Протокол № 33 от 17.11.2015

П Р О Т О К О Л  № 33

На 17.11.2015г. от 14.50ч. се проведе разширено редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Провеждане на разширено заседание по реда на чл. 101, ал. 1, изр. второ ЗА за определяне на състав на избирателна комисия за предстоящите избори за органи на САК и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

2.  Определяне броя и състава на избирателни бюра по реда на чл. 101, ал. 2 ЗА;

3.  Кадрови;

4.  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

5.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Обсъждане на въпроси, свързани с правната помощ – докладва Адиркова;

8.  Обсъждане на въпроси, свързани с дисциплинарната дейност – докладва Адиркова;

9.  Молба по чл. 36 (3)ЗА;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Владислав Александров Янев

4. Александър Василев Хамънов

5. Валентина Видинова Адиркова

6. Елка Бойчова Пораминска

7. Ивайло Димитров Данов

8. Ирина Василева Начкова

9. Константин Петров Димитров – Зам. Председател

10. Николай Стефанов Руневски

11. Пламен Йорданов Ангелов

12. Пейчо Йорданов Пейчев

13. Чавдар Георгиев Тончев

14. Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Георги Ламбрев Бакалов

Присъстват представители на КС:

1.  Николай Илиев Николов - Председател

2.  Светозар Стефанов Светозаров

3.  Велина Аспарухова Рашкова

4.  Светозар Георгиев Златанов

Присъстват представители на ДС:

1.  Людмил Николов Рангелов – Председател

2.  Соня Стоянова Иванова

3.  Христо Тодоров Христов

4.  Вера Руменова Даскалова

5.  Десислава Методиева Миразчийска

6.  Мирела Емилова Станкова

7.  Евгени Иванов Ойсолов

Присъства резервен член.

       Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, моля за внимание.

     Уважаеми колеги, налице е законоустановеният кворум за провеждане на редовно разширено заседание на Софийски адвокатски съвет с дата 17.11.2015 година, с дневен ред, който е пред всички Вас.

     Има предложение преди да започнем по дневния ред, да почетем паметта с минута мълчание на жертвите в Париж от петък 13.11.2015 година.

     Минута мълчание в памет на жертвите от 13.11.2015 година в Париж.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Благодаря на всички, че почетохме паметта на загинаите.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 25 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, трите органа на САК – Софийски адвокатски съвет, Дисциплинарен съд и Контролен съвет,

Р Е Ш И:

     На чл. 101, ал. 1, изр. второ ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия – Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година, определя състав на Избирателната комисия за предстоящите избори за органи на САК.

     Определената по-горе Избирателна комисия ще проведе и избора на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Марина Стефанова Белчева.

     Който е съгласен, моля да гласува.

     Гласували: 14 “ЗА” – Данов, Христов, Тончев, Пейчев, Адиркова, Бакалов – от САС; Станкова, Даскалова, Ойсолов, Иванова, Миразчийска, Рангелов, Христов от ДС; и Златанов от КС

     ФИЛИПОВ: – Готово! Председател.

     ХРИСТОВ от ДС при САК: – Имаме Председател!

     ФИЛИПОВ: – Имаме Председател, да.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Виолета Красимирова Темелкова-Петрова.

     Който е съгласен да бъде за основен член на ИК, моля да гласува.

     Гласували: 15 “ЗА” – Христов, Тончев, Пейчев, Бакалов, Данов – от САС; и Станкова, Даскалова, Ойсолов, Иванова, Миразчийска, Рангелов, Христов – от ДС; и Златанов от КС /в гласуването не взеха участие адв.Дончев и адв. Пороминска, които временно са извън зала/

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

     Който е съгласен да бъде основен член в ИК, моля да гласува.

     Гласували: 13 “ЗА” – Христов, Тончев, Пейчев, Адиркова, Бакалов, Данов – от САС; и Станкова, Даскалова, Ойсолов, Иванова, Рангелов, Христов – от ДС; и Златанов от КС /в гласуването не взеха участие адв. Дончев и адв. Пороминска, които временно са извън зала/

     На основание горното, Съветът, КС и ДС при САК

Р Е Ш И:

     На основание чл. 101, ал. 1, изр. първо от ЗА трите органа на САК – САС, КС и ДС избират следната Избирателна комисия за предстоящите избори за органи на САК и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната в състав; Председател – Марина Стефанова Белчева, Виолета Красимирова Темелкова-Петрова – основен член, Райна Георгиева Беловеждова – Антонова – основен член, Ангел Димитров Митев – резервен член, Маргарита Иванова Калпушкова - резервен член и Георги Иванов Неделчев - резервен член.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Давам почивка в 16.40 часа.

     От залата излизат представителите на КС и ДС.

Заседанието продължава след почивката.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Бианка Стоименова Велева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.11.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА“

                2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разглеждането на заявление Вх.№ 8771/11.11.2015 година на мл. Адвокат Валентина Петкова Каменарска.

     Заявление Вх. № 8771/11.11.2015 година да се внесе за разглеждане след 18 декември 2016 година.

Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Миглена Ценкова Йорданова  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петя Валентинова Салчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.11.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Пламен Трайков Богданов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.11.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 15 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Иванка Любенова Георгиева, считано от 23.10.2015 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

     На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от

регистъра на САК адвокат Петър Илиев Колчев, считано от 10.07.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Ангелова и Димитров“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Теодора Иванова и партньори” и отразява в регистъра на адвокатските дружества при САК по партидата на дружеството следните промени;

Прекратява участието на съдружника Сибила Динкова Метанова;

     Приема нов съдружник – Димана Звездомирова Запрянова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Салчев и съдружници” и отразява в регистъра на адвокатските дружества при САК по партидата на дружеството следните промени;

     Заличава като адвокат-съдружник и управител Петя Валентинова Салчева;

     Вписва като адвокат-съдружник Добрин Ганев Салчев;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Розалин Ганев Салчев.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 15 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество “Христова, Гатева, Славов” и вписва Михаела Рангелова Василева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


     Адв. Хамънов напуска залата в 18.08 часа.

     Гласували: 10 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Руневски

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Христов, Адиркова, Бакалов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да проведе извънредно заседание на съвета на 24.11.2015 година от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, закривам заседанието в 18.26 часа.

                                     адв. П. Китанов: ……………..                                 

                                          /Председател на САК/

                                     адв. Вл. Дончев: ……………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне