ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/


ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

ПРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАРЛАМЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В ПАРЛАМЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

ДО

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: register@saksas.bg, представляван от председателя му адв.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Становище от 09.04.2020 г. се обърнахме към Вас с редица предложения. Те касаеха конкретни изменения в ЗМДВИП и ЗДДФЛ. До настоящия момент не сме получили отговор от Вас на поставените от нас проблеми. По тази причина към внесените от нас предложения, които предоставяме отново на Вашето внимание по-долу, добавяме още няколко. Правим това преди всичко във връзка с гарантиране на възможността да бъдат адекватно защитени правата и законните интереси на българските граждани и облекчена работата на техните процесуални представители – адвокатите. Считаме, че в настоящата безпрецедентна ситуация спешно следва да се предприемат и действия за въвеждане на е-правосъдие и е-адвокатура, както и за осигуряване на облекчен достъп (входен режим) на адвокатите до съдебните сгради.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) законодателят е предвидил в разпоредбата на § 27 срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да се удължи до 30 юни, като се предвижда сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон да бъдат удължени до 30 юни 2020 г.

Посочените облекчения по своята същност са с цел избягване на струпвания на граждани в данъчните подразделения, както и с оглед липсата на приходи предвид ограниченията от фактически характер в икономиката на страната.

За съжаление разпоредбите касаят само физически лица, регистрирани по търговския закон – тоест едноличните търговци, както и лицата, регистрирани като земеделски производители, което е изключително дискриминационно и непропорционално спрямо лицата, осъществяващи свободни професии, каквито са адвокатите.

Статистически през 2019 година в Агенция по вписванията са били регистрирани 1559 еднолични търговци на територията на Р. България.

В същото време в страната има активни работещи над 14 000 адвоката, като само в Софийската адвокатска колегия вписаните адвокати са над 6000.

Очевидно е, че е налице сериозна диспропорция, като разпоредбата на § 27 изключва една голяма и изключително активна икономическа група, което е дискриминационно действие, без фискална или социална обосновка.

Упражняването на адвокатската професия е дейност, която е източник на доходи за адвоката с постоянен характер.

Предвид нейния траен характер и броя на услугите, чрез които се реализират доходи тя се квалифицира като дейност на предприятие, което по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин. Тази дейност обаче по същността си е пряко обвързана с конституционната защита на правата на гражданите, както и с цялостната дейност на съдебната система и органите в нея. Преустановяването на работата на съдилищата е обективна пречка за осъществяване на дейността на голяма част от колегите ни.

Предвид доверителния характер на адвокатските услуги, мерките за социална изолация също сериозно препятстват осъществяване на контактите на гражданите с техните адвокати, респективно влияят пряко на доходите на колегите ни.

Обективната липса на приходи води до изключителна трудност при заплащане на текущите разходи във връзка с осъществяване на адвокатската дейност. Като самоосигуряващи се лица те заплащат дължимите суми за авансови данъци и осигуровки, както и заплащат осигуровки за техните служители. Част от адвокатите упражняват дейността си в адвокатски дружества и сдружения, в които са ангажирани и множество технически сътрудници, работещи на трудови договори.

Всичко посочено по-горе следва да мотивира държавните органи да прилагат закона еднакво спрямо лицата, регистрирани по Търговския закон и самоосигуряващите се лица, осъществяващи стопанска дейност като свободна професия, каквито са адвокатите.

В този смисъл е необходимо да се предприемат незабавни действия за измемение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както следва:

1. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „срокът по чл. 47, ал. 2”, да се добавят думите „и по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ”;

2. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;

3. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;

4.Да бъде изменена разпоредбата на § 5, т. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като бъде създадена нова точка 1а на новосъздадения член 3а, както следва:

„Нормативно определените срокове, предвидени за самоосигуряващите се лица и за лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 7, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал.1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, спират да текат”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ,

В настоящата безпрецедентна ситуация при обявено извънредно положение в страната е налице тотално спиране работата и на правораздавателна съдебната система.

Нормалното функциониране на съдебните и държавни органи е неразривно свързано с дейността на адвокатите като упражняващи свободна професия и самоосигуряващи се лица. Липсата на икономическа активност, пренасрочването на висящите производства и създадената несигурност по отношение на сроковете, ще имат трайно негативно въздействие върху работата на съдебната система, което ще продължи повече от една година.

Въпреки обективната липса на възможност за работа на адвокатите, за тях не са предвидени абсолютно никакви облекчения и обезщетения във връзка с ограничаването на осъществяваната от тях дейност, макар те да са в невъзможност за реализиране на какъвто и да било приход.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Различното данъчно третиране е необосновано.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижване, считаме, че за категорията лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва незабавно да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите.

Правната и фактическа логика изисква процентът на разходите да се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица .

Към настоящия момент доходите от авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, както и доходите от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси са с нормативно признати разходи от40 % (четиридесет процента).

Обидно и немотивирано е разходите на лица, упражняващи занаят или на творците на изкуството да са значително по-високи от лицата, упражняващи конституционна функция по защита правата на гражданите, каквито са адвокатите, чиито признати разходи към момента са 25 %.

Ясно е, че държавата няма възможност за директна финансова помощ за всички отрасли на икономиката, но е необходимо да се предприемат незабавни мерки за облекчаване на данъчната тежест за свободните професии и за адвокатската дейност.

Предвид изложеното, предлагаме незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ като същият бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст. Тази мярка касае пряко над 14 000 български адвокати – коректни данъкоплатци, като предложените мерки ще гарантират нормалното осъществяване на една конституционно закрепена професия, гарантираща адекватна защита на правата и свободите на гражданското общество, без да е необходима директна държавна помощ, както е възприето в други страни от Европейския съюз.

За сравнение по отношение на други стопански дейности с Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, се предвижда изплащане на компенсация на работодателите в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, отговарящ на посочените в постановлението условия. Субектите, които могат да получат тези компенсации, са изрично изброени в чл. 2 от същото постановление. Те изключват изцяло самоосигуряващите се лица, които също търпят огромни загуби и за разлика от съдебните служители не се осигуряват от държавата. Предвиденият от закона към момента процент на приспаднатите разходи се явява твърде нисък за настоящата тежка икономическа ситуация на растяща безработица и предстоящи масови фалити, в която обективно се очертава огромен спад в доходите на лицата, осъществяващи свободни професии.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижване, считаме, че за категория лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите, като процентът на разходите се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица и да бъде 40 %, а не 25%, както е до сега. Следва незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ, като същият бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме:

5. В § 27, от ПЗР на ЗМДВИП да бъде създадена нова ал. 4, със следното съдържание:

„Изменя се чл. 29., ал.1 т.3 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, като числото 25 се заменя с числото 40 и точка 3 придобива следния вид:

т.3. …… с 40 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.“

6. Да бъде създадена нова ал. 5, със следното съдържание:

„През 2020 година срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за първото и второто тримесечие на 2020 година и за внасяне на дължимия по декларацията данък от лицата по чл. 55, ал. 1 от същия закон се удължава с един месец за съответното тримесечие.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на

СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

(адв. Ивайло Данов)

Споделяне