УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОДИТ НА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015г. до 31.12.2020г.

/


Съгласно решение на Софийския адвокатски съвет от 02.02.2021г. датата за получаване на оферти за извършване на НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН финансов одит на дейността на САС за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2020г. се удължава до 16 часа на 08.02.2021г. /понеделник/.

Конкретните задачи на одита, в съответствие с разпоредбите на ЗНФО ще бъдат:

1. Изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в отчетите на САК;

2. Уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството на колегията;

3. Одиторско мнение за това дали отчетите на САК отразяват достоверно и във всички съществени аспекти финансовото състояние на колегията, нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Моля всички заинтересовани одитори и одиторски дружества в срок до 16 часа на 08.02.2021г./понеделник/ да представят своите оферти за извършване на горепосочения одит на ел.поща: register@sak-sas.bg.

По-подробна информация можете да получите на сайта на САК и от главния счетоводител на колегията Емил Иванов на тел: 02/ 9048014 или 0879292244.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне