Съветът на Софийска адвокатска колегия сезира Инспектората при ВСС с искане за проверка по повод изявления от магистрат, че „се намира във война с адвокатурата“

/


Уважаеми колеги,

Съветът на Софийска адвокатска колегия, в рамките на правомощията си по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата – да защитава професионалните права, честта и достойнството на адвокатите от колегията, взе Решение от 17.01.2024 г. и на 19.01.2024 г. с Писмо изх. № 159/19.01.2024 г. направи искане до Инспектората при Висшия съдебен съвет, с копие до председателя на Софийски районен съд и Министъра на правосъдието, да бъде извършена дисциплинарна проверка по повод действия и изявления на съдия от Наказателното отделение при СРС във връзка с дейността на съдията в открито съдебно заседание на 14.11.2023 г. и в частност по НОХД № 7797/2023 г.

Искането на Съвета е във връзка с подаден от съдията сигнал до Висшия адвокатски съвет и САК с приложен Протокол от съдебно заседание от 14.11.2023 г., в което е указано на IT специалистите на СРС записът на съдебното заседание да бъде свален на флаш памет и заедно с протокола да бъде изпратен „на Председателя на ВАС, както и на Председателя на САК за запознаване, за вземане на отношение по компетентност, за което съдът да бъде уведомен за следващото съдебно заседание“, с очакване да се вземе отношение по поведение на „адвокат Веселинова“, която не е индивидуализирана в изпратените документи.

В протокола от въпросното заседание и в придружителното писмо не е посочено по отношение на кои действия и какво отношение се очаква да бъде взето, а участвалият в съдебното заседание адвокат е посочен само като „адвокат Веселинова“, без да е индивидуализирана с име, личен номер или по друг начин (в регистрите на адвокатите и младши адвокатите от САК са вписани общо 28 адвокати и 2-ма младши адвокати, чието презиме или фамилно име е Веселинова).

При изслушването на приложения звукозапис от разгледаните на 14.11.2023 г. няколко наказателни дела, Съветът на Софийска адвокатска колегия установи, че преди да започне разглеждането на делата за деня, съдията прави следното изявление в съдебната зала: „Сега, винаги правиме запис, нали … пускаме записа, свършва заседанието, изключваме. За следващото пак. На всяко правим запис не заради заповедта, а защото аз съм в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, със адвокатурата.

При прослушването на звукозаписа се установи също, че в хода на съдебното заседание при поставяне на въпроси от страна на адвокат Веселинова към един от свидетелите съдът не допуска част от поставяните въпросите, след което възпроизведените в протокола изявления до края на съдебното заседание не отразяват всички извършени действия и направените процесуални искания от адвокат Веселинова, опитите й да постави въпроси, да аргументира становищата и исканията си и да упражни правото на защита на подзащитния си. Не е отразено и настояването ѝ нейните изявления също да бъдат записвани в протокола в цялост, а не само изявленията на съдията, както и да бъде проявено уважително отношение към нея от страна на съдията. Направеното в съдебното заседание искане за отвод на състава на съда по съображения за липса на безпристрастност също е оставено без уважение.

Съветът на Софийска адвокатска колегия намира за изключително тревожно обстоятелството, че български магистрат публично, в съдебна зала, започва извършването на запис на съдебните заседания по насрочените за деня дела с изявлението, че записът се прави не с оглед изпълнение на закона и постигане на предвидената в него цел – осигуряване на възможност за точно възпроизвеждане на процесуалните действия в протокола от съдебното заседание, а защото конкретният магистрат се намира „в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, с адвокатурата“.

Само по себе си изразеното в съдебна зала становище, че съдията е в тежка война с адвокатурата, при това заявено публично и по начин да бъде възпроизведено в звукозаписа, е несъвместимо със залегналото в Кодекса за етично поведение на българските магистрати изискване към всеки участник в съдебното производства да се подхожда с вежливост и толерантност, с безпристрастност и непредубеденост, и е достатъчно основание за извършване проверка за евентуално дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 2, т. 3 от Закона за съдебната власт от страна на магистрата, се посочва в искането на Софийски адвокатски съвет.

В сигнала се посочва, че ако български магистрат влиза в съдебни заседания с усещането, че всеки ден участва в „тежка война“ с адвокатурата – обединяваща всички адвокати, които в рамките на упражняваната от тях професия подпомагат ежедневно гражданите, юридическите лица и държавата при защита пред съда на техните права и законни интереси и заявява това публично, то няма как в съдебните производства да бъдат спазени принципите на състезателност и равенство на страните (съдията не е във война с прокуратурата), на безпристрастност (няма как да си безпристрастен към този, с когото си във война) и независимост – всичките те гаранция за постигане на справедлив краен съдебен акт.

Всеки конфликт със страна или участник в съдебното производство компрометира изискването за независимост и безпристрастност, поради което е и основание за отвод, а когато конфликтът е толкова тежък, че магистратът сам и публично го определя като „война, по-тежка от тази в ивицата Газа“, се касае за дисциплинарно нарушение, не само тежко уронващо престижа на съдебната власт, но поставящо под въпрос въобще годността да се изпълняват функцията на магистрат, се посочва още в писмото на САК.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне