн. сътрудник Таня Стоянова.

   Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Предложенията за дневния ред на САС се изпращат най-късно до 13,00 часа на ел.поща на всеки един член на съвета, както и на официалната ел.поща на колегията предходния работен ден преди заседанието.

   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: –     Обявявам за закрито първото заседание на новоизбрания Софийски адвокатски съвет.

                                  Адв. Ивайло Данов:………………………………

                                     /Председател на САК/

                                  Адв. Пейчо Пейчев:……………………………

                                       /Секретар на САС/     

Споделяне