Протокол № 31 от 03.11.2015

П Р О Т О К О Л  № 31

На 03.11.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.                  Кадрови;

2.                  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.      Дисциплинарни преписки;

5.      Предаване на ДС на длъжниците към касата на САК и ВАС

     за деветмесечието на 2015 година;

6.      Докладна записка във връзка с участието на САК като

     съорганизатор съвместно с ВАС в подготовката и

     организирането на международен семинар в София на тема

     “Емиграцията в ЕС” съвместно с ВАС;

7.      Обсъждане сключване на евентуални договори с Адвокатската

     колегия на гр. Милано и Адвокатската колегия на гр. Бърно;

8.                  Разглеждане на оферта от ДКЦ – XII– София ЕООД за

     извършване на профилактични прегледи и изследвания на

     адвокати от САК;

9.      Решения на КЗПА;

10.    Производства по чл. 29 ЗА;

11.    Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова

5. Елка Бойчова Пораминска

6. Ирина Василева Начкова

7. Константин Петров Димитров – Зам. Председател

8. Николай Стефанов Руневски

9. Пламен Йорданов Ангелов

10. Христо Иванов Христов

11. Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Владислав Александров Янев

2. Георги Ламбрев Бакалов

3. Ивайло Димитров Данов

4. Пейчо Йорданов Пейчев

Присъстват представители на КС:

Св. Светозаров

Присъства резервен член.

       Тодор Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симеон

Ефимов Гройсман от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.10.2015г.

2.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Аглая

Аврамова Самоковлийска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.10.2015г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Стоянов Къртев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.10.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без уважение заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Христина Валериева Петкова, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След направена справка се установява, че младши адвокат Христина Валериева Петкова е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 28.05.2014г. На 19.10.2015 година същата е подала заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 03.11.2015 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случая на младши адвокат Христина Валериева Петкова. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението на младши адвокат Христина Валериева Петкова без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за удължаване на срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по болест на адвокат Георги Борисов Грозев, считано от 01.10.2016 година за срок от шест месеца.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление с правно основание чл. 23 ЗА на адв. Лиляна Димкова Тоушек с указание същата да представи необходимите документи/доказателства за наличието на несъвместимост.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав и молителя.

.

     Адв. Данов влиза в залата в 14.58 часа.

     Гласували: 9 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление с правно основание чл. 23 ЗА на адв. Пламен Маринов Цочев с указание същият да представи необходимите документи/доказателства за наличието на друга причина – пътуване в чужбина, както и да посочи за какъв срок желае да му бъдат временно преустановени адвокатските права.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав и молителя.

Гласували:10 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Димитров само по отношение на заявлението на адв. Спаска Радева Стайкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емилия Делчева Колева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 23.10.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Спаска Радева Стайкова  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефан Кирилов Асенов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 27.10.2015г.

 4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Правда Милкова Матева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2015г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ралица Янкова Илкова-Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.10.2015г.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Силвия Николова Цвяткова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 19 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Миладинов и Файтонджиев”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Пенев” и отразява в регистъра на САК по партидата на адвокатското дружество следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Ангел Николов  Донов;

Управител на дружеството е управляващия съдружник Сергей Георгиев Пенев.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Герова и Петкова” и отразява в регистъра на САК по партидата на адвокатското дружество следните промени:

     Заличава като адвокат – съдружници Ангела Николаева Николова и Радостина Красимирова Тодорова;

     Вписва като адвокат – съдружник Таня Тотева Петкова;

     Вписва промени в наименованието на дружеството както следва: от Адвокатско дружество „Герова, Николова и Тодорова“ на Адвокатско дружество “Герова и Петкова”.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ и вписва Зоя Василева Василева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и вписва Анна – Мария Любчова Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и вписва Александър Руменов Лешев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА”

            1 „ПРОТИВ“ – Руневски

         Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление № 8365/20.10.2015 година на адвокат Светлозар Йорданов Павлов, с което се иска вписване на лицето Гюнай Рамадан Мурад в регистъра на адвокатските сътрудници като адвокатски сътрудник.

След направената справка се установи, че в приложения към заявлението трудов договор лицето Гюнай Рамадан Мурад е записано на длъжност “адвокат – сътрудник”, а не “адвокатски сътрудник”, а в справката по чл. 62, ал. 5 от КТ е записано като „младши адвокат”.

Указва на адв. Павлов да приведе заявлението за вписване на адвокатски сътрудник съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори и отписва Петко Тодоров Тангълов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на „Тодоров и Дойкова – адвокатско дружество” и отписва Марина Дженкова Драганова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Гемков и партньори” и отписва Вяра Данчева Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Рашев и партньори” и отписва Милко Руменов Маринов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 400 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

Адв. Янев влиза в зала в 16.43 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, обявявам почивка до 17.20 часа.

Заседанието продължава след почивката.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ” – Руневски

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Образува дисциплинарни производства срещу 134 адвокати – членове на Софийската адвокатска колегия, които не са заплатили месечните си вноски към касата на САС и/или ВАС за три или повече от три месеца на деветмесечието на 2015 година.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС да продължи и през 2016 година подписаното т.г. споразумение за сътрудничеството за квалификация на адвокатите от САК между МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ (UIA) и СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпили предложения за сключване на споразумения с адвокатските колегии на Бърно и Милано, САС възлага на Комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество в срок до 12.11.2015 година да изготви и предложи проект на текст на споразумения за сътрудничество.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се публикува в сайта на САК протокола на Комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика, сигнали и  предложения от 19.10.2015 г. с цел иницииране на публично обсъждане на проблема с неоснователните и незаконни глоби от съдии на адвокати.

След събиране на мненията и предложенията, въпросът да се внесе отново в САС за вземане на окончателно решение.

След оформяне на крайното становище на САС, същото да се изпрати крайното на ВАС с искане за иницииране на законодателна промяна.

Адв. Пейчев влиза в зала.

По точка десета от дневния ред

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане молба вх. № 7720/2015 година на адв. ...... от САК с указание същият да посочи конкретни дати, конкретни имена на длъжностни лица и/или съдии, тъй като чл. 29 ЗА ангажира евентуалното търсене на отговорност или предложение за налагане на дисциплинарно наказание на конкретно лице, неоказало съдействие или не е проявило нужното уважение към адвоката.

                                                                                                                                                                                   По точка единадесета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Янев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля направеното от Асоциация на младите адвокати предложение за допълнително завишаване на коефициента на отпусканите на младите адвокати служебни защити, като същия стане с 50 % по-висок от основния, което на практика означава промени на критериите, с мотива че;

     От една страна в самата молба няма направено изложение, от което да става ясно що е това “млад адвокат”, по какви ясни критерии следва да се разграничават младите от останалите колеги, вписани в НРПП.

     От друга страна през последните три години се наблюдава един процес на значителен спад на общия брой постъпили годишно искания спрямо предходни години за определяне на служебни защитници/особени представители. Този процес значително затруднява Софийският адвокатски съвет да спазва критериите за по-справедливо и по-равномерно разпределение на служебните защити по общия ред, които за тази година са около 4-5 дела годишно за всеки отделен адвокат. При едно евентуално завишаване на този процент за младите адвокати, промените на критериите неминуемо ще се отразят и ще рефлектират върху другите адвокати, вписани в НРПП или на практика ще се получи така, че ще има повече за едните за сметка другите, което е в разрез с приетите от САС критерии.

     И на трето място, САС е приел решение, по силата на което на майки с малки деца за срок от две години след завръщането им от майчинство или за  колеги в неравностойно положение се разпределят защити с 25 % завишение.

     Гласували:  9 “ЗА”

                  2 ”ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                  3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на 10.11.2015 година от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам заседанието, колеги.

     Благодаря ви.

                                     Адв. Петър Китанов: ……………….

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев : ……….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне