Протокол № 11 от 06.04.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 11

На 06.04.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е НР Е Д

1.Прием на адвокати и младши адвокати.

2.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

3.1 Приемане на решение за изменение наПравилата за избор на адвокат за особен представител на страни в производства, при размер на възнаграждението над 10 000 лв., изготвени от Комисията за прилагане на ЗПП, приети с Решение № 1038/16.03.2022 г. на САС.

3.2. Определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5.Финансови въпроси.

5.1. Вземане на решение въз основа на икономическа обосновка на необходимостта от увеличаване на делегираните средства от месечните вноски към ВАдвС на 20 %, във връзка с приетото решение на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 26.02.2022 г. за увеличаване на делегираните месечни вноски от бюджета на Висшия адвокатски съвет за адвокатските колегии от 10% на 20%.

5.2. Разглеждане на предложение от управителя на „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД и вземане на решение за подписване на Допълнително споразумение към Договор за охрана между САК и „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД за промяна на месечния абонамент в размер на 3141,17 лв. без ДДС, във връзка с ПМС № 37 от 24.03.2022 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата от 710 лв.

5.3. Вземане на решение за определяне на трудовите възнаграждения на сезонните работници/служители на САК в Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево.

5.4. Обсъждане готовността на Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево за откриване на предстоящия летен сезон 2022 г., както и за определяне на смените, реда и условията за записване и за ползване на почивната база.

6.Обсъждане и вземане на решение при какви условия да се осигури ползването на подлежащата на премахване сграда, представляваща „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево, за летния сезон през 2022 г.

7.Обсъждане на Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9.Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

12. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Златка Стефанова Динева /включва се по-късно/

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лидия Въчева Дикова /включва се по-късно/

10. Лили Николова Лозанова

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъства основен член:

  • Жана Иванова Кисьова
  • Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

  • Пламен Кирилов Киров
  • Александър Димитров Машев
  • Мариана Емилова Вълкова
  • Александър Ивайлов Тонев
  • Силвия Йорданова Спасова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1099

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва В.Т.Х в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1100

На осн.чл.6 (3) във вр.с §1, т.1 от ДР на ЗА, САС отказва да впише П.П.Д като адвокат от САК.

Съгласно чл.6 (3) от Закона за адвокатурата без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.

Съгласно определението на §1, т.1 от ДР на ЗА, "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност.

В конкретния случай кандидатът за прием като адвокат от САК П.П.Д не е представила доказателства, които установяват наличието на юридически стаж повече от пет години, за да бъде вписана като адвокат на общо основание без полагане на изпит пред ВАдвС.

Водим от горното, на осн. чл.6 (3) във вр.с параграф едно от допълнителните разпоредби на ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да впише П.П.Д като адвокат от САК без полагане на изпит пред ВАдвС.

На основание чл.88,ал.5 във вр. с чл. 7 от ЗА, решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщаването му.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1101

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва П.В.П; В.Ц.Д; Л.А.Г; М.В.Т; Т.Н.Я и В.Б.Б в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - За протокола само отбелязвам, че в 14.15 часа се включи колегата Антон Стефанов.

Адвокат Лидия Дикова влиза в зала в 14.17 часа. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1102

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ж.Н.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Е.А.В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.А.И. – Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1103

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Т.Г.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1104

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 7 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1105

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „Г”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1106

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.Ш” за вписване промени в адвокатския регистър, както следва:

Заличава като съдружник адвокат А.М.А;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „М.Ш”;

Еднолично адвокатско дружество „М.Ш” се управлява и представлява от управителя адвокат М.Г.Ш.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1107

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Т., И., Н. и с.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Т.Х.Т;

Адвокатско съдружие „Т., И., Н. и с.” приема като единствен адрес на адвокатското съдружие - гр. София, ............

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1108

а. Уважава заявление наадвокат М.Т.Т и отписва адвокатски сътрудник С.Б.И от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на адвокат М.Т.Т и отписва адвокатски сътрудник Б.Н.Ш от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Ц. и М.” и отписва адвокатски сътрудник В.Т.Х от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „П., А. и п.” и отписва адвокатски сътрудник М.В.Т от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1109

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат П.П.К и вписва С.Я.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Д. и Д.” и вписва З.Е.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1110

Софийски адвокатски съвет приема решение за изменение на Правилата за избор на адвокат за особен представител на страни в производства при размер на възнаграждението над 10 000 лева, изготвени от Комисията за прилагане на ЗПП и приети с Решение № 1038/16.03.2022 г. на САС, като замени израза „с размер на застрахователния лимит съобразен с размера на материалния интерес“ с израза „с размер на застрахователното покритие 1 000 000 лева за едно събитие“ и отделно от това се добави изискване особеният представител да декларира готовност да поддържа такова застрахователно покритие за целия срок на особеното представителство по делото.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1111

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 164 броя отчети, постъпили в периода от 30.03.2022 г. до 06.04.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

В зала влиза Главният счетоводител Елена Павлова.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1112

Софийски двокатски съвет възлага на председателя на САК, адвокат Стефан Марчев, да подпише допълнително споразумение към Договор за охрана между САК и „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД за промяна на месечния абонамент в размер на 3 141,17 лева без ДДС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1113

САС взе решение да увеличи с 10 % основните трудови възнаграждения на сезонните работници в ОД „Лозенец“.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1114

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя и секретаря да предприемат необходимите действия за подготовка на ОД „Лозенец“ за летния сезон през 2022 г., като ги задължава на 20.04.2022 г. да докладват за размера на очакваните разходи.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1115

САС реши да се размести точките от дневния ред като точка девета става точка седма.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1116

Софийски адвокатски съвет отменя свое решение № 1093 от 30.03.2022 г., само по отношение на дисциплинарните преписки, образувани срещу адвокати от САК, навършили 75-годишна възраст, като вместо това постанови решение за отказ да се образува дисциплинарно производство по отношение на следните дисциплинарни преписки образувани срещу следните адвокати:

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. АТА

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ААМ;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. БПМ;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ДИК;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ДНЙ;

- ДП № .../2022г. образувана срещу адв. ДЛБ;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ЕТП;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ЕМД;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ЙГД;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ЙРН;

- ДП №.../2022 г., образувана срещу адв. ММБ;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. МХМ-К;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. НИК;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. РИГ;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. ХТН.

Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1117

Председателят Стефан Марчев да продължи да определя адвокат Христо Хинов, изпълняващ дължността Секретар и адвокат Ива Згурова, изпълняваща длъжността Заместник-председателя като докладчици по дисциплинарни преписки по изключение като отчита натовареността им.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1118

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б.Д.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1119

Удължава срока за доклад с 14 дни по дисциплинарни преписки№ .../21 г. с/у адв. ИТГ; № .../22 г. с/у адв. ЛНК; № .../22 г. с/у адв. АПД; № .../22 г. с/у адв. НАН; № .../22 г. с/у адв. АХХ; № .../22 г. с/у адв. ВСД; № .../22 г. с/у адв. ДАГ.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Няма изготвени доклади.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

По искане на председателя на комисията за социална политика към САС точката се отлага за следващото заседанието.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Няма взети решения.

По точка дванадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка дванадесета и последна - доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) в София – юни 2022 г.

Няма взети решения.

адв.Стефан Марчев ...........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: ............

/Секретар на САС/

Споделяне