Програма за обучения за м. Май 2023 г.

Уважаеми колеги,

През м. март 2023 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да присъстват на следните обучения, орагнизирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев":

1.1. На 15 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Данъчно облагане в България. Актуални въпроси“ с лектори адвокат Лилия Андонова от Софийска адвокатска колегия с дългогодишен опит в изготвянето на данъчен due diligence, и Таня Павлова – данъчен консултант и партньор в международната организация VAT Forum.

1.2. На 16 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе първата част на хибриден семинар на тема „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд, Гражданска колегия.

1.3. На 17 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободно предоставяне на услуги във вътрешния пазар на Европейския съюз“ с лектор доц. д-р Христо Христев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.4. На 18 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе втората част на хибриден семинар на тема „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд, Гражданска колегия.

1.5. На 19 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални промени в заповедното производство по ГПК“ с лектори Светозара Петкова – адвокат от Софийска адвокатска колегия, и Кирил Петров – съдия от Софийски районен съд, Гражданско отделение.

1.6. На 22 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения в уредбата на отговорността на юридическите лица при извършено престъпление“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Българската асоциация по криминология.

1.7. На 29 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Практически насоки за адвокати при разрешаване на конкурентни правни казуси“ с лектори Екатерина Русева – адвокат от Адвокатска колегия–Стара Загора, доц. д-р Иван Стойнев – адвокат от Софийска адвокатска колегия, и Кирил Пангелов – експерт по право на защита на конкуренцията и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1.8. На 30 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Нови правила в областта на цифровите пазари и цифровите услуги“ с лектор проф. д-р Таня Йосифова, преподавател по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.

1.9. На 31 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Съдебни центрове по медиация. Споразумението в процедура по медиация – отговорност на адвокатите“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско процесуално право във ВТУ „Черноризец храбър“ и РУ „Ангел Кънчев“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

Споделяне