Становище на Софийски адвокатски съвет по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Уважаеми колеги,

На 22.12.2022 г. в портала за обществени консултации strategy.bg беше публикуван проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7349).

С внесения законопроект Министърът на правосъдието предлага редица изменения в Закона за съдебната власт, с които да бъде оптимизирана работата и ефективността на съдебната система при въвеждането на реално и пълноценно електронно правосъдие. Измененията в Закона за съдебната власт са свързани и с уредбата на електронното правосъдие в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс, като са предвидени съответни промени и в процесуалните закони.

Предложените изменения и допълнения в нормативната уредба засягат процедурата за връчване на съобщения на адвокати, както и възможностите на страните да извършват предвидените в процесуалните закони изявления и процесуални действия в електронна форма. Софийски адвокатски съвет отправи покана до всички адвокати от САК да се запознаят със законопроекта (Обществено обсъждане на законопроект за изменение на Закона за съдебната власт в частта електронно правосъдие | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg), като изразят становище пряко пред вносителите му или го адресират до Съвета на САК, за да може от името на Софийски адвокатски съвет да бъде изготвено и подадено общо становище.

Софийски адвокатски съвет подаде в срока за обществено обсъждане Становище (с което можете да се запознаете тук), като направи конкретни предложения за подобряване на законопроекта, включително чрез прецизиране и допълване на разпоредбите за връчванията на призовки и съобщения в гражданско-процесуалния кодекс. В становището е направено и предложение за промяна на концептуалния законодателен подход при уредбата на процесуалните преклузивни срокове в гражданския процес, за да бъде осигурена възможност адвокатите да разполагат с право на почивка, с каквото разполагат не само магистратите, а всички други граждани, полагащи труд.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне