Бюлетин №8 на САК за периода 18-31.01.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийската адвокатска колегия приключи 2021 г. с бюджетен излишък

За първи път от три години насам Софийската адвокатска колегия приключи бюджетната 2021 г. с бюджетен излишък в размер на 141 156 лева, който е и най-високият за последните пет години. Това бе отчетено на провелото се на 29 и 30 януари 2022 г. редовно годишно Общо събрание на адвокатите от САК.

Положителният резултат е постигнат въпреки освобождаването на адвокатите от САК от заплащане на членски внос към колегията за 3 месеца заради COVID пандемията и при положение, че за пръв път през последните 5 г. към 31.12.2021 г. САК е заплатила на Висшия адвокатски съвет 100% от всички суми, които до 31.12.2021 г. адвокати от САК са внесли като членски внос към ВАдв.С по сметки на САК.

Формираният бюджетен излишък е резултат от предприетите от Съвета на Софийската адвокатска колегия мерки за оптимизиране на разходите, изключване на всички несвързани с дейността на САК разходи, приемане на ново щатно разписание и значително съкращаване на щата, оптимизиране на работното време на служителите и на разходите за персонала, за повишаване на приходите и контрол върху събираемостта на вземания. В следствие на това чувствително са редуцирани извършваните на годишна база разходи – до 1 300 031 лева, което е със 104 000 лева по-малко разходи спрямо 2017 г., с 616 000 лева по-малко спрямо 2019 г. и с 227 000 лв. по-малко спрямо 2020 г. Същевременно през 2021 г. са реализирани 155 000 лева приходи в повече спрямо предходната година.

По този начин Съветът на Софийската адвокатска колегия постигна една от приоритетните си цели – преустановяване на досегашната практика на изтичане на средства от бюджета на САК.

Отчетът за изпълнение на Бюджета на САК за 2021 г. можете да видите тук.

Отчетът за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2021 г. можете да видите тук.

Доклад за изпълнение на решенията на Общото събрание на САК от 2021 г. можете да видите тук.

2. Публичност и прозрачност в дейността на Софийския адвокатски съвет

От конституирането на Софийския адвокатски съвет на 19 март 2021 г. до 31 декември 2021 г. са проведени 38 заседания, на които са приети общо 810 решения, в които не се включват решенията по дисциплинарни преписки във връзка с извършваната от САК дисциплинарна дейност. 18 от тези 810 решения са обжалвани пред Висшия адвокатски съвет, като ВАдв.С е отменил само едно.

Протоколите с решенията на Софийския адвокатски съвет, приети след конституирането му, своевременно се оповестяват на сайта на Софийската адвокатска колегия в секция „САК“, раздел „Решения на Съвета“ на https://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/authorities/council/decisions-of-the-bar-council. В същата секция са качени и архивираните по години решения за периода 2012 – 2021 г.

На сайта на САК предварително се обявява и дневният ред за всяко насрочено заседание, като информацията се архивира в раздел „Дневен ред (архив)“ на https://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/authorities/council/agenda-of-the-bar-council.

3. Избор на делегати от Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

Със свое Решение №28 по Протокол №10 от 30.01.2022 г. Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 ЗА за провеждане на избори за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната обяви избора на 155 делегати, които ще вземат участие в Общото събрание на 26 и 27 февруари 2022 г. в София.

Изборът за делегати се проведе на 29 и 30 януари 2022 г. по време на редовното Общо събрание на Софийската адвокатска колегия. Предвид факта, че всички кандидати, заявили желание да бъдат делегати на Общото събрание на адвокатите от страната и чийто брой е равен на броя на делегатските мандати на САК, са получили повече от половината от гласовете на проведения избор и са обявени за избрани на първи тур, не се проведе допълнителен избор (балотаж).

Решението на Избирателната комисия на САК подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 7-дневен срок от обявяването му, по реда на чл. 99, ал. 5 от Закона за адвокатурата.

4. Решения, приети на редовното Общо събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия, провело се на 29 и 30 януари 2022 г.

4.1. Общото събрание прие представените Отчет за дейността на Софийската адвокатска колегия за 2021 г. и Финансовия отчет на колегията за 2021 г.

