Гарантиране опазването на адвокатската тайна при претърсване на адвокатски кантори

/


Уважаеми колеги,

Както вече Ви информирахме в доклада за дейността на САС за 2023 г., изнесен пред Общото Събрание на САК, Съветът на Софийската адвокатска колегия отправи до Министъра на вътрешните работи, до Председателя на Софийски Градски Съд и до И.Ф. Главен прокурор на Република България, с копие до Висшия Адвокатски Съвет и Министъра на правосъдието Писмо изх. № 149 от 18.01.2024 г. отправихме искане да бъде гарантирано опазването на адвокатската тайна, когато се извършва претърсване на адвокатски кантори или извършването на други процесуално-следствени действия спрямо адвокати.

Обърнахме внимание, че, за да се гарантира реалното опазване на адвокатската тайна и поверителността в отношенията адвокат-клиент, процесуално следствените действия следва да бъдат извършвани по начин, който да даде възможност да се разкрие разследваното престъпление, без да се събират несвързани с престъплението данни, като по този начин се компрометира адвокатската тайна.

Акцентирахме, че установената практика по прилагането на чл. 33 от ЗАдв и Инструкция изх. № И-134/11.04.2011 г. на Главния прокурор е действията по претърсване на адвокатски кантори да се извършват в присъствието на адвокат, определен от Висшия адвокатски съвет или от адвокатския съвет на колегията, в която членува адвоката, заподозрян в извършване на престъпление.

Настояхме, че тази практика е съобразена и с установеното в серия решения на ЕСПЧ изискване при претърсване и изземване на книжа и документи от адвокатска кантора, да съществува надлежна предпазна мярка срещу намеса в професионалната тайна, като например забрана за изнасяне на документи, обхванати от привилегията адвокат-клиент и/или надзор на претърсването от независим наблюдател, способен да идентифицира, независимо от разследващия екип, кои документи са обхванати от правна професионална привилегия (така решение Sallinen and Others v. Finland, no. 50882/99, § 89, 27 September 2005, and Tamosius v. the United Kingdom (dec.), no. 62002/00, ECHR 2002-VIII).

Обърнахме се към и.ф. Главен прокурор с искане да предприемете спешни действия по актуализиране на правилата, съдържащи се в Инструкция изх. № И-134/11.04.2011 г. на Главния прокурор, като същите бъдат съобразени с актуалната практика на ЕСПЧ и изискването претърсването на адвокатски кантори да се извършва в присъствието на представител на адвокатурата.

Уведомяваме колегията, че в отговор на горепосоченото писмо бяхме уведомени от Заместник главния прокурор на Република България, че по повод осъществени действия по претърсване на адвокатска кантора без присъствие на адвокат и направеното искане до и.ф. главен прокурор за предприемане на спешни действия за актуализиране на правилата, съдържащи се в Инструкция № И-134 от 11.04.2011 г., е предвидено издаване на нов акт с общи методически правила по посочените въпроси, включително при съобразяване с настъпилите конституционни промени и относимата практика на ЕСПЧ.

Споделяне