Протокол № 28 от 29.09.2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 28

На 29.09.2015г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Прием;

2.                  Кадрови;

3.                  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.      Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.      Дисциплинарни преписки;

6.      Доклад за извършената ревизия;

7.                  Сигнали по чл. 29 ЗА;

8.                  Обсъждане на предложение за изготвяне на компютърна

     програма за нуждите на КЗПА;

9.      Обсъждане въпроса за изработка на плакети;

10.    Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Валентина Видинова Адиркова

5.  Владислав Александров Янев

6.  Ивайло Димитров Данов

7.  Ирина Василева Начкова

8.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

9.  Николай Стефанов Руневски

10.         Пламен Йорданов Ангелов

11.         Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

  1. Георги Ламбрев Бакалов

  2. Елка Бойчова Пороминска

  3. Пейчо Йорданов Пейчев

  4. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Н. Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет в 14.35 часа.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати за адвокати, които се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване на 28.09.2015г.;

     1. АРНОЛД ФРАГОЗО ФЕРРЕЙРА – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЛАДКОВА – ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. СТАНИСЛАВ БОЯНОВ БАЛТИЙСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     5. КАЛИНА СТЕФАНОВА ВАКАРЕЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. СЕВДАЛИНА АПОСТОЛОВА ТЕОФАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     9. КРАСИМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА КАДИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     10.  ВИХРА КОСТАДИНОВА ПОПХРИСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     11. СЕВДА ПЕТРОВА МИРЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     12. РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     13. ЗЛАТИНА ЛИЛЯН ДАНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     14. МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ЛАЗАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     15. МИЛА ЕМИЛОВА ЙОТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Не се яви на събеседването кандидатът за адвокат Николай Владимиров Вълков.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати за младши адвокати, които се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване на 28.09.2015г.;

     1. РАЛИЦА ЕМИЛОВА БУЗОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. ПОЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ТЕРЗИЙСКА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. ЦОНКА НИКОЛОВА МУРДЖЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     5. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – ТРУХЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Николай Найденов Найденов, считано от 15.09.2015 година.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Димитров

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Соня Петрова Петрова, считано от 23.09.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за възобновяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Симеон Ефимов Гройсман, считано от 01.10.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иванка Димитрова Кръстева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.09.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Кремена Асенова Данева  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.09.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Миглена Стоянова Филипова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.09.2015г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ина Милчева Генжова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2015г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владимиров и партньори” за отразяване в регистъра на следната промени:

Освобождава като съдружник в дружеството адвокат Десислава Бориславова Везенкова;     

Дружеството ще се управлява и представлява заедно и поотделно от съдружниците Георги Стоянов Владимиров, Венета Енчева Владимирова и Сирма Стоянова Владимирова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Жерков и партньори” за отразяване в регистъра промяна на адреса на управление на дружеството, както следва: София 1000, ул. “Алабин” № 8, ет. 6, офис 5.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      1. На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димова – Навущанова”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Младенов”.

     3. На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Иванова и Кокинова”.

     4. На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Гергинов, Ерентал, Цивни”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане заявление на Адвокатско дружество “Миладинов и съдружници”.

     Указва на дружеството да приведе наименованието на адвокатското дружество в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (1) и (2)ЗА.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 52 (3) ЗА уважава заявление на Адвокатско съдружие “Евлогиева и Милев” и вписва съдружието в регистъра на адвокатските съдружия, воден от САС.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Пейчев влиза в злата в 14.52 часа.

Гласували: 12 ”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Вайанда Валентинова Илиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Александър Цветанов Александров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявление на Адвокатско дружество “Златков и Кръстев” и отписва Диляна Тодоринова Матова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявление на адвокат Ангелина Милошева Тодорова и отписва Мирослав Николаев Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Моника Николаева Алексиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Венелин Красимиров Спасов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Дебора Миленова Вълкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Пороминска влиза в залата.

      Адв. Христов напуска заседанието по уважителни причини.

В залата присъства адв. Бакалов.

По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Данов

     На основание горното, Съветът

     На осн. чл. 38 (2) ЗПП Софийският адвокатски съвет не заверява отчет № 10820/2015 година на адвокат ……………., тъй като същият е поел правна помощ по Закона за правната помощ не по установения в закона ред и в нарушение на критериите за разпределение на служебни защити, приети от САС.
Справката сочи, че е постъпило искане за определяне на служебен защитник от СГС на лицето Виктор Оман, по което е определен адвокат …………… от САК. Издадено е уведомително писмо на същия адвокат под номер 8154/2015г. По делото в съдебно заседание не се  явява обаче адв. ……………, а преупълномощен от адвокат ……………….. колега – адвокат ……………………., който връчва на съда издаденото от САС уведомително писмо, с пълномощно от адвокат …………., като заявява, че определеният от САС служебен защитник в момента не живее в София, че същия ще бъде извън София до края на годината, поради което е преупълномощил него.
    Съдът не дава ход на делото и не допуска адвокат ………………………. с мотива, че: “С оглед осигуряване пълноценна защита на осъденото лице, съдът намира за необходимо да се изиска от САК, че следва да определи нов служебен защитник по отношение на Виктор Оман…”
    От изложеното е видно, че изцяло е нарушен реда, предвиден в чл. 26 (3) ЗПП, който допуска назначеният адвокат да преупълномощи друг адвокат от НРПП. В случая ЗПП визира назначеният от съда служебен защитник, а не определеният от адвокатския съвет. Тук именно е мястото да се прави разлика между определен служебен адвокат и назначен от съда такъв. В случая адвокат …………………., който е определен от САС за служебен защитник, дори не е назначен от съда, а преупълномощава друг колега-адвокат, с което е нарушил и нормата на чл. 26 (2) ЗПП, защото органът по чл. 25, ал. 1 или 2 ЗПП е този, който назначава определения от съвета адвокат, докато адвокатският съвет има само правомощия да определя служебни защитници по искане на съда, прокуратура или следствие. Т.е. адвокат …………………. първо трябва да бъде назначен от съда, за да може да преупълномощи друг адвокат от НРПП.
    Ето защо, съдът правилно е счел процедурата изцяло за опорочена, като не е дал ход на делото и не е допуснал адвокат ……………………………...
    Адвокат ……………………… иска да му се определи възнаграждение по чл. 10 (2) ЗПП – 50,оо лева, защото се е запознал с делото, което искане също не може да бъде уважено, тъй като случаят не е в хипотезата на чл. 10 (2) ЗПП, този текст касае определените от адвокатския съвет служебни адвокати, а не преупълномощените такива, като по отношение на последните законът мълчи.
    Водим от горното, САС не заверява отчет № 10820/2015 година на адвокат ……………………………….

     Гласували: 10 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

                  2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Бакалов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Преустановява разпределянето на служебни дела на адвокат Д. Б. А., вписан в НРПП, тъй като справката в софтуерния продукт “служебни защити” сочи, че същият поема за осъществяване правна помощ по ЗПП не по установения ред и на практика в нарушение на приетите от САК критерии за по-справедливо и равномерно разпределяне на дела по ЗПП, както и в нарушение на нормата на чл. 26 (3) ЗПП.

     2. Преустановява разпределянето на служебни дела на адвокат Б. И. К., вписан в НРПП, тъй като справката в софтуерния продукт “служебни защити” сочи, че същият нарушава нормата на чл. 44, ал. 1, като не осъществява на практика правна помощ по делата, по които е определен от САС, а преупълномощава други адвокати, по-конкретно адвокат .............., с което на практика се нарушават приетите от САК критерии за по-справедливо и равномерно разпределяне на дела по ЗПП, както и в нарушение на нормата на чл. 26 (3) ЗПП.

     Гласували: 9 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Ангелов, Янев

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Данов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 38 (2) ЗПП Софийският адвокатски съвет не заверява отчет Вх. № 11784/2015 година на адвокат ..............

     След проверка на отчет Вх. № 11784/2015 година, се установява, че уведомителното писмо по този отчет, издадено от САС, е от 22.07.2014 година, а обвинителният акт, приложен към отчета, е от 02.09.2014 година. Отчетът е депозиран в САС на 14.09.2015 година.

     Съгласно чл. 38 (4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) – Адвокатът е длъжен да отчете предоставената от него правна помощ в срок до една година от преустановяване на участието му в производството.

     А съгласно чл. 37 (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) – За недобросъвестно или некомпетентно извършена правна помощ и при непредставяне на отчет в срока по чл. 38, ал. 4, независимо от други санкции, адвокатът не получава възнаграждение по конкретния случай.

     В конкретния случай са нарушени и двете разпоредби на Закона за правната помощ, поради което не са налице условията за изплащане на предоставената помощ, поради императивния характер на цитираните правни норми.

     Водим от горното, САС не заверя отчет Вх.№ 11784/2015 година на адвокат ..............

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се включи точка в дневния ред за заседанието на САС на 06.10.2015 година, а именно: Обсъждане на мерки и съответно становище във връзка с писмо Изх. № 0100130/24.09.2015 година на Министъра на правосъдието относно проблеми с нормативния достъп до някои сгради на съдебната власт за лица в служебно качество – вещи лица, адвокати, съдебни заседатели.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам заседанието в 19.05 часа поради изчерпване на дневния ред.

     Следващото заседание е редовно на 06.10.2015 година.

                                     Адв. Петър Китанов: ...........

                                               /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: ........

                                               /Секретар на САС/

Споделяне