Протокол № 21 от 07.07.2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 21

На 07.07.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.     Кадрови;

3.     Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.   Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.   Дисциплинарни преписки;

6. Група за реформа на конституцията;

7. Решения на КЗПА;

8. Жалби по чл. 29  от ЗА;

9. Молба по чл.36 (3)ЗА;

10.Обсъждане и вземане на решение за сключване на  договор с БТК  за

предоставяне на телекомуникационни услуги;

11.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Георги Ламбрев Бакалов

4.  Валентина Видинова Адиркова

5.  Владислав Александров Янев

6.  Елка Бойчова Пораминска

7.  Николай Стефанов Руневски

8.  Пейчо Йорданов Пейчев

9.  Чавдар Георгиев Тончев

10.  Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Ирина Василева Начкова

5.  Пламен Йорданов Ангелов

Присъстват представители на КС:

Н. Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /адв. К. Димитров/: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийски адвокатски съвет в 14.43 часа.

По точка първа от дневния ред:

     Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати за адвокати, които се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване на 06.07.2015 г.;

     1. ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ МАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     5. ПЛАМЕН МАРИНОВ ЦОЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ДИМИТЪР АНТОНОВ КАВАЛДЖИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. РУМЯНА ПАУНОВА ПАУНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     9. ЛЮБЕН ПЛАВЕНОВ ПЕТКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     10. ЛЕНА ИВАЙЛОВА КАРАКОЛЕВА-ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     11. ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАТАКЛИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     12. КАЛОЯН МИТКОВ КОНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ НАЙДЕНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати за младши адвокати, които се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване, проведено на 06.07.2015 г.;

1. ХРИСТО ЦВЕТАНОВ РАСТАШКИ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ТРАЯН СТАВРЕВ ТАРГОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АНТОАНЕТА СТРАХИЛОВА МИТКОВА – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. АННА-МАРИ НЕДЯЛКОВА ЕРЕМИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВЕЛИСЛАВ РАНГЕЛОВ ЙОНЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7.                  РОСИЦА АНГЕЛОВА АСТАКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8.                  МАРИЯ ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9.                  ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ КАНДИЛАРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10.               МИРЕЛА АЛЬОШИЕВА ИВАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11.               ДЕСИСЛАВА СОТИРОВА ЗДРАВКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12.               АННА ИВАНОВА ФИЛЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.               РАЙНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14.               МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15.               ПОЛИНА СТОЯНОВА МАЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:
.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 (2) ЗА за възобновяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ива Николаева Джамбазова, считано от 24.06.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Доротея Славейкова Нейчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тома Тасев Ковачев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане молба Вх. № 1530/29.06.2015 г. на адвокат Николай Георгиев Начев до предаване на адвокатската карта.

След изпълнение на горното указание молбата да се внесе в съвет за разглеждане.

Настоящото Решение да се доведе до знанието личен състав и адвоката.

Р Е Ш И:

1.       На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от

регистъра на САК  адвокат Кирил Димитров Маджаров, считано от 30.06.2015г.

2.    На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Анна Николаева Божкова, считано от 14.02.2014 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава 6 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йонев Вълков Ненов“ за отразяване в регистъра по партидата на дружеството на следните промени;

     Вписва адвокат Екатерина Георгиева Димитрова като съдружник в адвокатското дружество;

     Вписва Екатерина Георгиева Димитрова като член на Управителния съвет;

     Адвокатското дружество ще се управлява от Управителен съвет в състав; Георги Станимиров Йонев, Тодор Петров Ненов, Кирил Вълчев Вълков и Екатерина Георгиева Димитрова. Представителство на дружеството ще се осъществява от които и да е двама от членовете на управителния съвет заедно.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната.

Гласували: 10 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Велчевски и Караиванова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълова и Ангелова” и отразява по партидата на дружеството промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, както следва; София, ул.“Хан Паган“ № 7, вх. А, ап. 20.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско съдружие „ПРИМ” и отразява по партидата на съдружието следните промени;

     Приема за съдружник адвокат Илко Димитров Димитров;     

     Освобождава адвокат Ивета Тодорова Анадолска като съдружник и управител.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско съдружие „РОНЕСТ КОНСУЛТ” и отразява по партидата на съдружието следната промяна;

     Приема адвокат Ивета Тодорова Анадолска за съдружник в адвокатското съдружие.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 10 ”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Стоян Асенов Славчев и вписва Румен Асенов Славчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Роджери и партньори” и вписва Юлия Николаева Муканска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Снежинка Николова Сапунджиева и вписва Николай Радиянов Гичев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” и вписва Кристина Николаева Петкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Костадинов и Димитров” и отписва Ася Валериева Василева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” и отписва Мария Димитрова Сарандалиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Ралица Стефанова Георгиева и отписва Красимир Елюаров Горанов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 350 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв.Ангелов влиза взалата в 15.03 часа.

Адв. Хамънов влиза взалата в 15.29 часа.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, давам почивка до 17.05 часа.

Заседанието продължава след почивката.

               По уважителни причини заседанието напуска адв. Данов

Адв. Стоян Желев присъства в залата.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

     По повод писмо вх. № 1974/06.03.15г. на Висш адвокатски съвет, изпратено по компетентност на САС във връзка със заявление на адв. Валентина Иванова от САК, разгледано по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Елка Пороминска - член на САК и САС, която да извърши проверка по случая заедно с представител на Окръжен съд гр. Кюстендил.

