Отчет по Бюджета на САК за 2020 г.

По-долу е отчета, изготвен във вида, в който традиционно се представя на Общото събрание на адвокатите от САК, включително с разбивките по пера, които не дават реална представа за преразхода в едни пера и пренасочването на средства в други пера.

Уважаеми колеги,

По-долу е отчета, изготвен във вида, в който традиционно се представя на Общото събрание на адвокатите от САК, включително с разбивките по пера, които не дават реална представа за преразхода в едни пера и пренасочването на средства в други пера.

Действителната разходна част, изготвена на база на анализа, извършен от адвокатския съвет, конституиран на 19.03.2021 г., е непосредствено след общия отчет, като там е посочено в проценти и изпълнението на съответното разходно перо.

Подробна информация за вида на всеки разход, относителната му тежест в общия бюджет, се съдържа в Становище на настоящия адвокатски съвет по отчета, касаещ дейността на предходния съвет.

I. Отчет 2020 г.

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТА НА САК за 2020 ГОДИНА

Наличност към 01.01.2020 г. / в лева/

1 937 234,00 лв.

І. ПРИХОДИ:

Предвидена сума

Отчет

1.ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

878 400,00 лв.

530 988,00 лв.

изчислен на база 6090 адвокати

2. ВСТЪПИТЕЛНИ ВНОСКИ

491 100,00 лв.

335 550,00 лв.

3.ПРИХОДИ ОТ ПРАВНА ПОМОЩ

144 000,00 лв.

82 611,00 лв.

4. ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАС

143 000,00 лв.

82 448,00 лв.

5. ОЗДРАВИТЕЛЕН ДОМ с. ЛОЗЕНЕЦ

104 000,00 лв.

92 450,00 лв.

6.ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

49 000,00 лв.

36 951,00 лв.

7.ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

47 000,00 лв.

8.НАЕМИ НА КАНТОРИ В ТЪРГОВСКИ ДОМ

43 000,00 лв.

34 712,00 лв.

9.ПРИХОДИ ОТ ГЛОБИ И РАЗНОСКИ ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА

20 000,00 лв.

29 383,00 лв.

10.ХИЖА ВИТОША

18 000,00 лв.

16 498,00 лв.

11.ПРИХОДИ ОТ КСЕРОКСИ

10 000,00 лв.

7 049,00 лв.

12.ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ РЕКЛАМА ОС И ЛИХВИ

4 000,00 лв.

3 880,00 лв.

13.вземания от ВАС за 2019 г.

34 509,00 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА 2020 г.

1 951 500,00 лв.

1 287 029,00 лв.

ІІ.РАЗХОДИ:

Бюджет за 2020 г.

ОТЧЕТ

1.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО В ОД НА САК с. Лозенец - СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ НЕУСВОЕН БЮДЖЕТ за 2018 г.

662 000,00 лв.

2.СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

631 000,00 лв.

549 130,00 лв.

в т.ч.

2.1 Трудови договори и договори за управление и контрол

530 800,00 лв.

467 014,00 лв.

2.2 Осигурителни вноски и обезщетения

100 200,00 лв.

94 116,00 лв.

3.АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ,в т.ч. ОС и ИЗБОРИ

239 300,00 лв.

189 583,00 лв.

4.РЕЖИЙНИ РАЗНОСКИ

169 700,00 лв.

169 674,00 лв.

5.МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ

129 000,00 лв.

62 807,00 лв.

6. РАЗХОДИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ

129 000,00 лв.

128 630,00 лв.

7. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ , ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЗАСТРАХОВКИ ЗА АДВОКАТИ

121 600,00 лв.

51 434,00 лв.

8. ОЗДРАВИТЕЛЕН ДОМ ЛОЗЕНЕЦ

90 000,00 лв.

90 000,00 лв.

9.ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК

71 000,00 лв.

44 500,00 лв.

10.ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АДВОКАТИ В ТЕЖКО ЗДРАВОСЛОВНО

СЪСТОЯНИЕ, ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ДАРЕНИЯ

70 000,00 лв.

59 850,00 лв.

11. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АДВОКАТА

51 000,00 лв.

30 050,00 лв.

12.ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

48 000,00 лв.

31 746,00 лв.

13.РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ

40 000,00 лв.

14.АВАРИЙНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ /в т.ч. непредвидени

33 200,00 лв.

20 121,00 лв.

консумативи, техн. средства, инвентар, части за тях и др./

консумативи, техн. средства, инвентар, части за тях и др./

15.ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ"

30 000,00 лв.

16 652,00 лв.

16. РЕЗЕРВЕН ФОНД

27 300,00 лв.

15 300,00 лв.

17. ХИЖА "ВИТОША"

22 400,00 лв.

22 400,00 лв.

18.ДАНЪЦИ И ТАКСИ/МЕСТЕН ДАНЪК, ДАНЪК ПРИХОДИ И ДДС

17 000,00 лв.

13 098,00 лв.

19.РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ПРИ САК

10 000,00 лв.

2 270,00 лв.

20.РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ САК

10 000,00 лв.

10 000,00 лв.

21.БИБЛИОТЕКА И КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

6 000,00 лв.

4 282,00 лв.

22.БАНКОВИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ

6 000,00 лв.

5 054,00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2020 г.

2 613 500,00 лв.

1 528 581,00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2020 г.без капиталови разходи - ОД Лозенец

1 951 500,00 лв.

1 528 581,00 лв.

ДЕФИЦИТ:

- 241 552,00 лв.

Наличност към 01.01.2021 г. / в лева/

1 695 682,00 лв.

Намаляване на паричната наличност за 2020 г.

-241 552,00 лв.

Наличност към 19.03.2021 г. / в лева/

1 634 959,00 лв.

Намаляване на паричната наличност за 76 дни от 2021 г.

- 60 723,00 лв.

II. Действителна разходна част на бюджета за 2020 г.

Разход

По план

Реализация

Изпълнение

компенсиране на

преразход

преразходите

сума

перо

1.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО В ОД НА САК с. Лозенец - СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ НЕУСВОЕН БЮДЖЕТ за 2018 г.

662 000,00 лв.

- лв.

0,00%

2.

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, в т.ч.

631 000,00 лв.

561 130,00 лв.

88,93%

2.1.

Трудови договори

426 700,00 лв.

362 914,00 лв.

85,05%

2.2.

Договори за управление и контрол

104 100,00 лв.

104 100,00 лв.

100,00%

2.3.

Осигурителни вноски и обезщетения

100 200,00 лв.

94 116,00 лв.

93,93%

3.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ,в т.ч. ОС и ИЗБОРИ

239 300,00 лв.

189 583,00 лв.

79,22%

5 000,00 лв.

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК (Рекламни материали)

15 300,00 лв.

ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ" (Рекламни материали)

4.

РЕЖИЙНИ РАЗНОСКИ

169 700,00 лв.

169 674,00 лв.

99,98%

5.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ

129 000,00 лв.

30 254,00 лв.

23,45%

32 553,00 лв.

6.

РАЗХОДИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ

129 000,00 лв.

128 630,00 лв.

99,71%

7.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ , ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЗАСТРАХОВКИ ЗА АДВОКАТИ

121 600,00 лв.

51 434,00 лв.

42,30%

8.

ОЗДРАВИТЕЛЕН ДОМ ЛОЗЕНЕЦ *

90 000,00 лв.

138 959,00 лв.

154,40%

-48 959,00 лв.

16 254,00 лв.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ (Аварийни ремонти сграда/стаи Лозенец)

22 705,00 лв.

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК (Авариен ремонти шахта Лозенец)

10 000,00 лв.

ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ" (Аварийни ремонти слънчева Инсталация Лозенец)

9.

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САК

71 000,00 лв.

21 795,00 лв.

30,70%

22 705,00 лв.

10.

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АДВОКАТИ В ТЕЖКО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ДАРЕНИЯ

70 000,00 лв.

59 850,00 лв.

85,50%

11.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АДВОКАТА

51 000,00 лв.

30 050,00 лв.

58,92%

12.

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

48 000,00 лв.

31 746,00 лв.

66,14%

13.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ

40 000,00 лв.

- лв.

0,00%

14.

АВАРИЙНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ /в т.ч. непредвидениконсумативи, техн. средства, инвентар, части за тях и др./

33 200,00 лв.

20 121,00 лв.

60,61%

15.

ФОНД "СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ"

30 000,00 лв.

6 652,00 лв.

22,17%

10 000,00 лв.

16.

РЕЗЕРВЕН ФОНД

27 300,00 лв.

15 300,00 лв.

56,04%

17.

ХИЖА "ВИТОША" **

22 400,00 лв.

38 699,00 лв.

172,76%

-16 299,00 лв.

16 299,00 лв.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПРОЕКТИ (дизелово гориво Витоша)

18.

ДАНЪЦИ И ТАКСИ/МЕСТЕН ДАНЪК, ДАНЪК ПРИХОДИ И ДДС

17 000,00 лв.

13 098,00 лв.

77,05%

19.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ПРИ САК

10 000,00 лв.

2 270,00 лв.

22,70%

20.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ САК

10 000,00 лв.

10 000,00 лв.

100,00%

21.

БИБЛИОТЕКА И КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

6 000,00 лв.

4 282,00 лв.

71,37%

22.

БАНКОВИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ

6 000,00 лв.

5 054,00 лв.

84,23%

ОБЩО (с капиталови разходи)

2 613 500,00 лв.

1 528 581,00 лв.

58,49%

ОБЩО (без капиталови разходи)

1 951 500,00 лв.

1 528 581,00 лв.

78,33%

ДЕФИЦИТ за 2020 г.

241 552,00 лв.

Забележка: *) В перото разходи по т.8 „Оздравителен дом Лозенец“ не са отразени реално отчетените разходи за оздравителния дом. Действително разходите за ОД „Лозенец“ значително надвишават сумата от 90 000 лв., като са покрити от други пера: „Международна дейност и европроекти“, „Здравна профилактика“, „Фонд Социални, културни и спортни дейности“ и Фонд Работна заплата. При добавяне на разходите за персонал, зает в ослужване на ОД "Лозенец" по трудови договори, платени осигуровки и граждански договори (общо 89 024 лв.), реалният преразход спрямо заложените по бюджет за 2020 г. суми за ОД Лозенец е 253.31 % ., като общият размер на разходите за ОД „Лозенец“ за 2020 г. е в размер на 227 983 лв., което представлява 14.91 % от общите годишни разходи на САК.

**) В перото разходи по т. 17 „Хижа Витоша“ не са отразени реално отчетените разходи за хижата. Действително разходи по това перо са отчетени и в перата „Международна дейност и европроекти“ и Фонд Работна заплата. При добавяне на разходите за персонал, зает в обслужване на Хижа "Витоша" по трудови договори, реалният преразход спрямо заложените по бюджета за 2020 г. суми за Хижа Витоша е 303.1 % - общият размер на разходите е 67 895 лв., което представлява 4.44 % от общите годишни разходи на САК.

III.Разбивки по пера (приложени към Отчета за 2020 г.)

т. 3

Бюджет САС - АДМИНИСТР. РАЗХОДИ-2020 г

189 700 лв

2020

РАЗХОДИ:

АДМИНИСТР.

1

Год. събрание/избори/

56269

2

Командировки в страната

2839

3

ремонти врати и ключарски услуги

689

4

разходи за заседания на САС

7820

5

тек.ремонти,обзав.,техн.ср-ва - Т Дом,Т.Аалександров

26042

6

представителни р-ди

7047

7

разходи церемонии

120

8

служебни бланки и формуляри

3900

9

съдебни такси и депозити

30

10

консумативи ксерокси -хартия,тонер,ел.енер.

11963

11

Системни обновления програмен продукт

1520

12

Заседателни

28975

13

лични предп.ср-ва почл.4 и чл.10 от ЗЗБУТ

3830

14

ремонт копирни апарат

259

15

консумативи принтери САК

15436

16

Застраховка сграда и имущество

6643

17

втори интернет

779

18

договори кас апарати

560

19

антивирусен продукт абонамент

1070

20

дезинсекция 2 и 3 ти етаж

444

21

хигиенни, санитарни материали

5137

22

рекламни и др. материали

8211

ОБЩО

189583

т. 4

Бюджет САС - РЕЖИЙНИ РАЗНОСКИ-2020 г

169700

2020

РАЗХОДИ:

РЕЖИЙНИ

1

тел. и телегр. р-ди

25129

2

Ел. Енергия, топлоенергия, вода

16992

3

пощенски разходи - Дисц.Съд и адв.съвет

3584

4

трансп.услуги , карти, горива , консумативи

35642

5

Охрана - БОС - Т.Александро и Търговски дом

22350

6

Инкасо - ВИП Секюрити

3151

7

режийни общи части

17732

8

абонам. услуги Бисофт

18761

9

рекламни и др. материали

26333

ОБЩО

169674

разбивка по т.5 отчет 2020

Международна дейност и европроекти

UIA и меропр. в чужбина, междунар. организации-членство

1991

възстановени такси участие в междунар. меропр.

3437

разходи за междунар. мероприятия-регистрации и участия

17248

наемане технич. Ср-ва, преводи, фотозаснемане и др.

2700

командировки в чужбина

4878

прехвърлени разходи за доставка на диз.гориво на хижа Адвокат

16299

прехвърлени разходи за аварийни ремонти на ОД Лозенец

16254

общо

62807

разбивка по т.6 отчет 2020

Разходи за администриране на правна помощ

проверка на отчети правна помощ

14250

заплати служители от правна помощ

60284

разходи осигур. вноски служители правна помощ

8790

разходи актуализ. Програмен продукт

1591

абонаментни карти градски транспорт

1460

очила- лични предп. Ср-ва

1000

канцеларски материали

3583

тонери, хартия, принтерни консум.

4200

други материали, дребни рем.и оборудв.

