Home

Софийска Адвокатска Колегия

Съобщение реваксинация

Печат PDF

Уважаеми, колеги,

Напомняме Ви, че всички адвокати от САК, ваксинирани приоритетно с първа доза от ваксината Пфайзер/Байонтех в периода 01.04.2021 г. – 05.04.2021 г., следва да се явят за поставяне на втора доза от ваксината на датата, посочена в предоставения им от ваксинационния щаб ваксинационен картон.

Реваксинирането ще се извърши в Медицинския център на УМБАЛСМ „Пирогов“ (на същото място, където се проведоха първите ваксинации в периода 01.04.2021 г. – 05.04.2021 г.), като следва да се явите на съответната дата за ваксиниране по възможност в същия часови диапазон, в който Ви е била поставена първата ваксина, за да се избегне струпването на хора и продължителното изчакване.

Софийски адвокатски съвет

Относно гласуването на изборите за делегати от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 24-25.04.2021 г. предстои произвеждане на избори за делегати от САК, които да участват на Общото събрание на адвокатите от страната.

На заседание на Избирателната комисия, проведено на 20.04.2021 г., са приети образци на документи за изборите, с решения по Протокол № 4/20.04.2021 г. Наред с това, Избирателната комисия е приела и промени в методическите указания. С Решения по протокол № 4/20.04.2021 г., както и с Методическите указания може да се запознаете в секцията Общо събрание 2021.

Съобразно изготвените от Избирателната комисия Указания за гласуване в изборите за делегати, събранието ще започне в 8.00 часа на 24.04.2021 г., като изборът започва в 14.00 часа на 24 април 2021 г., събота, и приключва в 15.00 часа на 25 април 2021 г. Гласуването се извършва от 14.00 часа до 19.00 часа на 24 април 2021 г. и между 9.00 часа и 15.00 ч. на 25 април 2021 г. Ако има адвокати, които са се явили преди края на гласуването, те ще бъдат допускани да гласуват.

Общият брой делегати от САК е 154 делегати, определени при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗАдв – един делегат на 40 адвоката.

В случай че няма избрани делегати, на 2 май 2021 г. ще се проведе допълнителен избор. Допълнителният избор ще започне в 9.00 часа на 2 май 2021 г. и ще приключи в 16.00 часа на 2 май 2021 г., като мястото на произвеждането му ще бъде уточнено допълнително.

В изборите ще могат да гласуват всички адвокати от САК, които към датата на събранието са заплатили членския си внос за м. март 2021 г., включително.

На допълнителните избори ще могат да гласуват всички адвокати от САК, които са заплатили членския си внос и за м. април 2021 г.

Адвокатите, които ще заплатят членският си внос за м. март 2021 г. през седмицата 19-23 април 2021 г. – за основния избор, съответно членският си внос за м. април 2021 г. през седмицата 26-30 април 2021 г. – за допълнителния избор, следва да носят доказателство за плащането, тъй като системата може да не отрази навреме извършеното плащане.

Напомняме, че с решение на Софийски адвокатски съвет от 02.02.2021 г., членовете на САК са освободени от задължение за плащане на членски внос към САК за 3 месеца – март, април и май 2021 г. Поради това, за участие в гласуването на 24-25.04.2021 г. е достатъчно вноските към САК да са заплатени до месец февруари 2021 г. включително.

Обръщаме внимание, обаче, че по отношение на вноските, дължими към Висшия адвокатски съвет, не е приемано решение за освобождаване на адвокатите. Поради това, за участие в гласуването на 24-25.04.2021 г. е нужно вноските към Висшия адвокатски съвет да са заплатени и за месец март 2021 г., а за гласуване на допълнителния избор - и за месец април 2021 г.

Приканваме всички колеги от САК, които все още не са заплатили дължимите от тях вноски към Висшия адвокатски съвет за месец март 2021 г., да сторят това до 23.04.2021 г., за да могат да упражнят правото си на глас. В случай, че плащането се извършва по банков път, молим носете копие на нареждането за плащане.

Софийски адвокатски съвет.

Напомняне плащане на вноски

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед предстоящото Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г и избора на делегати от САК на Общото събрание на адвокатите от страната напомняме, че по силата на чл. 49, ал. 2 от Закона за адвокатурата, до гласуване следва да бъдат допускани всички адвокати, които са заплатили дължимите от тях вноски за месеца, предхождащ месеца на провеждане на изборите – т.е. за м. март.

С решение на Софийски адвокатски съвет от 02.02.2021 г., членовете на САК са освободени от задължение за плащане на членски внос към САК за 3 месеца – март, април и май 2021 г. Поради това, за участие в гласуването на 24-25.04.2021 г. е достатъчно вноските към САК да са заплатени до месец февруари 2021 г. включително.

Обръщаме внимание, обаче, че няма решение на Висшия адвокатски съвет за освобождаване на адвокатите от плащане на вноските, дължими към Висшия адвокатски съвет за същия период.. Поради това за участие в гласуването при избора на делегати на 24.04. и 25.04.2021 г. е необходимо вноските към Висшия адвокатски съвет за месец март 2021 г. да са заплатени ней-късно до 23.04.2021 г.

Приканваме всички колеги от САК, които все още не са заплатили дължимите от тях вноски към Висшия адвокатски съвет за месец март 2021 г., да направят това до 23.04.2021 г., за да упражнят правото си на глас на предстоящите избори за делегати.

Софийски адвокатски съвет

Относно провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Промяната в действащите противоепидемични мерки у нас, извършена със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, разреши от 19.04.2021 г. провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
На 20.04.2021 г. в САК е получен и изричен отговор от Министъра на здравеопазването, че „с въведените мерки не се ограничава реализирането на съответните процедури по отделните закони, в т.ч. и по Закона за адвокатурата“.
Поради това и Общото събрание на адвокатите от САК, свикано с Покана, обнародвана в Държавен вестник, бр. 23/19.03.2021 г., ще може да бъде проведено на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г. в Хотел „Рамада“, гр. София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131 – зала „Диамант“ и зала „Рубин“, при обявения в поканата дневен ред:
1. разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4. разглеждане отчета на управителя на ОК „Адвокат“;
5. приемане бюджета на колегията за 2021 финансова година;
6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната,

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г., становище по него и проектобюджет, са оповестени на сайта и с тях може да се запознаете тук: Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 и Проектобюджет 2021.

При съобразяване на действащите противоепидемични мерки и с оглед осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати от САК, събранието ще се проведе и с възможност за дистанционно участие - чрез видео-конферентна връзка, като желаещите да вземат участие чрез видеоконферентна връзка в събранието следва да заявят това до 17.00 ч. на 23.04.2021 г. на следния е-мейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , чрез посочване на три имена, личен номер в Регистъра на адвокатите и е-мейл, вписан в адвокатския регистър, на който ще бъде изпратена покана за участие.
Наред с това събранието ще бъде излъчвано в реално време и в създадена специално за целта затворена Фейсбук група за адвокати от САК ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САК – 2021, създадена за Софийска адвокатска колегия.
Призоваваме всички да се спазват противоепидемичните мерки и да пазим нашето здраве и това на околните.
Подробности относно протичането на Избора на делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната, включително начало и край на изборните дни, ще бъдат оповестени незабавно след като ИК на САК вземе решения по тези въпроси на предстоящото й заседание днес, 20.04.2021 г.


Софийски адвокатски съвет

Оповестен Проектобюджет за 2021

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В изпълнение Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 25.01.2020 проектобюджетът на Софийска адвокатска колегия за 2021 г. да бъде оповестен най-малко 7 дни преди датата на Общото събрание на адвокатите от САК, представяме на вниманието Ви проектобюджета за 2021 г. на Софийска адвокатска колегия, с който може да се запознаете тук.

За оповестяване на изготвения проектобюджет за 2021 г. е взето решение на днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет.

Използваме случая да Ви поздравим с Деня на Юриста и да Ви пожелаем да бъдете здрави и с професионализъм и достойнство да отстоявате върховенството на правото, като защитавате правата на гражданите и ценностите на демократичната държава.

Софийски адвокатски съвет

Относно отчет по бюджета за 2020

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В изпълнение на Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 25.01.2020 г. отчетът за изпълнението на бюджета за 2020 г. да бъде оповестен на сайта на САК най-малко 7 дни преди датата на Общото събрание на адвокатите от САК, представяме на вниманието Ви отчета за 2020 г., заедно с материалите, въз основа на които са установени конкретните данни. Освен материалите и справките, въз основа на които е съставен отчета, оповестяваме и конкретно поставени от членовете на Съвета въпроси и дадените отговори/обяснения, с които може да се запознаете тук.

От отчета се установява, че през 2020 г. бюджетът на САК е на дефицит от 241 552 лв. Настоящият състав на Софийски адвокатски съвет, след извършена проверка и анализ на финансовия отчет за 2020 г., на свое заседание, проведено на 07.04.2021 г., прие решение, че не поддържа и не приема финансовия отчет за 2020 г. За да вземе това решение, настоящият състав на Софийски адвокатски съвет извърши предварителна проверка и анализ на финансовата дейност на САК през 2020 г. Проверката е предварителна, доколкото бе прието решение за възлагане на финансова ревизия от 2015 до 2020 г . (включително), която предстои да бъде извършена. При извършената от съвета проверка се установиха редица слабости в организацията на работата на САК, отчитането на финансовите средства и счетоводната отчетност като цяло, като всички констатации са отразени в Становище на съвета, с което можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет приема за наложително на предстоящото Общо събрание на САК на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г. да бъдат поканени адвокат Ивайло Данов (Председател на САК през 2020 г.) и адвокат Пейчо Пейчев (Секретар на САК през 2020 г.) да представят отчета за дейността и изпълнението на бюджета през 2020 г. и да отговорят на всички въпроси, които ще породи информацията в оповестените отчетни документи и в приетото Становище на адвокатския съвет от 07.04.2021 г.

На извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет, което предстои да се проведе на 16.04.2021 г., ще бъде разгледан и приет проектобюджет за 2021 г., при изготвянето на който ще бъдат отразени мерките за отстраняване на констатираните нередности през 2020 г. и мерки за подобряване ефективността на работата на Софийска адвокатска колегия и изразходването на финансовите средства.

Проектобюджетът на Софийска адвокатска колегия ще бъде оповестен на сайта на САК незабавно след обсъждането му от адвокатския съвет, за да могат всички да се запознаят с проекта, да направят предложения по проектобюджета и да вземат информирани решения на предстоящото общо събрание на адвокатите от САК.

Софийски адвокатски съвет

Решения на Съвета на САК от 31.03.2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На проведено на 31.03.2021 г. заседание на съвета на САК бяха приети Вътрешни правила за работата на Софийски адвокатски съвет и постоянните комисии към него, както и условия и ред за определяне на особени представители по дела, като бе решено членовете на адвокатския съвет да не бъдат определяни за особени представители и служебни защитници и да бъдат изключени от списъците за разпределение на служебните защити и особените представители. С всички приети на заседанието на 31.03.2021 г. решения може да се запознаете тук.

В изпълнение на ангажимента ни за осигуряване както на прозрачност в действията на адвокатския съвет, така и за по-добра комуникация с адвокатите от САК, на заседанието на 31.03.2021 г. бе решено да се въведе и приемно време за адвокати и граждани от 9.30 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден, в което на ротационен принцип всеки от членовете на Съвета ще приема адвокати и граждани. Въвеждането на приемно време ще осигури възможност всеки ден в съвета на разположение на адвокати и граждани да бъде член на Съвета, което ще подобри връзката между адвокатите от колегията и ще създаде условия за реално запознаване на съвета на САК с проблемите на всеки адвокат.

Уведомяваме Ви, че до края на м. април в сградата Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

13.04.2021 г. – адв. Златка Стефанова

14.04.2021 г. – адв. Евгения Гечева

15.04.2021 г. – адв. Христо Хинов

16.04.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова

19.04.2021 г. – адв. Валентина Бакалова

20.04.2021 г. – адв. Жана Кисьова

21.04.2021 г. – адв. Пламен Кирилов

22.04.2021 г. – адв. Александър Тонев

23.04.2021 г. – адв. Лили Лозанова

26.04.2021 г. – адв. Мирослав Мичев

27.04.2021 г. – адв. Ваня Траянова

28.04.2021 г. – адв. Антон Стефанов

29.04.2021 г. – адв. Александър Машев

До края на м. април ще бъде обявен на сайта на САК и график за м. май 2021 г. за приемно време на членовете на съвета на САК.

В изпълнение на Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 25.01.2020 г. предстои обявяване на сайта на САК и на информация за отчета за 2020 г. и Становище на настоящия адвокатски съвет по отчета за бюджета за 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за членовете на ОК Адвокат

Печат PDF

Относно установени проблеми във финансовото състояние и дейността на касата

Уважаеми колеги,

След встъпването в длъжност на новоизбрания състав на Софийски адвокатски съвет на 19.03.2021 г., всички членове на съвета със съдействието на Контролния съвет полагаме енергични усилия за установяване на действителното състояние на Софийска адвокатска колегия.

По повод постъпващи сигнали и оплаквания от адвокати от САК, членуващи в ОК „Адвокат“, за непрекъснати проблеми със забавени плащания на внесени осигурителни вноски чрез ОК „Адвокат“, в периода 05.04.2021 г. – 07.04.2021 г. от членовете на САС беше събрана информация относно финансовото състояние на ОК „Адвокат“, тъй като се оказа, че няма яснота за причините за закъснението и не получихме конкретен отговор от нито едно отговорно лице.

След запознаване от членовете на САС с конкретните данни, отчети, допълнително изискана и събрана информация, бе установено, че разходите на ОК „Адвокат“ от години не могат да бъдат покрити от членския внос на колегите, членуващи в касата. Поради това в периода от края на 2018 г., 2019 г. и 2020 г. се е формирал дефицит, който е бил „компенсиран“ за сметка на внасяните осигурителни вноски от адвокатите от САК. Според установените данни дефицитът в ОК „Адвокат“ е в размер на 74854.88 лв. към 07.04.2021 г.

Според получените до момента данни и обяснения, които тепърва ревизия ще провери, този дефицит се „компенсира“ като внасяните от адвокатите осигурителни вноски по сметка на касата се превеждат към НАП със закъснение, като със стойността на вноските на адвокатите от текущата седмица се плащат вноски на адвокатите от миналата (или по-миналата) седмица, защото с внесените от тях вноски през миналата (по-миналата) седмица, са покрити вноски на адвокати от по-миналата (по-по-миналата) седмица и т.н.

Установеният недостиг на парични средства в ОК „Адвокат“ води до непрекъснато забавяне в плащанията на дължимите осигуровки към НАП на всички членове на ОК „Адвокат“, което неминуемо е причина на известните за всички колеги проблеми с НАП (сред които начисляването на лихви за забава на плащания, прекъсване на здравноосигурителни права, невъзможност за плащане на други текущи задължения и пр.).

За всички тези проблеми на предстоящото заседание на Управителния съвет на ОК „Адвокат“ ще бъде запознат подробно и в детайли, и ще настояваме за спешно и окончателно решаване на проблема от ръководството на ОК „Адвокат“, тъй като ОК „Адвокат“ е самостоятелно юридическо лице, различно от Софийска адвокатска колегия.

За тези проблеми ще бъде известен и Висшият адвокатски съвет на днешното му заседание от Заместник-председателя на адвокатския съвет, информацията за който трябва незабавно да бъде разгласена на всички.

Конкретното предложение, което ще бъде направено на заседанието на Висшия адвокатски съвет от Заместник-председателя на Съвета на САК, ще бъде от Висшия адвокатски съвет (чийто член е управителя на ОК „Адвокат) да се предостави спешно финансиране за пълно покриване на недостига в ОК „Адвокат“, с цел преодоляване на проблемите за всички адвокати – пълно внасяне на забавяните вноски и запазване на осигурителните им права. Искане за такова финансиране формално следва да направи Управителния съвет на ОК „Адвокат“, което ще положим усилия да се случи на предстоящото заседание на УС на ОК „Адвокат“ на 15.04.2021 г.

Считаме, че установяването на фактите, довели до недостига на средства в ОК „Адвокат“ ще постави началото на окончателното решаване на дългогодишните проблеми в ОК „Адвокат“, от който страдат на практика всички софийски адвокати.

Подробна информация относно установените до момента данни, може да получите тук.

Софийски адвокатски съвет

Съобщение във вързка с ваксинирането на адвокатите от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед ваксинирането на адвокати от САК Ви призоваваме да бъдете дисциплинирани и да спазвате графика за ваксиниране с ваксина Пфайзер/Байонтех, като имате предвид, че осигурената възможност е за ваксиниране на адвокати, а не на родственици на адвокати и други лица, защото във Фаза III на Националния ваксинационен план са включени адвокатите.

Искаме да напомним, че срокът за подаване на заявления за ваксиниране чрез адвокатските съвети, определен от Висшия адвокатски съвет, изтече на 25.02.2021 г., като след тази дата продължи постъпването на заявления и искания за ваксиниране до Софийски адвокатски съвет. Всички постъпили искания за ваксиниране от адвокати от САК – общо над 1000 заявления, бяха обработени незабавно след встъпване в длъжност на новоизбрания адвокатски съвет и на 19.03.2021 г. бяха изпратени на Висшия адвокатски съвет, а оттам – към РЗИ София и Националния ваксинационен щаб. Това направи възможно и адвокатите от САК да бъдат включени във Фаза III на Националния ваксинационен план.

Софийски адвокатски съвет обработи и предаде на ваксинационния център всички постъпили до края на деня днес заявления, като днес вече бяха предадени списъците и с допълнително заявилите желание за ваксиниране адвокати.

С настоящото Ви уведомяваме, че всички адвокати от САК, подали заявления за ваксиниране на електронния адрес на САК до края на деня на 02.04.2020 г., както и всички адвокати от САК, които не са ваксинирани до момента и желаят да се ваксинират с ваксината на Pfizer-BioNTech, могат да го направят и на 05.04.2021 г., понеделник, по следния часови график съобразно първа буква на името:

9.00 – 12.00 ч. – адвокати с първа буква на името от А до И, включително;

12.00 – 15.00 ч. – адвокати с първа буква на името от Й до С, включително;

15.00 – 17.00 ч. – адвокати с първа буква на името от Т до Я, включително.

Ваксинирането в понеделник, 05.04.2021 г., по горния часови график, ще се извърши в Медицинския център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (входът на центъра е откъм бул. Пенчо Славейков, непосредствено преди централния вход на НМЦ Пирогов).

На 05.04.2021 г. приключва Фаза III на Националния ваксинационен план и възможността за приоритетно ваксиниране на адвокати.

Благодарим от сърце на медицинските специалисти от ваксинационния център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и на всички медици, ангажирани в процеса на ваксиниране!

Софийски адвокатски съвет

Работно време на касовия салон в Търговския дом

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 02.04.2021 г. касовия салон на САК в Търговския дом ще работи с работно време от 8.30 ч., до 13.00 ч., и от 13.45 ч. до 16.00 ч.

Софийски адвокатски съвет

Ваксиниране на адвокатите от САК са ваксината на Pfizer-BioNTech

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес е получено потвърждение от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, че от утре - 01.04.2021 г., е осигурена възможност за приоритетно ваксиниране с ваксина на Pfizer-BioNTech на адвокати от Софийска адвокатска колегия, заявили желание чрез Софийски адвокатски съвет за ваксиниране.

Ваксинирането ще се извършва в периода от 01.04.2021 до 03.04.2021 г. всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в Медицински център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (входът е откъм бул. Пенчо Славейков, непосредствено преди централния вход на НМЦ Пирогов).

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които са се записали за ваксинация и желаят да се ваксинират с ваксината на Pfizer-BioNTech (а също и тези, които са заявили желание да се ваксинират единствено с ваксината на Moderna, но не възразяват да променят избора си), могат да го направят по следния график съобразно първата буква на собственото им име:

На 01.04.2021 г. (четвъртък):

-От 09:00 до 12:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име А и Б;

-От 12:00 до 15:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име В и Г;

-От 15:00 до 17:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Д.

На 02.04.2021 г. (петък):

-От 09:00 до 12:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Е, Ж, З и И;

-От 12:00 до 15:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Й, К, Л и М;

-От 15:00 до 17:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Н, О и П.

На 03.04.2021 г. (събота):

-От 09:00 до 13:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Р и С;

-От 13:00 до 15:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Т и Ф;

-От 15:00 до 17:00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на собствено име Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю и Я.

Отправяме призив за спазване на посочения график по часове и дни, като се явяват за ваксинация:

-адвокатите, които са заявили желание за ваксиниране само и изключително с ваксината на Pfizer-BioNTech,

-адвокатите, които са заявили желание за ваксиниране и с други ваксини наред с ваксината Pfizer-BioNTech,

-адвокатите, които са заявили желание за ваксиниране с ваксината на Moderna, но желаят да променят избора си и да бъдат ваксинирани с Pfizer-BioNTech.

Колегите, които до момента не са заявили чрез Софийски адвокатски съвет желание да бъдат ваксинирани, но желаят да го направят допълнително, ще бъдат уведомени за възможностите за ваксинация, след като бъде проучен въпроса как да бъдат включени в третия етап на ваксинационната програма, защото както знаете срокът за записване изтече отдавна и списъците на адвокатите са предадени на Министерство на здравеопазването и на ваксинационния щаб.

Софийски адвокатски съвет ще направи всичко възможно това да се случи, като очакваме да изпратите исканията си на електронния адрес на колегията: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Софийски адвокатски съвет

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме Ви, че от 01.04.2021 г. до 15.04.2021 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за пролетната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

- в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

- нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF;

IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF,

IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79.

Уведомяваме Ви, че след приключване на пролетната изпитна сесия за 2021 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис, снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Процедура по събиране на оферти за извършване на АйТи одит

Печат PDF

Във връзка с взето Решение от 23.03.2021 г. на Софийски адвокатски съвет за извършване на одит на текущото състояние и сигурността на ИТ инфраструктурата на Софийска адвокатска колегия (САК), Софийски адвокатски съвет отправя покана за отправяне на оферти за извършване на ИТ одит на САК при следните параметри:

Продължение...

Информация за взети решения на Съвета на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В продължение на усилията за максимално бързо и ефективно встъпване в правомощията на новоизбрания състав на Софийски адвокатски съвет и предприемане на реални действия по изпълнение на мерките за подобряване работата на органите на колегията, на 23.03.2021 г. бе проведено първо извънредно заседание, а на 31.03.2021 г. е свикано следващо извънредно заседание на съвета.

С текста на решенията, приети в заседанието на 23.03.2021 г. може да се запознаете тук.

С дневния ред на насроченото за 31.03.2021 г. извънредно заседание на съвета може да се запознаете в секцията „дневен ред“, където занапред ще бъде обвяван дневния ред на свикваните заседания на адвокатския съвет.

Софийски адвокатски съвет

Важно съобщение

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2021 г., понеделник, администрацията на САК, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 3 (Търговски дом, с изключение на библиотеката), няма да работи за извършване на дезинфекция поради изявена COVID-19 симптоматика на служител на САК. Работата на служителите ще бъде възстановена съобразно предписанията на здравните власти, за което ще Ви уведомим своевременно.

На 29.03.2021 г. с нормално работно време ще работят всички служби в сградата на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и 3.

Софийски адвокатски съвет

Ваксиниране на адвокатите от САК с ваксината на Астра Зенека

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Получено е потвърждение от УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ относно времето и мястото на извършване на приоритетно ваксиниране на адвокатите от САК с ваксината на Астра Зенека.

Ваксинирането ще се проведе на 27.03.2021 г., в интервала от 09:00 ч. до 16:00 ч., в Директората на болницата, ет.2, централна сграда, в УМБАЛСМ "ПИРОГОВ", по предварително обявения график съобразно първа буква от името на всеки адвокат.

За адвокатите, заявили желание за поставяна на ваксина на друг производител, ще бъде осигурена възможност за ваксиниране щом в страната има налични количества от съответната ваксина. За ваксинирането с ваксини на други производители и графика за ваксиниране ще Ви информираме своевремено щом бъде получено одобрение от здравните власти.

Софийски адвокатски съвет

Зелен коридор на 27.03.2020 г. за приоритетно ваксиниране на адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на адвокатите, които са заявили чрез Софийски адвокатски съвет желание да бъдат ваксинирани с ваксина "Астра Зенека" или не са изразили предпочитание за избор на ваксина,  е осигурен зелен коридор за приоритетно ваксиниране във ваксинационния център на УМБАЛСМ "ПИРГОВ", в гр. София на 27.03.2021 г. от 9.00 ч., като ваксинирането ще се извърши по следния часови график, съобразно първата буква от името на всеки адвокат както следва:

    - 9.00 - 10.00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на името А, Б и В.

    - 10.00 - 11.00 ч. - ваксириране на адвокати с първа буква на името Г, Д, Е, Ж, З;

    - 11.00 - 12.00 ч. - ваксириране на адвокати с първа буква на името И, Й, К, Л, М;

    - 12.00 - 13.00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на името Н, О, П, Р;

    - 13.00 - 14.00 ч. - ваксиниране на адвокати с първа буква на името С, Т, Ф, Х, Ц, Я

В случай, че в посочения часови интервал не разполагате с възможност да се ваксинирате или вече сте се ваксинирали, моля в срок до 17.00 ч. на 25.03.2021 г. да ни уведомите за това на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като в случай, че желаете да се ваксинирате имайте предвид, че зелен коридор е осигурен и за неделя, 28.03.2021 г., от 9.00 до 16.00 ч., но при ограничен капацитет на ваксинационния център.

Софийски адвокатски съвет

Конститутивно заседание на новоизбрания адвокатски съвет и предстоящи събития и обучения през настоящата седмица

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 19.03.2021 г. встъпи в длъжност новоизбраният състав на Софийски адвокатски съвет. В изпълнение на ангажиментите, които бяха поети при провеждане на изборите за членове на органите на САК, проведени в края на януари и началото на февруари 2020 г., от първия ден ще бъдат полагани усилия за постигане на очакваната от всички колеги от САК прозрачност и ефективност.

В тази насока са и първите решения на новия състав на съвета, приети на заседанието, проведено на 19.03.2021 г. С текста на решенията може да се запознаете на следния линк: Протокол №11 от 19.03.2021

Като следваща стъпка от изпълнение на поетите ангажименти, на 23.03.2021 г. предстои провеждане на извънредно заседание на съвета, с дневния ред на който може да се запознаете тук:

1. Обсъждане на информация за установени проблеми в документооборота в САК и текущите дейности на съвета.

2. Приемане на ред и условия за достъп на адвокати до протоколи от заседанията на Софийски адвокатски съвет и за участие в заседанията.

3. Определяне на Комисия за подготовка на Общото събрание на адвокатите от САК, свикано с покана, обнародвана в ДВ, бр. 23/19.03.2021 г. и обсъждане на възможностите за провеждане на тестово електронно гласуване.

4. Приемане на решение за създаване на специализирани постоянни комисии към Софийски адвокатски съвет и определяне на отговорните членове на съвета за осъществяване на дейността на съвета в дадени сфери.

5. Приемане на решение за извършване одит на ИТ инфраструктурата на САК.

6. Приемане на решение за изработване на нов интернет сайт и определяне на срок и членове на съвета, отговарящи за изпълнение на решението.

7. Приемане на решение за провеждане на работни срещи с административните ръководители на съдилищата със седалище в гр. София.

8. Обсъждане на Правила за работата на Софийски адвокатски съвет и обхвата на тяхното съдържание.

9. Обсъждане на отчета за 2020 г. и проекто-бюджета на колегията за 2021 г.

10. Обсъждане на въпроса за дължимите плащания към Софийска адвокатска колегия от адвокати, кандидат-адвокати и трети лица във връзка с дейността на САК и органите на съвета.

11. Текущи въпроси на вписвания, промени в статута на адвокати, дружества и съдружия.

12. Одобряване на списък на адвокати, подали заявления за вписване в регистъра на Националното бюро за правна помощ и изпащането му в НБПП.

13. Заверяване на отчети по чл. 38 от Закон за правната помощ

12. Насрочване на извънредно заседание на Съвета на 30.03.2021 г.

С оглед изпълнение на решението, което предстои да бъде прието по т. 7 от посочения дневен ред, каним всички колеги от САК, в срок до 05.04.2021 г., да подадат в САК сигнали/молби, в които да посочат конкретни проблеми, които срещат в работата си в съдилищата на територията на гр. София, за да може същите да бъдат обобщени и поставени на обсъждане на предстоящите срещи с ръководителите на съответните съдилища.

За резултатите от проведените срещи ще бъдете информирани своевременно, като стремежът ни ще бъде да постигнем конкретни резултати и да информираме за тях на предстоящото Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 24 и 25 Април 2021 г.

Наред с горното ви информираме, че през предстоящата седмица (22.03 – 26.03.2021 г.) е планирано провеждане на два уебинара, както следва:

– 24.03.2021 г. – онлайн обучение на тема: „Съдебна практика по делата по ЗКИР. Изменения на кадастрална карта и кадастрален регистър“, с лектори съдия Любка Петрова, зам председател на АССГ и адв. Нели Митева. Обучението ще се проведе от 14 до 17 ч.

Достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/86485324421?pwd=SWZzYXJ4c0tvNGNqL3NmQzI2Y2xuZz09

Meeting ID: 864 8532 4421

Passcode: 228623

– 26.03.2021 г. – онлайн обучение на тема: „Актуални въпроси на търговското право. Давността по чл. 112 от ЗЗД“, с лектор адвокат Александър Кацарски.

Достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/87320727120?pwd=Y0FDNU8xWXgrekh2aVlTQURoVjRyUT09

Meeting ID: 873 2072 7120

Passcode: 686784

Занапред в началото на всяка седмица на сайта на САК ще бъде оповестявана информация за събитията от изминалата седмица, които са от значение за колегията (в това число: проведени заседания на съвета и приети на тях решения, проведени уебинари и др.п.), както и за събитията, които предстоят през съответната седмица, в това число относно насрочени заседания на съвета и дневният им ред, предстоящи обучения и др.), и ще бъдат достъпни в съответните секции на сайта на САК.

Софийски адвокатски съвет

Тържествено откриване на РЦК при САК към НБПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че утре - 18.03.2021 г.в 14.00 часа ще бъде тържествено открит регионалния център за консултиране при Софийската адвокатска колегия към Националното Бюро за Правна Помощ, на следния адрес: гр.София, бул.“ Витоша“ 1А, Търговски дом, вх.“А“, ет.2

С оглед спазване на противоепидемиологичните изисквания, записване за участие в церемонията се осъществява на следната форма ( Електронен формуляр за заявка участие в церемонията по тържествено откриване на РЦК при САК към НБПП ) до 12 ч. на 18.03.2021. Потвърждение ще получите на посочения от вас електронен адрес или телефонен номер до 13ч. на 18.03.2021

Добре дошли сте на отриването.

Председател на САК
Адв.Ивайло Данов

Честито на новоизбраните членове на органите на Софийската адвокатска колегия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Приемете моите поздравления за избирането Ви за членове на органите на Софийската адвокатска колегия. Живеем в динамично време и сме свидетели на сериозни промени в стереотипите ни. Промените винаги са носили свежест и нов поглед. В този смисъл, най-голямата колегия в България има шанс да се възползва от Вашите знания, умения и опит, които да издигнат работата на всички колеги на нови нива.
Пожелавам Ви преди всичко здраве, късмет и професионални успехи!

Грижете се за достойнството на нашата професия и за издигането на нейния престиж!

адв.Ивайло Данов
Председател на САК

Copyright © sak-sas.bg 2021