Home Новини Отвореното писмо на адвокатите - пълен текст

Отвореното писмо на адвокатите - пълен текст

ДО:
“НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ -
ОТДЕЛ НОВИНИ”

СПИСАНИЕ “ПРАВЕН СВЯТ”

в-к “ДНЕВНИК”

в-к “КАПИТАЛ”

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от адвокати от българските адвокатски колегии по повод тенденциозни и едностранчиви медийни публикации на тема промени в Закона за адвокатурата.

Уважаеми госпожи и господа,

С голямо възмущение възразяваме и се противопоставяме на силно едностранчивите и с явен лобистки характер публикации в различни електронни и печатни медии на тема законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Адвокатурата, който беше внесен на 23.01.2015 г. от група народни представители /ЗИД на ЗА/.

Конкретен подтик за нашето отворено писмо стана репортаж, излъчен на 11.02.2015 г. в централната емисия на новините на Нова ТВ. В него се правят недопустими и неверни внушения, че адвокатската професия се превръща в заплаха за националната сигурност, правата на гражданите, както и че се отнема възможността на други професии извън адвокатската да предоставят правни услуги. В репортажа отсъстваха всички гледни точки и преди всичко - тази на адвокатите! Твърденията в репортажа не отговарят на истината и в най-гледаното ефирно телевизионно време заблуждават зрителите и силно уронват престижа на единствената професия, уредена в Конституцията - тази на адвоката!
Българските адвокати още от Освобождението са били в предните редици на нацията като движеща сила на промените в обществото и в най-новата ни история неотклонно продължават да отстояват правата и свободите на българските граждани! Българската адвокатура е дала на страната ни президенти, министър-председатели, министри, народни представители, представители на България в международни организации, университетски преподаватели, писатели и поети, видни общественици!

В посочения репортаж на НОВА ТВ беше засегната много малка част от дългоочакваните промени в Закона за адвокатурата, които целят да се издигне статута на адвокатите като защитници на правата и интересите на всички граждани и юридически лица в България! Колкото по-устойчиво е положението на адвокатите в обществото, толкова по-големи са техните възможности да защитят правата на своите клиенти! Това е в интерес не само на всички клиенти на българската адвокатура, но и на публичните институции, съда и цялото общество. Не случайно много колеги съдии споделят, че делата по които работят адвокати, се решават по-бързо, по-експертно и без излишно натоварване на системата!

Промените в ЗА целят да се улесни и засили защитата на правата и интересите на всички граждани и юридически лица, пестят време и излишни усилия. Тълкуването, че промените защитават само и единствено интересите на Адвокатурата, е тенденциозно и невярно!
Напомняме, че съгласно чл. 29 от действащия Закон за адвокатурата, на адвокатите в Република България при изпълнение на служебните им задължения се дължи уважение и съдействие като на съдия! Тази норма на закона постоянно се пренебрегва от държавни органи и институции и така се накърняват правата на всички търсещи правосъдие и защита!. Този утвърден рефлекс на пренебрежение от обществото и институциите към адвокатите е една от причините за директните нападки на различни организации, които намериха трибуна в различни медии!

В репортажа, излъчен от Нова ТВ, се твърди, че ще бъдат забранени безплатните правни консултации. Това също не вярно! Българските адвокати могат по своя преценка да предоставят безплатни услуги на лица в затруднено материално положение! Още от 2005 г. у нас действа Законът за правната помощ, който осигурява на гражданите безплатна адвокатска защита! Качеството на тази защита е гарантирано от постоянното повишаване на квалификацията чрез обучения и семинари на всички адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ!
Не е вярно и твърдението, че консултации ще се дават само от адвокати с 10 годишен стаж! Няма такова предложение за изменение в ЗА! Така се прави опит да се настроят адвокати едни срещу други на възрастов принцип и продължителност на стажа.

Най-голям отпор и негативни реакции предизвиква предлаганото ново правомощие адвокатите да извършват заверки на документи наред с нотариусите. Категорично заявяваме, че твърденията на председателя на Нотариалната камара Красимир Катранджиев, че това ще накърни правата на гражданите и ще засегне националната сигурност, са напълно несъстоятелни! Заверки на преписи и подписи и в момента се извършват не само от нотариусите и техните помощници, но и от кметове, заместник-кметове, секретари на общини и кметски наместници! Много от лицата, които не са нотариуси, нямат нито юридическа квалификация, нито образование, но извършват заверки от много години и това никога не е било изтъквано като опасност за националната сигурност и правата на гражданите! Българските адвокати и нотариуси имаме еднакво образование и подготовка, завършили сме специалност “Право” в едни и същи университети, положили сме един и същ изпит за юридическа правоспособност! Заради характера на работата ни обаче, адвокатите имаме далеч по-голям практически опит в изготвянето на договори и всякакъв вид правни документи!. Нека не забравяме и известните на обществеността примери за сериозни нарушения от страна на някои нотариуси, от които пострадаха множество български граждани: продажбата на автомобили на НСО, ползвани от Президента и Главния прокурор на Република България, осъдения през 2006 г. скандален нотариус Слави Крашевски, фалшифицирането на подписа на г-н Бойко Борисов и други. През последните години силно нарастна необходимостта от заверяване на различни документи, представяни пред банки, институции, НОИ, Български пощи и други, а липсата на нотариуси в малките населени места силно затруднява достъпа  на гражданите до удостоверителни услуги. В редица държави от ЕС адвокатите заверяват документи, но при строг регламент и при стриктно водене на съответния архив и от това по никакъв начин не е пострадала правната сигурност. Удостоверителни правомощия, като тези в ЗИД на ЗА, са предоставени на адвокатите в редица страни от ЕС, както и в Израел, Канада, САЩ, където широк кръг лица изпълняват нотариални функции. Предоставянето на удостоверителни функции на адвокатите ще улесни значително не само хората от малките населени места, но и бизнеса. Така ще се осигури бързина и ефективност, тъй като един и същ професионалист ще може освен да изготви определен документ, но и да го завери незабавно, без да е необходимо посещаване на нотариална кантора за незначителни заверки и при допълнителни разходи. Не на последно място, адвокатите ще носим пълна отговорност, както за съдържанието на изготвения документ, така и за неговото удостоверяване. Възлагането на удостоверителни функции не само няма да застраши националната сигурност, но в значителна степен ще защити всички ползватели на адвокатски услуги .
 
Едно от най-силните предложения в ЗИД на ЗА е достъпът на адвокатите до Националната база данни "Население". Много често в съдебните производства на нас адвокатите се налага да установяваме адрес на ответник или негови правоприемници. Това налага процедури, които значително забавят процеса и натоварват излишно не само съда, но и други държавни и общински органи, както и самите клиенти. Ние не само считаме, че ЗИД на ЗА е напълно уместен в тази си част, но и призоваваме да ни бъде осигурен достъп до базата данни на Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Във връзка с предложенията за свободен достъп до посочените в законопроекта регистри и бази данни, ние станахме свидетели на спекулации и чухме теории, които нямат нищо общо с действителността и практиката. По повод на тези твърдения искаме да напомним, че достъпът до различните регистри и бази данни и в момента се осъществява и ще продължи да се осъществява при стриктна идентификация на лицата. Компютърните системи съхраняват информация за всеки осъществен достъп, който не може да бъде анонимен! Законопроектът не изключва идентификацията да става с универсален електронен подпис.

В същото време, ние сме наясно, че някои от предложените промени може да се тълкуват нееднозначно и е необходимо да се изяснят или конкретизират. Считаме, че предложението по чл. 24 във връзка с чл. 150 трябва да се редактира така, че да се защитят и интересите на всички правоспособни юристи, които не са адвокати. Важно е да отбележим обаче, че когато услугите изброени в чл. 24 от ЗИД на ЗА не се предоставят от адвокат, клиентите ще бъдат ограничени да търсят отговорност за вреди от предоставените им консултации и/или извършени услуги, тъй като единствено ние адвокатите носим дисциплинарна отговорност и сме длъжни да поддържаме застраховка за вреди от извършваната дейност.

На пръв поглед изглежда абсурдно и предложението бивши съдии от ВКС и ВАС да се вписват като адвокати след успешно положен изпит. Въпреки това, достъпът до  адвокатската професия е въпрос на определени изисквания и следва да става след проверка на знанията на кандидата така, както това е задължително за съдиите, нотариусите, прокурорите, частните съдебни изпълнители и синдиците: с изпит или конкурс. Няма съмнение, че всеки съдия от ВКС или ВАС би могъл с лекота да реши казус или да попълни тест, съставен за проверка на знанията на сравнително неопитни юристи! По тази причина, този текст няма такова голямо значение, каквото му придават противниците на промените и по-скоро се използва, за да се хвърли негативна светлина върху ЗИД на ЗА. Ние адвокатите уважаваме способностите и юридическата подготовка на българските съдии (най-вече на колегите от ВКС и ВАС) и приемаме, че изпитът за тях е просто формалност, но ние държим на изискванията за упражняване на адвокатската професия в името на укрепването на накърненото уважение към адвокатите!

За нас негативните реакции срещу предложените промени в ЗА не са мотивирани от загриженост за защитата на правата и интересите на гражданите, които ние адвокатите отстояваме всеки ден, а от притесненията, че ще се нарушат юридически монополи, утвърждавани с години, за които България като член на ЕС е остро критикувана. Законопроектът засяга сериозно интересите на всички, които в момента извършват адвокатски услуги без адвокатска правоспособност, както и на всички тези, които са част от сивата икономика и са заплаха за правата на гражданите и сигурността на гражданския и търговския оборот.

Българската общественост трябва да е наясно, че съдебна реформа е невъзможна без реформа на българската адвокатура и нормативната уредба за нейната дейност. Ние искаме само повече ред и правна сигурност за всички наши клиенти, защото когато има повече права за нас, като защитници на интересите на гражданите, има повече права и за самите граждани. Никой български адвокат не влиза в съда, за да защитава свои собствени интреси! Законопроектът цели да се въведе ред и отговорности, които да намалят влиянието на сивия сектор върху пазара на правни услуги. Всеки договор трябва да бъде писан от този, който е готов да го защити в съда, а това са българските адвокати! Всичко друго е само размиване на отговорности! Ние разбираме, че определени среди имат интерес да продължи и да се задълбочава правния хаос в страната, но ние, българските адвокати, сме готови да отстояваме до край законопроекта, който е в интерес на цялото ни общество!

Настояваме на основание чл.18 от ЗРТ, да предоставите съответно право на отговор на наши представители, членове на Българската адвокатура в праймтайма - така, както беше излъчен въпросния репортаж, за да информираме и успокоим нашите съграждани и клиенти, че предложените промени в ЗА имат за цел единствено да се облекчи достъпа до по-добро правосъдие и адекватна защита на техните права и свободи от подготвени и отговорни професионалисти!

За контакт с нас можете да се свържете на мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и на телефон 0888661755 - адв. Александър Пелев.

                                            Подкрепили:

