Home

Софийска Адвокатска Колегия

СЕМИНАР „МЕДИАЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“

Печат PDF

Дата: 20-ти март 2020 г.

10:30 – 17:30

Място

България

София, Зала „ЮСТИЦИЯ“, Софийски Районен Съд,

Бул. „Генерал Скобелев“ № 23

 

10:30 – 11:00              Регистрация

11:00 – 11:15              Официално откриване и приветствия

 

Продължение...

Дневен ред за 25.02.2020

Печат PDF

Dneven Red 2020 02 25

 

Благотворителен бал на САК - избор на кауза

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 08.04.2020 г. в гр.София ще се проведе благотворителен бал на Софийската адвокатска колегия (САК). Събраните от този бал средства ще се изразходват за благотворителната кауза, която ще се определя от Софийския адвокатски съвет (САС) по предложения на адвокатите от САК. В САС вече има предложение събраните от бала средства да бъдат предоставени на колегите от САК, които страдат от онкологични заболявания.

Моля, да изпращатe своите мнения и предложения за благотворителна кауза на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 02.03.2020 г.

Софийски адвокатски съвет

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

Печат PDF

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Mинимална степен на завършено образование - средно;

1.2.Компютърна грамотност – работа с операционни системи Windows, MSOffice, Internet Explorer;

1.3.Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата, свързани с деловодната дейност и документооборота, реда и изискванията за съставяне на служебна документация;

1.4.Лични качества – възможност за работа в екип, оперативност. Да притежава добри комуникативни умения и култура на поведение;

1.5.Владеене на английски език писмено и говоримо, ниво В2 по европейската езикова рамка. Владеенето на втори чужд език е предимство;

1.6.Опитът в сферата на административно-техническото обслужване е предимство.

2. Работно време – 8 часов работен ден при 5 дневна работна седмица.

3. Трудово възнаграждение за длъжността: началното месечно възнаграждение за длъжността е 990 лв., съгласно Щатното разписание на Софийската адвокатска колегия.

           Кандидатите за длъжността Технически сътрудник, подават Молба, Мотивационно писмо, Автобиография и документ удостоверяващ владеене на английски език, към които по своя преценка могат да приложат документи, установяващи притежаваните професионални и квалификационни умения. С подаване на документите за кандидатстване кандидатите декларират, че са съгласни личните данни, които предоставят доброволно, да бъдат обработвани за целите на осъществяването на подбор.

          Софийската адвокатска колегия обработва всички лични данни на кандидатите за работа в съответствие с българското и европейското законодателство за защитата на личните данни.

          В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 EU и ЗЗЛД Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни само за целите за извършване на процедура по подбор на кандидати за работа по обявената от работодателя вакантна позиция за длъжността „Технически сътрудник“. Представените от Вас писмени документи, необходими за удостоверяване на Вашата професионална компетентност се обработват в съответствие с обявената от администратора Политика за поверителност, която е обявена на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/bg/gdpr) и Правила за обработване на лични данни от автобиографии. Съгласно принципите, свързани с обработването на лични данни, прогласени в Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните, и по-конкретно в съответствие с чл.5, §1, б.„д”, личните данни могат законосъобразно да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни – принцип въвеждащ „ограничение на съхранението” на данните. Предвид задължението на администартора да спазва задълженията си по ОРЗД и на основание чл. 25к от ЗЗЛД срокът за съхранение на личните данни на участниците в процедури по набиране и подбор на персонал съгласно чл.25к от ЗЗЛД е 6 месечен и започва да тече от момента на окончателно приключване на процедурата по подбор, съответно след изтичане на срока за тяхното обжалване.

Декларация за поверителност
Правила за обработване на лични данни от автобиографии

           Документите се подават в Регистратурата на Софийски адвокатски съвет на адрес: гр.София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

           Срок за подаване на документите: 28.02.2020 г., петък, до 17.00 ч.

 

           ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ НА ИНТЕРВЮ

Приемен ден на Председателя за м. февруари 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ми ден за м.февруари 2020 г. ще бъде 27.02.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 11.00 до 13.00 часа.

Моля да се запишете предварително на тел.: 0888 015 292 – адв.Ивайло Данов.


Председател на САК
                                (адв.Ивайло Данов)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота), в гр. София, София Хотел Балкан /бивш хотел Шератон/, зала "Роял".

Откриването на Общото събрание ще бъде от 8,30 часа, с падащ кворум по чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона за адвокатурата - в 9,30 часа.

Избраните за делегати на ОСАС адвокати от Софийска адвокатска колегия можете да видите тук:
Резултати от избора НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА (Тур 2)
Резултати от избора НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА (Тур 1)

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради пожар, избухнал вчера (20.02.2020 г.) на трафопост в близост до сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 и неколкократното изключване на ел.захранването в района е налице технически проблем в сървъра на САК, поради който системите в отдели "Регистратура",  „Паричен салон” и „Правна помощ” на администрацията на САК на бул. „Тодор Александров” №137 и в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1А днес няма да работят.

Служители на „Бисофт” ЕООД работят по спешното отстраняване на проблема.

Софийски адвокатски съвет

ПРОФИЛАКТИКА на бул. „Тодор Александров” № 137

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 21.02.2020 г. (петък) администрацията на Софийска адвокатска колегия на адрес бул.”Тодор Александров” №137, ет. 2 и 3, ще работи до 16.00 часа, а „Паричен салон” до 15.00 часа, поради извършване на профилактика.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОК „АДВОКАТ“

Печат PDF

Осигурителна каса „Адвокат“ уведомява своите членове във връзка с подаването на ГДД за 2019 г. и ползването на облекчение, съгласно чл.53, ал.6 от ЗДДФЛ, че те следва:

Да проверят индивидуалните си партиди в системата на НАП за съществуващи задължения, като своевременно погасят същите преди подаването на ГДД за 2019 г.

В случаите, в които се касае за задължения от лихви по осигурителни вноски, моля да се обадите за уточнение на телефона в приемната на Осигурителна каса „Адвокат“, а именно на тел. 02 / 9048016, както и на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Това се налага поради:

„Чл. 53. (6) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка от 5 (пет) на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 (петстотин) лева, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март.“

и поради изискването на чл. 23 ал. 2 от ЗДДФЛ : „Чл. 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“

Дневен ред за 18.02.2020

Печат PDF

SAK SAS Zasedanie 2020 02 18 01

SAK SAS Zasedanie 2020 02 18 02

Изпит по френски/английски за Международен стаж

Печат PDF

StajParis 1

 StajParis 2

Деца на фокус в реформата на съдебната система

Печат PDF

Deca Fokus

Международно състезание на FBE - допълнителна информация

Печат PDF

Международно състезание на FBE
за преговори при сключване на търговски договор
 Билбао 27-29 март 2020 г.

 Уважаеми колеги,


Адвокатска колегия Билбао в сътрудничество с Адвокатска колегия Мадрид организира състезание за млади адвокати под патронажа на Федерацията на европейските адвокатски колегии (FBE).

Това международно състезание на FBE е образователно събитие, в което млади юристи от различни юрисдикции се срещат помежду си, за да симулират случай на търговски договор. Основата за конкурса е дело за търговски договор, което съдържа ситуация фокусирана върху дигиталния бизнес, касаеща условия на партньори, които биха искали да си сътрудничат.

Каним колегите адвокати от САК, на възраст под 35 години, да участват в Международното състезание за преговори при сключване на търговски договори в Билбао.

Това е състезание, по време на което млади адвокати от адвокатските колегии асоциирани в рамките на Федерацията на европейските адвокатски колегии ще се съберат за да се състезават в условията на симулирани преговори за сключване на търговски споразумения.

Задачите на състезанието ще се основават на избрани случаи на търговски договори, които се фокусират върху условията на сътрудничество в ИТ индустрията и участниците ще трябва да договарят помежду си такива споразумения.

Целите на състезанието включват изграждане на отношения между адвокати от различни юрисдикции, както и да подобри уменията им в международното сътрудничество.

Състезанието се състои от два кръга:
1.    Случай 1 (1-ви ден от състезанието) и
2.    Случай 2 (2-ри ден от състезанието).