4.2. Общото събрание прие бюджет на Софийската адвокатска колегия за финансовата 2022 г., включващ предоставяне на безлихвен заем от Висшия адвокатски съвет в размер на 500 000 лева, с който ще бъде финансирана дейността по премахване на съществуващата в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец, община Царево едноетажна сграда „Столова с кухня и лекционна зала“ и началото на строителството на нова едноетажна сграда с предназначение „Ресторант с конферентна зала“.

Протоколът от Общото събрание на Софийската адвокатска колегия можете да видите тук.

5. Дейност на Дисциплинарния съд при САК

През 2021 г. от Дисциплинарния съд при САК (ДС при САК) е образувал и разгледал общо 271 дисциплинарни дела, като само 31 от тях са по жалби и сигнали. Останалите 240 дела са срещу длъжници, незаплатили дължим членски внос към САК и ВАдв.С.

От образуваните 31 дела по жалби и сигнали през 2021 г. са решени 26 от тях, други 4 са били отложени и насрочени за разглеждане през 2022 г., а едно е прекратено поради загубване на качеството „адвокат“ от дисциплинарно обвиненото лице.

Постановени са 14 решения, по които на дисциплинарно обвинените адвокати са наложени предвидени в чл. 133, ал. 1 ЗА наказания, като в 6 от случаите лицата са били лишени от правото да упражняват адвокатска дейност за различни периоди от време. По 3 от делата дисциплинарно обвинените адвокати са признати за невиновни, други 3 от случаите са приключили със заключение за „маловажен случай“, а 4 дела са прекратени поради изтекла давност.

16 от постановените от ДС при САК решения са били обжалвани пред Висшия дисциплинарен съд (ВДС). ВДС е потвърдил 5 от решенията, 3 е изменил, а 2 са отменени и делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на ДС на САК. Две от делата са прекратени поради изтекла междувременно давност, а други четири предстои да бъдат разгледани от ВДС.

От встъпването в длъжност през март 2021 г. и до момента новият състав на ДС при САК работи с намален състав от 14 човека, след като един член-съдия се е отписал от САК, а друг е излязъл в отпуск по майчинство.

Всички актове на ДА при САК от началото на 2017 г. до края на 2021 г. (с изключение на актовете по дела за неплатен членски внос и случаите на все още невърнати след обжалване пред ВДС дела), са сканирани. Създаден е Регистър на актовете на Дисциплинарния съд, в който са посочени видът на акта, дата, номер на дело, състав, квалификация на нарушенията, които са били предмет на разглеждане по дисциплинарното дело, резултат, дата, номер на дело и резултат при обжалване пред Висшия дисциплинарен съд.

Сканираните актове на Дисциплинарния съд при САК са обработени, като са заличени съдържащите се в тях лични данни. Достъпът до тези актове ще се извършва чрез закрита секция (вътрешен портал) на новия сайт на САК, който е в етап на тестване и внедряване. Предстои мигриране на информацията и публикуване на сайта, което се очаква да стане през февруари 2022 г. Достъп до закритата секция на сайта ще имат само адвокати от САК – чрез двуфакторна автентикация.

6. Дейност на Съвета на Софийската адвокатска колегия във връзка с воденето на електронните адвокатски регистри

На проведените през 2021 г. заседания Съветът на Софийската адвокатска колегия своевременно е разгледал и се е произнесъл по над 1300 искания за извършване на вписвания във водените единни Електронни адвокатски регистри.

Миналата година в САК са вписани 168 адвокати и младши адвокати, като 29 адвокати са преместени в САК от други колегии. През годината от колегията са отписани 122-ма адвокати по тяхна молба, 43-ма поради смърт (общият брой на починалите през 2021 г. адвокати е 47), а 7 адвокати са отписани поради лишаване от права.

В регистрите за адвокатски сътрудници са вписани 104 адвокатски сътрудници.

Регистрирани са 60 нови адвокатски дружества и 4 адвокатски съдружия. Увеличеният брой новорегистрирани адвокатски дружества спрямо предходни години се дължи на големия брой новорегистрирани Еднолични адвокатски дружества след извършената промяна в Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.).

7. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за февруари 2022 г.

Графикът за приемно време на членовете на Съвета на САК за февруари 2022 г., с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

8. Напомняне за възможността за присъединяване към групова полица „Професионална отговорност на адвоката“

Напомняме Ви, че Висшият адвокатски съвет е сключил за своя сметка Договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2022 г. със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, към който може да се присъедини всеки адвокат, който желае. Застрахователното покритие е със срок една година и застрахователен лимит от 20 000 лв. за едно събитие и в агрегат.

