Призив към Висшия адвокатски съвет

Уважаеми колеги,

На заседание на Софийския адвокатски съвет, проведено на 15.02.2023 г., беше обсъдено искане на адвокат от САК, с призив да бъдат предприети незабавни действия, за да се разграничи Софийски адвокатски съвет от „Позиция на Висшия адвокатски съвет във връзка с публично изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен съд и Върховния административен съд“ (достъпна тук).

Интервюто, дало повод за цитираната „Позиция“, в което адв. Михаил Екимджиев изразява личното си мнение за състоянието на правосъдието в България, е достъпно тук.

След проведените разисквания, видеозаписът от които е достъпен за всеки член на САК в закритата секция на официалния сайт на колегията (достъпен тук), Софийският адвокатски съвет прие Решение № 1815 от 15.02.2023 г. със следното съдържание:

„Софийският адвокатски съвет ПРИЗОВАВА ВАдвС да отмени или оттегли позицията, публикувана на сайта на ВАдвС по повод изказвания на адвокат Екимджиев, тъй като същата може да се възприеме като порицание на адвокат, без проведено дисциплинарно производство.“

Решението е взето с 10 гласа „ЗА“, един глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и един глас – „ПРОТИВ“.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне