Home

Софийска Адвокатска Колегия

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 14.05.2020 г. предстои възстановяване на работата на съдебната система – както на съдилищата, така и на останалите органи и служби, пред които се явяват адвокатите в защита правата на своите клиенти.

В Софийската адвокатска колегия постъпиха множество сигнали от адвокати, които изразяват своята тревога от условията в повечето от съдилищата, намиращи се на територията на град София, в които ще се провеждат съдебни заседания след възстановяване на дейността им.

Софийският адвокатски съвет споделя тревогите на членовете на Софийската адвокатска колегия относно бъдещи рискове при възстановяване на работата на съдебната система, ако това стане изведнъж, а не поетапно и при спазване на всички необходими противоепидемични мерки.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 12.05.2020 г. са приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, предвиждащи специфични условия и ред:
    - за влизане в съдебните сгради,
    - за достъп до съдебните зали и за провеждане на открити съдебни заседания,
    - за работата на службите и деловодствата на съдилищата,
    - за електронната комуникация със съдилищата,
    - относно призоваването,
    - относно специфичните мерки за защита.

Макар приетите от СК на ВСС Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия да не са публично достъпни до момента, от прессъобщение на сайта на ВСС (достъпно тук - http://www.vss.justice.bg/page/view/105116) е ясно, че се предвиждат засилени мерки за сигурността на всички участници в съдебните производства, но за тяхното въвеждане ще е необходим не малък период от време.

Условията в съдебните сгради, които не са строени за съдебни нужди, с изключение на Съдебната палата в гр. София, не отговарят на минималните необходими санитарни изисквания, за да се осигури безопасност на всички присъстващи участници в процеса и работещите в сградите съдии и съдебнислужители.Това поставя всички участници в съдебните производства, провеждани в подобни сгради в условията на повишен риск за тяхното здраве, което може да доведе и до възникване на нов епидемичен взрив, поради невъзможността да се спазват нужните изисквания за отстояние и защита на всички лица. Натрупалите се за периода на извънредното положение неразгледни в открити съдебни заседания дела, съчетани с очаквания извънредно голям брой новообразувани дела,ще доведе до силен натиск върху съдебната система и ще натовари допълнително съдилищата през следващите месеци.

С оглед горното, Софийският адвокатски съвет призовава всички административни ръководители на съдилищата на територията на гр. София, както и административните ръководители, на които е възложено управлението на сгради, в които се помещават държавни органи, пред които се осъществяват процесуални действия, да създадат такава организация на съдопроизводствената дейност, коятода осигури безопасни условия за участниците в процеса, като бъдат съобразени всички предвидени противоепидемични мерки. Положителен ефект за работата в съдилищата ще има и създаването на условия за гарантиране напредвиденото в чл. 31 от Закона за адвокатурата право на адвокатите да упражняват достъп до делата и книжата с предимство предостаналите присъстващи в съдебните сгради. Осигуряването на подобна възможност на облекчен достъп за адвокати до канцелариите и до читалните (адвокатските стаи), ще намали физическото струпване на хора в сградите на съда, органите на досъдебното производство и административните органи и служби.

Софийският адвокатски съвет ще следи както за това да се гарантира ефективен достъп до съд след края на извънредното положение, така и за това адвокатитеда не бъдат поставяни в опасност при осъществяване на техните конституционно възложени задължения по защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, както и да бъдат осигурени еднакви условия на безопасност за всички участници в процеса, като се отчете дължимото на всеки адвокат уважение и съдействие като на съдия (чл. 29 от ЗА).

За целта Софийският адвокатски съвет ще поддържа постоянна връзка с председателите на съдилищата на територията на гр. София и на София област като и ще настоява за стриктно спазване на нужните мерки за защита на участниците в процеса притяхното присъствие в съдебните сгради, полицейските управления, следствените служби, пред и във съдебните зали и всички останали помещения. При невъзможност за осигуряване на безопасни условия не само за съдиите и съдебните служители, но и за всички други участници по делата, Софийският адвокатски съвет призовава до привеждане на сградите и помещенията в тях в съответствие с предвидените мерки в утвърдените от СК на ВСС Правила,да не бъдат провеждани такива процесуални действия, които ще създадат повишен риск за участниците в тях, включително за адвокатите.

Призоваваме всички адвокати да сезират своевременно Софийския адвокатски съвет, ако установят пропуски в организацията на работа на съдилищата, органите на досъдебното производство и административните органи и служби, пред които в следващите дни ще осъществяваме процесуално представителство, за да може да защитим пред съответните административни ръководители на съдилищата професионалните права на адвокатите.


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:
Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал ЗАПОВЕД № АС - 166 от 13.05.2020 г., в която нарежда:
„1. Да се отсрочат откритите съдебни заседания, насрочени в периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г., включително, с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл.3, т.1 ЗМДВИП за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че:

„В съответствие с новоприетите разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година - чл.4, т.1 от същия, Едногодишният срок за отчитане на предоставената правна помощ по чл.38, ал.4 от ЗПП, който изтича по време на извънредното положение, се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.“
С пълния текст на писмото от НБПП може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:

Председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е издал ЗАПОВЕД № РД-08-2994 от 11.05.2020 г., в която нарежда:
„ДА СЕ ОТСРОЧАТ откритите съдебни заседания насрочени за 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г., с изключение на заседанията в производствата посочени в Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

Серия от предложения до Висшия съдебен съвет за въвеждане на епидемиологични организационни мерки след отпадането на извънредното положение е направил Висшият адвокатски съвет на нарочна среща вчера (11.05.2020 г.) в сградата на ВСС.
Целта е чрез тяхното въвеждане да се предотврати и ограничи в максимална степен риска от заразяване с COVID-19.
С направените предложения можете да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 22.05.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела, отложени от 20.03.20 г. срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Анкета за летен отдих

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Провеждаме анкета, която ще е активна до 14 часа на 11 май 2020 г. (понеделник), за това кои от Вас биха почивали в Оздравителния дом на САК в с.Лозенец в периода от 01.07.2020 г. до 13.09.2020 г. с оглед вземане на информирано решение от Софийския адвокатски съвет, относно възможността за евентуалното организиране на летен сезон 2020 г.

Моля да последвате линка и да гласувате с „ДА” или „НЕ”.

Председател на САК,

адв.Ивайло Данов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Печат PDF

Predlojenie 2020 04 29

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

ПРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАРЛАМЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В ПАРЛАМЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

ДО

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , представляван от председателя му адв.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Със Становище от 09.04.2020 г. се обърнахме към Вас с редица предложения. Те касаеха конкретни изменения в ЗМДВИП и ЗДДФЛ. До настоящия момент не сме получили отговор от Вас на поставените от нас проблеми. По тази причина към внесените от нас предложения, които предоставяме отново на Вашето внимание по-долу, добавяме още няколко. Правим това преди всичко във връзка с гарантиране на възможността да бъдат адекватно защитени правата и законните интереси на българските граждани и облекчена работата на техните процесуални представители – адвокатите. Считаме, че в настоящата безпрецедентна ситуация спешно следва да се предприемат и действия за въвеждане на е-правосъдие и е-адвокатура, както и за осигуряване на облекчен достъп (входен режим) на адвокатите до съдебните сгради.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) законодателят е предвидил в разпоредбата на § 27 срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да се удължи до 30 юни, като се предвижда сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон да бъдат удължени до 30 юни 2020 г.

Посочените облекчения по своята същност са с цел избягване на струпвания на граждани в данъчните подразделения, както и с оглед липсата на приходи предвид ограниченията от фактически характер в икономиката на страната.

За съжаление разпоредбите касаят само физически лица, регистрирани по търговския закон – тоест едноличните търговци, както и лицата, регистрирани като земеделски производители, което е изключително дискриминационно и непропорционално спрямо лицата, осъществяващи свободни професии, каквито са адвокатите.

Статистически през 2019 година в Агенция по вписванията са били регистрирани 1559 еднолични търговци на територията на Р. България.

В същото време в страната има активни работещи над 14 000 адвоката, като само в Софийската адвокатска колегия вписаните адвокати са над 6000.

Очевидно е, че е налице сериозна диспропорция, като разпоредбата на § 27 изключва една голяма и изключително активна икономическа група, което е дискриминационно действие, без фискална или социална обосновка.

Упражняването на адвокатската професия е дейност, която е източник на доходи за адвоката с постоянен характер.

Предвид нейния траен характер и броя на услугите, чрез които се реализират доходи тя се квалифицира като дейност на предприятие, което по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин. Тази дейност обаче по същността си е пряко обвързана с конституционната защита на правата на гражданите, както и с цялостната дейност на съдебната система и органите в нея. Преустановяването на работата на съдилищата е обективна пречка за осъществяване на дейността на голяма част от колегите ни.

Предвид доверителния характер на адвокатските услуги, мерките за социална изолация също сериозно препятстват осъществяване на контактите на гражданите с техните адвокати, респективно влияят пряко на доходите на колегите ни.

Обективната липса на приходи води до изключителна трудност при заплащане на текущите разходи във връзка с осъществяване на адвокатската дейност. Като самоосигуряващи се лица те заплащат дължимите суми за авансови данъци и осигуровки, както и заплащат осигуровки за техните служители. Част от адвокатите упражняват дейността си в адвокатски дружества и сдружения, в които са ангажирани и множество технически сътрудници, работещи на трудови договори.

Всичко посочено по-горе следва да мотивира държавните органи да прилагат закона еднакво спрямо лицата, регистрирани по Търговския закон и самоосигуряващите се лица, осъществяващи стопанска дейност като свободна професия, каквито са адвокатите.

В този смисъл е необходимо да се предприемат незабавни действия за измемение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както следва:

1. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „срокът по чл. 47, ал. 2”, да се добавят думите „и по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ”;

2. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;

3. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „от лицата по чл. 51, ал. 1”, да се добавят и думите „и лицата по § 1, т. 29 от ПЗР от ЗДДФЛ”;

4.Да бъде изменена разпоредбата на § 5, т. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като бъде създадена нова точка 1а на новосъздадения член 3а, както следва:

„Нормативно определените срокове, предвидени за самоосигуряващите се лица и за лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 7, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал.1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, спират да текат”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ,

В настоящата безпрецедентна ситуация при обявено извънредно положение в страната е налице тотално спиране работата и на правораздавателна съдебната система.

Нормалното функциониране на съдебните и държавни органи е неразривно свързано с дейността на адвокатите като упражняващи свободна професия и самоосигуряващи се лица. Липсата на икономическа активност, пренасрочването на висящите производства и създадената несигурност по отношение на сроковете, ще имат трайно негативно въздействие върху работата на съдебната система, което ще продължи повече от една година.

Въпреки обективната липса на възможност за работа на адвокатите, за тях не са предвидени абсолютно никакви облекчения и обезщетения във връзка с ограничаването на осъществяваната от тях дейност, макар те да са в невъзможност за реализиране на какъвто и да било приход.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Различното данъчно третиране е необосновано.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижване, считаме, че за категорията лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва незабавно да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите.

Правната и фактическа логика изисква процентът на разходите да се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица .

Към настоящия момент доходите от авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, както и доходите от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси са с нормативно признати разходи от40 % (четиридесет процента).

Обидно и немотивирано е разходите на лица, упражняващи занаят или на творците на изкуството да са значително по-високи от лицата, упражняващи конституционна функция по защита правата на гражданите, каквито са адвокатите, чиито признати разходи към момента са 25 %.

Ясно е, че държавата няма възможност за директна финансова помощ за всички отрасли на икономиката, но е необходимо да се предприемат незабавни мерки за облекчаване на данъчната тежест за свободните професии и за адвокатската дейност.

Предвид изложеното, предлагаме незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ като същият бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст. Тази мярка касае пряко над 14 000 български адвокати – коректни данъкоплатци, като предложените мерки ще гарантират нормалното осъществяване на една конституционно закрепена професия, гарантираща адекватна защита на правата и свободите на гражданското общество, без да е необходима директна държавна помощ, както е възприето в други страни от Европейския съюз.

За сравнение по отношение на други стопански дейности с Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, се предвижда изплащане на компенсация на работодателите в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, отговарящ на посочените в постановлението условия. Субектите, които могат да получат тези компенсации, са изрично изброени в чл. 2 от същото постановление. Те изключват изцяло самоосигуряващите се лица, които също търпят огромни загуби и за разлика от съдебните служители не се осигуряват от държавата. Предвиденият от закона към момента процент на приспаднатите разходи се явява твърде нисък за настоящата тежка икономическа ситуация на растяща безработица и предстоящи масови фалити, в която обективно се очертава огромен спад в доходите на лицата, осъществяващи свободни професии.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижване, считаме, че за категория лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите, като процентът на разходите се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица и да бъде 40 %, а не 25%, както е до сега. Следва незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ, като същият бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме:

5. В § 27, от ПЗР на ЗМДВИП да бъде създадена нова ал. 4, със следното съдържание:

„Изменя се чл. 29., ал.1 т.3 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, като числото 25 се заменя с числото 40 и точка 3 придобива следния вид:

т.3. …… с 40 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.“

6. Да бъде създадена нова ал. 5, със следното съдържание:

„През 2020 година срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за първото и второто тримесечие на 2020 година и за внасяне на дължимия по декларацията данък от лицата по чл. 55, ал. 1 от същия закон се удължава с един месец за съответното тримесечие.”

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ на

                                                СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                (адв. Ивайло Данов)

 

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

          Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявление, с приложенията към него за участие в пролетната изпитна сесия – 15 април, се удължава със срок от 1 месец, считано от отмяната на извънредното положение. Можете да подавате документи до Софийската адвокатска колегия за пролетната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“, по пощата или куриер.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-         документ за платена такса в размер на 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79 и платежният документ също следва да бъде приложен към заявлението.

Уведомяваме Ви, че след приключване на пролетната изпитна сесия за 2020 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

Уважаеми кандидати, след отпадане на обявеното извънредно положение, Висшият адвокатски съвет ще вземе решение за датата, реда и мястото на провеждане на изпита, за което ще бъдете уведомени допълнително със съобщение на интернет-страницата на ВАдвС (www.vas.bg).

С писмото на ВАдвС можете да се запознаете тук

                                   

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Искане от САС за осигуряване на втори вход за адвокати в СРС

Печат PDF

VSS 1

VSS 2

VSS 3

VSS 4

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 25-ти април, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 26-ти април, от 10.35 ч. в предаването „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще се излъчи повторение на интервюто с адв.Ивайло Данов, по повод провеждането на извънприсъствени заседания на САК и дарителската сметка по набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от колегията.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Служебните бележки за изплатени възнаграждения от НБПП за 2019 г. се намират в отдел „Правна помощ” при САК.

Същите не е необходимо да се прилагат към Годишната данъчна декларация. Информация за тези обстоятелства се подава служебно в НАП.

За повече информация може да се обърнете към служителите на отдел „Правна помощ” при САК на телефони – 02/904 80 08 и 02/904 80 19

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

 

За Ваше удобство и предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ по време на обявеното в страната извънредно положение, както и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК “Адвокат“ следва да внася осигурителната си вноска за месец март/април и предходни месеци по сметката на ОК “Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

         За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните допълнителни телефони в часовия интервал от 10 до 17 часа всеки делничен ден и имейли за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32; 02/9048009; 02/9048011;

Считано от понеделник (27.04.2020 г.) може да звъните на - 02/9048013 и 02/9048024 ;

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: OK.A Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК “Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

 

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

 

ОББ АД, Осигурителна каса „Адвокат“

 

Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН! Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК“Адвокат“.

Моля, адвокатите , които имат болнични листове за м. март/април 2020 година и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ! В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

Уведомяваме Ви, че служебните бележки, издавани от ОК “Адвокат“ за внесените осигурителни вноски за 2019 г., и решение на ТЕЛК не е необходимо да бъдат прилагани към Годишната данъчна декларация за 2019 година. Информация за тези обстоятелства се подава служебно в НАП.

Уважаеми колеги, моля, следете сайта и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК “Адвокат“!

Ръководството на САК и ОК “Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

 

ОК “Адвокат“

В очакване на Възкресение

Печат PDF

velikdenska-ukrasa-idei-20В очакване на Възкресение Христово,

Ви пожелавам

Бъдете здрави и много щастливи!

Дните Ви да са изпълнени с любов, радост и късмет!


С пожелание за благополучие и светли Великденски празници!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Честит празник!

Печат PDF

AdvokatskiPrazinkУважаеми колеги,

Честит 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи!

Пожелавам Ви много професионални успехи, с които всички да се гордеем и винаги да защитавате каузата на истината и справедливостта!

Бъдете здрави, спокойни и благословени!

И нека Господ ни закриля и ни помогне заедно да преминем и през това изпитание!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи чрез САК до ВАдвС за изпита по френски език за Международния стаж за млади адвокати „Stage International", се удължава до 22.05.2020г., като самият изпит ще се проведе на 04.06.2020 г. от 9,30 часа в сградата на ВАдвС на ул. „Цар Калоян" №1А.

С пълния текст на писмо изх. № 387/1404.2020 г. на ВАдвС можете да се запознаете тук

 


Уведомяваме Ви също така, че на свое заседание проведено на 10.03.2020 г. ВАдвС е взел решение, с което предоставя на адвокатските колегии възможността да предоставят информация, свързана с успеха на адвокатите в ежедневната им работа, които казуси да бъдат популяризирани чрез медиите, в изпълнение на Решение №26/22.02.2020 г. на ОСАС.

Моля да изпращате желаната от Вас информация на Висшия адвокатски съвет.

С пълния текст на писмо изх. № 388/14.04.2020 г. на ВАдвС можете да се запознаете тук

Софийски адвокатски съвет

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОД «ЛОЗЕНЕЦ»

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия набира оферти за извършване на текущ ремонт на базата си в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, общ.Царево, обл.Бургас, изразяващ се в подмяна на каменинова тръба на мръсен канал от канализационна шахта към септична яма.

1.Възложител

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

  • Адрес на възложителя: гр.София, бул.„Тодор Александров“ №137, ет.2,
  • Подаване на оферти на електронна поща: register@sak-sas.bg
  • Лице за контакти: адв.Пейчо Пейчев, Секретар на САК - (02) 904 80 03 и (0879) 29 22 46.

 

Оглед на обекта може да се направи след предварително уговорен час с Управителя на ОД „Лозенец“ Донка Димитрова на номер (0897) 29 22 16.

 2. Срок за подаване на оферти - до 12.00 часа на 14.04.2020 г.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ХРАНИТЕЛЕН БЛОК В ОД «ЛОЗЕНЕЦ»

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия набира оферти за осигуряване и стопанисване на хранителния блок в ОД „Лозенец” за сезон 2020 година (от 01.06 до 30.09.2020 г.), собственост на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, общ.Царево, обл.Бургас.

1.Възложител

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

  • Адрес на възложителя: гр.София, бул.„Тодор Александров“ №137, ет.2,
  • Подаване на оферти на електронна поща: register@sak-sas.bg
  • Лице за контакти: адв.Пейчо Пейчев, Секретар на САК - (02) 904 80 03 и (0879) 29 22 46.

 

2.Осигуряване функционирането на хранителния блок през сезон 2020 година и етапи за подготовка

За осигуряване функционирането на ресторантската част през сезон 2020г. на ОД „Лозенец“, собственост на САК, находящ се в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, обл.Бургас, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене с идентификатор 44094.501.39.5, построена в собствения имот на САК с идентификатор 4404.501.39, собственикът САК предоставя под наем собствения си недвижим имот, описан по-горе.

