Покана за участие в нова процедура за избор на адвокат от САК за особен представител

/


Съветът на Софийска адвокатска колегия кани в срок до 18.04.2022 г. всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, които отговарят на описаните по-долу условия, да направят искане за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство.

Адвокатите от САК следва да отговарят на следните условия, определени с Правилата за избор на особени представители по дела с размер на внесеното от насрещната страна възнаграждение над 10 000 лв. (приети с Решение № 1037/16.03.2022 г. на Съвета на САК, изменени с Решение № 1110/06.04.2022 г.), а именно:

- Да имат над 10 години адвокатски стаж;

- Да притежават професионална квалификация и опит във водене на дела по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като се представят доказателства за такъв опит и квалификация.

- Да разполагат с валидна застраховка „Професионална отговорност“ за 2022 г. със застрахователно покритие от 1 000 000 лв. за едно събитие и в агрегат или да заявят готовност да се застраховат общо до такъв лимит.

Адвокатите, които желаят да участват в процедурата по избор на особен представител следва в срок до 18.04.2022 г. да направят искане за участие в процедурата и да представят документи, установяващи, че отговарят на посочените условия, включително да заявят готовност да увеличат застрахователното покритие по действащата си застраховка „Професионална отговорност“ до 1 000 000 лв.

Искането за участие в процедурата може да изпратите на електронен адрес register@sak-sas.bg или да подадете в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Уточняваме, че настоящата покана се отнася за избор на особен представител в различно съдебно производство и не е продължение на процедурата, започната с покана, обявена на сайта на САК на 30.03.2022 г.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне