Протокол № 45 от 16.12.2014

П Р О Т О К О Л

№ 45

Насроченото за 16.12.2014г. от 14.00ч. редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет не се проведе поради липсата на кворум.

В предварително обявения час за откриване на заседанието присъстваха следните основни членове:

 1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК
 2. Александър Василев Хамънов
 3. Владимир Радославов Дончев – Секретар
 4. Елка Бойчова Пороминска
 5. Николай Стефанов Руневски
 6. Пейчо Йорданов Пейчев
 7. Пламен Йорданов Ангелов
 8. Христо Иванов Христов Не присъстваха следните основни членове:
 1. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател
 2. Константин Петров Димитров
 3. Георги Ламбрев Бакалов
 4. Ирина Василева Начкова
 5. Чавдар Георгиев Тончев
 6. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева
 7. Владислав Александров Янев

Присъстваха резервни членове:

Тодор Филипов

Представител на КС:

Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, часът е 15,35 часа и все още нямаме кворум, поради което закривам заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................

/адв. П.Китанов /

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Споделяне