1. адв. Петромир Кънчев
2. адв. Александър Пелев
3. адв. Велислав Величков
4. адв. Екатерина Джурова
5. адв. Гергана Върбанова, Варненска адвокатска колегия, No 1000116090
6. адв. Севдалина Георгиева
7. адв. Атанас Джонев
8. адв. Александрина Тонева
9. адв. Юлия Данова  
10. адв. Ивайло Данов - САК
11. адв. Катерина Кондакчиева
12. адв. Явор Харизанов, Софийска адвокатска колегия, No. 1500520310    
13. адв. Мариана Митова - САК
14. адв. Владислав Янев -САК
15. адв. Тони Вълчев - ВАК
16. адв. Евгения Григорова - САК
17. адв. Стела Христоскова
18. адв. Петя  Белелиева
19. адв. Тодор Рачински, АК Варна, № 1600116190
20. адв. Иван Пенчев Иванов - САК
21. адв. Румяна Нехризова - САК
22. адв. Марин Тодоров - САК
23. адв. Ася Георгиева
24. адв. Руска Дучева - САК-1000456210
25. адв. Мария Тодорова - АК - Варна
26. адв. Елена Крумова Сиракова - АК - Пловдив
27. адв. Апрахам Карапет Бенлиян - САК
28. адв. Гадар Агоп Хачикян-Бенлиян САК
29. адв. Ася Стоянова - САК
30. адв. Стефания Гичева - САК
31. адв. Грета Ганева - САК
32. адв. Кирил Петров - САК
33. адв. Даниела Кърджалийска АК Пловдив
34. адв. Стефан Левашки АК Пловдив
35. адв. Любомир Талев - САК
36. адв. Емил А. Георгиев - САК
37. адв. Светлозар Николов - АК Варна
38. адв. Георги Каменов - АК Шумен
39. адв. Камен Костакиев - САК
40. адв. Иван Кр. Чолаков АК Благоевград
41. адв. Йордан Астарджиев - САК
42. адв. Радослав Радушев - САК
43. адв. Надя Банчева - САК
44. адв. Валерий Ждраков - САК
45. адв. Любка Здравкова
46. адв. Надя Банчева - САК
47. адв. Васил Иванов АК Кюстендил
48. адв. Николета Тодорова, Варненска адвокатска колегия,  No 4100018790
49. адв. Аделина Василева - САК
50. адв. Поли Лазарова -САК
51. адв. Георги Дианов Гайдаров - САК
52. адв. Наталия Вецова от АК - Русе
53. адв. Валя Станкова - АК- Враца
54. адв. Даниел Асенов - САК
55. адв. Пламен Петков, САК
56. адв. Пламен Димитров-САК
57. адв. Георги Бакалов-САК
58. адв. Николай Островски - САК
59. адв. Цветелина Узунова - САК
60. адв. Теньо Ганчев- САК
61. адв. Диана Георгиева - САК
62. адв. Камен Петров - ПАК
63. адв. Петранка Борисова - САК
64. адв. Гавраил Хрусанов - САК
65. адв. Антон Пенчев Иванов - ВАК
66. адв. Елица Желязова - САК
67. адв. Нели Желязова - САК
68. адв. Маргарита Стаменова - САК
69. адв. Павел Спасов - САК
70. адв. Борислав Вълчев - САК
71. адв. Деян Борисов - САК
72. адв. Милена Златкова - САК
73. адв. Мирослав Бочев - САК
74. Асоциация на адвокатските дружества (в процес на регистрация)
75. адв. Емилиян Димов - АК-Видин
76. адв. Росица Ташева АК-Видин
77. адв. Адриана Яничина- АК Пловдив
78. адв. Персиян Пенев - САК
79. адв. Методи Методиев АК Пазарджик
80. адв. Елена Бързашка -САК
81. адв. Елка Пороминска - САК
82. адв. Ива Йосифова-САК
83. адв. Силвия Овчарова -САК
84. Адв. д-во Ташева и Партньори
85. адв. Светослав Димитров - САК
86. адв. Нели Ташева - САК
87. адв. Владимир Каменов - САК
88. адв. Светослав Шкутов - САК
89. адв. Петър Петров - САК
90. адв. Христина Стоянова - САК
91. адв. Мила Димитрова  -САК
92. адв. Елена Чорбаджиева - САК
93. адв. Веселина Кънчева - САК
94. адв. Никола Николов - САК
93. адв. Цветелина Йотова- САК
94. адв. Райна Дингилева -САК
95. адв. Полина Пешева - САК
96. адв. Пепа Марникас - САК
97. адв. Лубка Здравкова - САК
98. адв. Камелия Голосманова - САК
99. адв. Рени Радева - САК
100. адв. Росица Димитрова - САК
101. адв. Зорница Гъркова-Люцканова, САК
102. адв. Иванка Георгиева -САК
103. адв. Денис Моллов - САК
104. адв. Юлияна Николова - САК
105. адв. Мариана Йорданова
106. адв. Звезделина Стоянова-ВАК
107. адв. Гинка Желязкова - ВАК
108. адв. Калоян Монев - ВАК
109. адв. Сашка Митева- САК
110. адв. Миглена Жечева - ВАК
111. адв. Красимира Анастасова-ВАК
112. адв. Настя Костадинова- ВАК
113. адв. Павлин Стоев - САК
114. адв. Емануела Стомонякова- САК
115. адв. Стефан Раданов - ВАК
116. адв. Даниела Баракова  АК Габрово
117. адв. Виолета Дикова - САК
118. адв. Кирил Янев -САК
119. адв. Иван Петров-САК
120. адв. Цветана Лахчева- САК
121. адв. Доротея Христова- ВАК
122. адв. Десислава Филипова - САК
123. адв. Добромира Полименова  АК Бургас
124. адв. Росен Михайлов АК Благоевград
125. aдв. Валентина Стоева- ВАК
126. адв. Гергана Стефанова Теодосиева АК - Благоевград
127. адв. Димо Господинов - САК
128. адв. Пенка Юриева Смукова АК - Благоевград
129. Адв. Екатерина Станчева-САК
130. адв. Петя Лилова - Георгиева - САК
131. Адв. Божидар Терзийски - САК
132. адв. Славчо Иванов Попов - АК - Благоевград
133. адв. Татяна Лазарова - Цанева - АК - Благоевград
134. адв. Мартин Кацарски, личен № 1200046827, Адвокатска колегия - Благоевград.
135. адв. Диана Гьорева-Петрова - БлАК
136. адв. Петър Джоров Петров - БлАК
137. адв. Селма Падарева БлАК
138. адв. Мария Прешелкова БлАК
139. адв. Райна Кацарска БлАК
140. адв. Цвета Рангелова АК - Благоевград
141. адв. Иван Тюхков - АК - Благоевград
142. адв. Иво Иванов Лулчев - АК - Пазарджик
143. адв.Георги Николов Павлов - АК - Пазарджик
144. адв. Дафинка Аспарухова Семерджиева  - АК - Пазарджик
145. адв. Асен Милчев Вакареев - АК - Благоевград
146. адв. Елена Атанасова Попова - АК Благоевград
147. адв. Тома Гунчев АК Благоевград
148. адв. Биляна Георгиева АК Благоевград
149. адв. Димка Стаматова АК Хасково
150. адв. Людмила Караколева САК
151. адв. Георги Добрев АК Пазарджик
152. адв. Антонина Цочева - АК Пловдив
153. адв. Светлана Радулова - БлАК
154. адв. Вяра Станкова - БлАК
155. адв. Иван Данчев - БлАК
156. адв. Калин Сотиров Везенков АК Кюстендил
157. Адв. Петя Хантова АК Благоевгрод
158. Адв. Николай Христов САК
159. адв. Ирина Алексова САК
160. aдв. Калин Ангелов САК
161. адв. Райна Аврамова САК
162. адв. Румен Славчев Йорданов - АК Стара Загора
163. адв. Виолета Борисова САК

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021