Home

Софийска Адвокатска Колегия

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

Печат PDF

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Mинимална степен на завършено образование - средно;

1.2.Компютърна грамотност – работа с операционни системи Windows, MSOffice, Internet Explorer;

1.3.Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата, свързани с деловодната дейност и документооборота, реда и изискванията за съставяне на служебна документация;

1.4.Лични качества – възможност за работа в екип, оперативност. Да притежава добри комуникативни умения и култура на поведение;

1.5.Владеене на английски език писмено и говоримо, ниво В2 по европейската езикова рамка. Владеенето на втори чужд език е предимство;

1.6.Опитът в сферата на административно-техническото обслужване е предимство.

2. Работно време – 8 часов работен ден при 5 дневна работна седмица.

3. Трудово възнаграждение за длъжността: началното месечно възнаграждение за длъжността е 1 150 лв., съгласно Щатното разписание на Софийската адвокатска колегия.

 

           Кандидатите за длъжността Технически сътрудник, подават Молба, Мотивационно писмо, Автобиография и документ удостоверяващ владеене на английски език, към които по своя преценка могат да приложат документи, установяващи притежаваните професионални и квалификационни умения. С подаване на документите за кандидатстване кандидатите декларират, че са съгласни личните данни, които предоставят доброволно, да бъдат обработвани за целите на осъществяването на подбор.

Софийската адвокатска колегия обработва всички лични данни на кандидатите за работа в съответствие с българското и европейското законодателство за защитата на личните данни.
    В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 EU и ЗЗЛД Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни само за целите за извършване на процедура по подбор на кандидати за работа по обявената от работодателя вакантна позиция за длъжността „Технически сътрудник“. Представените от Вас писмени документи, необходими за удостоверяване на Вашата професионална компетентност се обработват в съответствие с обявената от администратора Политика за поверителност, която е обявена на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/bg/gdpr) и Правила за обработване на лични данни от автобиографии. Съгласно принципите, свързани с обработването на лични данни, прогласени в Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните, и по-конкретно в съответствие с чл.5, §1, б.„д”, личните данни могат законосъобразно да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни – принцип въвеждащ „ограничение на съхранението” на данните. Предвид задължението на администартора да спазва задълженията си по ОРЗД и на основание чл. 25к от ЗЗЛД. Срокът за съхранение на личните данни на участниците в процедури по набиране и подбор на персонал по чл.25к от ЗЗЛД е 6 месечен и започва да тече от момента на окончателно приключване на визираните процедури, съответно след изтичане на сроковете за тяхното обжалване.

Декларация за поверителност
Правила за обработване на лични данни от автобиографии

           Документите се подават в Регистратурата на Софийски адвокатски съвет на адрес: гр.София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

           Срок за подаване на документите: 05.03.2021 г.(петък) включително

 

           ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ НА ИНТЕРВЮ

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ САК ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет съвместно със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД,  подновяват групова полица  „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 22.01.2021 г.

Лимити на отговорност за едно събитие и в агрегат за всички събития през периода на полицата - 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени и приложени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в срок до 25.02.2021г. на ел. поща на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или на хартиен носител в регистратурата на САК, намираща се на адрес: гр.София, бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2.

В случай че заявлението се подава на имейл, то задължително трябва да е подписано и сканирано, както и да бъде отбелязано в посочените квадратчета, че адвокатът е съгласен да предостави личните си данни.

За включилите се в груповата полица  „Професионална отговорност на адвоката“ са договорени преференциални тарифи и за други застраховки с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.34, ал.1 от ЗПП заявления за вписване  в Националния регистър за правна помощ ще се приемат в регистратурата на САК в гр.София, бул.“Тодор Александров“N 137, ет.2 или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 19.03.2021г.(петък), включително.
 
Софийски адвокатски съвет                                                                                 

ВАЖНИ СТАНОВИЩА НА САС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Вчера – 21.01.2021г., Софийският адвокатски съвет изпрати становище до Министъра на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова, за допълване с членове на САС състава на работната група, създадена към МП, за изработване на проект за изменение и допълнение на Наредбата за заплащане на правната помощ.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.34, ал.1 от ЗПП заявления за вписване  в Националния регистър за правна помощ ще се приемат в регистратурата на САК в гр.София, бул.“Тодор Александров“N 137, ет.2 или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 19.03.2021г.(петък), включително.
 
Софийски адвокатски съвет                                                                                 

Намалена такса за преместване на адвокати от други адвокатски колегии в САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че със свое решение от 22.12.2020г. Софийският адвокатски съвет намали таксата за преместване на адвокати от други колегии в страната в Софийската адвокатска колегия от 750 лева на 400 лева.

От намалената такса  могат да се възползват всички адвокати, които подадат в срок до 01-ви март 2021г. документи на хартиен носител в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2 или на ел поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

За Ваше улеснение Ви информираме, че за преместване в САК се изискват следните документи:
1. Заявление за вписване;
2. Допълнителен лист към т. 14 от заявление за вписване в регистъра;
3. Декларация по чл. 5 от ЗА;
4. Декларация по чл. 40, ал. 6 от ЗА;
5. Удостоверение от адвокатската колегия, от която адвокатът се премества;
6. Платежен документ за внесена такса в размер на 400 лева по банкова сметка:

BG13UBBS88881000796111
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД
ТИТУЛЯР: СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

За повече информация моля да се свържете с отдел "Човешки ресурси" на тел.: 02/9890937 или 02/9048017.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОДИТ НА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015г. до 31.12.2020г.

Печат PDF

Съгласно решение на Софийския адвокатски съвет от 02.02.2021г. датата за получаване на оферти за извършване на НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН финансов одит на дейността на САС за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2020г. се удължава до 16 часа на 08.02.2021г. /понеделник/.

Конкретните задачи на одита, в съответствие с разпоредбите на ЗНФО ще бъдат:

1. Изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в отчетите на САК;

2. Уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството на колегията;

3. Одиторско мнение за това дали отчетите на САК отразяват достоверно и във всички съществени аспекти финансовото състояние на колегията, нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Моля всички заинтересовани одитори и одиторски дружества в срок до 16 часа на 08.02.2021г./понеделник/ да представят своите оферти за извършване на горепосочения одит на ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

По-подробна информация можете да получите на сайта на САК и от главния счетоводител на колегията Емил Иванов на тел: 02/ 9048014 или 0879292244.

Софийски адвокатски съвет

Освобождаване на адвокатите от САК от заплащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Вчера, 02.02.2021г. Софийският адвокатки съвет взе решение, по силата на което на практика освободи от плащане на членски внос адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия, за месеците март, април и май 2021г.

В случай че членският внос за тези месеци е платен, адвокатите от САК да се считат за освободени от плащане на членски внос за следващите три календарни месеца.

Във връзка с горното решение Софийският адвокатски съвет изпрати предложение до Висшия адвокатски съвет да освободи всички български адвокати от плащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.

С пълния текст на предложението можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Предложение за изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На заседанието си на 26.01.21г. Софийският адвокатски съвет взе решение да предложи на Народното събрание изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс.

Смятаме, че с нашите предложения значително ще се облекчи работата на съдебната система в настоящата безпрецедентна ситуация в Република България и ще се защитят в много по-голяма степен правата и законните интереси на българските граждани.

Понастоящем съдилищата са затрупани с огромен брой дела, които многократно се отлагат и гражданите са принудени да чакат години наред, за да бъдат решени техните правни спорове.

С горепосочените изменения Софийският адвокатски съвет цели да даде на българските граждани още една алтернатива за по-бързо, по-ефикасно и по-изгодно икономически решаване на техните проблеми от тях самите със съдействието на адвокати и медиатори.

Смятаме, че по този начин ще се осигури и по-активна роля на адвокатите в процедурата по медиация.

Придаването на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в процедурата по медиация, ще направи действието й много по-ефикасно.

С пълния текст на предложенията на Софийския адвокатски съвет можете да се запознаете ТУК и ТУК

Софийски адвокатски съвет

Предложение за работна среща

Печат PDF

С предложението за работна среща във връзка с внесените предложения, касаещи именения в ЗМДВИП и ЗДДФЛ може да се запознаете ТУК

САС отпуска финансови помощи за заболели от COVID-19 адвокати от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет пое инициативата и откри в ОББ дарителска сметка за физически и юридически лица с цел подпомагане на адвокати, вписани в регистрите на САК, без финансови задължения към САК и ВАдвС, засегнати от пандемията COVID-19.

Съгласно приетите от съвета Правила за реда и условията за набиране и разходване на средства по дарителска сметка на САК, даренията се предоставят на заболели от коронавирусна инфекция адвокати от САК, намиращи се в тежко здравословно състояние (приети за болнично лечение в ковид отделение или реанимация) и едновременно с това в тежко финансово състояние. Тези обстоятелства се установяват чрез заявление от лицето, от член на неговото семейство или от колега- адвокат от САК, придружено от медицински документи и декларация за гражданско и имуществено състояние, подписана лично от адвоката. Прилага се и документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидата за финансова помощ, по която следва да се преведат отпуснатите средства.

Получателите на финансови помощи се определят с решение на Софийския адвокатски съвет, след доклад на Комисията за социално подпомагане към САС.

Заявлението и Декларацията може да изтеглите тук:

Заявление за ковид заболелите

Декларация за гражданско и имуществено състояние

Правила за реда и условията за набиране и разходване на средства по дарителска сметка на САК може да видите ТУК

Даренията на парични средства се приемат с превод на дарената сума по следната специална банкова сметка на САК за набиране на дарения в „ОББ“ АД:

IBAN: BG97 UBBS 8888 5000 6723 40

BIC: UBBSBGSF

Софийски адвокатски съвет

Искане - предложение до парламента и правителството

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес - 12.01.2021г. Софийският адвокатски съвет отправи искане-предложение до парламента и правителството за увеличаване на нормативно признатите разходи за българските адвокати от 25% на 40%

Софийският адвокатски съвет заявява, че Софийската адвокатска колегия има готовност за ефективни протестни действия в случай, че до 22.01.2021 не бъдат предприети адекватни действия от държавните институции по изложените от съвета проблеми.

Софийският адвокатски съвет изпрати горепосоченото искане-предложение до Висшия адвокатски съвет и останалите адвокатски колегии в страната с цел евентуалното предприемане на ефективни протестни действия от всички адвокатски колегии.

С пълният текст на искането-предложение можете да се запознаете ТУК

С предложение Изх.№ 748/29.04.2020г. на САК може да се запознаете ТУК

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,
 
Вчера - 12.01.2021г. Софийският адвокатски съвет отправи искане-предложение до парламента и правителството за увеличаване на нормативно признатите разходи за българските адвокати от 25% на 40%
 
Софийският адвокатски съвет заявява, че Софийската адвокатска колегия има готовност за ефективни протестни действия в случай, че до 22.01.2021 не бъдат предприети адекватни действия от държавните институции по изложените от съвета проблеми.
 
Софийският адвокатски съвет изпрати горепосоченото искане-предложение до Висшия адвокатски съвет и останалите адвокатски колегии в страната с цел евентуалното предприемане на ефективни протестни действия от всички адвокатски колегии.
 
С пълният текст на искането-предложение можете да се запознаете ТУК
 
С предложение Изх.№ 748/29.04.2020г. на САК може да се запознаете ТУК
 
Софийски адвокатски съвет

„Зелени коридори“ от днес за адвокатите от САК за бързи тестове за наличие на антиген за COVID – 19 и на антитела, както и PCR тестове в МЦ „Св.Панталеймон“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

От днес - 30.12.2020 г., за самостоятелно практикуващите адвокати и адвокатските дружества, съдружия и кантори на членове на САК са осигурени „зелени коридори“ за извършване на бързи тестове за наличие на антиген за COVID – 19 и на антитела, както и на PCR тестове.

За целта на 29.12.2020 г., се сключи договор между Софийската адвокатска колегия представлявана от председателя и адв.Ивайло Данов и Медицински център „Свети Пантелеймон“ представляван от управителя му д-р Владимир Костов.

Членовете на САК могат да направят горепосочените тестове в МЦ „Свети Пантелеймон“, намиращ се на адрес: гр.София, бул. “Александър Стамболийски“ №15, в часовите интервали от 8 ч. до 18 ч. в работни дни и от 8 ч. до 14 ч. в събота в специално осигурени само за тях кабинети и на преференциални цени за своя сметка.

С цел спазване на противоепидемичните мерки е препоръчително адвокатите от САК предварително да записват часове на моб.тел.: 0879-60-10-31 или на ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Преди извършване на тестовете членовете на САК са длъжни да представят адвокатската си карта, данните от която ще бъдат записани.

Цената на преглед от лекар интернист е 30 лева, без да са включени допълнителни методи на изследване.

Цената на прегледите при специалист е обявената в ценоразписа на регистратурата на медицинския център, намалена с 10% за членовете на САК.

За сметка на бюджета на САК ще бъдат плащани:

1. таксите за еднократни посещения на домашния или служебния адрес на всички адвокати от САК, които са в невъзможност по здравословни причини да отидат лично в МЦ „Свети Пантелеймон“ и при наличие на два от петте основни симптома на COVID – 19.
2. таксите за еднократни посещения на служебния адрес на адвокатски дружества, съдружия и кантори на членове на САК в случаите, в които някой от практикуващите на този адрес адвокати от САК е в невъзможност по здравословни причини да се яви лично в горепосочения медицински център и при наличие на два от петте основни симптома на COVID – 19.

За посещение на адрес за вземане на биологичен материал /кръв/ за извършване на бързи тестове за антитела е необходима предварителна заявка от 2 работни дни.

За вземане на биологичен материал /гърлен и носен секрет/ за извършване на бързи антигенни тестове и PCR тестове посещение на адрес се осигурява само след получаване на необходимото за това предварително разрешение от РЗИ.

Предстои сключването на подобни договори между Софийската адвокатска колегия и още четири медицински лаборатории.

За условията по сключените договори ще Ви информираме допълнително.

Уважаеми колеги, за наше огромно съжаление приетият през месец януари тази година бюджет на САК, когато никой от нас не е предполагал какво тежко изпитание ни предстой, не позволява да бъдат поети за негова сметка по-големи такси, защото ние сме длъжни да осигурим равни възможности за всички близо 6 000 софийски адвокати!

Софийски адвокатски съвет

Писмо до РЗИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По повод постъпили сигнали на адвокати от САК, касаещи неспазване на противоепидемичните мерки, въведени по повод на КОВИД-19 в сградите на Специализирания наказателен съд и на Софийския районен съд - Наказателна колегия и Гражданска колегия, Софийският адвокатски съвет взе решение да сезира РЗИ с молба да бъде извършена проверка на сградите на Специализирания наказателен съд с адрес: София 1505, кв. „Подуяне“ (Оборище), ул. „Черковна“ № 90 и на Софийския районен съд - Наказателна колегия с адрес: София 1463, бул. „Генерал Михаил Д. Скобелев“ № 23 и Гражданска колегия с адрес: София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и на изнесената регистратура (извън сградата на СРС – Гражданска колегия) за съответствие с изискванията за работа в условията на извънредна епидемична обстановка в страната.

На изпратеното от САС писмо с изх. № 2340/11.11.2020г. е получен отговор от РЗИ с наш вх.№ 11374/62.11.2020г.

С пълните текстове на писмата може да се запознаете тук: Писмо до РЗИ

Софийски адвокатски съвет

Софийският адвокатски съвет внесе в Народното събрание предложение за промени в ЗИД на ГПК

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет вчера внесе предложение с конкретни текстове за промени в Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, който вече е гласуван на първо четене.

Преди да бъде приет окончателно от Народното събрание, адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия предложи за разглеждане своя визия за допълнителни промени в ГПК.

Във внесения в НС законопроект за изменение и допълнение на ГПК предварително бяха включени голяма част от предвидените от Софийския адвокатски съвет и предложени от Висшия адвокатски съвет изменения и допълнения. По тази причина на заседанието си от 15.12.2020г. съветът на САК направи последен анализ на включените в законопроекта текстове и предложи допълнителни такива, които не са включени в законопроекта, но са от съществено значение за осигуряване адекватна защита на правата на българските граждани и за успешното практикуване на адвокатската професия.

Тези предложения са от значение също така за изпълнение на международно-правните норми относно осигуряването на възможност за достъп до правосъдие и пълноценно упражняване на процесуалните права на българските граждани и адвокатите.

Одобреният текст на предложението беше изпратен до Народното събрание на Република България на 16.12.2020г. на електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като е входиран под № ПГ-030-00-117/17.12.2020г.

С пълния текст на предложените промени можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

Софийският адвокатски съвет осигурява „зелен коридор” за изследване на адвокатите от САК

Печат PDF

В най-скоро време за адвокатите от Софийската адвокатска колегия ще бъде осигурен „зелен коридор” за извършване на бързи антигенни тестове за COVID-19, както и на други изследвания.

На вчерашното си заседание Софийският адвокатски съвет разгледа постъпилите оферти и взе решение да бъдат подписани договори със следните медицински заведения:

МЦ „Св. Пантелеймон”

МДЛ „Цибалаб”

СМДЛ „Рамус”

СМДЛ „Кандиларов”

СМДЛ „Синево”

В тези медицински заведения в определени дни и часови интервали от деня ще бъдат обслужвани с предимство членовете на САК при наличие на симптоми за заболяване. По преценка на пациента /адвокат от САК/ той може да бъде посетен и в дома или офиса му, за да се вземат необходимите проби.

Адвокатските дружества, съдружия и кантори на адвокати от САК ще имат право да заявяват по своя преценка посещение на техните служебни адреси, за да бъдат направени групово необходимите изследвания.

За сметка на бюджета на САК ще бъдат плащани таксите за организация на „зеления коридор“ и за еднократни посещения на домашния или служебния адрес на адвокатите, адвокатските дружества, съдружия и кантори от САК.

Таксите за самите изследвания ще бъдат плащани на преференциални цени от адвокатите за тяхна сметка, ако общопрактикуващият им лекар е отказал да им назначи безплатни тестове.

Предстои сключването на договори с горепосочените медицински заведения.

За подробностите ще Ви уведомим допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Стикери за заверка на адвокатски карти за 2021 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от 14.12.2020 година (понеделник) ще започне продажбата на стикери за заверка на адвокатски карти за 2021 година.

Стикерите ще се получават във финансовите салони на САК, находящи се в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1А, ет.3 и на бул.”Тодор Александров” №137, ет.2.

Софийски адвокатски съвет

Нова секция на сайта на САК „Събития и обучения, организирани от САС“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес, 09.12.2020г., на сайта на Софийската адвокатска колегия е открита нова секция, в която са осигурени записи на част от събитията и обученията, организирани от Софийски адвокатски съвет в периода 2019г.-2020г.

В секцията в момента са достъпни следните записи:

1. ТВ предаване за организираните събития през 2019г. от САС съвместно с ВАдвС и други партньори;

2. Лекция-дискусия от 11.11.2020г. с лектор адвокат Борислав Боянов от САК, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“ на тема: „Бъдещето на адвокатската професия“;

3. Лекция-дискусия от 27.11.2020г. с лектор д-р Цветеслава Гълъбова на тема: „Как да опазим психичното си здраве в условията на КОВИД-19“;

4. Обучение от 29.10.2020г. с лектор доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, на тема: „Проблеми на въззивното производство по ГПК“;

5. Обучение от 04.11.2020г. с лектор Таня Радуловска, адвокат от САК, на тема: „Защита по дела от наказателно-административен характер“.

6. Обучение от 07.10.2020г. с лектор Мария Шаркова, адвокат от САК, на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“;

Използваме случая да напомним на всички млади колеги, че на 11.12.2020г. /петък/ изтича срокът за кандидатстване за международните стажове от първия (зимен) цикъл по програмата STEP на „ЕЛСА-България”, обявени на сайта на STEP: https://step.elsa.org.

Условията за кандидатстване са подробно описани в прессъобщението на САК, публикувано на сайта на колегията на 04.12.2020г.

Уведомяваме Ви също така, че считано от днес, 09.12.2020г. до 11.01.2021г. библиотеката на САК, находяща се в сградата на Търговския дом, бул.“Витоша“ 1А, няма да работи поради прекратяване на трудовото правоотношение с библиотекаря на САК Лъчезар Спасов.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2021