Home

Софийска Адвокатска Колегия

Резултати от класирането за ОД "Лозенец" и удължаване срока за подаване на заявления за незаетите стаи

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в определения срок до 01.06.2021 г. за подаване на заявления за ползване на ОД „Лозенец“, бяха разгледани исканията на всички адвокатите за ползване на ОД „Лозенец“, като колегите, чиито искания са удовлетворени, ще бъдат уведомени по телефона и/или на посочения електронен адрес.

Напомняме, че адвокатите, подали заявление до 1 юни 2021 г., ще ползват 10 % (десет процента) отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук), ако заплатят в срок до 11 юни 2021 г.

След разглеждане на постъпилите до 01.06.2021 г. заявления и удовлетворяване на всички направени с тях искания, Софийски адвокатски съвет обявява свободните помещения за настаняване в ОД „Лозенец“ за всяка една от смените, като следва:

- За първа смяна - 36 свободни стаи;

- За втора смяна - 24 свободни стаи;

- За трета смяна - 5 свободни стаи;

- За четвърта смяна - 8 свободни стаи;

- За пета смяна - 34 свободни стаи;

- За шеста смяна - 21 свободни стаи.

Срокът за подаване на заявения за ползване на почивната база на САК в с. Лозенец се удължава, като заявления за ползване на останалите свободни помещения могат да се подават в следните срокове:

- До 11.06.2021 г. – подаване на заявления за първа смяна;

- До 25.06.2021 г. –подаване на заявления за останалите смени (от втора до шеста).

Заявления за ползване на обявените свободни помещения в ОД „Лозенец“ може да подава всеки адвокат или младши адвокат, член на САК, като при наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии:

1) заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години,

2) заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС,

3) заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години,

4) поредност на подадените заявления за съответното помещение.

Горните критерии ще се прилагат само ако кандидатите за ползване на помещения за даден период са повече от наличните помещения за същия период. Тези критерии ще се прилагат последователно, в посочения ред, като всеки следващ критерий ще се прилага, ако при приложението на предходния критерий остават повече кандидати, от наличните помещения.

Софийски адвокатски съвет

Обучения през месец Юни 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През месец юни ще бъдат проведени следните обучения:

  • На 11.06.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема „Актуалната практика на ВКС по въпроси за съдебната делба“ с лектор Емануела Балевска, съдия във ВКС

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09

Meeting ID: 839 7493 9026

Passcode: 003128

  • На 14.06.2021 г., понеделник, от 14 до 17 ч., и 15.06.2021 г., вторник, от 14 до 17 ч. ще се проведат два модула от обучение на тема „Непозволено увреждане“, в което ще се разгледат въпросите за: общата забрана да не се вреди; отговорност за чужди действия; вреди от вещи; вреди от трудова злополука и професионално заболяване; отговорност на държавата и общините за вреди; отговорност за вреди от нарушение на правото на ЕС; отговорност за разноски и злоупотреба с права“, с лектор Борислав Белазелков, дългогодишен съдия във ВКС

Обученията ще се проведат онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обученията ще може да бъде осъществен чрез следните линкове:

- За обучението на 14.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/82568458441?pwd=WVd6ZVZ6KzM1U2JMQUFTWjQxZUJsQT09

Meeting ID: 825 6845 8441

Passcode: 254688

- За обучението на 15.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/85031075900?pwd=MUxsU3N3bVBidDRZMnFqdXg4NWFBZz09

Meeting ID: 850 3107 5900

Passcode: 864796

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Призив за изразяване на несъгласие с Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури

Печат PDF

Софийски адвокатски съвет призовава членовете на Софийска адвокатска колегия да изразят несъгласие с актуализираната концепция на Съдийската колегия на ВСС, отразена в доклада за Модел 4, чрез мълчалив протест с адвокатски тоги пред сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ 2, на 7 юни, понеделник, от 17 до 17.30 ч.

Поводът е публикуваната актуализирана концепция, публикувана на сайта на Висшия съдебен съвет на 31.05.2021 г. (достъпна на адрес: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/31/doklad-model-4.pdf), която предвижда сериозна реорганизация на съдебната карта, намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела.

Съветът на САК счита, че реализирането на планираната реформа на съдебната карта по т.нар. „модел 4“, дори след актуализирането на концепцията, в съчетание с липсващото електронно правосъдие, ще има за резултат лишаване на голям брой граждани от достъп до съд и ефективни средства за защита. Подобен резултат е недопустим в правовата държава. Призивът на Софийски адвокатски съвет (достъпен на сайта) е отправен и до адвокатите от останалите адвокатски колегии, до съдийски организации и председатели на съдилищата в гр. София.

С пълния текст на доклада, по повод който е взето решението на Софийски адвокатски съвет с призив за мълчалив протест, може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юни 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на м. юни в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.06.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

02.06.2021 г. – адв. Христо Хинов;

03.06.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

04.06.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

07.06.2021 г. – адв. Александър Андонов;

08.06.2021 г. – адв. Петьо Славов;

09.06.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

10.06.2021 г. – адв. Пламен Кирилов;

11.06.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

14.06.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

15.06.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

16.06.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

17.06.2021 г. – адв. Десислава Миразчийска;

18.06.2021 г. – адв. Александър Машев;

21.06.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

22.06.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

23.06.2021 г. – адв. Мирослав Мичев;

24.06.2021 г. – адв. Александър Тонев;

25.06.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

30.06.2021 г. – адв. Антон Стефанов.

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. юни на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. юли 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Облекчаване достъпа до съдебните сгради

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 01.06.2021 г. с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет бяха актуализирани Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

С приетите промени се предвижда улесняване на достъпа на гражданите в съдебните сгради, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.

Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да влизат непосредствено преди започване на конкретното дело.

Отпада ограничението в деловодствата на съдилищата да се допускат „не повече от 1 или 2 човека“, като остава изискването за спазване на дистанция, съгласно указанията на здравните органи. Премахнато е ограничението в работното време на деловодствата, на Бюрата за съдимост и други служби на общата администрация на съдилищата, заради извършване на дезинфекция на помещенията.

Премахната е мярката за ограничаване на ползването на пейки, бюра, столове и други подобни в коридорите на съдилищата, като в съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки.

При проведена на 20.04.2021 г. среща със съдия Даниела Дончева по повод искането за облекчаване достъпа до Съдебната палата за адвокати, съдия Даниела Дончева пое ангажимент достъпът за адвокати през служебния вход откъм ул. „Позитано“ да бъде възстановен след отпадане или облекчаване на противоепидемичните мерки.

Актуализирането на мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия от СК на ВСС, съвпадна с проведена на 01.06.2021 г. среща с Председателя на Софийски апелативен съд – съдия Даниела Дончева, на която присъстваха Председателят на Софийски адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, новоизбранят председател на Висшия адвокатски съвет и заместник министъра на правосъдието Иван Демерджиев.

На проведената на 01.06.2021 г. среща беше поставен въпросът за създаване на облекчени условия за достъп на адвокати до Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 чрез възстановяване на достъпа за адвокати до сградата откъм ул. „Позитано“.

Съдия Даниела Дончева потвърди, че с актуализирането на правилата за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. София, от началото на следващата седмица ще бъде възстановен достъпът на адвокати до Съдебната палата откъм ул. „Позитано“, за което от името на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия изказваме своята благодарност.

Същевременно Ви уведомяваме, че през следващата седмица е предвидено провеждането на среща с Председателя на Софийски районен съд, на която Софийски адвокатски съвет ще покани да присъства и министъра на правосъдието, за да бъде разрешен проблема с достъпа на адвокати и до сградите на Софийски районен съд.

Софийски адвокатски съвет

По случай Деня на детето

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Поздравяваме Ви с днешния чудесен празник – Денят на детето.