4702

хигиенни, санитарни материали

2990

консумативни разходи-ел.ен., телеф. Пощенски

25780

общо

128630

разбивка по т.7 отчет 2020

Професионална квалификация,програмни продукти и

застраховки за адвокати

разходи семинари :

застраховки адвокати

28882

възнаграждения /лекции

2550

Сиела-правно информ. система

10000

Апис- правно информ. система

10002

общо

51434

разбивка по т.9 отчет 2020

здравна профилактика за членовете на САК

МЦ Лора

12098

МЦ Санус

8417

тестове Ковид-19

1280

прехвърлени от ОД Лозенец

22705

общо

44500

разбивка по т.10 отчет 2020

Финансова помощ за давокати в тежко здравосл. Състояние

повощ при раждане и дарения

Финансова помощ за давокати в тежко здравосл. Състояние

47200

дарение в полза на НАСЮ по реш. на САС

1000

помощи при раждане на дете

11650

общо

59850

разбивка по т.11

Разходи за дейности по комуникационна политика

и защита правата на адвоката

фондация ДЕ ФАКТО

11000

възнагр. Лице по защита лични данни

11000

договори комуникац. политика

4100

Перфект вижън-заснемане тв. предав. и излъчване

3950

общо

30050

разбивка по т.14

Аварийни и непредвидени ситуации

дезинф. матер., маски, диспенсери,дозатори

816

авар. Ремонти ОД Лозенец

6000

бактерицидни лампи

2222

зак. Технически ср-ва/компютри и аудио оборудване

11083

общо

20121

разбивка по т.15 отчет 2020

фонд "Социални, културни и спортни дейности"

билети за театър

1652

прехвърлени рем. сл. инсталация ОД Лозенец

10000

рекламни материали

5000

общо

16652

разбивка по т.16 отчет 2020

резервен фонд

Прехвърлени разходи Администрация САС - рекламни и канцеларски материали

15300

общо

15300

разбивка по т.18 отчет 2020

данъци и такси/местен данък, данък приходи и ДДС

местни данъци и такси

13057

ДДС

41

общо

13098

разбивка по т.19 отчет 2020

разходи за дейността на КС при САК

финансова ревизия

2000

командировки в страната

270

общо

2270

разбивка по т.6 ОТЧЕТ 2020

приходи от административни услуги

продажби на бланки на каса

20466

приходи от жалби юридически лица

800

приходи от жалби физически лица

11310

приходи от изплатено обезщетение от ДЗИ-щета сл. Автомобил

3448

други приходи

927

общо

36951

разбивка по т.9отчет 2020

Приходи от глоби и разноски по дисциплинарни дела

приходи от разноски по дисциплинарни дела

5330

приходи от глоби в размер на минимална раб. заплата

24053

общо

29383

разбивка по т.11 отчет 2020

Приходи от ксерокси

приходи от ксерокс в СГС

5868

приходи от ксерокс в СРС

955

приходи от ксерокси в библиотека

226

общо

7049

разбивка по т.12 отчет 2020

Приходи от такса реклама на Общо събрание и лихви

Апис

1200

Сиела норма

1200

Лакорда

1200

лихви по депозити в банки

280

общо

3880

т. 8 Оздравителен дом "Лозенец"

отчет 2020

РАЗХОДИ:

1

за ел.енергия

15575

3

такси вода

5630

4

кабелна телевизия/ЛАН мрежа

3028

5

препарати и др. Разходи дезинсекция

660

6

телефонни р-ди

136

7

банкови комисионни

261

8

пране спално/постелъчно бельо

3293

9

цветя и трева за дворна площ

1088

10

ремонт автомоб., гориво, др. разх.

4036

11

работно облекло

650

12

профилактитка хладилници и климатици

1180

13

закупване материали, инструменти

3431

14

Ремонт стаи - текущ пролетен

30443

15

инцидентни и спешни ремонти В и К канал, шахта

4718

16

данък сгради, такса смет и дан. лек автомоб.

3602

17

пуск. Слънч. Инсталац. и ремонт

10909

18

други разходи

1360

общо

90000

т. 17 хижа "Витоша" 2020 г.

РАЗХОДИ

1

пране спално бельо

736

2

за консумативи,поч.м-ли и рез.части

1718

3

такси телефони

400

4

ремонти автом.Дачия, гориво и др.

3001

5

дърва за огрев - камина

600

6

ремонти уреди

528

7

Ремонт генератор и др. Материали

8

Булсатком

1576

9

снегопочистване

1179

10

БОС ИТ-монт. Камери и интернет

8340

11

зак. Хладилници

2327

12

зак. Столове

1995

общо

22400

Действителна разходна част на бюджета за 2020 г.

Споделяне