Протокол № 38 от 22.12.2015

П Р О Т О К О Л № 38

На 22.12.2015г. от 14.29 часа се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Клетва;
2. Кадрови;
3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4. Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;;
5. Определяне на резервни членове на избирателни бюра;
6. Обсъждане на въпроси, свързани със социалната дейност на САС;
7. Молба по чл. 36 ЗА;
8. Решения на КЗПА;
9. Сигнали по чл. 29 ЗА;
10. Разни.

На отриването на заседанието присъстват следните основни членове:
1. Константин Петров Димитров – Зам. председател
2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
3. Александър Василев Хамънов
4. Валентина Видинова Адиркова
5. Владислав Александров Янев
6. Георги Ламбрев Бакалов
7. Елка Бойчова Пораминска
8. Николай Стефанов Руневски
9. Пейчо Йорданов Пейчев
10. Христо Иванов Христов

На отриването на заседанието не присъстват:
1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК
2. Пламен Йорданов Ангелов
3. Ирина Василева Начкова
4. Ивайло Димитров Данов
5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъстват представители на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ДИМИТЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

СТОЯН АНГЕЛОВ ДИМОВСКИ

ПАВЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИНЧЕВА

БОЖИДАРА ВАСИЛЕВА КАРАЧОРОВА

ГЕОРГИ ЦЕНОВ МАРИНОВ

ДИМИТРИЯ ДЕЛЧЕВА МИЛКОВА

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

КРИСТИНА СТЕФАНОВА КОСТОВА

МАТЕЙ КРЪСТЕВ МАТЕВ

ЖАНА ДИМИТРОВА ТАНОВСКА – ПЕШЕВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ

ВИКТОР МАЛКОВ ГУГУШЕВ

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ИЛИЯНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ДЖАДЖАРОВА – СТОЯНОВА

СТАНИМИРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ЛИНА ИБРАХИМ ТАДРОС

ПРЕСЛАВА КРЪСТЕВА ДЯКОВА

МАРИЕТА СТОЯНОВА ДИНЕВА

ДЕСИСЛАВА ОЛЕГОВА СМОЛИЧКА

АДРИАНА ИВАНОВА МАМИХИНА

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Валентина Петкова Каменарска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.12.2015г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Зарина Николаева Дакова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.12.2015г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Петров Чобанов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия,

считано от 17.12.2015г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирина Стойкова Бърборска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия,

считано от 18.12.2015г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ясен Любенов Николов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия,

считано от 18.12.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Постъпило е заявление Вх. № 9770/15.12.2015 г. с правно основание чл. 23 ЗА от адвокат Анелия Сергиева Стойновска от САК, към която е приложена писмена молба и Заповед № 01-015/09.12.2015 година, от които е видно, че на осн. чл. 8, чл. 9, чл. 11, чл. 12 и чл. 16а от Закона за държавния служител същата е назначена за държавен служител на длъжност – финансов контрольор в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката.

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 2 ЗА не може да бъде вписано като адвокат лице, което е държавен служител.

Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 – при наличие на обстоятелства, които съставляват пречка по смисъла на чл. 5 ЗА, какъвто е настоящият случай, и когато адвокатският съвет констатира наличие на данни за такава пречка по чл. 5, взима решение за отписване след провеждане на процедура по изслушване на адвоката.

Предвид горното на осн. чл. 22, ал. 2 ЗА във вр. ал. 1, т. 2 ЗА, оставя заявлението на адв. Стойновска без уважение, като указва на същата да се яви на 05.01.2016 година от 14.00 часа за изслушване в заседателната зала на САК, бул. “Тодор Александров” 137, ет. 3

Настоящето Решение да се доведе до знанието на личен състав и молителя.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Радка Христова Йосифова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анна Найденова Додова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мая Методиева Цветковска от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.12.2015 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Богдан Ангелов Балашев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.12.2015 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – е единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заличава от регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Стоянов и Водасов”.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Поради допусната техническа грешка при подаване на заявлението, САС прегласува свое решение от 08.12.2015 година, с което е допуснато за регистриране в регистъра на САК адвокатско дружество “Стоянов и Петкова” с мотива че;

В заявлението е посочено Адвокатско дружество “Стоянов и Петкова”, но в приложения към заявлението Учредителен договор наименованието на дружеството е “Петкова и Минков”, както и във всички останали приложени документи, поради което на осн. чл.61, ал. 3 ЗА да се впише в регистъра на САК Адвокатско дружество “Петкова и Минков”.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” и вписва по партидата на дружеството следната промяна:

Вписва като адвокат – съдружник Мила Атанасова Коларова.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Рашев и партньори“ и вписва Силвия Петрова Цанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Цеков и Цекова”

и отписва Александър Любомиров Цеков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и отписва Бенислав Цанков Вътев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” и отписва Емил Веселинов Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодорова и Стоилова” и отписва Валентин Иванов Димитров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

Адв. Данов влиза в зала в 15.15 часа.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Ангелов влиза в зала в 15.39 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Давам десет минути почивка, колеги.

Заседанието продължава след почивката в 17.00 часа.

От залата излизат адвокат Елка Пориминска и адвокат Николай Руневски.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се сключи с Медицински център “ЛОРА” договор за извършване на профилактични прегледи и изследвания на членове на Софийска адвокатска колегия навършили 50 години.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 8 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Димитров, Дончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се изпрати писмо до Министъра на правосъдието, ВСС, с копие до Председателите на СРС и СГС с поставените в предходно заседание на САС въпроси за неуредиците в СРС и СГС, които спъват нормалната работа на адвокатите с искане за тяхното отстраняване.

По точка десета от дневния ред:

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19.14 часа.

Следващото заседание е редовно, на 05.01.2016 година, поради което не го подлагам на гласуване.

Благодаря за вниманието.

Адв. Константин Димитров: …………..

/Зам. председател на САК/

Адв. Владимир Дончев: …………………….

/Секретар на САС/

Споделяне