Участниците ще договарят споразумението, въз основа на информация и насоки, дадени на всеки екип преди началото на преговорите. Екипите в състезанието се очаква да се подготвят „както е в реалния живот”, въз основа на материали, предоставени преди състезанието.

Журито обявява резултатите след завършване на втория случай. Резултатите ще бъдат публикувани в комюникетата на Адвокатска колегия Билбао и Адвокатската колегия в Мадрид, както и, чрез информационните канали на FBE.

Основната награда в конкурса ще бъде покана за присъствие на конгреса на FBE в Париж, който ще се проведе на 14-16 май 2020 г. по време, на който Съвета на FBE ще даде специална награда на победителя.

Състезанието ще се проведe на английски език.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:-    Действащ адвокат под 35 години, вписан в регистъра на САК;
-    Владеене на английски език (включително юридическа и техническа терминология) на много добро ниво, което да позволява преговори в ИТ индустрията;
-    Кандидатът трябва да демонстрира опит или интереси, свързани с правните аспекти на пазара на ИТ и преговорите за търговски договори;
-    Кандидатите отговарящи на условията могат да подадат заявление за участие на е-поща:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 10 часа на 17.02.2020 г., като към него трябва да има приложена автобиография (CV), документ удостоверяващ писмено и говоримо владеене на английски език, документ за покриваща научна и професионална квалификация и опит, съгласие за обработка на лични данни за цели, свързани с подбора на участници, кандидатстване и участие в състезанието.
-    За въпроси, свързани с процедурата, моля да изпращате запитване на е-поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

На 17.02.2020 г. от 14 часа в Заседателната зала на САС (бул. „Тодор Александров” №137, ет.3) ще се проведе събеседване (интервю) на английски език с кандидатите, подали заявление за участие.

Подробна информация за конкурса можете да намерите на следния линк: The FBE International Contract Competition 2020

Публична лекция на проф.Жак Малерб на тема DRIFTS OF TAX LAW

Печат PDF

DriftsOfTaxLaw

Семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, организира семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година.

Семинарите ще се проведат на 06.02.2020г. (четвъртък) и 20.02.2020г. (четвъртък) от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“, ул. "Калоян" № 8, ет. 4.

Записването е до изчерпване на местата на тел. 02/980 10 92 и 02/980 24 92 или на е-поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. (при записване, моля посочвайте трите си имена и Вашия личен адвокатски номер).

Софийски адвокатски съвет

Искане до Софийски районен съд

Печат PDF

SRS 1

SRS 2

Искане до министъра на правосъдието

Печат PDF

 

Iskane 1

Iskane 2

 

ВАЖНО РЕШЕНИЕ НА ИК НА САК

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на допълнителен избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 02.02.2020г., моля да имате предвид следното:

1)    В допълнителния избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, които ще се проведат за 02.02.2020г , могат да гласуват адвокати и младши адвокати, които са били допуснати до гласуване в основния избор

2)    Адвокат и младши адвокат, който е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Софийския адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месец януари 2020 г. до 31.01.2020 г. може да гласува в допълнителния избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, които ще се проведат за 02.02.2020г;

3)    Вписаните между 27.01.2020г. и 02.02.2020г. в регистрите на САК адвокати и младши адвокати, на които още не са издадени адвокатски карти, могат да гласуват в допълнителния избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, които ще се проведат за 02.02.2020г

4)    С оглед обезпечаване на спокойното протичане на изборния процес на 02.02.2020 г. се забранява  агитацията и поставянето на допълнителни маси (извън тези предназначени за ИБ и за гласуване) на етажа, на който се провежда избора, а именно: пред аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15.

Касите на САК в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” №137, ет.2 ще работят днес – 31.01.2020 г. с удължено работно време до 18 часа, за да се осигури възможност на всички желаещи адвокати и младши адвокати от САК да платят дължимите вноски към Софийската адвокатска колегия и към Висшия адвокатски съвет, включително и за месец януари 2020 г.

Моля, платилите по банков път да носят със себе си и платежните нареждания при гласуване.

Софийски адвокатски съвет

Филм за събитията на САК през 2019 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Кратък филм за организираните от Софийския адвокатски съвет през 2019 година събития самостоятелно или съвместно с други партньори можете да видите тук

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020