Промени в регистър Булстат

/


Уважаеми колеги,

В Държавен вестник бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Регистър Булстат (ЗИД ЗРБ), с който са въведени промени в Закона за Регистър Булстат (ЗРБ), в сила от 04.01.2022г. Измененията имат за цел хармонизиране на вътрешното ни законодателство с принципите, свързани с обработване на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Едно от измененията и допълненията касаят физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 , упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и други физически лица - осигурители в т.ч. и адвокатите като самоосигурямащи се лица, а именно преобразуване на ЕИК за физическите лица от 10-значен на 9-значен код.

Преди промяната кодът по БУЛСТАТ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ (т.е. лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и физически лица – осигурители), е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ).

Използването на кода по Булстат на физическото лице, който представлява неговият ЕГН/ЛНЧ, за извършване на справки в регистъра би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на съответното физическо лице.

В тази връзка с оглед защита на личните данни на посочените категории лица е предвидено Агенцията по вписванията служебно да преобразува техния ЕИК от 10-значен на 9-значен код. Това ще бъде извършено автоматизирано чрез специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ, който ще бъде изграден от Агенцията по вписванията в рамките на преходен период от 14 месеца от обнародването на ЗИД на ЗРБ в „Държавен вестник“, т.е. до 04.01.2022г.

След влизането в сила на закона Агенцията по вписванията служебно следва да уведомява и автоматизирано да предоставя информация за връзката между стария и новия код на Националната агенция за приходите и на другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни.

Предвидено е Агенцията по вписванията да осигури възможност за извършване на справка стар - нов код за посочената категория физически лица на официалната Интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне