Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2021 г.

БЮДЖЕТ на Софийска адвокатска колегия за 2021 г.

ОБЩА ФИНАНСОВА РАМКА

Бюджет 2021г.

Изпълнение до 15.04.2021

Съгласно Отчета за бюджета за 2020 г.

Раздел I. ПРИХОДНА ЧАСТ

А. Постъпления от наличности към 01.01.2021 г.*

- лв.

Б. Очаквани приходи за 2021 г.

1.

Дължим членски внос - постъпления за 2021 г., от които

776 550,00 лв.

256 626,00 лв.

1.1.

- за текущата година - изчислен при 5750 адвокати **

621 000,00 лв.

246 812,00 лв.

530 988,00 лв.

1.2.

- постъпления от несъбран членски внос от минали години

155 550,00 лв.

9 814,00 лв.

2.

Встъпителни вноски

350 000,00 лв.

64 510,00 лв.

335 550,00 лв.

3.

Приходи от правна помощ (плащания по чл. 19 от ЗПП)

130 000,00 лв.

43 828,00 лв.

82 611,00 лв.

4.

Отчисления от събиран членски внос към ВАдвС

152 288,00 лв.

14 934,00 лв.

4.1.

- за текущата година - изчислен при 5 750 адвокати

138 000,00 лв.

14 202,00 лв.

82 448,00 лв.

4.2.

- постъпления от отчисления за несъбран членски внос от минали години

14 038,00 лв.

732,00 лв.

4.3.

- постъпления от възстановяване на транзакционни такси, удържани за сметка на САК при разплащания чрез Борика и epay през сайта на ВАдвС

250,00 лв.

5.

Приходи от административни услуги

12 000,00 лв.

4 112,00 лв.

34 000,00 лв.

6.

Приходи от наеми на кантори в Търговски дом, бул. „Витоша" № 1а

47 708,00 лв.

10 956,00 лв.

34 712,00 лв.

6.1.

- Приходи от наеми за текущата година

43 000,00 лв.

10 956,00 лв.

34 712,00 лв.

6.2.

- приходи от неплатени наеми за предходни години

4 708,00 лв.

- лв.

7.

Приходи от ОД Лозенец ***

180 000,00 лв.

- лв.

92 450,00 лв.

8.

Приходи от Хижа Витоша****

24 747,00 лв.

3 462,00 лв.

16 498,00 лв.

9.

Приходи от продажба на транспортни средства*****

10 000,00 лв.

- лв.

10.

Приходи от ксерокс

7 050,00 лв.

2 190,00 лв.

7 049,00 лв.

11.

Приходи от разноски по дисциплинарни дела и дисциплинарни наказания

30 000,00 лв.

3 550,00 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ:

1 720 343,00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ към приходната част:

*) Паричната наличност в САК към 01.01.2021 г. е в размер на 1 695 682 лв., а към 19.03.2021 г. (встъпване на новоизбрания адвокатски съвет) - 1 634 959 лв. В проектобюджета за 2021 г. не се предвижда част от заварената парична наличност да бъде използвана в дейността на САК, поради което и не се отразява в приходната част на бюджета използването на част от паричната наличност на САК.

**) С Решение от 02.02.2021 г. на Софийски адвокатски съвет, адвокатите от САК са освободени от плащане на членски внос за м. март, април и май 2021 г., поради което планираните приходи от членски внос са за 9 месеца. В броя адвокати, на база на които е прогнозиран прихода, не се включват адвокати, освободени от задължение за плащане на членски внос - майки с деца до 2 г. възраст; адвокати, навършили 75 г. с адвокатска практика над 40 години; адвокати, временно преустановили упражняване на професията по здравословни причини.

***) Планираното увеличение на приходите за ОД Лозенец спрямо 2020 г. и предходните години е въз основа на взето решение на Съвета на САК от 16.04.2021 г. за увеличаване на цените за ползване на почивната база, които не са променяни от 27.03.2012 г.

****) Планираното увеличение на приходите от Хижа "Витоша" е в резултат на Съвета на САК от 16.04.2021 г. за увеличаване на цените за ползване на почивната база, които не са променяни повече от 5 години.

*****) На 16.04.2021 г. на основание чл. 89, т. 10 от ЗА и при обсъждане на проектобюджета за 2021 г. и анализ на разходите за поддръжка на транспортни средства, адвокатския съвет на основание чл. 89, т. 10 ЗА взе решение за продажба на притежаваните от Софийска адвокатска колегия моторни средства лек автомобил Ягуар и лек автомобил Хонда Шатъл, поради което в приходната част на бюджета е предвиден приход от продажба на транспортни средства.

Раздел II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Бюджет 2021 г.

Изпълнение до 15.04.2021

Изпълнение в Отчета за 2020 г.

В. Чисти разходи
(не водят до трансформация на паричното имущество, респ. нямат нито парична, нито друга имуществена възвращаемост)

1.

Разходи за персонал (без ОД Лозенец, Хижа "Витоша" и "Правна помощ")

492 000,00 лв.

98 538,00 лв.

1.1.

Разходи по трудови договори и други плащания по КТ за служителите на САК

382 000,00 лв.

82 861,00 лв.

362 914,00 лв.

1.2.

Разходи за здравно и социално осигуряване

76 000,00 лв.

15 677,00 лв.

74 420,00 лв.

1.3.

Социални разходи за служителите (ваучери за храна, карти за градски транспорт, лични предпазни средства):

34 000,00 лв.

7 810,00 лв.

2.

Разходи за граждански договори

32 000,00 лв.

12 140,00 лв.

31 746,00 лв.

3.

Командировъчни разходи

4 000,00 лв.

768,00 лв.

3.1.

Командировъчни разходи в страната

2 000,00 лв.

768,00 лв.

3.2.

Командировъчни разходи в чужбина

2 000,00 лв.

4.

Разходи за адвокатски съвет, от които:

114 660,00 лв.

20 660,00 лв.

4.1.

Възнаграждения на Председател и Секретар до 28.02.2021 г.

17 130,00 лв.

17 130,00 лв.

104 100,00 лв.

4.2.

Осигуровки за възнаграждения на Председател и Секретар до 28.02.2021 г.

3 530,00 лв.

3 530,00 лв.

19 696,00 лв.

4.3.

Възнаграждения за членовете на адвокатски съвет от 01.05.2021 г.*, от които:

94 000,00 лв.

4.3.1.

Възнаграждения на Председател, Заместник-председател, Секретар и заместващ секретаря от 01.05.2021 г. до 31.12.2021г.

60 000,00 лв.

4.3.2.

Възнаграждения за членове на съвета от 01.05.2021 г.

34 000,00 лв.

5.

Разходи за мероприятия и събития на САК:

110 000,00 лв.

5.1.

Разходи за общо събрание на САК

55 000,00 лв.

5.2.

Разходи за семинари и обучения

50 000,00 лв.

5.3.

Разходи за други мероприятия

5 000,00 лв.

6.

Разходи за финансова помощ за адвокати в тежко здравословно състояние и помощи при раждане на дете

60 000,00 лв.

14 000,00 лв.

59 850,00 лв.

7.

Консумативни разходи за офисите на САК

130 000,00 лв.

44 264,00 лв.

359 257,00 лв.

8.

Разходи за ремонти - кантори в търговски дом, участие в ремонт на общи части в Търговски дом

25 000,00 лв.

9

Разходи за местни данъци и такси

13 100,00 лв.

6 225,00 лв.

13 098,00 лв.

10

Разходи за членски внос в международни организации и международни мероприятия

6 000,00 лв.

30 254,00 лв.

11.

Разходи за програмни продукти (правно-информационни системи Апис и Сиела), предоставени за ползване на членове на САК за 2021 г. по сключени Договори

22 000,00 лв.

19 778,00 лв.

12.

Разходи за групова застраховка "Професионална отговорност"

32 000,00 лв.

27 948,00 лв.

13.

Разходи за администриране на правна помощ (в т.ч. административни, режийни, ФРЗ на служители в звено "Правна помощ" и осигуровки)

130 000,00 лв.

32 238,00 лв.

128 630,00 лв.

13.1.

Разходи за заплати и осигуровки

99 000,00 лв.

24 637,00 лв.

13.2.

Консумативи и административни разходи

31 000,00 лв.

14.

Разходи за здравна профилактика на Членове на САК, социални, културни и спортни дейности

30 000,00 лв.

21 795,00 лв.

15.

Разходи за софтуерни разработки и продукти - интернет сайт на колегията, система за електронно гласуване, софтуерни продукти, ИТ одит и др.

90 000,00 лв.

1 010,00 лв.

16.

Разходи за бази на САК (в т.ч. административни, режийни, ФРЗ , осигурителни вноски, ремонти и други разходи)

232 960,00 лв.

16.1.

Оздравителен дом на САК - с. Лозенец

184 000 лв.

24 147,00 лв.

138 959,00 лв.

16.1.1.

Консумативни разноски

55 000,00 лв.

2 737,00 лв.

16.1.2.

Разходи за работна заплата и осигуровки на служителите

94 000,00 лв.

19 490,00 лв.

16.1.3.

Разходи за текущи ремонти

35 000,00 лв.

1 920,00 лв.

16.2.

Хижа "Адвокат" - планина Витоша

65 000,00 лв.

12 033,00 лв.

38 699,00 лв.

16.2.1.

Консумативни разноски

20 000,00 лв.

16.2.2.

Разходи за работна заплата и осигуровки на служителите

35 000,00 лв.

9 629,00 лв.

16.2.3.

Разходи за текущи ремонти

10 000,00 лв.

17.

Разходи за обезпечаване на дейността на Дисциплинарен съд

10 000,00 лв.

10 000,00 лв.

18.

Разходи за обезпечаване на дейността на Контролен съвет при САК

10 000,00 лв.

2 270,00 лв.

19.

Банкови такси и комисионни

6 000,00 лв.

1 334,00 лв.

5 054,00 лв.

Г. РАЗХОДИ, водещи до трансформация на имущество

20.

Разходи за придобиване на материално имущество и инвентар

40 000,00 лв.

21.

Разходи за библиотека и библиотечен фонд

10 000,00 лв.

4 282,00 лв.

Д. Резервен фонд

1 334,00 лв.

5 054,00 лв.

22.

Други непредвидени разходи

50 000,00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ:

1 665 760,00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ към разходната част:

*) При изготвянето на проектобюджета и обсъждането му, е предвидено възнаграждения на Председател и Секретар, както и заседателни възнаграждения на членовете на съвета да не бъдат изплащани за месеците март и април.

Споделяне