Протокол № 29 от 06.10.2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 29

На 06.10.2015г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.                  Кадрови;

2.                  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.      Дисциплинарни преписки;

5.      Обсъждане на въпроса за здравната политика на колегията

     до края на 2015 година;

6.      Обсъждане на мерки и съответно становище във връзка с писмо

     Изх. № 0100130/24.09.2015 година на Министъра на

     правосъдието относно проблеми с нормативния достъп до някои

     сгради на съдебната власт за лица в служебно качество –

     вещи лица, адвокати, съдебни заседатели;

7.      Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

    Петър Иванов Китанов – Председател на САК
    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
    Александър Василев Хамънов
    Валентина Видинова Адиркова
    Владислав Александров Янев
    Георги Ламбрев Бакалов
    Елка Бойчова Пороминска

8.  Ивайло Димитров Данов

9.  Ирина Василева Начкова

10.         Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

11.         Христо Иванов Христов

12.         Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

  1. Николай Стефанов Руневски

  2. Пейчо Йорданов Пейчев

  3. Пламен Йорданов Ангелов

Присъства представител на КС:

Св. Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Добър ден на всички, колеги! Обявявам ви, че налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет в 14.31 часа.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 10, ал. 2 от Наредба № 2 на ВАС, Софийският адвокатски съвет допуска до изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2015 година следните кандидати; Зоя Василева Симонович, Николай Пенчев Пенчев, Таня Венциславова Банова и Владимир Илиев Цветков.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стоян Ивайлов Димитров от регистър “младши адвокати” и го вписва в регистър “адвокати” при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава заявление вх. № 7706/28.09.2015 година на адвокат Диана Ивова Шуманска с правно осн. чл. 23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатска професия.

В заявлението същата сочи, че основанието за молбата й е „работа по трудово правоотношение“.

     В чл. 22 (1), т. 2 ЗА изрично е записано, че при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5 ЗА –  адвокатът се отписва от колегията, а чл. 5 (2), т. 3 ЗА не допуска да бъде адвокат лице, което работи по трудово правоотношение.

     Водим от горното, Софийският адвокатски съвет намира, че налице не е хипотезата по чл. 23 от ЗА, тъй като посоченото от адвокат Диана Ивова Шуманска основание е пречка същата да упражнява адвокатската професия, поради което и на осн. чл. 22 (2)ЗА я кани да се яви за изслушване пред членовете на адвокатския съвет на 20.10.2015 година, от 14.00 часа в заседателната зала на САК, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3.

Указва също така на адвоката да представи по време на изслушването  и копие от трудовия договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление вх. № 7755/30.09.2015 година на адвокат Ралица Янкова Илкова - Петкова с правно осн. чл. 23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия, поради друга причина.

Софийският адвокатски съвет счита, че заявлението не е подкрепено със съответните писмени доказателства, удостоверяващи наличието на „друга основателна причина“.

Водим от горното, САС указва на адвоката да представи писмени доказателства за другата причина, поради която желае временно преустановяване на адвокатска професия.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Елена Георгиева Василева, считано от 06.10.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Бисер Янков Атанасов от регистър “адвокати” при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.09.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Бакалов, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мариянка Димитрова Кебакчиева от регистър “адвокати” при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Диянов Голчев от регистър “адвокати” при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Грета Иванова Денчева от регистър “адвокати” при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

     На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистър “адвокати” при САК адвокат Добромир Неделчев Цонков, считано от 26.07.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Н. Руневски влиза в зала в 14.46 часа.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йонев, Вълков, Ненов“ за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

Вписва Екатерина Георгиева Димитрова като съдружник и член на УС;

Дружеството ще се управлява от УС в състав: Георги Станимиров Йонев, Тодор Петров Ненов, Кирил Вълчев Вълков и Екатерина Георгиева Димитрова;

Представителството на дружеството, включително и при сключване на договори за правна помощ, ще се осъществява от които и да е двама от членовете на УС заедно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова, Бляхова и

Георгиева“ за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

Вписва като адвокат-съдружник Анна Руменова Георгиева;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество“ Димитрова

и Бляхова“ на Адвокатско дружество „Димитрова, Бляхова и Георгиева“;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управляващите съдружници Десислава Здравкова Димитрова и Анна Руменова Георгиева заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински,

Кючуков и Величков“ за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

Вписва като адвокат-съдружник Георги Емилов Цветков.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление вх. № 7863/02.10.15 година за вписване в регистъра на Адвокатско дружество „Вълчеви“ – ново.

Указва на дружеството да приведе наименованието на същото с разпоредбата на чл. 59, ал. 1 и 2 ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 ”ЗА” - единодушно/в гласуването не взе участие адв. Янев, който временно е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат  Стефан Василев Колев и вписва Костадин Стефанов Колев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и Бляхова “ и вписва Цветелина Емилова Станкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Янев, който временно е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Стойчев, Д-р Вълков и Ко” и отписва Таня Георгиева Митева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адвокат Валентина Кругер Милованова и отписва Мария Петкова Петкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно /в гласуването не взе участие адв. Янев, който временно е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Адв. Пламен Ангелов влиза в зала в 16.46 часа.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 33 (3) от ЗПП Софийският адвокатски съвет одобрява заявленията за вписване в НРПП на кандидатите Елена Ивайлова Караколева–Димитрова, Милена Неделчева Райкова, Коста Николов Колев, Ружиета Христова Георгиева – Кабакчиева, Ирена Божидарова Ефтимова – Михова, Самуил Тодоров Златков, Диляна Тодоринова Матова и Пламен Маринов Цочев, подадени на осн. чл. 33 (1) от ЗПП след 15.09.2015 година.

     Същите да бъдат изпратени на НБПП ведно със справка за дисциплинарна съдимост.

Гласували: 11 “ЗА”

            3 “ПРОТИВ”

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на покана за партньорство от Български Хелзински Комитет във връзка с участие по програма Джъстис.

Възлага на адвокат Ангелов и адвокат Руневски да проучат допълнително въпроса и да докладват резултата от проверката в заседание на адвокатския съвет.

Гласували: 10 “ЗА”

            2 “ПРОТИВ” – Христов, Руневски

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов, Данов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САК да участва като съорганизатор съвместно с “Асоциация на жените адвокати”, Висшия адвокатски съвет в партньорство с Италианската Асоциация на жените юристи от Милано и други организации и медии в провеждането от 26 до 27 ноември 2015 година в София на Международна Конференция на тема: “Институциите, медиите и обществото заедно срещу насилието срещу жени” със сумата до 7 000,оо лева.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема предложение за партньорство и сътрудничество между Софийската адвокатска колегия и Миланската адвокатска колегия в европейски проект във връзка със сексуалното насилие над жени.

Адв. Янев излиза от зала в 18.16 часа.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Поради липсата на компетентност остава без разглеждане молба Вх. № 7852/02.10.2015 година на адв. Т.Я., с която същата моли Софийският адвокатски съвет да я освободи от заплащане на разноски по дисциплинарно дело, за които е осъдена от ДС при САК.

     Съгласно чл. 141 (1), който е категоричен – Решението на дисциплинарния съд може да се обжалва от страните в 14-дневен срок от обявяването му чрез дисциплинарния съд до Висшия дисциплинарен съд.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, следващото редовно е на 20.10.2015 година.

     Закривам заседанието в 19.04 часа.

                               Адв. Петър Китанов: ……………

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ………………

                                     /Секретар на САС/

Споделяне