Home

Софийска Адвокатска Колегия

Писмо до Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В ежедневната си работа със съда срещаме редица затруднения за подаване и получаване на документи по електронен път, както и при достъп до информация за делата.
С оглед протестните действия и подписки на съдилищата за внедряването на Единната информационна система, и липсата на ясна информация относно бъдещето на Единния портал за електронно правосъдие, намираме, че адвокатурата трябва да предприеме активни действия и на срещи с административните ръководители на съда, да предложим мерки, които да облекчат електронния достъп до правосъдие и обмена на документи.
В тази връзка систематизирахме и обобщихме проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП, отправихме искане за информация до председателя на Софийски градски съд относно времевите рамки и технически възможности за подобряване работата на адвокатите в електронна среда. Ще инициираме поредица от срещи с председателите и на останалите съдилища, за намиране на конкретни практически решения, за резултатите от които ще ви информираме своевременно.

Софийски адвокатски съвет

 

Списък на дежурни адвокати за м. август 2021

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за период

От дата: 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Адвокат

Град

1

Ана Нончева Филибева

София

2

Ангел Спасов Илиев

София

3

Борянка Илиева Аврамова

София

4

Вероника Марианова Вълова

София

5

Веселина Миткова Жечева

София

6

Виктор Нейков Михайлов

София

7

Виктория Христова Владова

София

8

Георги Владимиров Аргиров

София

9

Георги Георгиев Ценев

София

10

Георги Зафиров Павлов

София

11

Георги Иванов Неделчев

София

12

Дамян Свиленов Димитров

София

13

Даниела Цветанова Паунова

София

14

Десислав Славков Портенов

София

15

Десислава Живкова Димитрова-Филипова

София

16

Диляна Галева Христова

София

17

Добринка Генова Ройдева-Петрова

София

18

Елеонора Кирилова Петрова

София

19

Елка Атанасова Делчева

София

20

Емил Митков Йошев

София

21

Ефросимка Крилова Миланова

София

22

Жан Григоров Живков

София

23

Иван Стефанов Николов

София

24

Иванка Георгиева Лазарова

София

25

Йоана Стоянова Кюпелийска

София

26

Йовка Благоева Алипиева

София

27

Катя Димитрова Колева

София

28

Константин Георгиев Койчев

София

29

Кремена Пламенова Трифонова

София

30

Лилия Кирилова Борисова

София

31

Мариела Стефанова Ачева

София

32

Методи Любомиров Методиев

София

33

Милена Тодорова Атанасова

София

34

Михаил Иванов Тодоров

София

35

Нелия Йосифова Петкова

София

36

Николай Дойчев Атанасов

София

37

Николай Илиев Николов

София

38

Николай Николов Тодоров

София

39

Павел Крумов Стоименов

София

40

Павлин Янчев Куюмджиев

София

41

Петър Цанков Георгиев

София

42

Петьо Николаев Рангелов

София

43

Полина Павлинова Писарска

София

44

Радостина Красенова Ракаджиева - Ставрева

София

45

Розалин Ненчов Вучков

София

46

Росица Тодорова Славчева

София

47

Стефан Костадинов Иванов

София

48

Стойко Вътев Бърборски

София

49

Христо Иванов Коцев

София

50

Цветана Кънчева Лахчева

София

За Контакти: в работно време - 02 904-80-18/21, 0878 920 212

В извънработно време, почивни и празнични дни - 0878 920 212

Откриване на Регионален център за консултиране към САК

Печат PDF

На 26.07.2021 г., в 13.00 ч., към Софийска адвокатска колегия ще започне работа Регионален център за консултиране (РЦК) за предоставяне на правна помощ. На откриването на центъра са поканени адвокати от САК, Министъра на правосъдието, Председателя на Националното бюро за правна помощ, Омбудсмана на Република България и Заместник-омбудсмана на Република България.

Регионалният център за консултиране има за цел облекчаване достъпа до правни услуги и правни консултации на физически лица от уязвими социални групи, чрез ползване на услугите на адвокати от САК, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Центърът ще функционира на адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 1А (Търговски дом), ет. 2, кантора 201 и в него по график ще предоставят безплатни консултации адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Право на безплатна правна помощ имат физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ:

 • Лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл.9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 • Лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон.
 • Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе“.
 • Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
 • Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
 • Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (EО) №4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г., относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB, L 192/51 от 22 юли 2011 г.).
 • Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят адвокатска защита.
 • Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание.
 • Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.
 • Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Лицата, които желаят да получат консултация в РЦК подават молба-декларация по образец, към която следва да приложат документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото да се получи безплатна правна помощ.

В случай, че лице, което има право да получи консултация в Регионален център за консултиране, желае да бъде консултирано от конкретен адвокат, включен в списъка на адвокатите от САК към Регионалния център за консултиране, може да подаде искане за избор на определен адвокат.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, включени в регистъра на НБПП, които желаят да се включат и в работата на Регионалния център за консултиране към САК, могат да изпратят искане на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет обсъжда възможността за откриване на Регионални центрове за консултиране към Софийска адвокатска колегия и в населени места в района на Софийски окръжен съд, за което ще разчита на активността както на адвокатите от САК, така и на съдействието на Националното бюро за правна помощ и на всички държавни и общински органи и служби.

Софийски адвокатски съвет

Работно време касов салон - Т. Александров

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Поради намаления състав на служителите в периода до края на м. август 2021 г и необходимостта от създаване на условия за труд, съобразени с изискването на чл. 151, ал. 1 от КТ за осигуряване на почивка за хранене не по-кратка от 30 минути, работното време на касовия салон с адрес “Тодор Александров“ № 137, ет. 2, се променя, като за периода 21.07.2021 г. – 31.08.2021 г. плащания, справки и получаване на служебни бележки могат да се извършват в часовите интервали от 8.30 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.

Софийски адвокатски съвет

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет кани желаещите да закупят лек автомобил - марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г., да направят наддавателно предложение при цена не по-ниска от 15 200 лв. (с включен ДДС). Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 29.07.2021 г., в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

 1. 1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст,

съдържащо индивидуализиране на кандидата и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по банкова сметка на Софийската адвокатска колегия:

IBAN: BG30UBBS88881000586479

BIC: UBBSBGSF

При банка: ОББ АД

В петък, 30.07.2021 г., в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи, ще бъдат отворени предложенията за закупуване на автомобила по реда на постъпването им.

За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията по бюджет и финанси и председателя на Софийския адвокатски съвет.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в 7-дневен срок от обявяването му за купувач по посочената по-горе банкова сметка на Софийската адвокатска колегия, като се приспадне внесеният задатък.

Ако обявеният за купувач не внесе в срок предложената цена, с протокол на комисията по бюджет и финанси за купувач се определя наддавачът, направил следващото по размер наддавателно предложение. Ако и той не внесе предложената цена в 7-дневен срок от уведомяването му, че е обявен за купувач, по същата процедура се обявява за купувач наддавачът със следващото по размер наддавателно предложение и така до изчерпване на наддавачите, дали предложения по-високи или равни на началната цена.

Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок от обявяването му за купувач, съответно от уведомяването му, че е обявен за купувач, губи внесения за участието в наддаването задатък, който остава в полза на Софийската адвокатска колегия. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесените задатъци се връщат на наддавачите, които не са били обявени за купувачи в 10-дневен срок по сметката, от която са били преведени.

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.07.21 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обучение на тема "Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 13.07.2021 г., вторник, от 13 до 16.15 часа ще се проведе обучение на тема:

"Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община", с лектор Валентина Бакалова, адвокат от САК

Обучението ще се проведе при следната програма:

13.00 – 14.30 Специфики на административноправния режим на поземлените имоти на територията на СО, определен със ЗУЗСО и ОУП на СО. Устройствено зониране по ОУП на СО; Ограничения на собствеността в зависимост от устройствената зона, в която попадат имотите.

Преструктуриране на жилищните комплекси. § 26 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО, обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

Застрояване на териториите за далекоперспективно развитие;

Устройствени зони за много високо строителство;

Специфични правила и норми по чл. 16а ЗУЗСО; Свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота;

Законови забрани за промяна на предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система – последици и възможности за използване и застрояване на поземлените имоти; § 28 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Срокове за започване на отчуждителните производства за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. § 23 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г. Актуални въпроси по прилагането на уличната регулация на територията на Столичната община.

Преглед на подзаконовата уредба по прилагането на ЗУЗСО. Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС, в сила от 23.12.2020 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община;

Публичност на ОУП на СО. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Електронен портал и електронни услуги, предоставяни от НАГ при СО.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,

На 13.07.2021 г., вторник, от 13 до 16.15 часа ще се проведе обучение на тема:

Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, с лектор Валентина Бакалова, адвокат от САК

Обучението ще се проведе при следната програма:

13.00 – 14.30 Специфики на административноправния режим на поземлените имоти на територията на СО, определен със ЗУЗСО и ОУП на СО. Устройствено зониране по ОУП на СО; Ограничения на собствеността в зависимост от устройствената зона, в която попадат имотите.

Преструктуриране на жилищните комплекси. § 26 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО, обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

Застрояване на териториите за далекоперспективно развитие;

Устройствени зони за много високо строителство;

Специфични правила и норми по чл. 16а ЗУЗСО; Свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота;

Законови забрани за промяна на предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система – последици и възможности за използване и застрояване на поземлените имоти; § 28 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Срокове за започване на отчуждителните производства за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. § 23 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г. Актуални въпроси по прилагането на уличната регулация на територията на Столичната община.

Преглед на подзаконовата уредба по прилагането на ЗУЗСО. Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС, в сила от 23.12.2020 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община;

Публичност на ОУП на СО. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Електронен портал и електронни услуги, предоставяни от НАГ при СО.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Кръгла маса на Софийска адвокатска колегия съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съветът на софийска адвокатска колегия организира съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“ кръгла маса на тема „Взаимоотношенията между адвокатурата и органите на местно самоуправление. Възможности за предоставяне на електронни услуги от местната администрация“.

Кръглата маса ще се проведе на 07.07.2021 г. от 09,30 ч. до 12,30 ч., в заседателната зала на Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“, ул. Сердика № 5, ет. 3.

В програмата са включени презентации и дискусии по следните теми:

 • Статут на адвоката по Конституцията на Република България и Закона за адвокатурата;
 • Публични регистри - правно значение и режим за достъп до информацията, данните и актовете вписани в тях;
 • Електронен портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ и възможностите за предоставяне на електронни услуги от органите на Столична община.

В кръглата маса ще вземат участие адвокати, представители на съдилищата, на органите на местно самоуправление на гр. София, на МРРБ, ДНСК и др.

С провеждането на кръглата маса Софийски адвокатски съвет продължава усилията си както за разрешаване на проблемите, срещани от адвокатите в ежедневната им работа с различни органи и служби, дължащи се на непознаване на особения статут на адвоката, така и за разясняване ролята на адвокатската професия за всеки гражданин и за обществото.

Каним адвокатите от САК да се включат в дискусията на кръглата маса, включително да проследят и участват в обсъжданията дистанционно чрез платформата zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/81895005547?pwd=V0dFa2M4aVYxT0pCTTBMY2VDVStnUT09, както и в затворената Фейсбук група на Софийска адвокатска колегия.

Предстои провеждането на подобни кръгли маси с органите на съда, прокуратурата и МВР.

Софийски адвокатски съвет

Националното бюро за правна помощ обявава конкурс за адвокати от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ обявява конкурс за избор на адвокати от САК, АК-Хасково и АК-Сливен за предоставяне на правна помощ и представителство в производство по предоставяне на международна закрила пред Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и пред Съда до приключването му с влязло в сила решение.

Със обявлението можете да се запознаете тук.

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на м. юни в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.07.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

02.07.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

05.07.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

06.07.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

07.07.2021 г. – адв. Мирослав Мичев;

08.07.2021 г. – адв. Христо Хинов;

09.07.2021 г. – адв. Петьо Славов;

12.07.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

13.07.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

15.07.2021 г. – адв. Александър Машев;

16.07.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

19.07.2021 г. – адв. Александър Андонов;

20.07.2021 г. – адв. Александър Тонев;

21.07.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

29.07.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

30.07.2021 г. – адв. Антон Стефанов

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. юли на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. август 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

 

Обучение на тема „Изменение на обвинението в съдебно заседание“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 08.07.2021 г., четвъртък, от 14 до 17 часа ще се проведе обучение на тема:

„Изменение на обвинението в съдебно заседание“, с лектори съдия Мирослава Тодорова от СГС и съдия Калин Калпакчиев от САСОбучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

На 05.07.2021 г. всички заявили участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп и изготвен от лекторите казус, който ще бъде решен по време на обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. юли, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Изменена заповед за инвентаризация на делата в СГС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По повод предстоящата инвентаризация в Софийски градски съд, на 24.06.2021 г. Софийски адвокатски съвет отправи предложение за изменение на Заповед РД-13-3118/03.06.2021 г. относно извършване на инвентаризация на делата в Софийски градски съд с цел осигуряване на нормални условия за достъп до дела и работа за адвокатите в периода на инвентаризацията като или бъде променен периода на инвентаризацията за съдебната ваканция или бъде удължено работното време за справки.

Със Заповед РД-13-3510/25.06.2021 г. на Председателя на Софийски градски съд, е изменена Заповед РД-13-3118/03.06.2021 г. като времето за извършване на справки и получаване на преписи и удостоверения по делата в служби „Съдебни деловодства“ и „Архив“ се удължава с 1 час, като ще бъде от 09:00 ч. до 12:00 ч. В служба „Съдебно деловодство – адвокатска стая“ справки ще продължат да се предоставят всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., с прекъсване от 10:00 до 10:15 г., от 12:00 до 12:30 ч. и от 15:00 до 15:15 ч. за извършване на дезинфекция.

Софийски адвокатски съвет

Свободни помещения ОД Лозенец

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както Ви уведомихме (тук), срокът за подаване на заявения за ползване на почивната база на САК в с. Лозенец през летния сезон е удължен, като заявления за ползване на базата от втора до шеста смяна, се подават до 25.06.2021 г.

Заявления могат да се подават на електронния адрес на САК: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на Софийска адвокатска колегия, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Адвокатите от САК, които са подали заявления както в първоначално определения срок, така и в удължения срок, и заплатят стойността на заявените за ползване помещения в срок до 1-ви юли 2021 г., ще ползват 10% отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук).

При наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии: 1) заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години, 2) заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС, 3) заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години, 4) поредност на подадените заявления за съответното помещение.

В случай, че при приложение на горните критерии, кандидат, който е подал заявление до 25.06.2021 г., не бъде класиран за заявения период, ще има възможност да избере друг период, в който има свободни помещения и при заплащане в срок до 1-ви юли 2021 г. ще може да ползва посочената отстъпка.

След 1 юли 2021 г. ще бъдат обявени незаявените до тази дата помещения на интернет страницата на САК, по отношение на които колегите ще имат възможност допълнително да заявяват желание за ползването им през летния сезон.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.С.Ц. SAK10598 1000750610
2 А.П.П. SAK10599 1500752110
3 Г.Л.Г SAK10600 1800750410
4 Д.Г.Д. SAK10601 1200751510
5 Д.Е.И. SAK10602 1600751410
6 Д.И.К. SAK10603 1900752010
7 М.З.И. SAK10604 1500751710
8 М.С.Д. SAK10605 1000148610
9 П.Г.М. SAK10606 1500386710
10 С.М.С. SAK10607 1800751910
11 С.К.Ф.-С. SAK10608 1400752410
12 С.К.Н-К. SAK10609 1500535310
13 Т.Н.Д. SAK10610 1900749510
14 Х.В.М. SAK10611 1100751810
15 Х.А.З SAK10612 1100752210
16 Я.Т.Т. SAK10613 1800752310
*Адвокатски сътрудници* ----- -----
1 А.М.И. SAK10614 5100164910
2 А.А.Е. SAK10615 5300164310
3 А.А.С SAK10616 5900164710
4 Б.Р.И. SAK10617 5700119910
5 В.Р.А. SAK10618 5700164210
6 В.Г.Х. SAK10619 5400164010
7 Д.Г.П. SAK10620 5300163910
8 Й.В.П. SAK10621 5500164810
9 М.К.И. SAK10622 5200164610
10 М.Д.С. SAK10623 5000164410
11 Н.М.Н. SAK10624 5000164110
12 С.П.П. SAK10625 5600164510

Обучение на тема "Актуална практика на ВКС по въпроси на съдебната делба" ЧАСТ ІІ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 25.06.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Актуална практика на Върховния касационен съд по въпроси на съдебната делба“ – II-ра част, с лектор: Емануела Балевска, съдия във Върховен касационен съд

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/81895005547?pwd=V0dFa2M4aVYxT0pCTTBMY2VDVStnUT09

Meeting ID: 818 9500 5547

Passcode: 614621

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. юли, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Достъп за адвокати до съдебните сгради на СРС и АССГ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През миналата седмица членове на Софийски адвокатски съвет се срещнаха с Председателя на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов и негови заместници, както и с Председателя на Административен съд София град съдия Радостин Радков. Повод за срещите беше обсъждане на проблемите, срещани от адвокатите в тези съдилища, включително и възможностите за нормализиране на достъпа до сградите и работата на всички деловодни служби с оглед приетото решение на СК на ВСС от 01.06.2021 г. за промяна на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Софийски районен съд

На 08.06.2021 г. беше проведена среща с Председателя на Софийски районен съд – съдия Александър Ангелов и неговите заместници, като беше уточнено, че със Заповед от 07.06.2021 г. е възстановен нормалният достъп на граждани до сградите на Софийски районен съд, както и нормалното работно време на всички служби и деловодства в Софийски районен съд (с текста на заповедта може да се запознаете тук) Беше обсъдено, че за облекчаване достъпа до сградата на СРС, Гражданско отделение, находяща се на бул. Цар Борис ІІІ № 54, от няколко месеца, освен от централния вход, в сградата може да се влиза и от допълнителен вход от ул. „Баба Илийца“, през който с предимство са пропускани адвокати (https://goo.gl/maps/L5fvPXnZVuDAYYVU7). Макар допълнителният вход откъм ул. „Баба Илийца“ дафункционира от няколко месеца,същият не се използва достатъчно. По данни, предоставени от Заместник-министъра на правосъдието г-н Иван Демерджиев, присъствал на проведената среща, натовареността на централния вход на сградата надвишава десетократно потока през входа откъм ул. Баба Илийца, независимо, че голямата част от ежедневните посещения до сградата на съда за справки по делата се правят от адвокати и адвокатски сътрудници. Достъпът до сградата на СРС, Гражданско отделение, може да се извършва с предимство за адвокати и адвокатски сътрудници откъм ул. „Баба Илийца“ (схемата по-долу), срещу представяне на адвокатска карта/карта за адвокатски сътрудник.

layout

Относно достъпа до сградата на СРС, Наказателно отделение, беше уточнено да продължи отделянето в самостоятелен поток (опашка) през страничния скенер на гражданите, които чакат за удостоверения за съдимост, включително при възможност да се раздели на два отделни потока достъпът за граждани и адвокати.

Обсъдени бяха и оплаквания от адвокати за липса на покритие на мобилни телефони в сградата на СРС, Наказателно отделение, което изключително много затруднява адвокатите в ежедневната им работа в сградата на съда. Председателят на СРС ни уведоми, че на 30.08.2019 г. е отправено искане до всички мобилни оператори у нас да осигурят необходимата инфраструктура за свързаност на сградата с мобилните мрежи, но до момента това не е извършено. За разрешаване на този проблем, който затруднява работата на всички адвокати, сезирахме с Жалба Комисия за регулиране на съобщенията (достъпна тук), за резултата от която ще Ви уведомим допълнително.

Административен съд София град

На 10.06.2021 г. беше проведена среща с Председателя на Административен съд София град – съдия Радостин Радков. Независимо, че със Заповед от 02.06.2021 г. на Председателя на АССГ (достъпна тук) са облекчени действалите до този момент правила за достъп до сградата, поставихме искане да бъде премахнато установеното изискване влизането в сградата да се осъществява на два потока: единият – за участие в открити съдебни заседания, като изчакващите се допускат не по-рано от 10 минути преди началния час на съдебното заседание, а вторият – за извършване на деловодни справки, при които се допускат едновременно не повече от 5 човека (т. 2 от действащата Заповед от 02.06.2021 г.). Председателят на АССГ ни увери, че от началото на следващата седмица – от 21.06.2021 г., ще бъде възстановен нормалният достъп до сградата и занапред изчакването както за съдебни заседания, така и за деловодни справки и справки в адвокатска стая, ще бъде премахнато.

Председателят на АССГ съдия Радков пое ангажимент занапред всички заповеди и мерки, касаещи достъпа на адвокати до съда и до делата, да бъдат изпращани на Софийската адвокатска колегия за становище по тях и информиране на всички адвокати.

Въпреки желанието на ръководството на АССГ да осигури нормални условия за работа в сградата на съда на всички адвокати, непригодността на сградата за нуждите съд, още по-малко на натоварен административен съд като АССГ, прави това невъзможно. Въпросът с отреждането за нуждите на АССГ на бившата сграда на Софийски районен съд на бул. "Драган Цанков", стои нерешен от години, като ремонт на сградата дори не е започнал. Поради това Софийски адвокатски съвет ще отправи искане до ВСС като орган, натоварен с управлението на сградите, предоставени на съдебната власт, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността да обезпечи чрез подходяща сграда дейността на АССГ, включително и на работещите в съда адвокати.

Комуникацията с ръководството на СРС и АССГ ще продължи, поради което ще очакваме да ни уведомявате за всеки установен от Вас проблем в работата със съдилищата и достъпа до съдебните сгради.

Затрудненията при работата Ви със съдилищата, както и с други институции и служби може да споделяте както на електронните адреси, така и с членовете на адвокатския съвет лично всеки работен ден, в рамките на установения график за дежурство, достъпен тук.

Софийски адвокатски съвет

Въпреки желанието на ръководството на АССГ да осигури нормални условия за работа в сградата на съда на всички адвокати, непригодността на сградата за нуждите съд, още по-малко на натоварен административен съд като АССГ, прави това невъзможно. Въпросът с отреждането за нуждите на АССГ на бившата сграда на Софийски районен съд на бул. "Драган Цанков", стои нерешен от години, като ремонт на сградата дори не е започнал. Поради това Софийски адвокатски съвет ще отправи искане до ВСС като орган, натоварен с управлението на сградите, предоставени на съдебната власт, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността да обезпечи чрез подходяща сграда дейността на АССГ, включително и на работещите в съда адвокати.

Плаващо работно време на служителите на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 15.06.2021 г. е въведено плаващо работно време на служителите на САК от 8.30 ч. до 18.00 ч.

Адвокати и граждани ще бъдат обслужвани в интервала от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Касовите салони са с удължено работно време за плащания, справки и получаване на служебни бележки съответно:

- в търговския дом - от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване;

- в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 – от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване.

Софийски адвокатски съвет

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ КАНТОРИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че кантори № 155, 248 и 320, находящи се в Търговския дом, с адрес бул. „Витоша“ № 1А, ет. 2, собственост на САК, са свободни.

Канторите са с площ съответно:

Кантора № 155 – 12.35 кв.м.;

Кантора № 248 – 12.92 кв.м.;

Кантора № 320 – 11.20 кв.м.

Всички адвокати, членове на САК, могат да заявят желание за наемане на канторите. Минималният размер на месечна наемна цена, при която всяка от канторите може да бъде отдадена под наем, възлиза на 12лв. на кв.м. с ДДС.

Може да кандидатствате за наемане на всяка от посочените кантори при следните условия:

1. Адвокатите, желаещи да наемат конкретна свободна кантора следва да подадат заявление в срок от две седмици от обявяване на поканата за това.

2. Към заявлението кандидатите следва да приложат предложение за размер на месечна наемна цена, не по-малък от минималния наем за кантората. Предложението за цена се прилага към заявлението в запечатан плик.
3. В случай че в определения срок не са подадени предложения от адвокати, се предоставя възможност заявления да подават и лица, които не са адвокати, в допълнителен срок от един месец.

4. Пликовете с предложените цени се отварят след изтичане на срока за подаване на заявления. При повече от един желаещ, конкретната кантора се отдава под наем на кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

5. В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят се избира чрез жребий.

При интерес, моля да подавате Вашите заявления в регистратурата на Софийски адвокатски съвет.

Настоящото обявление е оповестено на таблото за съобщения и на сайта на САК на 11.06.2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Възстановяване ползването входа за съдебната палата откъм ул. Позитано

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През миналата седмица Ви уведомихме, че предстои промяна на правилата за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. София и възстановяване възможността на адвокати да влизат в сградата през служебни вход откъм ул. „Позитано“.

От днес със Заповед № А-457 от 07.06.2021 г. на Председателя на Софийски апелативен съд е допълнена Заповед №А-64/07.08.2020 г. и изрично е предвидено, че „Адвокати се допускат и през входа на ул. „Позитано“ срещу представена адвокатска карта“.

С пълният текст на Заповедта може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Заповед на Председателя на СГС от 04.06.2021г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Със Заповед от 04.06.2021 г. на Председателят на Софийски градски съд, са изменени и допълнени правилата за работа на съдебните служби в условията на пандемия. Считано от 07.06.2021 г. е удължено работното време с граждани и адвокати на служби „Съдебни деловодства“ в Софийски градски съд, като периодите за задължителна дезинфекция са намалени както следва: от 10:00 ч. до 10:15ч., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

Както вече Ви уведомихме, пред идната седмица предстои председателят на Софийски апелативен съд да актуализира правилата за достъп до Съдебната палата в София като бъде възстановена възможността адвокати да ползват входа за съдебната палата откъм ул. „Позитано“.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2022