Протокол № 37 от 15.12.2015

П Р О Т О К О Л  № 37

На 15.12.2015г. от 14.29 часа се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

    Прием;
    Кадрови;
    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
    Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;
    Обсъждане на отчет на бюджет на САК за 2015 година;
    Обсъждане на проектобюджет на САК за 2016 година;
    Определяне на резервни членове на избирателни бюра;
    Дисциплинарни преписки;
    Решения на КЗПА;
    Сигнали по чл. 29 ЗА;
    Молба по чл.36 ЗА;
    Обсъждане на въпроси, свързани със социалната дейност на САС;
    Разни.

На отриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Владислав Александров Янев

5. Елка Бойчова Пораминска

6. Ирина Василева Начкова

7. Константин Петров Димитров – Зам. председател

8. Николай Стефанов Руневски

9. Пейчо Йорданов Пейчев

10. Пламен Йорданов Ангелов

11. Христо Иванов Христов

На отриването на заседанието не присъстват:

1.Валентина Видинова Адиркова

2.Георги Ламбрев Бакалов

3.Ивайло Димитров Данов

4. Чавдар Георгиев Тончев

Присъстват представители на КС:

Николай Илиев Николов

     Присъства резервен член:

     Тодор Филипов Филипов

     Присъства Стоян Желев – представител на ВАС.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 14.12.2015г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АНЕЛИЯ МИЛКОВА УЗУНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВАНЯ ПЕТРОВА РАХНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БУРКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов             

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 14.12.2015г се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАРТИН КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СТЕЛА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ВАЛЕРИЯ ЗДРАВКОВА ЧИНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ИВО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. СВЕТОСЛАВ ДИАНОВ ЖЕЛЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. РАДОСЛАВ МАЛИНОВ МИКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АНДРИАН СТАНЕВ БОЯНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. МИРЯНА СТОЯНОВА ДОСПЕВСКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. МАРТИН ОГНЯНОВ ЙОРДАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЛМИШЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. МЕРИ ПАВЛОВА ПАВЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ИВАЙЛО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. АНА ДИМИТРОВА РАЙКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ЦВЕТЕЛИНА БОГОМИЛОВА ЦВЕТАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. БИЛЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. НЕВЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19.  МАРИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. МАРИЯ ЕМИЛИЯНОВА ЙОСИФОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. ХРИСТО МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24. ГЕОРГИ КУНТАНДУЛА ЧИСУСЕ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

25. ИВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

26. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

27. МИРА РУМЕНОВА КАРАДИЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

28. ЗОРНИЦА МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА“

           1  “ПРОТИВ” – Руневски

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без уважение заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Петя Славова Симеонова, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След направена справка се установи, че младши адвокат Петя Славова Симеонова е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 25.03.2015 г. На 08.12.2015 година същата е подала заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 15.12.2015 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случая на младши адвокат Петя Славова Симеонова. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението на младши адвокат Петя Славова Симеонова без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Теодора

Емилова Стаменова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 09.12.2015г.

2.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симеон

Иванов Атанасов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.12.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без уважение заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Стилиян Емилов Луканов, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След направена справка се установи, че младши адвокат Стилиян Емилов Луканов е вписан в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 11.02.2015 г. На 10.12.2015 година същият е подал заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 15.12.2015 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случая на младши адвокат Стилиян Емилов Луканов. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението на младши адвокат Стилиян Емилов Луканов без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за удължаване на срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Росица Иванова Райкова – Байракова до 31.12.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Ивайло Данов влиза в зала в 14.50 часа.

     Гласували: 11 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление Вх. № 9621/09.12.2015 година на адвокат Теодора Иванова Крумова от САК, тъй като същата не сочи причина, поради която иска временно преустановяване на упражняваната от него адвокатска професия.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав и молителя.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Биляна Димитрова Казакова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 08.12.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Даниела Георгиева Грънчарова, считано от 04.12.2015 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Стефан Георгиев Иванов, считано от 04.12.2015 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Стоянов и съдружници“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Вписва промяна в адреса на управление, както следва: София, ул. “Солунска” № 58 – Б, партер;

     Вписва като адвокат – съдружник Десислава Костадинова Грозданова;

     Заличава като адвокат – съдружник и управител Илко Стоянов Стоянов;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Десислава Костадинова Грозданова.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Анадолиева и Илиева“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като адвокат – съдружник и управител Сийка Димитрова Анадолиева;

     Вписва като адвокат – съдружник София Василева Николова – Войнова;

     Вписва промяна в наименованието на дружеството, както следва: Адвокатско дружество “Анадолиева, Илиева и Николова”;

     Вписва промяна в адреса на управление, както следва: София, бул. “Черни връх” № 7, ап. 8;

     Вписва като управител София Василева Николова – Войнова, която ще управлява и представлява дружеството с управителя Милена Илиева Илиева.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 12 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Георгиева-Горанов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Грозев и Тончев”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно /в гласуването на участва адв. Начкова, която временно е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Асенова, Якимова и Владимирова“ и вписва Минка Атанасова Котева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” и вписва Цветанка Христова Желева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Валентина Адиркова влиза в зала в 14.59 часа.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Начкова, която е временно извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на адвокат Анатоли Христов Грънчаров и отписва Кристина Любомирова Савова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Станислав Валериев Николов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта  от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев /в гласуването не участва адв. Начкова, която временно е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     Адв. Тончев влиза в зала в 16.00 часа.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ” – Руневски

        Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с писмо на Главния прокурор на РБ до Конституционния съд на РБ, с което се иска Конституционният съд да обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата, възлага на комисията да изготви протестна декларация, чийто текст да се изпрати до всички членове на адвокатския съвет за становище.

Становищата да се върнат на комисия за защита правата на адвокатите в тридневен срок.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Членовете на адвокатският съвет, които имат такава възможност, да се съберат на 17.12.2015 година от 11,00 часа в Заседателната зала на САК за изготвяне на декларация в подкрепа на българските магистрати за осъществяване на реална и ефективна реформа в българското правораздаване.

     След изготвянето й, същата да се качи на сайта на САК.

 По точка тринадесета от дневния ред:

Гласували:  13 “ЗА”

             1 “ПРОТИВ” – Руневски

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 22.12.2015 година от 14,оо часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.42 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: ……………………….

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: …………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне