Home

Софийска Адвокатска Колегия

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

            Уважаеми колеги,

           

            На 18.09.2017 г. беше проведена среща между ръководството на СГС и част от ръководство на САК по повод новоприетия Правилник за администрация в съдилищата и прилагането му в работа на администрацията на СГС.

            В резултат на проведените разговори и направените предложения на представителите на САК, се постигна съгласие страните и техните пълномощници да могат безпрепятствено на копират/снимат документи по делата, включително в деловодствата и в адвокатска стая, без никакви допълнителни формалности. Постигнато е принципно съгласие САК да постави втора копирна машина в адвокатска стая, а след провеждане на обществена поръчка копирни машини ще има и в деловодствата на СГС с оглед незабавното получаване на копия от документи по делата. Обсъдени бяха и предложения във връзка с удължаване работното време на деловодствата и оптимизиране на възможността за получаване на информация по делата по електронен път.

            Пълният текст на направените предложения можете да намерите на сайта на САК.

           Желаем на всички колеги успешна и ползотворна работа.

 

 

 

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от  Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.10.17 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Есенни семинари - 2017г.

Печат PDF

EСЕННИ СЕМИНАРИ – 2017 г.,

организирани от Софийски адвокатски съвет

 

 

СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

14.09.2017 – 17.09.2017 г.,

с. Лозенец, Почивна станция на САК

 

 

           14.09.2017 г.  -           Настаняване и регистрация на участниците

 

           15.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в правото на ЕС - взаимно признаване на актове в наказателното производство,

            Лектор: Христо Христев, адвокат от САК, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“

          

           16.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Справедливият процес в практиката на Европейския съд по правата на човека и българските съдилища по наказателни дела. Някои аспекти на последните изменения на НПК.

           Лектор: Мирослава Тодорова, съдия в Софийски градски съд

 

           17.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Наказателноправни аспекти на "лекарската грешка". Българска и европейска съдебна практика

           Лектор: Мария Петрова, адвокат от САК

 

 


 

 

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

21.09.2017 – 24.09.2017 г.,

с. Лозенец, Почивна станция на САК

 

            21.09.2017 г.  - Настаняване и регистрация на участниците

 

           22.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС.

           Лектор: Красимир Влахов, съдия, Заместник-председател на ВКС, Председател на Гражданско отделение на ВКС

                       

           23.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение № 7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС.

           Лектор: доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, преподавател в УНСС

 

           24.09.2017 г., 9.30 ч. – 13.00 ч.

           Пролбеми на въззивното производство. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното производство.

           Лектори:       доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, преподавател в УНСС

                                   Красимир Влахов, съдия, заместник председател на ВКС и председател на Гражданско отделение на ВКС

 

 


 

ТАКСА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР - 30,00 лева

СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАПИСВАНЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА САК НА БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 137, при г-н Лъчезар Спасов, тел.02/904 80 20, моб.0879 292 217

 

Обявления на ДС

Печат PDF


ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е


        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 04.10.17 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 03.10.17 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на  бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по  чл.49 ал.1.

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

        

Уведомяваме Ви, че на 18.09.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи уведомление до Председателя на Софийски градски съд относно затруднения на адвокати при работата им в Софийски градски съд.

Пълният текст на уведомлението можете да видите тук:

 

SGS 2017 09 19 1

 

SGS 2017 09 19 2

SGS 2017 09 19 3

SGS 2017 09 19 4

 

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 28.09.17 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на  бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Печат PDF

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за петнадесета поредна година специализирани езикови курсове.

 

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

 

Курсът е предназначен за практикуващи юристи, преводачи, студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги!

 

Уведомяваме Ви, че документите за изпита за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе през есенната изпитна сесия (м.октомври-м.ноември 2017г.), ще се приемат в регистратурата на Софийската адвокатска колегия до 15.09.2017г. включително.

Софийски адвокатски съвет

Проблеми във връзка с неприлагането на ПАС в СГС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

        

Уведомяваме Ви, че на 07.09.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи предложение до Председателя на Софийски градски съд да приведе дейността на администрацията си в съответствие с новия Правилник за администрация в съдилищата.

Пълния текст на предложението можете да видите тук:

SGS 1

SGS 2

 

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

AdvokatskiKarti 2017 09 05

In Memoriam

Печат PDF

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Иван Григоров.
Иван Григоров беше председател на Върховния касационен съд в периода 2000 - 2007 г.
Той е завършил право в Софийския университет през 1968 година. Специализирал е наказателно право и наказателен процес. Бил е стажант-съдия в СГС (1970), адвокат в София и лектор в Централния съвет на адвокатурата (до 1991).
В периода от 1992 до 1994 г. бе председател на Върховния съд, а после конституционен съдия от квотата на Върховния съд от 1994 до 2000 г.

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 09 04 1

AdvokatskiKarti 2017 09 04 2

СПРАВКИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА САК

Печат PDF

      Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че има портал, на който всеки един член на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ може да провери дължимите от него суми за членски внос към СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ и ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, за наеми на помещения в Търговския дом, както и за периодите и размера на осигурителния си доход, дължимите осигурителни вноски и таксите към ОК „Адвокат”.

Адресът на портала е : http://www1.sf.pdefense.org/

За регистрация е необходимо единствено да посочите електронна поща, личен номер и ЕГН в полето „Регистрация” и да следвате инструкциите.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Нова банкова сметка на Софийската адвокатска колегия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 

        Уведомяваме Ви, че банковата сметка на Софийската адвокатска колегия в „Инвестбанк” АД,  IBAN: BG47IORT80451000566402, по която все още някои колеги плащат членски внос към Софийската адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет, ще бъде актуална до 31.08.2017 г.

        От 01.09.2017 г. членски внос към САК и ВАС ще може да се внася само по публикуваната сметка в сайта на  Софийската адвокатска колегия, а именно :

         IBAN: BG93 BUIB 9888 1092 8257 03

         BIC: BUIBBGSF

         Банка: СИБАНК АД

 

                                                Софийски адвокатски съвет

Есенна изпитна сесия 2017г

Печат PDF

 

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017г.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 

          Уведомяваме Ви, че от 23.08.2017г. до 15.09.2017г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност

-         документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет

(УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85UNCR76301000029813)

Във връзка с приемането и обработването на документите за адвокати и младши адвокати следва да внесете такса от 10 лева на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ 1А Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК в СИБАНК АД - BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG93 BUIB 9888 1092 8257 03.

 

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

Правна помощ - заявления

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че заявления за вписване в НРПП за сесията през м.септември 2017, ще се приемат до 8 септември.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 08 17

Tържествено честване на 120-годишнината от създаването на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Уведомяваме Ви, че на заседание на Софийски адвокатски съвет  е взето решение да се проведе тържествено честване на 120-годишнината от създаването на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ при следната  предварителна програма:

1.На 11.10.2017г.  от 10 часа в катедралния храм „Света Неделя” ще бъде  Тържествен молебен. Честването ще продължи с приветствия и официална церемония от  11 часа в залата на Съюза на юристите в България и ще завърши с вечерен концерт в Зала България.

2.Мероприятията по честванията ще продължат с научна конференция с международно участие, която ще се проведе на 23 и 24 Ноември 2017г., и  ще завършат с традиционния бал на адвокатите от САК, който ще се проведе вечерта на 24.11.2017г.

Очаквайте допълнителна информация за пълната програма на честванията, темите и лекторите.
                                                                                                                                                                                                                Софийски адвокатски съвет

Правна помощ - отчети

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в периода 21.08.2017г. до 04.09.2017г. няма да се приемат отчети Правна помощ поради годишна отпуска на служителя на Правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2017