Протокол № 34 от 24.11.2015

П Р О Т О К О Л   № 34

На 24.11.2015г. от 14.50ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Обсъждане и вземане на решение за насрочване на избори за органи на САК и за делегати за общото събрание на адвокатите от страната;

2.       Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Обсъждане на въпроси, свързани с правната помощ – докладва Адиркова;

7.  Обсъждане на въпроси, свързани с дисциплинарната дейност – докладва Адиркова;

8.  Молба по чл. 36 (3)ЗА;

9.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Елка Бойчова Пораминска

7. Ивайло Димитров Данов

8. Николай Стефанов Руневски

9. Пламен Йорданов Ангелов

10. Пейчо Йорданов Пейчев

11. Чавдар Георгиев Тончев

12. Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.     Владислав Александров Янев

2.     Ирина Василева Начкова

3.     Константин Петров Димитров – Зам. председател

Присъстват представители на КС:

Светозар Стефанов Светозаров

     Присъства резервен член:

     Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

     Адв. Ирина Начкова влиза в зала в 15.09 часа.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Велина Мартинова Мартинова, считано от 17.11.2015 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Мартин Неделчев Тодоров, считано от 17.11.2015 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Иван Маринов Вълчев, считано от 17.11.2015 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Димитър Борисов Заралиев, считано от 17.11.2015 година.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Ваньо Константинов Миланов, считано от 17.11.2015 година.

6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Диляна Георгиева Дончева, считано от 17.11.2015 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Точка трета се отлага поради отсъствието на Мирена Стоянова – по здравословни причини.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

    Гласували: 8 “ЗА” – Китанов, Руневски, Начкова, Ангелов, Пороминска, Хамънов, Христов, Дончев

           1  “ПРОТИВ” – Пороминска

           4  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Тончев, Данов, Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      В случаите, в които исканията за определяне на особен представител, които постъпват по реда на ГПК (респ. по АПК), и при които възнаграждението на адвоката се заплаща от внесения от страната по делото депозит, ако същият е в размер над 5 000,оо лева, определянето на адвоката да се осъществява от Софийски адвокатски съвет.

     Ако внесеният депозит е в размер между 2 000,оо и 5 000,оо лева, определянето на особения представител да се осъществява от комисия ад хок.


    


Адв. Начкова излиза от зала в 18.15 часа.

По точка девета от дневния ред:

     Адв. Пороминска излиза от зала в 18.30 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, следващото заседание е на 01-ви и то е редовно, така че няма да оставям въпроса на гласуване.

     В 18.45 часа закривам заседанието.

                                     Адв. Петър Китанов: ……………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: ………………………

                                               /Секретар на САС/

Споделяне