Покана за становища по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от 03.07.2023 г.

/


Софийският адвокатски съвет отправя покана до членовете на САК в срок до 18.07.2023 г. да изразят становища по публикувания за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от 03.07.2023 г., достъпен на следната страница:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.a...

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е разработен с цел привеждане на действащата нормативна уредба в съответствие с изискванията на правото на ЕС. През 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България поради констатирано противоречие на разпоредбите на Закона за адвокатурата, свързани с рекламата и забраната за привличането на клиенти чрез посредник, с изискванията на чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

За отстраняването на тези противоречия законопроектът предвижда да бъдат премахнати общите забрани към търговските съобщения на адвокатите, като същевременно въвежда ясни правила по отношение на рекламата и посредничеството при предоставянето на адвокатските услуги.

Текстовете на чл. 41 и чл. 42 от Закона за адвокатурата, както и свързаните текстове от Етичния кодекс на адвоката, предизвикаха дискусия в заседанията на Софийския адвокатски съвет и в тази връзка при обсъждане на ЕКА, членовете на Съвета изпратиха до Висшия адвокатски съвет следните становища:

https://p.sak-sas.bg/s/t/stanovishhe-sak-proekt-ek...

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=...

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (чл. 41 и чл. 42) освен това ще бъде обсъждан от Софийския адвокатски съвет в заседание на Съвета на 19.07.2023 г. като точка Първа от дневния ред от 14.00 часа. За участие на адвокати, членове на САК в дискусията ще публикуваме линк в закритата секция на интернет страницата на колегията и във Фейсбук групата на САК. Ще се радваме повече колеги да се присъединят към обсъждането и да изложат своите виждания.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне