Становище по отчета

СТАНОВИЩЕ ПО ОТЧЕТА

за приходите и разходите на САК за 2020 г.

и първото тримесечие на 2021 г.

Във връзка с промяната в ръководството на САК, извършено непосредствено преди провеждане на Редовното Общо събрание на адвокатите от САК за 2021 г., изготвянето на Отчет по изпълнението на бюджета и за досегашната работа за 2020 г. и изработване на проекто-бюджет за предстоящите дейности на организацията за 2021 г., по-долу са описани основните процеси и са характеризирани най-големите доставчици на материали и услуги за 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ и констатираните проблеми

І. ПРИХОДИ

По отношение на приходите през 2020 г. е налице значително по-ниска реализация, като от общата сума на очакваните приходи по бюджета в размер на 1951500 лв., действително са събрани едва 1287029 лв., като изпълнението на приходната част от бюджета е едва 65.95 %.

Разликите се дължат на това, че по бюджет са заложени значително по-високи суми като очакван членски внос, встъпителни вноски, приходи от правна помощ, и приходи от такси за участие в семинари. Наред с това е взето и решение на Софийски адвокатски съвет от 19.03.2020 г., с което членовете на САК са освободени от задължение за плащане на членски внос за 3 месеца – март, април и май 2020 г. във връзка с пандемията. Същото решение е прието и на 02.02.2021 г. за месеците март, април и май 2021 г., поради което се очаква събираемостта на заложените проектни приходи за 2021 г. също да е значително по-ниска:

Вид на прихода

По план

Реализация

1. Членски внос към софийска адвокатска колегия

878400

530988

изчислен на база 6090 адвокати

2. Встъпителни вноски

491100

335550

3. Приходи от правна помощ

144000

82611

4. Отчисления от членски внос към ВАдвС

143000

82448

5. Оздравителен дом с. Лозенец

104000

92450

6. Приходи от административни услуги

49000

36951

7. Приходи от такси за участие в семинари

47000

-

8. Наеми на кантори в Търговския дом

43000

34712

9. Приходи от глоби и разноски по дисциплинарни дела

20000

29383

10. Хижа Витоша

18000

16498

11. Приходи от ксероксите в съдилищата

10000

7049

12. Приходи от такси реклама ОС и лихви

4000

3880

13. Вземания от ВАдвС за 2019 г.

34509

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА 2020 г.

1951500

1287029

1. Относно приходите от членски внос по банков път — при обработката на банковите документи се генерира файл с получените за деня плащания за членски внос и се изпраща на касиерите, които го разпределят чрез програмен продукт в базата с членовете на САК. По същия начин и в същата база се отчита и членският внос от 20 лв. месечно, който е дължим на ВАдвС. Сумите за ВАдвС се обобщават периодично, като се приспада комисиона от 2,00 лв. на лице и се превеждат по банкова сметка на ВАдвС. Счетоводството подава данни, че не се изпраща аналитична информация на ВАДВС за лицата, които са внесли членския си внос към тях, такава остава само в базата на САК.

Констатират се следните проблеми:

1.1. На сайта на Висшия адвокатски съвет с адрес: https://e-advokatura.vas.bg/bg/e-pay/, където се извършват една немалка част от електронните разплащания на членски внос, при влизане с ЕГН или адвокатски номер на адвокат, се появяват няколко опции за избор на задължения, които адвокатът желае да погаси:

- Месечна вноска към Висшия адвокатски съвет;

- Месечна вноска към адвокатската колегия;

- Разноски по дисциплинарни дела;

- Глоби;

- Такса вписване, такса изпит, адвокатски карти;

- Другия задължения към адвокатската колегия.

Поради възможността за избор между месечните вноски към Висшия адвокатски съвет и месечните вноски към адвокатската колегия, се получава несъответствие с програмния продукт, който разпределя платените суми за членски внос в САК. При получаване на суми в САК, програмата отнася получените суми за погасяване на най-старите неплатени задължения на адвоката за членски внос, при което е възможно да възникне несъответствие между генерираното от системата за електронни разплащания доказателство за плащането, и реалното отчитане на сумата в САК.

Възможни решения на проблема: Подаване на информация от ВАдвС в табличен вид относно вида на погасените от адвоката суми и задължения за членски внос, така че в програмния продукт на САК да се импортира информацията по правилния начин и се погасява заявената от адвоката вид вноска. По-удачно е второто решение, тъй като вноските са разграничени като различни плащания на сайта на ВАдвС поради факта, че само при заплащане на членския внос към ВАдвС по електронен път се приспада 5% отстъпка и вместо 20 лв. членски внос се заплащат 19 лв. Същото не се прилага по отношение на членския внос към САК, който винаги е 12 лв.

1.2. При заплащане на членски внос по банков път не се отразяват решенията на ВАдвС и решенията на САС за временно освобождаване от членски внос и няма възможност при опит за плащане от страна на освободен от вноски адвокат да се отрази, че същият не дължи плащане. Така например с решение на САС от 02.02.2021 г. всички адвокати от САК бяха освободени от членски внос за месеците Март, Април и Май 2021г., но това не е отразено в софтуерния продукт. В случай, че адвокат, който е заплатил членския си внос към САК до края на месец Февруари включително, направи опит през електронните разплащания да заплати членския си внос за САК за м.Март, неговото плащане вероятно ще бъде прието независимо от освобождаването. Така много адвокати реално внасят суми за период, за който не се дължат, и в резултат подават заявления за възстановяване на надплатени суми, което не може да стане незабавно, а едва след края на месеца поради спецификите в начина на разплащане между ВАдвС (системите Борика и Е-pay) и колегиите, в които в началото на всеки месец постъпва едно общо (кюпово) плащане за всички платени чрез е-адвокатура суми за предходния месец.

Нещо повече, независимо от освобождаването, при влизане в профила на адвоката в системата Barkeeper, се отразява, че адвокатът дължи членски внос за САК в съответния размер (12 лв.) за месец Март независимо от освобождаването му. Едва при явяване на адвоката и заплащане на дължимия членски внос от 20 лв. месечно към ВАдвС за съответния месец се изписва нулево задължение към САК. Това обърква много от колегите, които недоумяват дали са освободени от членски внос или все пак дължат такъв.

Възможно решение на проблема: Създаване на настройки в програмния продукт на ВАдвС за електронни разплащания и в програмния продукт на САК за нулево задължение при освобождаване от членски внос, което да се задава и появява като 0 още при вземане на решението за освобождаване от съответния адвокатски съвет.

1.3. Налице са несъответствия и относно допълнителната отстъпка от 5%, която ползват членовете на САК при заплащане на членския внос за цялата календарна година до края на месец Януари. Съгласно Решнеие на Съвета на САК отстъпката се признава, ако се заплати наведнъж дължимият членски внос за цялата година до края на месец Януари в същата година. По отношение ползването на тази отстъпка са поставени от служители два проблема: 1) системата изисква плащането за цялата година да е извършено еднократно в срок до 31 януари, и не допуска ползване на отстъпка, ако членският внос е платен на две или три плащания, но всички извършени в срок до 31 януари; 2) поставя се въпросът дали ако в рамките на произволен месец, например месец Август, адвокатът заплати членски внос за следващите 12 последователни месеца, не би следвало също да ползва отстъпката.

Възможно решение на проблема: Изискването да се получи заплащане на членския внос за цялата година до 31 януяри на съответната година само с ЕДНО единствено плащане е формалистично, и следва да се създаде възможност, дори при няколко плащания, адвокатът да ползва отстъпката, ако плащанията са направени до 31-ви януари на текущата година.

1) Да се приеме решение от САС, че всяко плащане на членски внос за 12 месеца напред, независимо от това в кой момент е извършено, дава основание за начисляване на допълнителна отстъпка от 5%; 2) Да се изиска от Висшия адвокатски съвет да се променят настройките на програмния продукт за електронни разплащания, като се начислява отстъпка не само при еднократно заплащане на членския внос за цялата година до края на месец Януари, а и при няколко плащания в този срок, като се обяви изрично на сайта на ВАдвС и САК, че плащането до 31.01 за членския внос за предстоящата година дава право на ползване на отстъпка, без значение с колко превода е извършено плащането.

1.4. Системите на БОРИКА и e-pay превеждат получените суми от заплатен по електронен път членски внос с едно общо (кюпово) плащане месечно, като не се посочва по отношение на платената сума какъв размер на членския внос за кои адвокати включва. Поради това се налага служител на САК да издирва направените заявки за електронно плащане, които се получават предварително за всеки адвокат и да опитва да установи дали конкретно плащане влиза в получената обща сума или не.

Решение на проблема: Установи се, че не са използвани всички функционалности на електронната система за разплащания на ВАдвС: https://e-advokatura.vas.bg/bg/e-pay/, в рамките на предишния мандат не е бил ползван въобще профилът за достъп до системата, чрез която е въможно получаване на детайлна информация всяко месечно плащане от БОРИКА и e-pay за кои адвокати се отнася, за кои техни задължения, за кои периоди и пр. Това създава проблеми, свързани с късно обработване на плащанията, постъпили в САК чрез системата са разплащания на Висшия адвокатски съвет.

От 05.04.2021 г. са създадени условия за ползване на функционалностите на системата от служителите, така че този проблем ще бъде разрешен. Съществувалото до момента забавяне в обработката на получаваните кюпови плащания довежда до това, че на адвокати, платили в срок задълженията си, са изпращани автоматично електронни писма или СМС-и с покана да платят просрочените си задължения. Поради това до края на м. април е преустановено изпращането на подобни писма и СМС-и, а след края на м. април 2021 г. следва да бъдат уточнени и условията, при които ще се изпращат подобни писма, както и тяхното съдържание, доколкото пращаните към момента писма са изготвени по начин, несъответстващ институционално на САК.

1.5. Недостиг на сумите, превеждани през БОРИКА и e-pay. Съгласно условията по сключения договор между ВАдвС и БОРИКА, при получаване на всяко плащане чрез банкова карта, от платеца се удържа пропорционална такса (транзакционна такса), обичайно в размер на 0.45 % от стойността на плащането. В резултат на това при получаване на общо месечно плащане от ВАДвС към колегията за платени чрез БОРИКА суми, се получава разлика между сумата, която всеки адвокат реално е заплатил, и сумата, която се превежда за него на САК. Това налага от наличните суми по сметки на САК да се прибавя сума, за да се покрива недостига на плащането за всеки адвокат, за да може да бъде погасявано в цялост задължението, за което той е направил плащане през Борика.

Възможно разрешение на проблема: доколкото системата за електронни разплащания е въведена от ВАдвС за улеснение на адвокатите, и ВАдвС е сключил договори с доставчиците на тези финансови услуги, следва да се отправи запитване какви са условията по тези договори и на какво основание недостигът на средства се покрива от ВАдвС чрез удръжки от плащането към САК. Следва да се обсъди с представителите на ВАдвС след обработка на всяко месечно плащане може ли да бъде пращано искане до ВАДвС за възстановяване на погасените от САК суми, които не са достигали за пълно закриване на платените от адвокатите задължения чрез БОРИКА, което ВАдвС следва да извършва. Алтернативно – при плащане с банкова карта през сайта на ВАДВС върху размера на плащаните вноски следва да се начислява такса в полза на БОРИКА, което да е указано преди плащането.

2. Относно приходите от членски внос в брой — сумите се получават на касите в офиса на бул. „Тодор Александров“ и в Търговския дом, обработват се чрез касов програмен продукт и автоматично се разпределят в базата за членски внос. Освен през касовия модул, парите се отчитат и в Xls таблица, и в касова книга. В края на деня сумите се внасят в банката чрез фирма за инкасо или се събират в главната каса на бул. „Тодор Александров при необходимост за по-голяма наличност, например за плащане на заплати в брой. Натрупването на по-големи суми от касови плащания води до значително по-високи и чести разходи за инкасо на сумите.

Възможно решение на проблема: инсталиране на POS терминали за членския внос и създаване на виртуален POS за заплащане на членския внос на сайта на САК (а не само на сайта на ВАдвС).

От 02.04.2021 г. в касовия салон на бул. „Тодор Александров“ вече функционира ПОС устройство за разплащания, като от 06.04.2021 г. такова работи и в Търговския дом. Чрез тях ще могат да се плащат задължения за членски внос..

3. Относно суми/приходи за осигуровки от членове на САК и ОК “Адвокат“ - по банков път сумите се получават по отделна банкова сметка на ОК „Адвокат“, а в брой - в двата касови салона на САК, в които работят и служители на ОК „АДвокат“. Отчитането им става чрез отделен програмен продукт само за осигуровки и чрез касовия модул. Получените суми на каса се внасят по банкова сметка на ОК и месечно се превеждат в НАП.

4. Относно приходите от наеми - САК притежава 36 кантори в Търговския дом. Наемът на 1 кв.м е по 12 лв/кв.м с ДДС, договорите се сключват с адвокати от САК, а приходите от наеми са облагаема стопанска дейност на САК. Наемите се плащат основно в брой в касовия салон в Търговския дом и се издават само квитанции, вместо фактури и касови бележки от КА, обаче сумите се декларират в месечния дневник на продажбите по ДДС. От гледна точка на фактическото състояние на канторите – те са в окаяно състояние, имат необходимост от ремонт и от ремонт на тоалетни на етажа.

Възможно решение на проблема: Да се прецени дали приходите от наеми на кантори могат да се преустановят за определен период от време, като се предложи на всеки от наемателите да се извърши ремонт на помещенията, които са наети и тоалетните, като наемателите могат да го извършат за своя сметка (след одобрение на вида и обема на СМР бюджета за ремонт) и да прихванат дължимия от тях наем срещу сумите на ремонта. Друга възможност е да се извърши тази ремонтна дейност от САК еднакво за всички кантори, като със сумата на разходите се увеличи дължимият наем, за да се възвърне инвестицията. За тази цел следва да се прегледат всички договори за наем, да се провери кога изтичат, за да се установи кога ще има възможност тези опции да се предоговорят с наемателите.

Следва също да се подготви и становище на бюджетната комисия това справедлив пазарен наем ли е от 12 лв./кв.м. с ДДС, предвид местонахождението на канторите и непосредствената им близост до съдената палата.

5. Относно приходи от база Лозенец - изготвя се график за ползването на базата и предварително се заплаща престоят в брой в касите или по-рядко по банкова сметка. При продължаване на престоя, същият се плаща на място в базата, отразява се в касовата книга на обекта и веднъж месечно се отчита в централния офис на САК. Според главния счетоводител на САК основанието за плащане е „възстановяване на режийни разходи“, защото базата се ползва само от членове на САК и приходът от нея не представлява облагаема стопанска дейност.

6. Относно приходите от база Витоша - по същия начин като за база Лозенец.

7. Относно приходите от обучение - присъствените форми на обучение са частично платени за членове на САК, а неприсъствените са безплатни. При плащане сумите постъпват в брой в касовите салони или по банков път в сметка на САК.

8. Относно приходите от правна помощ - отделът за правна помощ в САК е организиран със свой бюджет. На тримесечен период САК получава 10 % от възнагражденията, изплатени от НБПП на адвокати, членове на САК (чл. 19 от Закона за правната помощ и чл. 29 от Наредбата за заплащане на правната помощ). Тези приходи се отчитат като необлагаеми, защото НБПП се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

9. Относно приходите от встъпителни вноски - те са еднократни за нови членове на САК и се превеждат само по банков път в периода след приемането в Колегията и преди полагане на клетва.

10. Финансирания по програми - през 2020 г. в САК няма осъществено финансиране по европейски програми по данни на главния счетоводител.

11. Други видове приходи

· Глоби и разноски по дисциплинарни дела от членове на САК, основания - невнесен членски внос по информация на САК и Решение на дисциплинарен съд по съответно дисциплинарно дело. Постъпват в брой или по банков път и не са облагаеми.

· Такси за разглеждане на жалби към членове на Колегията от техни клиенти - физически или юридически лица - постъпват в брой или по банков път, не са облагаеми.

· Приходи от продажба на кочани с адвокатски пълномощни - продават се на членовете на САК на цената на закупуване (според данни от счетоводството 3-3,20 лв.), отчитат се като необлагаеми.

· Стикери за годишни адвокатски карти - продажна цена 1,20 лв., покупна цена 1 лв. (по данни от счетоводството, отново следва да се провери дали не могат разходите като покупна цена на тези стикери и покупна цена на кочаните с адвокатски пълномощни, да се оптимизират и намалят);

· Набирателна дарителска сметка за болни от Covid-19 адвокати, членове на САК.

12. Несъбрани вземания към 31.12.2020г.

Основание вземане

сума

събрани м.01.2021г.

членски внос за досъбиране

155 550

128 816

наеми кантори Търговски дом

4 708

1 468

дициплинарни преписки и дисц. Дела

74 287

2 340

отчисления към ВАдвС за събран членски внос

14 038

7 019

приходи правна помощ за 4-то тримесечие 2020 г.

43 828

43 828

общо вземания

292411

183 471

ІІ. РАЗХОДИ

РАЗХОД

ПО ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сума

Перо

1.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО В ОД НА САК с. Лозенец - СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ НЕУСВОЕН БЮДЖЕТ за2018 г.

662 000,00 лв.

- лв.

0,00%

2.

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, в т.ч.

631 000,00 лв.

561 914,00 лв.

88,93%

2.1.

Трудови договори

426 700,00 лв.

362 914,00 лв.

85,05%

2.2.

Договори за управление и контрол

104 100,00 лв.

104 100,00 лв.

100,00%

2.3.

Осигурителни вноски и обезщетения

100 200,00 лв.

94 116,00 лв.

93,93%

3.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ,в т.ч. ОС и ИЗБОРИ

239 300,00 лв.

189 583,00 лв.

79,22%

5 000,00 лв.

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК (сумата е ползвана за рекламни материали)

15 300,00 лв.

ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ" (сумата е ползвана за рекламни материали)

4.

РЕЖИЙНИ РАЗНОСКИ

169 700,00 лв.

169 674,00 лв.

99,98%

5.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ

129 000,00 лв.

30 254,00 лв.

23,45 %

- 32553,00 лв.

6.

РАЗХОДИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ

129 000,00 лв.

128 630,00 лв.

99,71%

7.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ , ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЗАСТРАХОВКИ ЗА АДВОКАТИ

121 600,00 лв.

51 434,00 лв.

42,30%

8.

ОЗДРАВИТЕЛЕН ДОМ ЛОЗЕНЕЦ *

90 000,00 лв.

138 959,00 лв.

154,40%

16 254,00 лв.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ (сумата е ползвана за плащане на аварийни ремонти на сграда/стаи)

22 705,00 лв.

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК (сумата е ползвана за авариен ремонт на шахта)

10 000,00 лв.

ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ" (авариен ремонт на слънчева инсталация)

9.

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК

71 000,00 лв.

21 795,00 лв.

30,70 %

10.

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АДВОКАТИ В ТЕЖКО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ДАРЕНИЯ

70 000,00 лв.

59 850,00 лв.

85,50%

11.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АДВОКАТА

51 000,00 лв.

30 050,00 лв.

58,92%

12.

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

48 000,00 лв.

31 746,00 лв.

66,14%

13.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ

40 000,00 лв.

- лв.

0,00%

14.

АВАРИЙНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ/в т.ч. непредвидениконсумативи, техн. средства, инвентар, части за тях и др./

33 200,00 лв.

20 121,00 лв.

60,61%

15.

ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ"

30 000,00 лв.

6 652,00 лв.

22,17 %

- 10000,00 лв.

16.

РЕЗЕРВЕН ФОНД

27 300,00 лв.

15 300,00 лв.

56,04%

17.

ХИЖА "ВИТОША" **

22 400,00 лв.

38 699,00 лв.

172,76%

16 299,00 лв.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ (изразходвани за дизелово гориво за отопление)

18.

ДАНЪЦИ И ТАКСИ/МЕСТЕН ДАНЪК, ДАНЪК ПРИХОДИ И ДДС

17 000,00 лв.

13 098,00 лв.

77,05%

19.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ПРИ САК

10 000,00 лв.

2 270,00 лв.

22,70%

20.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ САК

10 000,00 лв.

10 000,00 лв.

100,00%

21.

БИБЛИОТЕКА И КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

6 000,00 лв.

4 282,00 лв.

71,37%

22.

БАНКОВИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ

6 000,00 лв.

5 054,00 лв.

84,23%

ОБЩО (без капиталови разходи)

1 951 500,00 лв.

1 528 581,00 лв.

78,33%

85 558,00 лв.

ДЕФИЦИТ за 2020 г.: 241552 лв.

(приходи 1287029 лв. – разходи 1528581 лв.)

Забележка: *) В перото разходи по т.8 „Оздравителен дом Лозенец“ не са отразени реално отчетените разходи за оздравителния дом. Действително разходите за ОД „Лозенец“ значително надвишават сумата от 90 000 лв., като са покрити от други пера: „Международна дейност и европроекти“, „Здравна профилактика“, „Фонд Социални, културни и спортни дейности“ и Фонд Работна заплата. При добавяне на разходите за персонал, зает в ослужване на ОД "Лозенец" по трудови договори, платени осигуровки и граждански договори (общо 89024 лв.), реалният преразход спрямо заложените по бюджет за 2020 г. суми за ОД Лозенец е 253.31 % ., като общият размер на разходите за ОД „Лозенец“ за 2020 г. е в размер на 227983 лв., което представлява 14.91 % от общите годишни разходи на САК.

** В перото разходи по т. 17 „Хижа Витоша“ не са отразени реално отчетените разходи за хижата. Действително разходи по това перо са отчетени и в перата „Международна дейност и европроекти“ и Фонд Работна заплата. При добавяне на разходите за персонал, зает в обслужване на Хижа "Витоша" по трудови договори, реалният преразход спрямо заложените по бюджета за 2020 г. суми за Хижа Витоша е 303.1 % - общият размер на разходите е 67895 лв., което представлява 4.44 % от общите годишни разходи на САК.

1. Разходи по банков път - основната част от разплащанията към доставчици се извършва по банков път на основание на фактура с платежно нареждане в банката, такива плащания има и към ВАдвС, НАП и други държавни и обществени организации, по-рядко по граждански или трудови договори към физически лица. Всички плащания по данни на главния счетоводител са се подписвали от председателя на САС.

Установени са следните получатели на плащания по банков път (извън обичайните плащания от и към членове на САК, НАП, ЧСИ и др.) през 2020 година и първото тримесечие на 2021 г., като в син цвят са маркирани по-значителните разходи, които следва да се оптимизират. В сумите, посочени в таблицата не са включени плащания към тези доставчици за услуги, извършени до 18.03.2021 г., които тепърва се представят от Главния счетоводител за плащане (непогасени стари задължения) и на практика дължимите суми към посочените доставчици могат да се окажат в още по-значителен размер. Поради тази причина към всички доставчици, с които има данни за сключвани договори, в първата седмица след встъпването на новоизбрания съвет в длъжност, е отправено искане за информация има ли непогасени задължения на САК и в какъв размер са те.

Получател

2020 г. – в лева

До 18.03.2021 г. – в лева

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION

443,38

-

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (има данни и за постъпления от тях на 23.04.2020г. за 3167,78 лв.)

3 800,46

-

АЗАРУ 8 ЕООД – тонери

35 693,64

11427,78

АПИС ЕВРОПА АД

10 180

13998

АСИМП МЦ Свети Пантелеймон ЕООД

-

808

БИСОФТ ЕООД

25 964,10

4317

АРТ ФОТО ЛЕЙБЪЛ ЕООД – фотографски услуги

921

-

БЮРО за охрана и сигурност ИТ ЕООД

34 524,80

15480

ВЕГЕР ДИЗАЙН ООД

540

-

ВИП Секюрити ЕООД

3 254,75

2076,60

ВИП Славови Проджект ООД

-

2424,02

ДАНЕМИ ООД

62 194,54

27413,38

ДЕМАКС ХОЛОГРАМИ

5100

-

ДИАНА ЕКСПРЕС ОЙЛ ЕООД

16 500

-

ДОБИ ПРЕС ЕООД

-

629,40

ЕВЕНТУС и УНИКАМ ООД

7 862

684

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕАД

14 703,75

1782,82

ЕЛВИН 10 ЕООД

1 036

-

Главен счетоводител - тегления на каса – 20000 от сметка BG61 на 25.03.2020г., 10000 лв. от сметка BG61 на 03.04.2020г. и 20000 от сметка BG30 на 13.05.2020г.

50 000

2750

ЕЛВИН 10 ЕООД – стенографски услуги

7 988,10

-

ЕНКО 2013 ЕООД

828

-

ЕС ЕНД ДИ ТРАВЕЛ ЕООД (на 18.03.21г. върнати 11895 лв. по кредитно известие №121 към фактура №098)

62 831,97

-

ЕС ДИ АЙ ГРУП ООД (застраховки имоти и вещи САК)

4 302,08

-

ЕТ „ЕЛИ ЕЛКА БОШНАКОВА“

2 000

-

ЗАД „БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп“

28 629,36

28070,40

КАТСТРОЙ ЕООД

30 146,40

-

КАУФЛАНД СЪРВИС ЕООД (ваучери за храна)

22 158,40

-

КИБЕРИКА ЕООД

1 944

-

КОПИ КАН ООД

2 611,60

-

ЛИНДСТРЬОМ ЕООД

949,44

-

ЛОРА МЦ ЕООД

12 098,40

-

МЦ САНУС 2000 ООД

8 417

-

НЮ ЛАЙН Комюникейшън ЕООД

1 950

-

ОД на САК ЛОЗЕНЕЦ

123 540

22490

ОМЕГА СОФТ ООД

352,06

-

Секретар – тегления на каса – 25000 лв. от сметка BG61 на дата 07.04.2020г., 10000 лв. от сметка BG61 на дата 11.05.2200г., 5000 лв. от сметка BG13 на 10.04.2020г., 10000 лв. от сметка BG13 на 04.06.2020г.

50 000

-

Перфект Вижън ЕООД

9 200

-

Правно-информационни системи ЕООД (платено е по споразумение от 06.01.2021г.)

-

719

Рекординг Солюшънс ООД

16 113,60

-

Ремекс ЕООД

13 933,87

5158,69

СВЕЖЕСТ СЕРВИЗ ООД

909,24

255,60

СИЕЛА НОРМА АД

23 781,60

10200

Длъжностно лице по защита на данните

12 000

2000

Синерджи Консултинг 80 ЕООД

-

2970

Смарт Сървисис БГ ЕООД

-

13162,63

САК (захранване собствена сметка в друга банка)

440 693

190 000

СОФИЯ ЮГ ДЗЗС

1 480

-

Строителство и проектиране Петкови

47 891,26

-

Топлофикация София ЕАД

777,09

9396,30

Фондация ДЕ ФАКТО

12 000

3000

ХРИСЛА ООД

880

-

ЦИАН ЕООД – преводи

450

ЯРИЛО ЕООД – софтуерни услуги

23 460

16 794

2. Разходи в брой - плащанията в брой към доставчици се изършват по данни на Главния счетоводител само през касовия салон на бул.Тодор Александров и се отразяват в касовите модули и касовите книги. Обичайно разходи от вида на пощенски, към ЧЕЗ, Софийска вода, гориво и други се плащат от служители на САК, които след това предоставят фактурите, които се съхраняват при касовите документи.

Главният счетоводител счита, че е създадена добра организация на вътрешните разплащания - всеки разходен ордер, различен от сума по трудов договор, се разпечатва от съставителя и се подписва от него, от получателя на сумата, от главния счетоводител, от председателя или упълномощен от него член на САС и накрая от касиера, който предоставя сумата. Информацията от касовите книги се отразява месечно в счетоводната програма, като касиерите попълват подробни екселски файлове и правят ежедневни записи на ръка в касова книга. Главният счетоводител не се ангажира със заключения дали основанието за плащане и вида разход, посочени в разходните касови ордери съответстват на реално отразените разходи в приложените фактури и касови бонове, поради което следва да се извърши допълнителна проверка на това съответствие, както и да се направи преценка доколко тези разходи на каса имат отношение към дейността на САК и доколко са били целесъобразни с цел оптимизиране и намаляване на подобен род разходи.

2.1. Разходи на каса в брой за 2020 г.:

В разбивката за разходи в брой за 2020 г. правят впечатление редица разходи на материално отговорни лица на обща стойност над 30000.00 лв., основно свързани със закупуване на хранителни продукти, напитки, заплащане на обеди и вечери, таксиметров превоз и други подобни услуги, както следва:

01-15.01

4

Ивайло Данов - ф-ра№3000000161/31.12.19-758,40лв.;ф-ра№000000018/30.12.19-838,80лв -даден обяд, дадена вечеря

1597,20

1597,20

01-15.01

5

Ивайло Данов - фб/27.11.19-241,51лв;ф-ра№0401003223/02.01.20-523,13лв; ф-ра№5000000029/31.12.19-93,90лв;ф-ра№2590005900/31.12.19-367,72лв - хран.стоки; алкохол.

1226,26

1226,26

01-15.01

6

Ивайло Данов - по опис - таксиметров превоз

138,92

138,92

01-15.01

7

Ивайло Данов - ф-ра№041003173/16.11.19 - хран.стоки

154,32

154,32

01-15.01

8

Ивайло Данов - ф-ра№100000129/17.12.19 – торта

300,00

300,00

01-15.01

9

Ивайло Данов - ф-ра№0110001020/20.11.19 - офис материали

315,50

315,50

01-15.01

10

Ивайло Данов - спом.квит.№204406/23.12.19-икона и ср.кръст

113,00

113,00

01-15.01

11

Ивайло Данов -фб/08.12.19-498,82лв;фб/06.12.19-184,08-консумация

682,90

682,90

01-15.01

17

Ивайло Данов - по опис - такс.превоз

90,38

90,38

01-15.01

18

Ивайло Данов - фб/11.12.19 - стоки за бита

16,80

16,80

01-15.01

19

Ивайло Данов - ф-ра№1000000043/09.12.19 – консумация

26,16

26,16

01-15.01

20

Ивайло Данов - фб/27.11.19-128,22лв;фб/04.11.19-13,28лв;фб/16.11.19-26,69лв;ф-ра№0401003174/16.11.19-228,35лв -хранителни стоки

396,54

396,54

01-15.01

21

Ивайло Данов - даден обяд

85,88

85,88

01-15.01

37

Ивайло Данов - фб/23.12.19 – алкохол

514,27

514,27

16-31.01

64

Ивайло Данов - зап.№5/16.01.20 - командировка - гр.Брюксел

410,72

410,72

16-31.01

65

Ивайло Данов - ф-ра№3710124006/05.01.20 - хранителни стоки

218,55

218,55

16-31.01

66

С.Г. - зап.№6/16.01.20 - командировка -гр.Брюксел

205,32

205,32

16-31.01

72

Шофьор- фб/15.01.20-21,15лв;фб/07.01.20-84,27лв;фб/14.01.20 - 84,95лвфб/15.01.20-29,40лв - плодове, ядки, мин.вода

219,77

219,77

16-31.01

73

Шофьор - фб/17.01.20 – цветя

30,00

30,00

16-31.01

107

Шофьор- фб/21.01.20 - плодове; ядки

87,86

87,86

16-31.01

116

Домакин - ф-ра№0000002427/24.01.20 – принтиране

3000,00

3000,00

16-31.01

122

Главен счетоводител - ф-ра№0000001854/26.01.20 - сандвичи

1680,00

1680,00

16-31.01

134

Главен счетоводител - ф-раІ0000001855/31.01.20 - сандвичи

840,00

840,00

01-15.02

175

Ивайло Данов - ф-ра№2590005959/03.02.20 - алкохол, ядкки

323,24

323,24

01-15.02

176

Ивайло Данов- ф-ра№0401003237/28.01.20 -хранителни стоки

86,00

86,00

01-15.02

177

Ивайло Данов - фб/28.01.20-3,64лв;фб/29.01.20-8,10лв;фб/03.02.20-5,06лв; фб/01.02.20-4,69лв - таксиметров превоз

21,49

21,49

01-15.02

185

Домакин - ф-ра№1750401217/31.01.20-90,00лв;ф-ра№1750600659/02.02.20-71,22лв;фб/02.02.20-44,80лв;фб/02.02.20-12,00лв - мин. вода; безалкохолно

218,02

218,02

01-15.02

205

Ивайло Данов - по опис застраховки

116,71

116,71

01-15.02

206

Ивайло Данов - по опис таксиметрови услуги

24,09

24,09

01-15.02

207

Ивайло Данов - ф-ра№1500100490/08.01.20-121,47лв;ф-ра№0168002735/03.01.20-134,22лв;ф-ра№111/09.12.19-120,00лв-храв.стоки;алкохол

375,69

375,69

16-28.02

221

Ивайло Данов - фб/17.02.20 – цветя

5,00

5,00

16-28.02

222

Ивайло Данов - по опис -хранителни стоки

158,78

158,78

16-28.02

223

Ивайло Данов - по опис –консумация

71,85

71,85

16-28.02

228

Шофьор - фб/18.02.20 - плодове; ядки

88,56

88,56

16-28.02

229

Шофьор - фб/19.02.20-50,00лв;фб/18.02.20-20,00лв букети

70,00

70,00

16-28.02

242

Шофьор- фб/25.02.20-27,59лв;фб/24.02.20-14,00лв;фб/25.02.20-

16-28.02

8,50лв;фб/25.02.20-31,90лв - плодове;ядки;мед

81,99

81,99

16-28.02

251

П.С. -договор от 27.02.20 - покупко-продажба на картина

285,00

285,00

01-15.03

314

Домакин - ф-ра№2000077789/11.03.20 - кърпи за ръце

51,06

51,06

01-15.03

315

Домакин - ф-ра№1000022414/12.03.20 – кафе

57,62

57,62

01-15.03

316

Домакин - фб/10.03.20-48,00лв;фб/11.03.20-12,00лв.-дезинфектанти

60,00

60,00

01-15.03

317

Домакин - фб/04.03.20-27,45лв;фб/04.03.20-45,80лв.-плодове;ядки

73,25

73,25

01-15.03

321

Пейчо Пейчев - фб/11.01.20 – цветя

30,00

30,00

01-15.03

322

Пейчо Пейчев - фб/04.12.19 - такс.превоз

17,45

17,45

01-15.03

323

Пейчо Пейчев - фб/21.12.19 –гориво

70,02

70,02

16-31.03

328

Ивайло Данов - по опис - таксиметров превоз

27,88

27,88

16-31.03

329

Ивайло Данов - по опис – консумация

139,45

139,45

01-15.04

335

Ивайло Данов -ф-ра№395349/17.01.20 - разходи командировка

49,76

49,76

01-15.04

336

Ивайло Данов -ф-ра№0401003261/03.03.20-66,75лв;фб/31.01.20-323,24лв

399,99

399,99

01-15.04

хранителни стоки

389,99

389,99

01-15.04

337

Ивайло Данов - фб/12.01.20-3,94лв;фб/05.03.20-7,79 - такс.превоз

11,73

11,73

01-15.04

338

Ивайло Данов - ф-ра№5000001196/29.03.20 - дезинфектанти

167,00

167,00

01-15.04

339

Ивайло Данов - по опис –консумация

130,55

130,55

16-31.05

482

Ивайло Данов - ф-ра№3901004688/04.04.20-17,96лв;ф-ра№3901004743/02.05.20-31,46лв;ф-ра№3901004687/04.04.20-124,20лв;ф-ра№3901004704/11.04.20-102,86лв - хранителни стоки

276,48

276,48

01-15.06

494

Шофьор - зап.№69/27.05.20 - командировка - с.Лозенец

60,00

60,00

01-15.06

495

Пейчо Пейчев - зап.№73/27.05.20 - командировка - с.Лозенец

120,00

120,00

01-15.06

496

Шофьор- фб/27.05.20 - течност за чистачки

8,00

8,00

01-15.06

497

Шофьор- фб/03.06.20 – патрон

30,00

30,00

01-15.06

498

Шофьор - ф-ра№5002643909/27.05.20-50,01лв;ф-ра№07102421187/9.05.20-82,95лв;ф-ра№502644063/02.06.20-71,99лв гориво

204,95

204,95

01-15.06

499

Шофьор- ф-ра№0000000042/28.05.20 - дадена вечеря

105,70

105,70

01-15.06

535

Ивайло Данов - по опис - такс.превоз

18,79

18,79

16-30.06

590

Ивайло Данов - ф-ра№0000001347/22.10.19-продадени билети за представлението "Швейк"-27.10.19

600,00

600,00

16-30.06

591

Ивайло Данов - ф-ра№0000000025/24.06.20-даден обяд

350,00

350,00

01-15.07

614

Шофьор- ф-ра№0000000043/25.06.20-дадена вечеря

126,50

126,50

01-15.07

615

Шофьор - ф-ра№3037311198/25.06.20-70,01лв;ф-ра№4007055913/26.06.20-105,01лв-гориво

175,02

175,02

01-15.07

616

Шофьор - зап.№89/25.06.20 - комадировка - с.Лозенец

60,00

60,00

01-15.07

619

Пейчо Пейчев - зап.№86/25.06.20 - командировка - с.Лозенец

120,00

120,00

01-15.07

629

Ивайло Данов - ф-ра№3000000169/29.06.20 - дадена вечеря

987,00

987,00

01-15.07

678

Ивайло Данов - фб/03.03.20-27,90лв;фб/25.06.20-18,00-консумация

45,90

45,90

01-15.07

679

Ивайло Данов - по опис - таксиметров превоз

43,47

43,47

01-15.07

681

Ивайло Данов - фб/12.02.20-7,00лв;фб/12.02.20-6,90;фб/25.06.19-8,80лв – консумация

22,70

22,70

01-15.07

682

Ивайло Данов - Таксиметрови услуги и ползван обществен превоз при командировки в чужбина (Милано и Брюксел)

1248,21

1248,21

01-15.07

683

Главен счетоводител - фб/03.07.20-21,00лв;ф-ра№0401003302/07.07.20-72,59лв - цветя,хранителни продукти

93,59

93,59

01-15.07

686

Домакин - фб/09.07.20 - ядки

20,40

20,40

01-15.07

689

Домакин - ф-р№1000023420/20.05.20-57,62лв;ф-ра№10000241114/24.06.20-57,62лв;ф-ра№1000024388/08.07.20-57,62лв -кафе, захар

172,86

172,86

01-15.07

690

Домакин - фб/21.05.20 - букети

10,00

10,00

01-15.07

721

Ивайло Данов - ф-ра№0000001421/14.07.20 - билети за театър

1052,00

1052,00

16-31.07

743

Пейчо Пейчев - фб/20.07-20 - такс.превоз

5,30

5,30

16-31.07

762

Шофьор- фб/21.07.20 - ядки

51,97

51,97

16-31.07

766

Шофьор- фб/28.07.20 - плодове, ядки

79,94

79,94

16-31.07

787

Шофьор- фб/30.07.20 - букет

10,00

10

16-31.08

846

Ивайло Данов – командировъчни (заповед ком.№117/31.07.20г.) – до с. Лозенец

181,00

181,00

16-31.08

851

Пейчо Пейчев с-но ф.бон/24.08.2020г.

50,00

50,00

16-31.08

855

Шофьорс-но ф.бон/20.08.20г. - мед

7,00

7,00

16-31.08

856

Шофьорс-но ф.бон/21.08.20г. - букет

20,00

20,00

01-15.09

886

Шофьор- фб/25.08.20-33,88лв;фб/25.08.20-67,00лв;фб/01.09.20-44,84лв фб/01.09.20-11,50лв-плодове;ядки;млечни продукти

157,22

157,22

16-30.09

938

Ивайло Данов - ф-ра№000000051/23.09.20 - дадена вечеря

386,00

386,00

16-30.09

939

Главен счетоводител - фб/21.09.20 – цветя

35,00

35,00

16-30.09

940

Главен счетоводител - фб/24.09.20 - ядки;хран.стоки

26,58

26,58

16-30.09

941

Главен счетоводител - ф-ра№0430247859/23.09.20 – гориво

20,00

20,00

16-30.09

944

Шофьор-фб/16.09.20 - плодове; ядки

99,95

99,95

16-30.09

945

Шофьор - зап.№151/17.09.20 - командировка - гр.Варна

60,00

60,00

16-30.09

961

Шофьор - фб/29.09.20 -плодове; ядки

105,83

105,83

16-30.09

964

Ивайло Данов - ф-ра№00000021111/27.09.20 - дадена вечеря

242,60

242,60

16-30.09

965

Ивайло Данов - по опис ф/бонове - таксимтров превоз

117,14

117,14

16-30.09

966

Главен счетоводител - ф-ра№0000000001/15.07.20 - букет

25,00

25,00

01-15.10

970

Пейчо Пейчев - фб/16.09.20 - такс.превоз

6,06

6,06

01-15.10

985

Шофьор- фб/06.10.20 - плодове, ядки

118,07

118,07

01-15.10

1011

Шофьор- фб/08.10.20 - букет

10,00

10,00

01-15.10

1024

Шофьор - фб/09.10.20 - букет

50,00

50,00

01-15.10

1026

Ивайло Данов – Разходен касов ордер от 12.10.2020 г. за «консумация», съгласно опис – 20 фискални бона за дати от 20.02.2020 г. до 24.09.2020 г.

380,45

380,45

01-15.10

1042

Шофьор - фб/14.10.20 - плодове; ядки

112,96

112,96

16-31.10

1061

Шофьор - фб/22.10.20 - букети

20,00

20,00

16-31.10

1066

Шофьор- фб/23.10.20 - автомивка

10,00

10,00

16-31.10

1067

Шофьор -фб/20.10.20 - плодове; ядки

113,67

113,67

16-31.10

1070

Шофьор - фб/20.10.20 - автомивка

20,00

20,00

16-31.10

1071

Шофьор -фб/26.10.20 - букет

10,00

10,00

16-31.10

1081

Домакин - ф-ра№1000025493/08.09.20-57,62лв;ф-ра№1000025884/25.08.20-57,62лв;ф-ра№1000026114/07.10.20-57,62лв;ф-ра№1000026450/21.10.20-57,62лв -ъ кафе;захар

230,48

230,48

16-31.10

1082

Домакин- фб/07.08.20-11,12лв;фб/24.09.20-7,10-кафе, захар; сметанки

18,22

18,22

16-31.10

1083

Домакин - фб/26.08.20-10,00лв;фб/24.09.20-16,00лв-автомивка

26,00

26,00

16-31.10

1084

Шофьор- фб/27.10.20-плодове; ядки

112,61

112,61

01-15.11

1118

Шофьор - ф-ра№0000000034/02.11.20 - венец

120,00

120,00

01-15.11

1123

Главен счетоводител - фб/25.01.20-3,29лв;фб/27.02.20-9,40лв;фб/22,10.20-45,00лв- такс.превоз;опаковки;цветя

57,69

57,69

01-15.11

1147

Шофьор - фб/03.11.20 - плодове; ядки

120,34

120,34

01-15.11

1165

Главен счетоводител - по опис ф-ри- разходи заседания САС

1411,12

1411,12

01-15.11

1166

Ивайло Данов- по опис ф-ри- разходи такси командировка Сърбия

52,47

52,47

01-15.11

1167

Ивайло Данов -фб/29.07.20-23,30лв;фб/03.09.20-18,50лв-консумация

41,80

41,80

16-30.11

1185

Ивайло Данов - по опис -разходи такс.превоз

56,41

56,41

16-30.11

1200

Ивайло Данов - по опис 15бр.фб-207,51лв;ф-ра№9911421399/27.02.20-47,44лв - разходи -служебни срещи

254,95

254,95

16-30.11

1201

Ивайло Данов - кв./01.12.19 -такс.превоз

146,69

146,69

16-30.11

1219

Домакин - фб/23.10.20-60,21;фб/27.10.20-101,22лв

161,41

161,41

16-30.11

1231

Главен счетоводител - фб/27.11.20 - цветя

60,00

60,00

16-30.11

1233

Главен счетоводител - ф-ра№3600000049/26.11.20 - хран.стоки

345,05

345,05

16-30.11

1236

Главен счетоводител - ф-ра№3710135917/28.11.20-разходи заседания САК

714,11

714,11

01-15.12

1247

Шофьор -фб/01.12.20-10,40лв;фб/01.2.20-100,53 -чай,плодове,ядки

110,93

110,93

01-15.12

1250

Шофьор - фб/17.11.20 -плодове, ядки

110,85

110,85

01-15.12

1261

Шофьор- фб/04.12.20 - такс.превоз

8,22

8,22

01-15.12

1283

Главен счетоводител - ф-ра№3710136150/06.12.20-503,35лв;ф-ра№3710136151/06.12.20-278,48лв-хранителни стоки

781,83

781,83

01-15.12

1284

Ивайло Данов - ф-ра№0000000054/27.11.20 - дадена вечеря

486,70

486,70

01-15.12

1286

Шофьор - фб/08.12.20 - плодове; ядки

114,10

114,10

16-31.12

1312

Домакин - фб/24.11.20-72,34лв;фб/24.11.20-32,84лв;фб/24.11.20-2,78лв - плодове; ядки

107,96

107,96

16-31.12

1318

Шофьор - фб/15.12.20 - плодове;ядки

102,25

102,25

16-31.12

1342

Главен счетоводител - ф-ра№1680400761/12.12.20-449,88лв;ф-ра№1980104611/13.12.20-109,23лв;ф-ра№3710136343/13.12.20-149,79лв;ф-ра№3710136342/13.12.20-432,39лв - хранителни стоки (алкохол и бонбони).

1141,29

1141,29

ОБЩО:

30841,92

По обяснения на служителите главен счетоводител, домакин и шофьор, всички хранителни продукти (алкохол, бонбони, плодове ядки и др.п.) са били закупувани по нареждане на председателя (Ивайло Данов) и предавани лично нему, каквато практика е съществувала и през предходни години.

2.2. Разходи на каса в брой за 2021г.:

Сходни разходи на извършваните през 2020 г. са продължили и в първото тримесечие на 2021г. и от 01.01.2021 г. до 18.03.2021 г. са направени общи разходи в размер на 6377,58 лв., като част от разходите, отчетени в първия месец на 2021 г. се отнасят за 2020 г., както следва:

01-15.01

1

Главен счетоводител – Разходен ордер от 04.01.2021 г. – представени ф-ра№3710136811/31.12.20-864,43лв. (алкохол) и ф-ра№259000666530.12.20-250,29лв (алкохол и бонбони)

1114,72

1114,72

01-15.01

14

Шофьор- Разходен ордер от 05.01.2021 г. (представен Фискален бон от 22.12.20 г. за плодове и ядки);

122,78

122,78

01-15.01

18

Шофьор – Разходен ордер от 05.01.2021 г. (с представена ф-ра № 2810352601/23.12.20 за бонбони)

124,50

124,50

01-15.01

20

Шофьор - фб/05.01.21 – букет

40,00

40,00

01-15.01

27

Главен счетоводител - фб/08.01.21 –ядки

41,55

41,55

01-15.01

47

Ивайло Данов – Разходен ордер от 12.01.2021 г. за дадени коктейли (представени 12 бр.фискални бонове -по опис - дадени коктейли (фискалните бонове са за закупена храна, включително за вкъщи, от дати 04.10., 09.10., 14.10., 15.10., 16.10., 20.10., 27.10., 29.10. и 06.11.)

387,43

387,43

01-15.01

48

Служител Правна помощ – Разходен касов ордер от 12.01.2021 г. за таксиметров превоз по опис (приложени 12 бр.фискални бонове за дати от 02.10.2020 г. до 10.11.2020 г.)

81,14

81,14

01-15.01

49

Служител САК- Разходен ордер от 12.01.2021 г. за таксиметров превоз (по опис 11 бр. Фискални бонове за дати от 01.10.2020 г. до 02.11.2020 г.)

45,54

45,54

01-15.01

50

Главен счетоводител – Разходен ордер от 12.01.2021 г. за «разходи заседания на САС» - приложени 3 бр. Фактури – Ф-ра от 28.10.2020 г. (за бонбони), и Фактури от 31.12.2020 г. (за алкохол).

357,45

357,45

01-15.01

51

Главен счетоводител - Разходен касов ордер от 12.01.2021 г. за таксиметров превоз (приложени по опис 5 бр.фискални бонове за дати 22.10.2020 г. и 24.10.2020 г.)

56,75

56,75

01-15.01

82

Шофьор- фб/12.01.21 – букет

10,00

10,00

01-15.01

83

Шофьор - фб/12.01.21 - плодове; ядки

108,21

108,21

16-31.01

100

Главен счетоводител - фб/11.01.21-41,50лв;фб/15.01.21-41,22лв;фб/15.01.21-36,50лв – ядки

119,22

119,22

16-31.01

120

Шофьор - фб/19.01.21 - плодове; ядки

105,42

105,42

16-31.01

121

Шофьор - фб/18.01.21 - 20,00лв;фб/18.01.21-10,00лв-букети

30,00

30,00

16-31.01

126

Шофьор - фб/22.01.21 – букет

10,00

10,00

16-31.01

159

Шофьор - фб/26.01.21-104,10лв;фб/28.01.21-10,00лв-ядски;плодове; мед

114,10

114,10

01-15.02

202

Пейчо Пейчев - фб/20.01.21-6,20лв;фб/22.01.21-5,87лв;фб/25.01.21-4,82лв - таксиметров превоз

16,89

16,89

01-15.02

203

Шофьор - фб/02.02.21-106,94лв;фб/01.02.21-5,95лв- плодове;ядки

112,89

112,89

01-15.02

207

Шофьор - фб/09.02.21-6,93лв;фб/09.02.21-108,46лв- хран.стоки; плодове;ядки

115,39

115,39

01-15.02

210

Шофьор- фб/09.02.21-цветя

10,00

10,00

16-28.02

254

Шофьор- фб/16.02.21 - плодове; ядки

96,98

96,98

16-28.02

255

Шофьор - фб/16.02.21 - хран.продукти

246,00

246,00

16-28.02

261

Шофьор- фб/19.02.21-плодове

27,86

27,86

16-28.02

264

Главен счетоводител - фб/19.02.21 – ядки

19,90

19,90

16-28.02

269

Е.М. - ф-ра№2810355827/16.02.21-77,47лв;ф-ра№6010123993/16.02.21-75,88лв - хранителни стоки

153,35

153,35

16-28.02

277

Шофьор -фб/23.02.21 - плодове, ядки

82,00

82,00

16-28.02

291

Шофьор - ф-ра№2810356247/23.02.21 - хранителни стоки (алкохол и бонбони)

576,40

576,40

01-15.03

311

Пейчо Пейчев - фб/04.03.21 - такс.превоз

6,84

6,84

01-15.03

313

Шофьор - ф-ра№0000000036/04.03.21 - венец

120,00

120,00

01-15.03

314

Шофьор - фб/02.03.21 - плодове;ядки

115,60

115,60

01-15.03

326

Шофьор - фб/09.03.21-плодове, ядки

115,62

115,62

01-15.03

327

Шофьор - фб/08.03.21-букети

100,00

100,00

01-15.03

371

Шофьор - ф-ра№5002651683/10.03.21-118,02лв;ф-ра№3037318315/15.03.21-140,00лв;ф-ра№3015716593/10.03.21-71,99лв- гориво

330,01

330,01

01-15.03

372

Шофьор - зап.№27/09.03.21-командировка-гр.Варна-Бургас

60,00

60,00

01-15.03

373

Шофьор - фб/11.03.21 – паркинг

18,00

18,00

01-15.03

374

Шофьор - ф-ра№00000067293/11.03.21-280,00лв;ф-ра№1000001812/11.03.21-295,00лв;ф-ра№1000001811/11.03.21-93,87лв; фб/10.03.21-12,97лв - хотелско настаняване и консумация.

681,84