Протокол № 24 от 28.07.2015

П  Р  О Т  О  К  О  Л  № 24

На 28.07.2015г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.                  Кадрови;

2.                  Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.      Обсъждане и вземане на решение по предложението на адв.

     Пороминска, подкрепено от адв. Хамънов за предсрочно

     цялостно погасяване на остатъка от сумите по  дължимия

     кредит на САК получен по Кредитен договор №

     888-І-505-00009, сключен със СИБанк на 27.12.2005г.,

     със срок за погасяване 11.01.2021г.,  за което

     да се използват наличните средства по банковите сметки  

     на САК, след установяване на конкретния размер

     на главницата към датата на погасяването;

5.      Информация за резултатите от проведените профилактични

     прегледи на служителите на САК;

6.      Информация от Управителя на ОК "Адвокат" за реалното

          положение и проблеми на членовете на същата към настоящия

          момент;

7.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Ивайло Димитров Данов

5.  Валентина Видинова Адиркова

6.  Владислав Александров Янев

7.  Елка Бойчова Пораминска

8.  Николай Стефанов Руневски

9.  Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Ирина Василева Начкова

3.  Георги Ламбрев Бакалов

4.  Пламен Йорданов Ангелов

5.  Христо Иванов Христов

Присъстват представители на КС:

Н. Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /адв. К. Димитров/: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет в 14.54 часа.

По точка първа от  дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1.   На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лъчезар Емануилов Иванов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.07.2015 година.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирена Лъчезарова Георгиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.07.2015 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Венцислав Пламенов Пантов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.07.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Таня Христова Йотова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава 6 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Алаванос и Тотев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ и вписва Илиян Лазаринов Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Йосифова и Иванов“ и вписва Стойчо Димитров Гогов  в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Йосифова и Иванов“ и вписва Йорданка Тодорова Николова  в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Кинстелар с.р.о., Адвокатска кантора – клон София/Лукаш Шевчек“ и вписва Стилияна Ивова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на младши адвокат Албена Петрова Димитрова и вписва Нино Кирилов Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на адвокат Ива Тодорова Борисова и вписва Теодор Петров Деянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ и вписва Милка Тодорова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 50 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     ЯНЕВ: – Процедура.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Преди да преминем към точка четвърта, Янев иска процедура.

     ЯНЕВ: – Уважаеми колеги, аз по имейла поисках да бъде включена в дневния ред точка …

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Добре, слушаме процедура.    

     ЯНЕВ: – По имейла помолих да бъде включена в дневния ред точка – решение на КЗПА, поради което моля да бъде добавена след шеста точка точка седем – приемане на решение на КЗПА, като точка седма стане точка осма. Те са две само и ще ги минем много бързо.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Ако са само две, добре.

     Възразявате ли, колеги?

     Не бяха направени възражение.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     В Жалба Вх. № 5856/14.07.15г. от Лилия Георгиева Стефанова срещу адвокат Здравка Георгиева Николова се оспорва предходно решение на САС по дисциплинарна преписка № 3/15г., по която САС се е произнесъл с отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Здравка Георгиева Николова, като решението на САС е обжалвано и по същото се е произнесъл и ВАС с решение, потвърждаващо това на САС. По този начин производството е приключило с акт на Висшия адвокатски съвет, който не подлежи на обжалване и като такъв е влязъл в законна сила. Освен всичко друго, в новата жалба до САС с Вх. № 5856/14.07.15г. не се заявява нова фактология, поради което САС намира, че не следва да се образува ново производство.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане сигнал № 6231/27.07.2015 година, тъй като същият не може да бъде свързан с подателя или подателите, поради което САС приема, че така подадения сигнал е анонимен.

     Гласували: 7 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Дончев, Янев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По повод молба Вх. № 6218/24.07.2015 година на Милен Любомиров Стефанов – жалбоподател, САС постанови следното;

     Тъй като посочените в молбата от жалбоподателя Милен Любомиров Стефанов допълнителни доказателства, представени по дисциплинарна преписка № 10/2015 година образувана срещу адвокат Никола Георгиев Атанасов не са представени своевременно, а след приключване на процедурата пред адвокатския съвет, т.е. преписката е разгледана по същество на заседание на съвета, Протокол № 19 от 16.06.2015 г. и САС се е произнесъл с решение, поради което същите да се приложат към преписката с указание да се изпратят с препис на адвокат Никола Георгиев Атанасов.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се подпише Адендум към споразумението за сътрудничество между Парижка адвокатска колегия и Софийска адвокатска колегия за достъп на адвокатите, членове на САК до юридическата база данни “Лексбаз”.

     Гласували: 9 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

          Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     С цел преустановяване на порочната практика да се разпределят дела по ЗПП на адвокати, които имат кантори в София област и осъществяват правна помощ извън София град, в София област, които за първо шестмесечие на 2015 година многократно са надхвърлили двата критерия – 15 дела и 6 000,оо лева годишно, да се пусне съобщение, че всички адвокати, вписани в НРПП и осъществяващи правна помощ по ЗПП, които не са надхвърлили двата критерия 15 броя дела + 6 000 лева годишно, и които желаят да се явяват по дела извън София град, или които са от София област, но желаят да се явяват по дела в София, следва да подадат заявление към адвокатския съвет, че дават съгласието си да им се разпределят дела за София град или София област и да пътуват извън София или до София.

     Горната мярка е временна до приемане на окончателни критерии през месец септември 2015 година.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е редовно, пак в тази зала.

     Закривам заседанието в 18.08 часа.

                               ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС: …………                                  /адв. Константин Димитров/

                               СЕКРЕТАР на САС: ………………………………

                                     /адв. Владимир Дончев/

Споделяне