Протокол № 46 от 23.12.2014

П Р О Т О К О Л

№ 46

На 23.12.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Прием;
 2. Кадрови;
 3. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Обсъждане на проекторамката на бюджета на САК за 2015 година;
 6. Обсъждане на оферти на СИЕЛА и на АПИС;
 7. Обсъждане на предложение за увеличаване състава на адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд;
 8. Организационни промени в отдела за прилагане на ЗПП относно приемане на отчети и издаване на уведомителни писма;
 9. Социални помощи;
 10. Преглед на предходно решение на САС за проверка в разпределението на дела по правна помощ;
 11. Промени в списъка на избирателните бюра за предстоящото ОС на САК, като от него се извадят адвокати, които са получили повече дела от правна помощ в нарушение на действащите за това правила;
 12. Премахване на дискриминационната висока такса за прием на млади адвокати с трудов стаж и без юридически стаж, съответно изравняването и с таксата за прием без трудов стаж;
 13. Разни. На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:
 1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК
 2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
 3. Александър Василев Хамънов
 4. Валентина Видинова Георгиева-Адиркова
 5. Владислав Александров Янев
 6. Елка Бойчова Пораминска
 7. Ирина Василева Начкова
 8. Константин Петров Димитров
 9. Николай Стефанов Руневски
 10. Пейчо Йорданов Пейчев
 11. Пламен Йорданов Ангелов
 12. Христо Иванов Христов
 13. Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

 1. Георги Ламбрев Бакалов
 2. Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

Присъстват представители на КС:

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

ПРИСЪСТВА Представител на ВАС- адв.Ст.Желев

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет. Дневният ред е изключително претоварен, поради това че нямахме заседание миналият път. Надявам се да бъдем делови и да го минем.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 15.12.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЦВЕТА ТРАЙЧЕВА ВЪРГОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ИВАН ЧАВДАРОВ АНТОНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АТАНАС СИМЕОНОВ ДЖОНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАЛЧЕВ – адвокат, който не следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, съгл.решение на ВАС.

5. ДЕСИСЛАВА МОНЕВА ПЕТКОВА-ПЕНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АВГУСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АЛИЯ АДНАН РАДИШАХИН – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КИРИЛ ХРИСТОФОРОВ ХРИСТОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ИРИНА ДИМИТРОВА ЧОРАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, съгласно Решение на ВАС.

12. ВЛАДИМИР МАРТИНОВ ВАСИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 15.12.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГРЕТА ТОДОРОВА КАЛЧЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДИМО ГРИГОРОВ ГОСПОДИНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ВЕЛИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЦОЦОРКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ХРИСТОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ОГНЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ТЕРВЕЛ ИВАНОВ РАЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ПЛАМЕН ЕВГЕНИЕВ ЙОТОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. СИЛВИЯ НИКОЛОВА ЦВЯТКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ХЪЛТЪКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ДЕНИСЛАВА АНТОНОВА ПЕЙЧЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. МАРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. НИКОЛАЙ ДИЯНОВ ГОЛЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СОТИРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. МАРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА КОЖУХАРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. ВЕРА ВАЛЕНТИНОВА ЯНКУЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. ПОЛИНА ПАВЛОВА БЕРГ – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВА КЪНЧЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. СОНЯ КРАСИМИРОВА ПОПОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. СИЛВИЯ БОРИСЛАВОВА БАЛКАНДЖИЙСКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. АТАНАСЯ ИВАНОВА БОРАДЖИЕВА-АНГЕЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. НЕЛИ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24. ФИЛИП АЕКСАНДРОВ КИСЬОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

25. СТИЛИЯН ЕМИЛОВ ЛУКАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

26. ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ХАДЖИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

27. АНТОНИ ЕМИЛОВ АВРАМОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 ЗА удължава срока за временно преустановява упражняването на адвокатска професия по болест на Росица Иванова Райкова-Байракова до 31.12.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 9 ”ЗА”

4 „ПРОТИВ“ – Руневски, Пороминска, Начкова, Ангелов

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради несъвместимост на адвокат Димитър Иванов Кюмюрджиев, считано от 11.12.2014 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат

Кристина Наскова Василева-Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.11.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат

Румяна Савова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат

Елена Валентинова Захарова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2015г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат

Цено Нейчев Нейчев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Десислава Христова Богатинова, считано от 19.12.2014 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Валентина Недялкова Петрова-Елингбое, считано от 02.12.2014г.

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Емилия Василева Тодорова-Генчева, считано от 14.12.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 12 “ЗА”

1 „ПРОТИВ“ – Янев

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Машев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокатско дружество „Тодоров и партньори“ като вписва по партидата на дружеството на следните промени; вписва като управител Цветомир Стоянчев Тодоров; Вписва промени в адреса на кантората на адвокат-съдружник Елеонора Романова Цветкова, както следва; гр. София, ул. „Шипка“ № 3, ет. 2; Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Цветомир Стоянчев Тодоров; Вписва промяна в начина на ликвидация на дружеството; Вписва промени в Учредителния договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на заявленето на адвокатско дружество „Танчовски и съдружици“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Балджиев и партньори” и вписва Иво Василев Урумов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници” и вписва Калоян Светославов Будинов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници” и вписва Николета Петрова Нешева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Гемков и партньори” и вписва Гергана Тодорова Илчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 1. Уважава заявлението на адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и

съдружници и отписва Станислав Руменов Анков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

 1. Уважава заявлението на адвокатско дружество „Менко Менков и

съдружници и отписва Октай Мухидин Шабан от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

 1. Отписва Никола Костов Петров година от регистъра на адвокатските

сътрудници при Софийската адвокатска колегия, тъй като същият е бил сътрудник на адвокат Никола Найденов Иванов, починал на 30.03.2014 година.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Постъпи процедурно предложение от адв. Руневски за отлагане разглеждането на точка четвърта „Дисциплинарни преписки“. След проведено гласуване с един глас „ЗА“, и 12 гласа „ПРОТИВ“ предложението на Руневски се отхвърли.

Гласували: 12 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“ – Янев

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Дончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага за 06.01.2015 година разглеждането на точки 5, 8 и 12.

Адв.Бакалов Влиза в залата.

По точка шеста от дневния ред:

.

Гласували: 12 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“ – Руневски

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Димитров

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява оферта на фирма СИЕЛА за предоставяне на членовете на Софийска адвокатска колегия на абонамент за ползване на специализирани правно-информационни системи СИЕЛА, което включва Сиела норми – българско право плюс съдебна практика и неофициален раздел на ДВ, както и допълнителни специални предложения, както следва;

При сключване на абонамент по настоящата оферта, адвокатите, членове на САК, ще получават правото да се абонират за останалите продукти, предоставяни от СИЕЛА, на преференциални цени с отстъпка от 20 %.

Мобилно предложение – всеки адвокат ще получи безплатно и право на достъп до мобилната версия на Сиела норми.

Специални отстъпки от 10 % при закупуване на книги от книжарниците на СИЕЛА, разположение на територията на София, при представяне на адвокатска карта.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Бакалов, Ангелов, Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на Владислав Янев с помощта на Христо Христов и на колеги, членове на САК, подали ненаименовани сигнали към отделни членове на съвета, да направи анализ на справката за разпределени служебни защити по ЗПП за 2013 година.

По точка тринадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Така! Друго има ли?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Първото заседание е на 06.01.2015 година и се явява Йордановден, тогава е редовно заседание, така че не го подлагам на гласуване, но обявявам, че на шести имаме редовно заседание от 14.00 часа в тази зала.

Колеги, закривам заседанието в 18.50 часа.

Адв. Петър Китанов: ...............................

/Председател на САК/

Адв. Владимир Дончев:............................

/Секретар на САС/

Споделяне