Наемателят се задължава да приведе в нормален и функционален вид столовата част, навеса на терасата на ресторантската част със свои средства и труд до 01.06.2020 г., както и да подсигури нормалната работа на същите (хранителния блок), с цел осигуряване услуги на ползващите базата и организиране мероприятия на САК.

Наемателят е длъжен да подсигури и материално-техническата част – оборудване и кухненски инвентар, които изцяло се осигуряват от него и за негова сметка.

Наемателят, въз основа на сключения договор за ползване, се задължава за своя сметка да извърши категоризация на обекта, съобразно нормите на ЗТ и Наредбата за приложението му.

Собственикът ще предостави всички необходими документи, установяващи собствеността му върху гореописания имот и изискуеми съгласно нормите на ЗТ, за да извърши наемателят категоризацията на обекта.

3.Други условия

- Наемателят поема задължението да осигури функционирането на обекта, предмет на бъдещия договор за семинарите, провеждани от САК в ОД „Лозенец“ през месеците юни и септември 2020 година и да подсигурява кетъринга за кафе-паузите.

-Собственикът ще предостави за нуждите на Наемателя четири стаи в сутерена на ОД „Лозенец” – спален блок, за срока на договора срещу договорено заплащане за сметка на Наемателя.

- Наемателят поема задължението да осигурява обяд за 7 души персонал на ОД „Лозенец“ за своя сметка по време на действието на договора.

Собственикът ще предостави за нуждите на Наемателя стаи в спалния блок на ОД „Лозенец“ за нуждите на персонала за привеждане на ресторантската част в годност за експлоатация до 31.05.2020 г. безвъзмездно.

Оглед на обекта може да се направи след предварително уговорен час с Управителя на ОД „Лозенец“ Донка Димитрова на номер (0897) 29 22 16.

Договорът за наем ще бъде сключен за срок, не по-дълъг от периода 15.06.2020 г. - 30.09.2020г.

4. Срок за подаване на оферти - до 12.00 часа на 14.04.2020 г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СПАЛЕН БЛОК НА ОД «ЛОЗЕНЕЦ»

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия набира оферти за извършване на текущ ремонт на базата си в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, общ.Царево, обл.Бургас, представляваща триетажна хотелска и сутеренна част.

1.Възложител

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

2. Етапи за подготовка на станцията за активния сезон от 21.04 до 22.05.2020 г.

- Частичен ремонт на стаи сутерен, фитнес и спален блок, съгласно опис на ремонтните работи.

- Профилактика на климатици – 59 бр. изразяваща се в измиване на вътрешни филтри, напръскване с антибактериален спрей на вътрешно тяло, измиване на външния топлообменник и проверка на налягането на фреона.

- Подмяна на огледалата в санитарните помещения, където е необходимо.

- Подмяна на мивки в санитарните помещения, където е необходимо.

- Корекция на ел.инсталация в санитарните помещения и поставяне на осветително тяло над огледалата

- Монтиране на комарници на входните врати, където е необходимо.

- Ремонт на градински пейки.

- Ремонт на люлки и съоръжения в детския кът.

Oпис съгласно текста

3. Срок за подаване на оферти - до 12.00 часа на 14.04.2020 г.

 СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Телевизионно и радио предаване и обръщение на президента на UIA г-н Джером Рот

Печат PDF

Уважаеми колегия,

На 11-ти април, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 12-ти април, от 10.35 ч. в предаването „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъде излъчен разширен репортаж по следните теми: "Електронно правосъдие и електронна адвокатура", "Неприсъствени решения и дистанционни заседания чрез конферентна и видеоконферентна връзка на Софийския адвокатски съвет", „Онлайн обучения на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право“, и др.

С обръщението на президента на UIA г-н Джером Рот можете да се запознаете тук

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020