Обръщение на Софийски адвокатски съвет по повод Решение на Народното събрание от 19.01.2024 г. за избор на конституционни съдии

/


О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от Софийски адвокатски съвет,

прието с Решение № 2651 от 24.01.2024 г.

Софийският адвокатски съвет споделя изцяло загрижеността за върховенството на правото и съдбата на държавността, изразена в разпространена вчера позиция на 14 адвокатски колегии от страната по повод Решение от 19.01.2024 г. на Народното събрание за избор на двама съдии в Конституционния съд.

Преди по-малко от месец същото 49-то Народно събрание, въпреки призивите на цялата правна общност за задълбочен професионален дебат, необходим при промяна на Конституцията, прие множество сериозни промени в основния закон. Вероятно най-безспорната от тях беше новата разпоредба на чл. 91б, с която Народното събрание се задължи да спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост.

С приетите Решения от 19.01.2024 г. Народното събрание наруши Конституцията и заложените в нея принципи на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост, едновременно с това игнорира тълкувателно решение на Конституционния съд за продължителност на мандата при несвоевременен избор на конституционни съдии, както и изискването за юридически стаж, професионални и нравствени качества към избраните кандидати.

Софийският адвокатски съвет намира за особено опасни мотивите, с които Народното събрание публично оправдава допуснатите от него очевидни нарушения на Конституцията. Заявява се, че Конституционният съд бил политически орган и затова било важно неговите членове да притежават политически опит. Подобен "прочит" на Конституцията е не само неверен, но и вреден, тъй като пряко нарушава принципите на правовата държава, установени в чл. 4, ал. 1 от КРБ и е в явно противоречие с истинската воля на конституционния законодател. Стриктното съблюдаване на принципите на правовата държава и върховенството на закона е от изключителна важност за всяко демократично общество, защото не можем до очакваме от гражданите и юридическите лица да спазват Конституцията и законите на страната, ако най-висшият държавен орган в парламентарната република – Народното събрание, си позволява демонстративно и безогледно да ги нарушава.

За да бъде безспорна кандидатурата на един юрист за конституционен съдия, е нужно кандидатът да е доказал високите си професионални и нравствени качества, упражнявайки юридическа професия пред очите както на гражданите, така и на професионалната общност. Кандидатът следва да се ползва с безукорна професионална репутация, натрупана и защитена при реално упражнявана правна професия, в хода на която да е отстоявал върховенството на правото и справедливостта. Такава репутация може да се изгради само в резултат на действително и непрекъснато упражняването на юридическа професия в продължение на години. Това не може да се заобиколи или подмени с "обяснения" за наличие на политически опит и на адвокатски стаж, натрупан формално като резултат от членуване в адвокатска колегия, без реално да е упражнявана адвокатска професия.

Предрешеността и бързината, с която се проведе процедурата, въпреки съмнението за съвместимостта на кандидатите с конституционните изисквания, неприятно напомня усещането, което през 2019 г. изборът на Главен прокурор в процедура с един единствен кандидат остави в цялото общество. Тогавашният избор, извършен без да се чуе гласът на правната общност и адвокатурата, доведе до тежка институционална криза и разрушаване на доверието в институцията Главен прокурор, последиците от която още дълго ще бъдат преодолявани.

Вярваме, че горчивият опит от неудачния избор на Главен прокурор, който нанесе непоправими щети на институцията, ще помогне призивът на адвокатските колегии да бъде чут. Противното би дискредитирало непоправимо чрез противоконституционното попълване на състава му и Конституционният съд като пазител на Конституцията.

Предвид изложеното Софийският адвокатски съвет се присъединява към призива на 14-те адвокатски колегии от 23.01.2024 г., отправен към народните представители и органите с конституционни правомощия в процедурата, да предприемат разумни държавнически действия, с които да съхранят престижа, професионалния характер и независимостта на Конституционния съд.

Наред с това Софийски адвокатски съвет призовава Десислава Атанасова, и Борислав Белазелков да се откажат от избора им за конституционни съдии. С подобен акт избраните кандидати ще покажат политическа и морална доблест да не приемат избор, направен в нарушение на Конституцията, върховенството на която същия този избор ги натоварва да бранят. И освен да запазят собственото си достойнство, ще върнат и част от изгубеното достойнство на народните представители, като им дадат възможност да проведат нова процедура, съобразена с принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост.

Софийски адвокатски съвет


Забележка: Настоящото обръщене е прието на извънредно заседание на Софийски адокатски съвет, насрочено на 17.01.2024 г., като е прието с мнозинство от 12 гласа ЗА и 1 глас против.

Споделяне