Относно общото събрание на САК на 29 и 30 януари 2022 г.

/


Уважаеми колеги,

На 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. от 8 ч. в хотел „Рамада“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131, ще се проведе редовното общо събрание на Софийската адвокатска колегия, при следния дневен ред: 1. Разглеждане на отчета за дейността на Софийския адвокатски съвет през отчетната 2021 г. и вземане на решения по него; 2. Разглеждане доклада на Контролния съвет; 3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд; 4. Обсъждане на инвестиционната инициатива и проектите за нова сграда с помещения за обучение и хранене на адвокатите в Оздравителен дом на Софийска адвокатска колегия в с. Лозенец, община Царево. 5. Приемане бюджета на колегията за финансова година 2022; 6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Събранието е свикано с Решение №734 по Протокол №36 от 1 декември 2021 г. на Съвета на САК (достъпно тук), като поканата за събранието е обнародвана в Държавен вестник, бр. 103/10.12.2021 г.

С оглед действащите към момента противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, групови мероприятия от конгресно-конферентен характер по смисъла на т. I.2. от Заповедта, каквото е редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, могат да се провеждат единствено при спазване мерките, предвидени в т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., включително и при спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. (т. III от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,).

За да се осигури възможност за провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК при спазване на противоепидемичните мерки и създаване на безопасна среда за работа на събранието, с Решение по Протокол № 1/12.01.2022 г., Софийски адвокатски съвет като организатор на събранието определи следните мерки, съобразени с т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., при които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК:

1. Всички лица, ангажирани с организиране и провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. (лицата, заети с мероприятието по смисъла на т. 32, б. „а“ от Заповедта), следва да са ваксинирани, преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

2. До залите в Хотел „Рамада“, в гр. София, в които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК, ще се допускат само адвокати от САК (допускани на мероприятието лица), които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповедта, а именно: 1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или 2) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

3. Допускането в залата на провеждане на Общото събрание ще се извършва при стриктното спазване на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието: до събранието няма да бъда допускани лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други); провеждане на събранието при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между участниците; спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване, ако е осигурена физическа дистанция от 1,5 м.; осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната; осигуряване на почистване и дезинфекция на повърхностите в помещението/мястото на провеждане.

4. В дните на провеждане на Общото събрание на САК на място в хотел „Рамада“, гр. София, ще бъде ангажиран мобилен медицински екип, който от 08.00 ч. на 29.01.2022 г. до края на събранието ще е в готовност да извършва на място бързи антигенни тестове на адвокати, желаещи да вземат участие в събранието, като всеки адвокат поема разходите си за заплащане на тестването си.

Предвид факта, че действащите противоепидемични мерки не позволяват физическо присъствие и участие в събранието на всички адвокати от САК и с цел осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати, на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Софийски адвокатски съвет ще осигури възможност за пряко виртуално участие чрез видео-конферентна връзка за всички адвокати от САК, с изключение на участието при вземане на решение по т. 6 от дневния ред (избор на Делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната).

Адвокатите от САК, желаещи да вземат участие чрез видеоконферентна връзка следва да заявят това до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. на следния е-мейл адрес: info@sak-sas.bg, чрез посочване на три имена, личен номер в Регистъра на адвокатите и валиден и-мейл, вписан в адвокатския регистър по партидата на адвоката, на който електронен адрес ще бъде изпратена покана за участие.

Наред с това събранието ще бъде излъчвано в реално време и в затворената и достъпна единствено за адвокати от САК, членуващи във Фейсбук група на Софийска адвокатска колегия, към която Ви каним да се присъедините.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне