Такси събирани от Софийска адвокатска колегия

ИНФОРМАЦИЯ

за таксите, дължими на Софийска адвокатска колегия

Софийски адвокатски съвет с Решение № 784/15.12.2021 г. и Решение № 1211/18.05.2022 г. обобщи таксите, дължими към САК, определени с Решения на съвета №1625/08.01.2019 г., изменено с Решение №2454/26.11.2019 г. в частта, касаеща встъпителните вноски за вписване в САК на адвокати и младши адвокати, както и Решения №781/15.12.2021 г. и № 782/15.12.2021 г. в частта, касаещи други такси, дължими към САК, както следва:

Раздел първи

Такси за вписване във водените регистри (встъпителни вноски)

Чл. 1. За вписване като адвокат или младши адвокат на кандидат, който има натрупан до 2 години` стаж се заплаща такса за вписване (встъпителна вноска) 1 550 лв.

Чл. 2. За вписване като адвокат на кандидат, който има натрупан от 2 до 5 години стаж, се заплаща такса за вписване (встъпителна вноска) 1 850 лв.

Чл. 3. За вписване като адвокат на кандидат, който има натрупан от 5 г. до 10 години стаж, се заплаща такса за вписване (встъпителна вноска) 2 450 лв.

Чл. 4. За вписване като адвокат на кандидат, който има натрупан над 10 години стаж, се заплаща такса за вписване (встъпителна вноска) 3 050 лв.

Чл. 5. За вписване в Софийска адвокатска колегия на адвокат или младши адвокат, който е член на друга колегия, се заплаща такса за вписване (вноска за преместване) в размер на 750 лв.

Чл. 6. Адвокати, членове на САК, с адвокатски стаж повече от 5 години (независимо от адвокатската колегия, в която е натрупан), които са заплатили встъпителна вноска по сметка на САС при първоначалния си прием в колегията, ако са били отписани на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 – по тяхна молба, поради несъвместимост/пречки по чл. 5 ЗА, и при поставяне под запрещение, и са заявили повторно вписване в срок до 4 години след отписването, не заплащат нова встъпителна вноска към САК.

Чл. 7. Адвокати членове на САК с адвокатски стаж повече от 5 години (независимо от адвокатската колегия, в която е натрупан), които са заплатили встъпителна вноска по сметка на САС при първоначалния си прием в колегията, ако са били отписани на основание чл. 22, ал. 1, т .3 – поради лишаване от право да упражняват адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 ЗА, и са заявили повторно вписване в срок до 4 години след отписването, но не повече от 6 месеца от отпадане на основанието, поради което са били отписани не следва да заплащат нова встъпителна вноска към САК не заплащат нова встъпителна вноска към САК.

Чл. 8. (1) За вписване на адвокатско дружество, включително еднолично, се заплаща такса в размер на 150 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 2/3 от 150 лв. или 100 лв.

(2) За вписване на промени относно адвокатско дружество, включително за заличаване се заплаща такса в размер на 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 2/3 от 50 лв. или 33.30 лв.

Чл. 9. (1) За вписване на адвокатско съдружие се заплаща такса в размер на 100 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 2/3 от 100 лв. или 66.65 лв.

(2) За вписване на промени относно адвокатско съдружие, включително за заличаване се заплаща такса в размер на 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 2/3 от 50 лв. или 33.30 лв.

Чл. 10. За вписване на адвокатски сътрудник в регистъра на адвокатските сътрудници, се заплаща такса за вписване 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 – 2/3 от 50 лв. или 33.30 лв.

Раздел втори

Месечни вноски за членове на колегията

Чл. 11. Адвокатите, членове на колегията, заплаща месечна вноска в размер на 12 лв., която се дължи от месеца на вписването им.

Чл. 12. Адвокатите, членове на колегията, които са родители на деца до 2 годишна възраст не заплащат месечната вноска по чл. 11 считано от месеца, следващ раждането на детето до месеца на навършване на 2 години.

Чл. 13. Адвокатите, членове на колегията, навършили 75 - годишна възраст, с натрупан 40 - годишен адвокатски стаж, са освободени от заплащане на месечната вноска по чл. 11.

Раздел трети

Други такси за предоставяни административни услуги, дължими от лица, които не са членове на САК

Чл. 14. За разглеждане и администриране на документи за изпит по чл. 8 от Закона за адвокатурата се заплаща такса 30 лв.

Чл. 15. (1) За издаване на удостоверения за вписвания във водените от САК регистри на лица, които не са членове на САК, се събира такса в размер на 5 лв.

(2) За издаване на преписи от документи, въз основа на които са извършени вписвания във водените от САК регистри на лица, които не са членове на САК, се събира такса в размер на 1 лв. за първа страница и 0.50 лв. за втора и всяка следваща страница.

(3) Таксите по ал. 1 и ал. 2 не се заплащат от адвокати и младши адвокати от САК, както и от държавни и други органи, които изискват удостоверения или преписи от документи във връзка с разглеждани от тях производства.

Чл. 16. За издаване на преписи от документи извън случаите по чл. 15, се заплаща такса в размер на 1 лв. за първа страница и 0.50 лв. за втора и всяка следваща страница. Таксите по предходното изречение не се заплащат от адвокати или младши адвокати от САК.

Чл. 17. (1) За разглеждане на сигнал или жалба за извършено дисциплинарно нарушение от член на колегията, се заплаща такса, както следва:

1. За физически лица – 50 лв.;

2. За юридически лица, както и нотариуси и частни съдебни изпълнители – 80 лв.

(2) Такси по ал. 1 не заплащат от адвокати и младши адвокати от САК, бюджетни учреждения и съдилища.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне