Образци на документи

Образци на заявления и декларации по Наредба № 3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

1. Заявление за приемане и вписване в регистъра на адвокатите и младшите адвокати
rtf, 47 KB

1А. Декларация по чл.5, ал.2 от Закона за адвокатурата
rtf, 44 KB

2-zayavlenie-za-izdavane-na-advokatska-karta.rtf
rtf, 63 KB

3. Заявление за отписване от регистъра на младшите адвокати и вписване в регистъра на адвокатите
rtf, 43 KB

4. Заявление за временно преустановяване или възобновяване на адвокатска професия
rtf, 42 KB

5. Заявление за вписване поради преместване на адвокат, младши адвокат или чуждестранен адвокат от една адвокатска колегия в друга
rtf, 49 KB

6. Заявление за отписване поради преместване на адвокат, младши адвокат или чуждестранен адвокат от една адвокатска колегия в друга
rtf, 42 KB

7. Заявление за отписване от регистъра на адвокатите, младшите адвокати или чуждестранните адвокати
rtf, 41 KB

8. Заявление за промяна на вписани обстоятелства
rtf, 46 KB

9. Заявление за вписване, отписване или отразяване на промени в регистъра на адвокатските сътрудници
rtf, 42 KB

10-zayavlenie-za-izdavane-na-karta-na-advokatski-strudnik.rtf
rtf, 62 KB

11. Заявление за прилагане на документи към досието
rtf, 42 KB

12. Заявление за вписване в единния регистър на чуждестранните адвокати
rtf, 49 KB

13. Заявление за вписване на чуждестранния адвокат в регистъра на адвокатската колегия по чл. 17 от Закона за адвокатурата
rtf, 49 KB

14. Заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества
rtf, 49 KB

15. Заявление за вписване промени в регистъра на адвокатските дружества
rtf, 45 KB

16. Заявление за преместване седалището на адвокатско дружество в района на друга адвокатска колегия
rtf, 45 KB

17. Заявление за прекратяване на адвокатско дружество и обявяването му в ликвидация
rtf, 43 KB

18. Заявление за регистриране на договор за адвокатско съдружие
rtf, 46 KB

19. Заявление за промени във вписани обстоятелства по регистриран договор за адвокатско съдружие
rtf, 48 KB

42. Заявление за поправка на грешки и отстраняване на непълноти или несъответствия, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или при прилагане на документи
rtf, 45 KB
Bundestagswahl 2021, Germany: Vote for - SPD
Bundestagswahl 2021, Germany: Vote for - SPD © Mika Baumeister

Споделяне