Протокол № 20 от 07.09.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 20

На 07.09.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1.Клетва.

2.Прием.

3.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева и над 10 000 лева.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за закупуването на дизелово гориво – 5000 литра, необходимо за осигуряване на отоплението на хижа „Витоша“ през зимния сезон 2022-2023 година, при най-изгодни цени, съгласно подадените оферти.

6.2. Вземане на решение за закупуване на библиотечен софтуер от фирма „РС-ТМ“ ООД за нуждите на Библиотеката на САК.

7. Обсъждане на Доклад на библиотекаря на САК за предстоящите действия по подобряване дейността на САК.

8. Дисциплинарни въпроси.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Обсъждане на въпроси, свързани с провеждане на есенните семинари в ОД „Лозенец“.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Евгения Петрова Гечева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лили Николова Лозанова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

 • Валентина Драйчева Бакалова
 • Ивайло Кръстев Костов
 • Лидия Въчева Дикова

Присъстват резервни членове:

 • Александър Андонов Бояджиев
 • Александър Димитров Машев
 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Ивайлов Тонев
 • Пламен Кирилов Киров

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

 • М.К.С – АДВОКАТ
 • Б.Т.Г. – МЛ.АДВОКАТ
 • Д.И.Ч – МЛ.АДВОКАТ

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1390

Софийски адвокатски съвет взе решение да размести точките от дневния ред, като трета от дневния ред – текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия става точка втора, а точка втора – прием в САК става точка трета.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1391

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.Д.Н от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.П.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.Л.Л от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.М.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1392

а. Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Д.М.Д от САК, считано от влизане на решението в сила;

б. Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Б.Г.Г от САК, считано от влизане на решението в сила;

в. Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат А.А.Р от САК, считано от влизане на решението в сила;

г. Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Я.С.П от САК, считано от влизане на решението в сила;

д. Уважава заявление по чл.23 (2) от Закона за адвокатурата за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Г.Г.Г от САК, считано от 01.10.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията.

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1393

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата удължава временното преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Д.В.Д от САК поради несъвместимост и встъпване в длъжност като член на УС на БНР с мандат 3 години, считано от 29.07.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията.

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1394

Софийски адвокатски съвет оставя без разглеждане заявление по чл.23 от Закона за адвокатурата на адвокат Д.Г.Б за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради болест до предоставяне на доказателства за установяване на заявеното от него за вписване обстоятелство.

Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията.

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1395

Софийски адвокатски съвет оставя без разглеждане заявление по чл.23 от Закона за адвокатурата на адвокат И.И.М за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия до предоставяне на доказателства за наличие на основание, поради което се иска временно преустановяване упражняването на адвокатската професия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията.

Гласували: 10 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1396

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата временно преустановява упражняването на адвокатска професия на младши адвокат Х.Ц.М, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията.

Адвокат Петьо Славов влиза в зала в 14.30 ч. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1397

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.С.Ц от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.А.Р от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Б.В-Л от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Т.Н.Ж от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Б.З.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.И.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

ж.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.Г.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

з. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.С.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

и.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Д.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

й. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.Г.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

к. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ц.П.Ц от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1398

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Л.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 01.10.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1399

На осн. чл.22, ал.1, т.2, вр. чл.5, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия С.Г.В, с личен номер ......, тъй като същата е призната за виновна в извършване на престъпления по см. на чл.212, ал.1 от НК, по чл.210, ал.1, т.5, във вр. с чл.209, ал.1, във вр.с чл.26, ал.1 от НК, по чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за които на основание чл.23, ал.1 от НК е лишена от свобода за 6 месеца при първоначален общ режим на изтърпяване.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1400

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Х.В.Х от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 07.01.2016 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.Г.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 16.01.2019 г.;

в. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.А.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 26.03.2019 г.;

г. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Е.П.А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 09.04.2019 г.;

д. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.М.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 01.04.2020 г.;

е. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.А.В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 23.09.2020 г.;

ж. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат В.С.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 24.12.2020 г.;

з. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Х.А.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 05.02.2021 г.;

и. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.И.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 02.03.2021 г.;

й. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.Г.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 29.03.2021 г.;

к. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Т.С.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 01.04.2021 г.;

л. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Л.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 20.04.2021 г.;

м. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.А.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 07.05.2021 г.;

н. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Я.С.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 13.07.2021 г.;

о. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ц.Н.Ц от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 14.07.2021 г.;

п. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.А.З от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 27.07.2021 г.;

р. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Х.М - К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 26.10.2021 г.;

с. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.И.Я от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 11.11.2021 г.;

т. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.С.Ш – К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 12.05.2022 г.;

у. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Л.Д – Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 30.07.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1401

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 23 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1402

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Б“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1403

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П и Т” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1404

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „З” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1405

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „П.П”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1406

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Р.Х”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1407

Уважава заявление на адвокатско дружество „В и С” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „В, К и С”, с регист.№ ..... в регистъра:

Заличава адвокат Д.Д.К като съдружник и управител;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „В, К и С” на Адвокатско дружество „В и С”;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София...;

Адвокатско дружество „В и С” се управлява и представлява от управителите адвокат Ч.П.В и младши адвокат Н.А.С, заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1408

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Е.Ф“ и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Е.Ф“, с партид.№ .... в регистъра:

Заличава адвокат Р.В.Б като съдружник;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Е.Ф” на Еднолично адвокатско дружество „Е.Ф”;

Еднолично адвокатско дружество „Е.Ф” се управлява и представлява от адвокат Е.Ф.М.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1409

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Р и Е”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1410

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „ПДСЛ Б“ и заличава адвокат К.Ю.П като съдружник в адвокатското съдружие.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1411

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „С и п” и вписва промяна в адреса на управление на адвокатското съдружие, както следва: гр. София ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1412

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Х, Ж и Ц” и вписва като съдружници в адвокатското съдружие адвокат С.Д.Т–П, младши адвокат С.С.Х и младши адвокат К.А.К.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1413

Софийски адвокатски съвет възлага на длъжностното лице по вписванията в адвокатския регистър да уведоми Адвокатско съдружие „Ф, Р и п“ и Адвокатско съдружие „Р и В“, че след отписването на адвокат С.А.Р от регистъра на адвокатите на САК следва да приведат съдружията си в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата, в противен случай съветът на САК ще вземе решение за заличаването им.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1414

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „М и с“ и отписва адвокатски сътрудник С.Р.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „М и с“ и отписва адвокатски сътрудник Д.П.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско дружество „В и Л“ и отписва адвокатски сътрудник А.Ц.А от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „В“ иотписва адвокатски сътрудник М.Г.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление наАдвокатско дружество „С и П” и отписва адвокатски сътрудник М.С.Т от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

е. Уважава заявление наАдвокатско дружество „С и П” и отписва адвокатски сътрудник Е.К.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

ж. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К, С, Б” и отписва адвокатски сътрудник Д.Б.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

з. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К, С, Б” и отписва адвокатски сътрудник Р.Д.В от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1415

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Д, П и К“ и вписва К.Б.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Б и Ч“ и вписва Е.В.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Б и Ч” и вписва К.Д.Ш в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „М и с” и вписва К.Х.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К и п” и вписва Г.Г.Ч в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „С и С” и вписва А.А.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1416

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва И.Г.В, Е.И.Ш, Р.Т.К, С.Ф.С и М.Д.Д в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1417

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: И.Д.А, А.Ц.А, Л.В.Д, П.П.К, П.А.И, Ф.В.С и М.Г.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1418

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По изп.дело № .../....г., по описа на частен съдебен изпълнител Н.М, за осъществяване на правна помощ на лицето П.Д.К да бъде определен адвокат А.В.В, а за резерва – адвокат К.К.В.

Адвокат Жана Кисьова се включва в 15.05 часа. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Р Е Ш Е Н И Е № 1419

a. В изпълнение на приетите с Решение 1038 от 16.03.2022 г. правила за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лева, Софийският адвокатски съвет допуска до участие във финалният етап на процедурата по избор на особен представител по т.д. № .../.... г., по описа на СГС, ... състав, адвокатите А.С.К, А.Г.Г, Г.В.К, Г.Г.С, Г.Д.Г, Г.С.С, Д.П.П, Е.Й.Й, Е.И.К, М.Д.Я, Т.К.К, Х.П.К.

б. След проведения избор на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа, Софийският адвокатски съвет определя за особен представител по т.д. № .../г., по описа на СГС, ... състав, на ответника по делото .... адвокат Х.П.К, с личен адвокатски номер ...., като в случай на невъзможност същата да поеме делото, определя за резервен особен представител адвокат Г.Д.Г, с личен адвокатски номер ....

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1420

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 660 броя отчети, постъпили в периода от 03.08.2022 г. до 07.09.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за - Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1421

Софийски адвокатски съвет реши да закупи 5000 литра дизелово гориво на обща стойност 15 447,50 лева с ДДС от фирма „Диана Експрес Ойл“ ЕООД, съгласно оферта от 07.09.2022 г., необходимо за осигуряване на отоплението на хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, за зимния сезон 2022-2023 година.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1422

Софийски адвокатски съвет взема решение, с което възлага на председателя на САК да сключи договор за закупуване на програмен продукт АБ Уеб за нуждите на Библиотеката на САК от фирма „РС-ТМ“ ООД, включващ модулите: а) Класификатори. Инсталиране и настройка на системата. Сервизни функции - 900,00 лева; б) Обработка на книги - 600,00 лева; в) Обработка на периодика – 600,00 лева; г) Информационно търсене и представяне на базите в Интернет – Интернет каталог - 1800,00 лева и д) Прехвърляне от сериите на Народна библиотека – 900,00 лева, или общо 4800 лева.

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка седма - Обсъждане на Доклад на библиотекаря на САК за предстоящите действия по подобряване дейността на САК.

В зала влиза Мая Герасимова – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов; няма против; 2въздържали се - Мичев, Марчев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1423

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К.С.Г, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1424

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.А.К, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1425

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.Й.М, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1426

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К.Г.К, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Нямаме изготвени доклади по чл.36, ал. 3от Закона за адвокатурата.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1427

Оставя без разглеждане искане за освобождаване от заплащане на членски внос към САК поради раждане на дете на адвокат Г.Е.Т от САК, като Съветът на САК указва на адвокат Т. да представи доказателства за това, че има разрешено ползване на майчинство за периода до навършване на две години на детето, както и справка от НАП за това, че майката на детето не получава обезщетение за майчинство.

След изпълнение на горното указание молбата на адв.Т. да се внесе за доклад.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1428

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат С.Й.П от САК, в размер на .... лева, поради влошено здравословно състояние.

Гласували: 2 за – Лозанова, Пенова, 9 против – Славов, Даскалова, Гечева, Стефанова, Миразийска, Марчев, Мичев, Згурова, Хинов; 1 въздържал се – Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1429

Отказва да отпусне социална помощ на адв. М.Й.М от САК с мотива:

Съгласно чл. 7 (1) от Правилата за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от САК, финансово се подпомагат действащи адвокати от САК, които поради заболяване или тежки житейски инциденти не могат да упражняват професията си продължителен период от време, което възпрепятства възможността им да си осигурят средства за лечение.

САС намира, че в случая молбата за финансово подпомагане на адв. М. не отговаря на критерия по чл. 7 (1) от правилата, поради което оставя същата без уважение.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1430

Софийски адвокатски съвет определя следните отговорници – членове на съвета и на Комисията за повишаване професионална квалификация, които ще отговорят на място за организирането и провеждането на есенните семинари, организирани от САС в ОД „Лозенец“ на САК, както следва: адв.Лили Лозанова за семинара по гражданско право, който ще се проведе в периода 15-18.09.2022 г. и адв.Златка Стефанова за семинара по наказателно право, който ще се проведе в периода 22-25.09.2022 г.

Разноските на отговорниците за настаняване и транспорт се поемат от бюджета на САК.

адв.Стефан Марчев:.............

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .............

/Секретар на САС/


Споделяне