Да се уведоми Административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на КОС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

     По повод сигнал Вх. № 4840/04.06.15г. на адв. Иван Пенчев Иванов от САК, разгледан по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Людмил Мошолов - член на САК, който да извърши проверка по случая заедно с представител на СРС.

Да се уведоми Административния ръководител на СРС за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СРС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС приема констатациите на КЗПА по точка трета от дневния ред, от заседание на същата, проведено на 07.07.2015 година, които се състоят в следното;

I. САС да приеме решение, с което да поиска от Председателя на СРС, Министъра на правосъдието и ВВС създаване на еднакъв ред в съдилищата, отстраняване на съществуващи нередности в работата на новия СРС и конкретно:

I.1. Да се изравни входно - изходния режим с този на магистратите, като се създаде отделен служебен вход за адвокати, които да се легитимират само с адвокатски карти, без ровене в чантите им.

I.2. Да се осигури гардероб за адвокатите.

I.3. В „Читалните” да се осигури: несменяемост на служителите;

·         Служителите да се запознават предварително с наличните там дела, делата да са подредени по състави и дати;

·         Да се попълват картоните за движението на делата

·         Служителите от "Читалните" да събират таксата за ксерокопия.

I.4. Да се регламентира реда за присъединяване на подадените в „Регистратура” молби, заявления и др. към конкретните дела в същия ден на постъпването им и същите своевременно да се докладват на съдиите.

 I.5.  Да се зашиват своевременно делата с постъпване на новите документи по тях, като страниците на същите се номерират.

I.6. Служителите от "Читалните" при искане да се издаде удостоверение веднага да занасят съответното дело в деловодството на състава, за да се издават веднага исканите удостоверения!

I.7. Да се следи стриктно за срока за произнасянето на съда, за изготвянето на съдебни протоколи, за издаване на определения и  решения

II. Комисията за защита правата на адвокатите предлага на САС да приеме решение, с което да извърши комплексна оценка на положението в новата сграда на СРС, като обобщи всички жалби и приеме цялостно решение, като изиска от Председателя на СРС, ВСС и МП пълно и ефективно решение на всички проблеми в определен кратък срок.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предложенията от т. 1 до т. 9 вкл. по т. трета от Протокол от 07.07.2015 г. на КЗПА да се включат в обобщенията по предложенията на колегите Михайлова и Данов.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

     По повод сигнал вх. № 5031/ 11.06.15г. от адвокат Тезгюл Лютфиева Хасанова от САК, разгледан по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Владислав Бачев - член на САК, който да извърши проверка по случая заедно с представител на Затвора в София.

Да се уведоми Директора на Затвора в София за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

     В случай че в 7-дневен срок от страна на СЦЗ не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Гласували: 8 “ЗА”

           2 “ПРОТИВ” – Пороминска, Руневски

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

     По повод жалба вх. № 5060/12.06.15г. от адвокат Николай Димитров Ганев – САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Александър Хамънов - член на САК и САС, който да извърши проверка по случая заедно с представител на Смолянски районен съд.

Да се уведоми Административния ръководител на Смолянски районен съд за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на Смолянски районен съд не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Гласували: 7 “ЗА”

           2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов, Димитров

На основание горното, Съветът

     По повод жалба /искане/  вх. № 4931/ 09.06.15г. от адв. Теодора Зафирова Иванова – САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Албена Крапчева - член на САК, която да извърши проверка по случая заедно с представител на 04 РПУ-СДВР.

Да се уведоми Началника на 04 РУ-СДВР за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на 04 РУ не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

     Гласували: 9 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                   Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

     По повод искане  вх. № 4762/ 02.06.15г. от адв. Даниел Радославов Асенов – САК, разгледано по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Здравко Стойчев - член на САК, който да извърши проверка по случая заедно с представител на Столична дирекция на вътрешните работи.

Да се уведоми Директора на Столична дирекция на вътрешните работи за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

     В случай че в 7-дневен срок от страна на Столична дирекция на вътрешните работи не бъде посочен представител, на осн. чл 29, ал. 4 ЗА Адвокатският съвет ще извърши проверка само чрез своя представител.

     Гласували: 9 “ЗА”        

           2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

     По повод искане  вх. № 4762/ 02.06.15г. от адв. Даниел Радославов Асенов – САК, разгледано по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 07.07.2015 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Здравко Стойчев - член на САК, който да извърши проверка по случая заедно с представител на Министерство на отбраната.

Да се уведоми Министерство на отбраната за случая, с молба за определяне на представител, който да участва в проверката.

     В случай че в 7-дневен срок от страна на Министерство на отбраната не бъде посочен представител, на осн. чл 29, ал. 4 ЗА Адвокатският съвет ще извърши проверка само чрез своя представител.

По точка единадесета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Да проведе извънредно заседание на 14.07.2015 година от 14.00 ч.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Добре, колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието към 19.02 часа.

                                     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ………………

                                          /адв. Константин Димитров/

                                     СЕКРЕТАР на САС: ………………………….

                                          /адв. Владимир Дончев/

Споделяне