Home

Софийска Адвокатска Колегия

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Можете да се запознаете с текста на Заповед № АС – 175 от 15.05.2020 г., която Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал на следния линк

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че Софийската адвокатска колегия от 18.05.2020 г. (понеделник) се възобновява достъпа на адвокати и граждани до офисите и помещенията си на бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и ет.3 и на бул. „Витоша“ №1А, Търговски дом, ет.1 и ет.3 при въвеждане на следните противоепидемични мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната с Решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет. 1. Всички посетители в помещенията на Софийската адвокатска колегия ще се допускат само с предпазна маска покриваща носа и устата - от основата на носа до брадичката или шлем и след третиране на ръцете с дезинфектант.

2. ПРЕПОРЪЧВА СЕ подаването на всякакъв вид документи да продължи да се извършва по електронен път или чрез пощенски или куриерски услуги.

3. Справки по движението на документите ще продължат да се извършват на обявените на интернет страницата на САК телефони и на електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

4. ПРЕПОРЪЧВА СЕ адвокатите, вписани в НРПП, да извършват справки по телефона и чрез портала „Служебни защити“. Приемането на подаваните от тях отчети ще се извършва по електронен път с електронен подпис и чрез пощенски или куриерски услуги, както и на място в отдел „Правна помощ” на САК.

5. В „Паричните салони” ще се допускат само до двама души едновременно.

6. ПРЕПОРЪЧВА СЕ при възможност членският внос да се заплаща по банков път - IBAN: BG 61 UBBS 8888 1000 8713 92 - членски внос

7. За Ваше удобство и предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ ВИ НАПОМНЯМЕ, че по време на обявената в страната извънредна епидемична обстановка ПРЕПОРЪЧВАМЕ при възможност всеки член на ОК “Адвокат“да внася осигурителната си вноска по сметката на ОК “Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК “Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

ОББ АД, Осигурителна каса „Адвокат“

Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН! Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК“Адвокат“.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, напомняме, че могат да направят справка на място и на обявените телефони в часовия интервал от 8.30 до 13.00 часа и от 13.45 до 17 часа всеки делничен ден и на посочените телефони:

Паричен салон – (0879) 29 22 32; 02/9048009; 02/9048011; 02/9048013 и 02/9048024 ;

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

и на е-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Моля, адвокатите , които имат болнични листове и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ! В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуализирани препоръки с цел намаляване на риска от разпространение на коронавирусната инфекция

Печат PDF

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

Във връзка с обявената с решение на Министерски съвет от 13 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. , въведените със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., приетите с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и издадените конкретни заповеди на административните ръководители на съдилищата в страната, относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19 и най-вече с оглед спецификата на ежедневната адвокатска дейност, неограничена от контакти с клиенти и служители на всякакви институции, вкл. посещение на обществени сгради, и с цел опазване на здравето и безопасността на всички граждани, които са поверили на адвокат защита на правата и законните им интереси, на сътрудниците и служителите в адвокатските кантори, на служителите в Адвокатските колегии, Висшият адвокатски съвет препоръчва на всички Адвокатски съвети и адвокати създаване на вътрешна организация и ред в канцелариите на Адвокатските колегии , в отделните адвокатски кантори и при работа в съдилищата, включващи следните мерки с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от заразяване, включващи:

І. Мерки за превенция в деловодствата и другите помещения на Адвокатските колегии :

 • Адвокатските съвети, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние) или работа на дежурни служители по график, като останалите извършват задълженията си дистанционно.
 • Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, Адвокатските съвети да организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а) дезинфекция на работните помещения в АК, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г.;

б) недопускане до работните помещения на АК на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

в) инструктаж на служителите на АК за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между служителите в АК най-малко от 1,5 м;

д) осигуряване на лични предпазни средства на служителите в АК в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (предпазни паравани, защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.), както и условия за тяхното задължително изпползване.

 • При непосредствено обслужване на адвокати и граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице, ръкавици или предпазен шлем. По изключение да се допуска обслужване на адвокати и граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 • Служителите в администрацията на АК са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г.;
 • Да не се допуска струпване в деловодствата и помещенията на Адвокатските колегии при обслужване на адвокати и граждани на повече от двама човека.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите /адвокати и граждани/ и служителите най-малко от 1,5 метра.
 • Да се осигури за всички адвокати и граждани възможност за подаване и получаване на документи и справки по електронен път.
 • Да се поставят диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места в деловодствата на АК.
 • Да не се провеждат семинари, конференции и др. форми на масови събирания.

ІІ. Мерки за превенция в адвокатските кантори.

 • Да не се допуска струпване на хора в помещенията за обслужване на клиентите и да се приемат само лицата, които имат предварително уговорен и записан час за консултация при адвоката или имат спешна и неотложна във времето нужда от правна защита и съдействие. /преценката за лична среща с клиента или дистанционна консултация чрез възможни и използвани електронни средства е отговорност на всеки адвокат, като последната е препоръчителна/.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите, адвоката, сътрудниците и служителите в адвокатската кантора.
 • Посетителите на адвокатските канторите да бъдат предупреждавани да ползват лични предпазни средства, при наличие на такива.
 • Да се проветряват и дезинфекцират работните помещения по възможност след всеки отделен клиент; почистване с препарати на всички повърхности – под, мебели, дръжки, електрически ключове и други ползвани средства и материали - телефони, клавиатури и други.
 • Всеки клиент да бъде приеман в адвокатската кантора, само след напускане на предишния.
 • При възможност да се ограничат разплащанията в брой.
 • Адвокатските съвети да проведат с административните ръководители на съдилищатапо местасрещиотносно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път (вкл. чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване).

III. Мерки за превенция при посещение и работа в съдилищата:

 • Адвокатските съвети да публикуват на интернет страниците на адвокатските си колегии Правилата и мерките, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., както и всички заповеди на административните ръководители на съдилищата от съответния съдебен район относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19 и приетите конкретни мерки от съответнитесъдилища , вкл. да изпращат същите по електронен път засведение до всички адвокати от АК.
 • Адвокатите даинформират клиентите си за мерките относно :
  • достъп до регистратура и съдебни деловодства ;
  • режима на достъп до съдебната зала и провеждане на открити съдебни заседания ;
  • подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път; Информация по електронен път или по телефон ;

Настоящите препоръки на Висшия адвокатски съвет са съобразени с указанията на Световната здравна организация за подготовка на работното място за борба с вируса COVID-19 и цитираните по-горе решения и актове.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете с текстовете на двете Заповеди, които Председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е издал:

ЗАПОВЕД № РД-08-2002 от 13.05.2020 г.,

„ДА СЕ ОТСРОЧАТ откритите съдебни заседания насрочени в периода 18.05.2020 г. - 22.05.2020 г. вкл., с изключение на заседанията в производствата посочени в Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“

и ЗАПОВЕД № РД-08-2004 от 13.05.2020 г.

Моля да се запознаете и с текстовете на двете Заповеди, които Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал:

ЗАПОВЕД № АС - 168 от 13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № АС - 169 от 13.05.2020 г.

Министерски съвет взе решение в България да бъде обявена извънредна епидемична обстановка (ИЕО) за един месец – до 14 юни. Във връзка с това здравният министър Кирил Ананиев издаде общо четири заповеди, които влязоха в сила от 00.00 ч. на 14 май.

Първата е за противоепидемичните мерки, втората е за преминаването през ГКПП и ограниченията там, третата е за карантината и изолацията на хората при заболяване и контакт с болни, а четвъртата е какво ще остане да работи и кои дейности и заведения няма да функционират.

Според министър Ананиев в заповедите по същество няма нищо ново – „каквото е било забранено, остава забранено, което е било разрешено – остава такова“, обобщи на брифинг той.

С текстовете на заповедите можете да се запознаете тук:

ЗАПОВЕД № РД – 01 - 262 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 263 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 264 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 265 от 14.05.2020 г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е
        
Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 29.05.20 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела, отложени от 25.03.20 г. срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 14.05.2020 г. предстои възстановяване на работата на съдебната система – както на съдилищата, така и на останалите органи и служби, пред които се явяват адвокатите в защита правата на своите клиенти.

В Софийската адвокатска колегия постъпиха множество сигнали от адвокати, които изразяват своята тревога от условията в повечето от съдилищата, намиращи се на територията на град София, в които ще се провеждат съдебни заседания след възстановяване на дейността им.

Софийският адвокатски съвет споделя тревогите на членовете на Софийската адвокатска колегия относно бъдещи рискове при възстановяване на работата на съдебната система, ако това стане изведнъж, а не поетапно и при спазване на всички необходими противоепидемични мерки.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 12.05.2020 г. са приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, предвиждащи специфични условия и ред:
    - за влизане в съдебните сгради,
    - за достъп до съдебните зали и за провеждане на открити съдебни заседания,
    - за работата на службите и деловодствата на съдилищата,
    - за електронната комуникация със съдилищата,
    - относно призоваването,
    - относно специфичните мерки за защита.

Макар приетите от СК на ВСС Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия да не са публично достъпни до момента, от прессъобщение на сайта на ВСС (достъпно тук - http://www.vss.justice.bg/page/view/105116) е ясно, че се предвиждат засилени мерки за сигурността на всички участници в съдебните производства, но за тяхното въвеждане ще е необходим не малък период от време.

Условията в съдебните сгради, които не са строени за съдебни нужди, с изключение на Съдебната палата в гр. София, не отговарят на минималните необходими санитарни изисквания, за да се осигури безопасност на всички присъстващи участници в процеса и работещите в сградите съдии и съдебнислужители.Това поставя всички участници в съдебните производства, провеждани в подобни сгради в условията на повишен риск за тяхното здраве, което може да доведе и до възникване на нов епидемичен взрив, поради невъзможността да се спазват нужните изисквания за отстояние и защита на всички лица. Натрупалите се за периода на извънредното положение неразгледни в открити съдебни заседания дела, съчетани с очаквания извънредно голям брой новообразувани дела,ще доведе до силен натиск върху съдебната система и ще натовари допълнително съдилищата през следващите месеци.

С оглед горното, Софийският адвокатски съвет призовава всички административни ръководители на съдилищата на територията на гр. София, както и административните ръководители, на които е възложено управлението на сгради, в които се помещават държавни органи, пред които се осъществяват процесуални действия, да създадат такава организация на съдопроизводствената дейност, коятода осигури безопасни условия за участниците в процеса, като бъдат съобразени всички предвидени противоепидемични мерки. Положителен ефект за работата в съдилищата ще има и създаването на условия за гарантиране напредвиденото в чл. 31 от Закона за адвокатурата право на адвокатите да упражняват достъп до делата и книжата с предимство предостаналите присъстващи в съдебните сгради. Осигуряването на подобна възможност на облекчен достъп за адвокати до канцелариите и до читалните (адвокатските стаи), ще намали физическото струпване на хора в сградите на съда, органите на досъдебното производство и административните органи и служби.

Софийският адвокатски съвет ще следи както за това да се гарантира ефективен достъп до съд след края на извънредното положение, така и за това адвокатитеда не бъдат поставяни в опасност при осъществяване на техните конституционно възложени задължения по защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, както и да бъдат осигурени еднакви условия на безопасност за всички участници в процеса, като се отчете дължимото на всеки адвокат уважение и съдействие като на съдия (чл. 29 от ЗА).

За целта Софийският адвокатски съвет ще поддържа постоянна връзка с председателите на съдилищата на територията на гр. София и на София област като и ще настоява за стриктно спазване на нужните мерки за защита на участниците в процеса притяхното присъствие в съдебните сгради, полицейските управления, следствените служби, пред и във съдебните зали и всички останали помещения. При невъзможност за осигуряване на безопасни условия не само за съдиите и съдебните служители, но и за всички други участници по делата, Софийският адвокатски съвет призовава до привеждане на сградите и помещенията в тях в съответствие с предвидените мерки в утвърдените от СК на ВСС Правила,да не бъдат провеждани такива процесуални действия, които ще създадат повишен риск за участниците в тях, включително за адвокатите.

Призоваваме всички адвокати да сезират своевременно Софийския адвокатски съвет, ако установят пропуски в организацията на работа на съдилищата, органите на досъдебното производство и административните органи и служби, пред които в следващите дни ще осъществяваме процесуално представителство, за да може да защитим пред съответните административни ръководители на съдилищата професионалните права на адвокатите.


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:
Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал ЗАПОВЕД № АС - 166 от 13.05.2020 г., в която нарежда:
„1. Да се отсрочат откритите съдебни заседания, насрочени в периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г., включително, с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл.3, т.1 ЗМДВИП за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че:

„В съответствие с новоприетите разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година - чл.4, т.1 от същия, Едногодишният срок за отчитане на предоставената правна помощ по чл.38, ал.4 от ЗПП, който изтича по време на извънредното положение, се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.“
С пълния текст на писмото от НБПП може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:

Председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е издал ЗАПОВЕД № РД-08-2994 от 11.05.2020 г., в която нарежда:
„ДА СЕ ОТСРОЧАТ откритите съдебни заседания насрочени за 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г., с изключение на заседанията в производствата посочени в Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

Серия от предложения до Висшия съдебен съвет за въвеждане на епидемиологични организационни мерки след отпадането на извънредното положение е направил Висшият адвокатски съвет на нарочна среща вчера (11.05.2020 г.) в сградата на ВСС.
Целта е чрез тяхното въвеждане да се предотврати и ограничи в максимална степен риска от заразяване с COVID-19.
С направените предложения можете да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 22.05.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела, отложени от 20.03.20 г. срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Анкета за летен отдих

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Провеждаме анкета, която ще е активна до 14 часа на 11 май 2020 г. (понеделник), за това кои от Вас биха почивали в Оздравителния дом на САК в с.Лозенец в периода от 01.07.2020 г. до 13.09.2020 г. с оглед вземане на информирано решение от Софийския адвокатски съвет, относно възможността за евентуалното организиране на летен сезон 2020 г.

Моля да последвате линка и да гласувате с „ДА” или „НЕ”.

Председател на САК,

адв.Ивайло Данов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Печат PDF

Predlojenie 2020 04 29

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

ПРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАРЛАМЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В ПАРЛАМЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

ДО

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , представляван от председателя му адв.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Със Становище от 09.04.2020 г. се обърнахме към Вас с редица предложения. Те касаеха конкретни изменения в ЗМДВИП и ЗДДФЛ. До настоящия момент не сме получили отговор от Вас на поставените от нас проблеми. По тази причина към внесените от нас предложения, които предоставяме отново на Вашето внимание по-долу, добавяме още няколко. Правим това преди всичко във връзка с гарантиране на възможността да бъдат адекватно защитени правата и законните интереси на българските граждани и облекчена работата на техните процесуални представители – адвокатите. Считаме, че в настоящата безпрецедентна ситуация спешно следва да се предприемат и действия за въвеждане на е-правосъдие и е-адвокатура, както и за осигуряване на облекчен достъп (входен режим) на адвокатите до съдебните сгради.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) законодателят е предвидил в разпоредбата на § 27 срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да се удължи до 30 юни, като се предвижда сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон да бъдат удължени до 30 юни 2020 г.

Посочените облекчения по своята същност са с цел избягване на струпвания на граждани в данъчните подразделения, както и с оглед липсата на приходи предвид ограниченията от фактически характер в икономиката на страната.

За съжаление разпоредбите касаят само физически лица, регистрирани по търговския закон – тоест едноличните търговци, както и лицата, регистрирани като земеделски производители, което е изключително дискриминационно и непропорционално спрямо лицата, осъществяващи свободни професии, каквито са адвокатите.

Статистически през 2019 година в Агенция по вписванията са били регистрирани 1559 еднолични търговци на територията на Р. България.

В същото време в страната има активни работещи над 14 000 адвоката, като само в Софийската адвокатска колегия вписаните адвокати са над 6000.

Очевидно е, че е налице сериозна диспропорция, като разпоредбата на § 27 изключва една голяма и изключително активна икономическа група, което е дискриминационно действие, без фискална или социална обосновка.

Упражняването на адвокатската професия е дейност, която е източник на доходи за адвоката с постоянен характер.

Предвид нейния траен характер и броя на услугите, чрез които се реализират доходи тя се квалифицира като дейност на предприятие, което по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин. Тази дейност обаче по същността си е пряко обвързана с конституционната защита на правата на гражданите, както и с цялостната дейност на съдебната система и органите в нея. Преустановяването на работата на съдилищата е обективна пречка за осъществяване на дейността на голяма част от колегите ни.

Предвид доверителния характер на адвокатските услуги, мерките за социална изолация също сериозно препятстват осъществяване на контактите на гражданите с техните адвокати, респективно влияят пряко на доходите на колегите ни.

Обективната липса на приходи води до изключителна трудност при заплащане на текущите разходи във връзка с осъществяване на адвокатската дейност. Като самоосигуряващи се лица те заплащат дължимите суми за авансови данъци и осигуровки, както и заплащат осигуровки за техните служители. Част от адвокатите упражняват дейността си в адвокатски дружества и сдружения, в които са ангажирани и множество технически сътрудници, работещи на трудови договори.

Всичко посочено по-горе следва да мотивира държавните органи да прилагат закона еднакво спрямо лицата, регистрирани по Търговския закон и самоосигуряващите се лица, осъществяващи стопанска дейност като свободна професия, каквито са адвокатите.

В този смисъл е необходимо да се предприемат незабавни действия за измемение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както следва:

1. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „срокът по чл. 47, ал. 2”, да се добавят думите „и по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ”;

2. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;

3. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;

4.Да бъде изменена разпоредбата на § 5, т. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като бъде създадена нова точка 1а на новосъздадения член 3а, както следва:

„Нормативно определените срокове, предвидени за самоосигуряващите се лица и за лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 7, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал.1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, спират да текат”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ,

В настоящата безпрецедентна ситуация при обявено извънредно положение в страната е налице тотално спиране работата и на правораздавателна съдебната система.

Нормалното функциониране на съдебните и държавни органи е неразривно свързано с дейността на адвокатите като упражняващи свободна професия и самоосигуряващи се лица. Липсата на икономическа активност, пренасрочването на висящите производства и създадената несигурност по отношение на сроковете, ще имат трайно негативно въздействие върху работата на съдебната система, което ще продължи повече от една година.

Въпреки обективната липса на възможност за работа на адвокатите, за тях не са предвидени абсолютно никакви облекчения и обезщетения във връзка с ограничаването на осъществяваната от тях дейност, макар те да са в невъзможност за реализиране на какъвто и да било приход.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Различното данъчно третиране е необосновано.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижване, считаме, че за категорията лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва незабавно да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите.

Правната и фактическа логика изисква процентът на разходите да се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица .

Към настоящия момент доходите от авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, както и доходите от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси са с нормативно признати разходи от40 % (четиридесет процента).

Обидно и немотивирано е разходите на лица, упражняващи занаят или на творците на изкуството да са значително по-високи от лицата, упражняващи конституционна функция по защита правата на гражданите, каквито са адвокатите, чиито признати разходи към момента са 25 %.

Ясно е, че държавата няма възможност за директна финансова помощ за всички отрасли на икономиката, но е необходимо да се предприемат незабавни мерки за облекчаване на данъчната тежест за свободните професии и за адвокатската дейност.

Предвид изложеното, предлагаме незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ като същият бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст. Тази мярка касае пряко над 14 000 български адвокати – коректни данъкоплатци, като предложените мерки ще гарантират нормалното осъществяване на една конституционно закрепена професия, гарантираща адекватна защита на правата и свободите на гражданското общество, без да е необходима директна държавна помощ, както е възприето в други страни от Европейския съюз.

За сравнение по отношение на други стопански дейности с Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, се предвижда изплащане на компенсация на работодателите в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, отговарящ на посочените в постановлението условия. Субектите, които могат да получат тези компенсации, са изрично изброени в чл. 2 от същото постановление. Те изключват изцяло самоосигуряващите се лица, които също търпят огромни загуби и за разлика от съдебните служители не се осигуряват от държавата. Предвиденият от закона към момента процент на приспаднатите разходи се явява твърде нисък за настоящата тежка икономическа ситуация на растяща безработица и предстоящи масови фалити, в която обективно се очертава огромен спад в доходите на лицата, осъществяващи свободни професии.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижване, считаме, че за категория лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите, като процентът на разходите се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица и да бъде 40 %, а не 25%, както е до сега. Следва незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ, като същият бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме:

5. В § 27, от ПЗР на ЗМДВИП да бъде създадена нова ал. 4, със следното съдържание:

„Изменя се чл. 29., ал.1 т.3 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, като числото 25 се заменя с числото 40 и точка 3 придобива следния вид:

т.3. …… с 40 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.“

6. Да бъде създадена нова ал. 5, със следното съдържание:

„През 2020 година срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за първото и второто тримесечие на 2020 година и за внасяне на дължимия по декларацията данък от лицата по чл. 55, ал. 1 от същия закон се удължава с един месец за съответното тримесечие.”

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ на

                                                СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                (адв. Ивайло Данов)

 

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

          Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявление, с приложенията към него за участие в пролетната изпитна сесия – 15 април, се удължава със срок от 1 месец, считано от отмяната на извънредното положение. Можете да подавате документи до Софийската адвокатска колегия за пролетната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“, по пощата или куриер.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-         документ за платена такса в размер на 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79 и платежният документ също следва да бъде приложен към заявлението.

Уведомяваме Ви, че след приключване на пролетната изпитна сесия за 2020 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

Уважаеми кандидати, след отпадане на обявеното извънредно положение, Висшият адвокатски съвет ще вземе решение за датата, реда и мястото на провеждане на изпита, за което ще бъдете уведомени допълнително със съобщение на интернет-страницата на ВАдвС (www.vas.bg).

С писмото на ВАдвС можете да се запознаете тук

                                   

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Искане от САС за осигуряване на втори вход за адвокати в СРС

Печат PDF

VSS 1

VSS 2

VSS 3

VSS 4

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 25-ти април, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 26-ти април, от 10.35 ч. в предаването „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще се излъчи повторение на интервюто с адв.Ивайло Данов, по повод провеждането на извънприсъствени заседания на САК и дарителската сметка по набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от колегията.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Служебните бележки за изплатени възнаграждения от НБПП за 2019 г. се намират в отдел „Правна помощ” при САК.

Същите не е необходимо да се прилагат към Годишната данъчна декларация. Информация за тези обстоятелства се подава служебно в НАП.

За повече информация може да се обърнете към служителите на отдел „Правна помощ” при САК на телефони – 02/904 80 08 и 02/904 80 19

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

 

За Ваше удобство и предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ по време на обявеното в страната извънредно положение, както и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК “Адвокат“ следва да внася осигурителната си вноска за месец март/април и предходни месеци по сметката на ОК “Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

         За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните допълнителни телефони в часовия интервал от 10 до 17 часа всеки делничен ден и имейли за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32; 02/9048009; 02/9048011;

Считано от понеделник (27.04.2020 г.) може да звъните на - 02/9048013 и 02/9048024 ;

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: OK.A Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК “Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

 

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

 

ОББ АД, Осигурителна каса „Адвокат“

 

Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН! Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК“Адвокат“.

Моля, адвокатите , които имат болнични листове за м. март/април 2020 година и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ! В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

Уведомяваме Ви, че служебните бележки, издавани от ОК “Адвокат“ за внесените осигурителни вноски за 2019 г., и решение на ТЕЛК не е необходимо да бъдат прилагани към Годишната данъчна декларация за 2019 година. Информация за тези обстоятелства се подава служебно в НАП.

Уважаеми колеги, моля, следете сайта и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК “Адвокат“!

Ръководството на САК и ОК “Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

 

ОК “Адвокат“

В очакване на Възкресение

Печат PDF

velikdenska-ukrasa-idei-20В очакване на Възкресение Христово,

Ви пожелавам

Бъдете здрави и много щастливи!

Дните Ви да са изпълнени с любов, радост и късмет!


С пожелание за благополучие и светли Великденски празници!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Честит празник!

Печат PDF

AdvokatskiPrazinkУважаеми колеги,

Честит 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи!

Пожелавам Ви много професионални успехи, с които всички да се гордеем и винаги да защитавате каузата на истината и справедливостта!

Бъдете здрави, спокойни и благословени!

И нека Господ ни закриля и ни помогне заедно да преминем и през това изпитание!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

 

 

Copyright © sak-sas.bg 2020