Този ден е добър повод за нас, възрастните, в усмивките на нашите деца, да видим детето в себе си. Детето остава живо във всеки от нас и ако въпреки възрастта си поглеждаме по-често към света през детските очи, с присъщото на всяко дете любопитство и вълнение, светът със сигурност би бил по-добро място за всички.

Днешният ден предлага на всеки от нас вдъхновение да защитаваме и насърчаваме отстояването на правата на децата ежедневно, провокирайки разговори и действия, с които да изградим по-добър свят за всяко дете, независимо от раса, пол, религия или произход.

Използваме днешният празник за да напомним, че като част от своята социална политика, САК подкрепя младите родители, членове на колегията, като предоставя еднократна финансова помощ за раждане на дете в размер на 250 лв. За повече информация и получаване на финансовата помощ може да се обърнете към Елена Киричкова, телефон 02-904-80-09.

Софийски адвокатски съвет

Собщение Осигурителна каса "Адвокат"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Осигурителна каса „Адвокат“ Ви уведомява, че с Решение от 10.05.2021 г. за оздравяване на осигурителната каса прие месечен членски внос в размер на 10,00 лева, считано от 01.06.2021 г.

В кратък срок ще бъдете уведомени за останалите мерки, насочени към оздравяването на касата, включително и дата за провеждане на Общо събрание на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“.

Осигурителна каса „Адвокат“

Обучение на тема "Въпроси относно основни конституционни права по граждански дела"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 31.05.2021 г., от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Въпроси относно основни конституционни права по граждански дела", с лектор: Андрей Георгиев, съдия в Софийски районен съд.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/85124787456?pwd=a0x3bFJZVkZaVm15cWxCS0ZLZDN5Zz09

Meeting ID: 851 2478 7456

Passcode: 586773

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Удължаване срока за подаване на заявления за ползване на ОД "Лозенец"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че на заседание, проведено на 19.05.2021 г., Софийски адвокатски съвет прие решение за удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на почивната база на ОД „Лозенец“. Заявления за ползване ще се приемат до 1 юни 2021 г., след която дата ще бъде извършено разпределяне на заявените за ползване помещения, съгласно приети на същото заседание правила.

Заявления за ползване на ОД „Лозенец“ може да подава всеки адвокат или младши адвокат, член на САК, като всеки заявител може да ползва посочените от него помещения за срок от не повече от една смяна за конкретния сезон.

При наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии:

1)заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години,

2)заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС,

3)заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години,

4)поредност на подадените заявления за съответното помещение.

Горните критерии ще се прилагат само ако кандидатите за ползване на помещения за даден период са повече от наличните помещения за същия период. Тези критерии ще се прилагат последователно, в посочения ред, като всеки следващ критерий ще се прилага, ако при приложението на предходния критерий остават повече кандидати, от наличните помещения.

Съгласно решение на Съвета на САК от 19.05.2021 г. адвокатите, които са подали заявление до 1 юни 2021 г. и заплатят стойността на заявените за ползване помещения в срок до 10 юни 2021 г., ще ползват 10% отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук).

В случай, че при приложение на горните критерии, кандидат, който е подал заявление до 01.06.2021 г., не бъде класиран за заявения период, ще има възможност да избере друг период, в който има свободни помещения и при заплащане в срок до 10 юни 2021 г. ще може да ползва посочената отстъпка.

След 1 юни 2021 г. ще бъдат обявени незаявените до тази дата помещения на интернет страницата на САК, по отношение на които колегите ще имат възможност допълнително да заявяват желание за ползването им.

Софийски адвокатски съвет

Проучване дигитални иновации

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийска адвокатска колегия бе поканена от престижния Политехнически Университет в Милано, да участва в проучване, провеждано от университет, в рамките на което да се установи доколко адвокатските кантори и адвокатски дружества в България използват в работата си дигитални иновации.

За участие в това проучване е необходимо собственик, управляващ съдружник и/или лице с управленчески позиции в Адвокатски дружества/кантори да попълни до 31 май, въпросникът на български език, който ще намерите на този линк

https://survey.opinio.net/s?s=26522

Надяваме се на вашето активно участие и Ви благодарим предварително за времето, което ще отделите. В проучването ще участват адвокатски дружества от Италия и Испания, а резултатите ще бъдат обявени на специално събитие, планирано в началото на юли, за което ще ви уведомим допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Затруднения с вписвания в новия регистър, причинени от недостатъци в електронната система, създадена в съответствие с Наредба № 3/20.11.2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпващи сигнали и оплаквания в Софийски адвокатски съвет за забавяния и несвоевременно произнасяне по искания за вписване на обстоятелства в регистрите по чл. 147 ЗА, водени от Софийски адвокатски съвет, Ви уведомяваме за следното:

От 1-ви май е в сила Наредба №3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (обн. в ДВ, бр. 107/18.12.2020 г., изм. ДВ, бр. 24/23.03.2021 г.), която урежда всички адвокатски регистри като „структурирана електронна единна база от данни, които се съхраняват и са собственост на Висшия адвокатски съвет.“, чието предназначение е „да бъде достоверен, автентичен източник на данни, за който е налице нормативно основание и нормативно определен ред за вписване, промяна, заличаване на вписани обстоятелства и прекратяване.“ (чл. 1, ал. 3 от Наредба № 3).

С § 3 от ПЗР на Наредба № 3 е предвидено, че в срок до 01.05.2021 г. Висшият адвокатски съвет привежда информационната система на електронните адвокатски регистри в съответствие с Наредбата.

От първия ден на работа с новата информационна система на електронните адвокатски регистри, от Софийски адвокатски съвет бяха установени редица несъответствия между функционалностите на системата и изискванията на Наредба № 3, включително невъзможност да бъдат въвеждани данни, съответстващи на действителното правно и фактическо положение в съответното регистърно производство, включително грешки и непълноти в регистъра, причинени от миграцията на данни. За установените проблеми своевременно е сигнализиран Висшият адвокатски съвет, който осигурява и поддържа информационната система, поддържа и развива електронните регистри.

Отстраняването на техническите проблеми забавя произнасянето по всички искания за вписване на обстоятелства – както по исканията, направени в съответствие с Наредба № 3 след 01.05.2021 г., така и по заварените към 01.05.2021 г. регистърни производства, които следва да се довършат по новия ред (§ 9 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3).

Като Ви уверяваме, че Софийски адвокатски съвет разчита на бързото съдействие от страна на Висшия адвокатски съвет и дружеството, на което е възложено изпълнението и поддръжката на електронните регистри, за да бъде възможно възстановяване на нормалната работа и произнасяне по всички регистърни производства, Ви благодарим за разбирането и търпението.

Софийски адвокатски съвет

Информация

Печат PDF

ЦЕНИ за нощувка в Хижа „Адвокат“

 

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на Софийски адвокатски съвет по Протокол № 15/21.04.2021 г., считано от 01.05. 2021 г. една нощувка в хижа „Адвокат”, национален парк „Витоша“, ще се заплаща, както следва:

№ по ред

Вид на стая

Цени за адвокати, техните съпруги/съпрузи и/или деца

Цени за външни лица

А. От 01 май до 30 септември

1

Обикновена стая

37.50 лева

60 лева

2

Стая де лукс

45.00 лева

75 лева

3

Апартамент

75.00 лева

120 лева

4

Наемане на цялата хижа - минус 20 %

372.00 лева

600.00 лева

Б. От 01 октомври до 30 април

1

Обикновена стая

45.00 лева

67.50 лева

2

Стая де лукс

52.50 лева

82.50 лева

3

Апартамент

82.50 лева

127.50 лева

4

Наемане на цялата хижа - минус 20 %

438.00 лева

666.00 лева

Забележка: 1. Хижа „Адвокат” разполага с общо 10 помещения за настаняване, от които:

  • един апартамент (снимки тук);
  • две луксозни стаи (снимки тук)
  • 7 обикновени стаи (снимки тук)

2. При групово наемане на цялата хижа за една нощувка се ползват 20 % отстъпка от общата сума за всички помещение.

 

Местонахождение:

Хижа „Адвокат“ се намира в природен парк „Витоша“ на следната локация.

 

За справка за свободни места и резервация: Петко Генчев, тел:+359 879 29 22 15

Обучение на тема "Представителство на непридружени деца по чл. 25 от Закона за убежището и чужденците"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

на 11.06.2021 г. от 9.00 ч до 15.00 ч. ще се проведе организиран от Националното бюро за правна помощ семинар по бежанско право с тема „Представителство на непридружени деца по чл. 25 от Закона за убежището и чужденците“.

Адвокатите, които имат интерес към темата и желаят да участват в обучението, следва да заявят това на имейл адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 11 ч. на 25.05.2021 г, като посочат имена и личен номер на адвокат.

Семинарът ще се проведе при следната програма:

9.00 ч. - 9.30 ч.

Представителствотопо чл.25 от ЗУБ като вид правна помощ. Подбор на представителите. Назначаване и прекратяване.

Лектор – Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ

9.30 ч. - 10.00 ч.

Развитие на международната нормативна уредба на закрилата.

Лектор – Петя Караянева, съветник по закрилата, Върховен комисариат за бежанците на Организацията на Обединените нации /ВКБООН/

10.00 ч. - 10.30 ч. кафе пауза

10.30 ч. - 11.30 ч.

Убежище и форми на международната закрила. Видове органи и производства.

Лектор – адв. Илиана Савова, Български хелзински комитет

11.30 ч. - 12.00 ч.

Непридружени деца – дефиниция и причини за разделяне.

Лектор – адв. Илиана Савова, директор, Български хелзински комитет

12.00 ч. -13.00 ч. обяд

13.00 ч. - 14.00 ч.

Особености в произвидството по предоставяне на международната закрила по отношение на непридружени деца.

Лектор – адв.Валентина Нилсен, наблюдател, Български хелзински комитет

14.00 ч. - 14.30 ч. кафе пауза

14.00 ч. - 15.00 ч.

Практическа организация на представителството на непридружени деца на административна и съдебна фаза.

Лектор – Калина Петрова, заместник-председател на НБПП

Семинарът ще се проведе присъствено, като съобразно броя адвокати, заявили желание за участие, ще бъде определено и мястото на провеждане на семинара, за което ще бъдат уведомени и всички адвокати, пожелали да участват.

Софийски адвокатски съвет

Обучение на тема "Съдебно-деловодни правила"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 17.05.2021 г., от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Съдебно-деловодни правила", с лектор: адвокат Таня Радуловска.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/88584199377?pwd=WXlqdEIyUlpBVmEzVVRweGUvdlpSUT09

Meeting ID: 885 8419 9377

Passcode: 063954

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнени анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. май, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

ПОЛЗВАНЕ НА БАЗАТА НА САК В С.ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩ. ЦАРЕВО, ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2021 Г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че адвокатите - членове на САК, и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата на Софийска адвокатска колегия в с. Лозенец, област Бургас, през сезон 2021 г., следва да направят искане за ползване, като заявлението може да се изтегли като файл от тук или да се получи в офисите на САК в гр. София.

Продължение...

Окончателният списък на кандидатите за членове на Висшите органи на адвокатурата

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На основание чл. 114, ал. 4 ЗА Ви уведомяваме, че с Решение на Избирателната комисия за избор на Висши органи на адвокатурата от 11.05.2021 г., е обявен окончателният списък на кандидатите за членове на Висшите органи на адвокатурата, допуснати до избора, който ще се проведе на Общото събрание на адвокатите от страната на 29 май и 30 май 2021 г.

С пълния текст на решнеието и имената на допуснатите до избора кандидати може да се запознаете тук, както и на страницата на Висшия адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО НА СГС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Председателя на СГС от 10.05.2021 г. (обявена на сайта на Софийски градски съд), е променено работното време на съдебните деловодства с граждани и адвокати, както следва:

- Сутрин: 9.00 ч. - 10.00 ч.

10.30 ч. - 12.00 ч.

- Следобед: 13.30 ч. - 15.00 ч

15.30 ч. – 17.00 ч.

През останалата част от работното време на съдебните деловодства: от 8.30 ч. до 9.00 ч., от 10.00 ч. до 10.30 ч., от 12.00 до 13.30 ч. и от 15.00 ч. до 15.30 ч., ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Издадената заповед от 10.05.2021 г. е достъпна на сайта на Софийски градски съд, но на проведена днес среща с ръководството на Софийски градски съд беше уточнено занапред всички актове, касаещи организацията на работата на съдебните деловодства и служби на СГС, да бъдат изпращани в деня на постановяването им и на Софийски адвокатски съвет, за да бъдат запознавани с тях адвокатите от САК. Установяването на подобно сътрудничество между ръководството на СГС и Софийски адвокатски съвет ще е полезно за адвокатите от САК и ще даде възможност да бъде търсено разрешение на всички проблеми, които адвокатите от САК срещат при упражняване на професията си в Софийски градски съд.

Подробна информация за проведената днес среща с ръководството на Софийски градски съд, обсъдените проблеми и набелязаните мерки за тяхното разрешаване, ще бъде предоставена допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Обучения организирани от САК на 10.05.2021 г. и на 12.05.2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 10.05.2021 г. от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Задатъкът според българското право“, с лектор: Васил Александров, съдия във СРС.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/87320727120?pwd=MnEwVWJ1SjRSNzVPMzN1Nks4NjZkUT09

Meeting ID: 873 2072 7120

Passcode: 686786

На 12.05.2021 г. от 14 до 15.30 ч. ще се проведе обучение на тема

„Съвременни етични предизвикателства в работата на адвоката“, с лектор: адвокат Ели Христова.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/84283357318?pwd=Tm9TTytMVjNkb1VubEIwMjlIZDYyZz09

Meeting ID: 842 8335 7318

Passcode: 614554

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнени анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. май, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Благодарствено писмо

Печат PDF

ДО

МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ и

ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НА УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О П И С М О

Уважаеми професор Балтов,

Уважаема доктор Чолакова,

Уважаеми лекари и медицински работници,

От името на всички софийски адвокати искаме да изкажем дълбока благодарност към Вас и към всеки член на самоотвержения екип от лекари, медицински сестри и санитари от Медицински център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, за проведената масова имунизация на софийските адвокати срещу Ковид 19.

Благодарим за високопрофесионалния труд на всеки един от Вас и за създадената перфектна организация за бърза работа при спазване на установените противоепидемични мерки, които създадоха у ваксинираните адвокати спокойствие и доверие. Изпитваме истинска признателност, че Вие, които се борите ежедневно с коварната болест, помогнахте на нас, стотици софийски адвокати, да получим защита срещу нея, за да продължим да бъдем на първата линия в борбата с болестите на обществото – беззаконията и несправедливостите.

Благодарим Ви от сърце и бъдете здрави!

Софийски адвокатски съвет

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на м. май в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

05.05 2021 г. – адв. Златка Стефанова

07.05.2021 г. – адв. Валентина Бакалова;

10.05.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

11.05.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

12.05.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

13.05.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

14.05.2021 г. – адв. Петьо Славов;

17.05.2021 г. – адв. Александър Андонов;

18.05.2021 г. – адв. Ива Згурова;

19.05.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

20.05.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

21.05.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

25.05.2021 г. – адв. Ваня Траянова

26.05.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

27.05.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

28.05.2021 г. – адв. Пламен Кирилов;

31.05.2021 г. – адв. Мирослав Мичев.

До края на м. май на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. юни 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2022