Застраховката е с начална дата 23 януари 2022 г., което е съобразено с изтичащия на 22.01.2022 г. краен срок по сключената от Софийския адвокатски съвет Групова полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2021 г.

Крайният срок за присъединяване към груповата полица е 22 февруари 2022 г.

Членовете на Софийска адвокатска колегия могат да се присъединят чрез един от следните начини:

8.1. чрез попълване на електронно заявление на сайта на САК, в което се посочват актуални данни, включително валиден електронен адрес

В образеца на заявлението може да бъде заявено и допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., за което адвокатът заплаща допълнителна застрахователна премия в размер, съответстващ на избрания по-висок лимит над сумата от 20 000 лв., покрита от бюджета на ВАдв.С. На посочените в заявлението имейл адрес и телефон с адвоката ще се свърже служител на ЗБ „Би Ай Джи Къмпани“ ЕООД, за да бъде уточнено изготвянето на анекс за допълнителното застрахователно покритие и заплащането на определената допълнителна застрахователна премия.

На посочения от адвоката електронен адрес ще бъде изпратено автоматично попълнено заявление с въведените от него данни, които адвокатът следва да върне подписано на електронен адрес: botova@bigcom.eu.

8.2. чрез попълване на образец на Заявление (който може да бъде свален и тук), което да бъде изпратено на електронен адрес: botova@bigcom.eu.

Образци на заявления ще бъдат на разположение и във всеки един от касовите салони на Софийска адвокатска колегия в София – в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1а и на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

ІІ. Обучение и квалификация

1. Проведени обучения от Съвета на Софийската адвокатска колегия през 2021 г.

Софийският адвокатски съвет е организирал през 2021 г. общо 24 обучения за адвокатите от колегията – онлайн и присъствени обучения съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев.

Адвокатите, участвали в обученията и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получат сертификат за преминато обучение, като същото ще бъде зачетено като изпълнение на задължението им по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, приета от Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ, на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

2. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

2.1. На 4 февруари 2022 г., от 14 до 17 ч., ще се проведе онлайн семинар на тема: „Допустимост на жалбите пред Европейския съд по правата на човека. Промените с Протокол №15 на Европейската конвенция за правата на човека“ с лектор адвокат София Разбойникова от Софийска адвокатска колегия.

2.2. На 9 февруари 2022 г., от 14 до 17 ч., ще се проведе онлайн семинар на тема: „Новите положения в производството по установяване на административните нарушения и налагане на административни наказания след 23 декември 2021 г.“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по наказателно право и ръководител на Катедра „Наказателноправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

2.3. На 10 февруари 2022 г., от 10:30 до 13 ч. в Центъра за обучение на адвокати ще се проведе онлайн Кръгла маса, посветена на Тълкувателно дело №2/2021 по описа на ВКС, ОСГТК, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет от 18.01.2021 г. по въпроси на принудителното изпълнение. Дискусията е с участието на Емануела Балевска и Борислав Белазелков – бивши съдии от ВКС, Албена Ботева – съдия в Софийски градски съд, Красимир Машев – съдия в Софийски апелативен съд, частните съдебни изпълнители Георги Дичев и Мария Цачева, доц. Таня Градинарова – адвокат и преподавател по Граждански процес в УНСС, и Валя Гигова – адвокат, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет и член на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“.

2.4. На 10 февруари 2022 г., от 14 до 17 ч., ще се проведе онлайн семинар на тема: „Институти, насочени към облекчаване на правното положение на нарушителя в производството по ЗАНН след изменението от 23 декември 2021 г.“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по наказателно право и ръководител на Катедра „Наказателноправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

2.5. На 11 февруари 2022 г., от 14 до 17 ч., ще се проведе онлайн семинар на тема: „Новите положения в производството по съдебен контрол върху невлезлите в сила актове на наказващия орган по ЗАНН след 23 декември 2021 г.“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по наказателно право и ръководител на Катедра „Наказателноправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

2.6. На 15 февруари 2022 г., от 14 до 17 ч., ще се проведе онлайн семинар на тема: „Защита на собствеността по реда на чл. 108 ЗС по отношение на съсобственици“ с лектор съдия Светлана Калинова от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

2.7. На 17 февруари 2022 г., от 14 до 17 ч., ще се проведе онлайн семинар на тема: „Строителство в имоти – публична собственост на държавата и общините“ като продължение на темата „Преглед на административното регулиране на учредяването и реализирането на правото на строеж“ с лектор адвокат Валентина Бакалова от Софийска адвокатска колегия.

Семинарите и Кръглата маса се провеждат през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за записване за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

3. Предстоящи обучения за млади адвокати

Съветът на Софийската адвокатска колегия е в процес на подготовка на обучителен курс за новоприети адвокати, имащ за цел да ги въведе в професията и да им даде практически познания както по основни правни проблеми, така и по чисто административни въпроси, свързани с упражняването на адвокатската професия.

Предложения за теми на обучения, които бихте искали да бъдат организирани от Софийска адвокатска колегия, можете да изпращате на адрес: education@sak-sas.bg.

ІIІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради на територията на София

Напомняне за преобразуването на досегашните БУЛСТАТ номера (ЕГН) на адвокати

От 4 януари 2022 г. е в сила промяна в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), според която Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т. 11 ЗРБ.

Съгласно измененията, се преобразува ЕИК (съвпадащ с ЕГН-то) на:

- физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл. 3, ал. 1, т. 9 ЗРБ);

- други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл. 3, ал. 1, т. 11 ЗРБ).

Новият 9-значен код следва да се посочва в документите, свързани с данъчното облагане и в други приложими хипотези.

С промяната в Закона за регистър БУЛСТАТ се налага изменение и в идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 ЗДДС за лицата, за които е извършена смяна на ЕИК. След 4 януари 2022 г. за физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към тази дата, се преобразува служебно идентификационният номер от BG + ЕГН на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.

Повече информация можете да намерите на сайта на НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/Koi-EIK-se-preobrazuvat-sled-promenite-v-register-Bulstrat.

Информация за новия си 9-значен код можете да получите чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“.

Преход от ЕГН към нов ЕИК от Регистър БУЛСТАТ

IV. Финансови въпроси

1. Цялостна реорганизация на Библиотеката на САК

С Решение №902 по Протокол №4 от 26 януари 2022 г. Софийският адвокатски съвет увеличи от 15 000 на 25 000 лева разходите, предвидени в Бюджета на САК за 2022 г. за библиотека и библиотечен фонд за сметка на перо „Други непредвидени разходи“, които се редуцират от 40 000 на 30 000 лева.

Решението е във връзка с предприетите от Съвета на Софийската адвокатска колегия действия за цялостна реорганизация на Библиотеката на САК с цел повишаване на нейната функционалност. Реорганизацията включва инвентаризация на фонда и изграждането на електронен каталог чрез програмния продукт „Автоматизирана библиотека“, както и изготвянето на библиографско описание на фонда, съобразени със стандартите на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Паралелно с това се извършва актуализация на наличния фонд и допълването му с липсващите специализирани издания от изминалите пет години. Предвижда се също така дигитализация на фонда, включително колекцията от библиографски редки и ценни книги, с които библиотеката разполага.

С цел оптималното усвояване на капацитета на помещението, в което е разположена „Библиотека и споделения офис“, ще бъдат монтирани допълнителни стилажи и целият наличен фонд – около 10 000 единици, ще бъде разположен на едно място, което ще улесни ползването му. Броевете на „Държавен вестник“ и някои периодични и продължаващи издания са подредени хронологично в книгохранилището на I етаж (входът откъм ул. „Алабин“).

Повече информация можете да намерите в на сайта на САК в раздел „Библиотека“.

2. Наложителни ремонти на кантори, собственост на САК, в сградата на Търговския дом на бул. „Витоша“ №1

С Решение №903 по Протокол №4 от 26 януари 2022 г. Софийският адвокатски съвет възложи на домакина на Софийската адвокатска колегия да извърши оглед на канторите в Търговския дом, които са собственост на САК и се отдават под наем на адвокати, и в срок до 15 февруари 2022 г. да изготви подробен доклад за състоянието им и необходимостта от извършването на ремонтни дейности, където е необходимо.

В Бюджета на САК за 2022 г. за ремонт на канторите в Търговския дом и на прилежащите им общи части в сградата са планирани общо 26 850 лева.

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

1.1. През 2021 г. в Съвета на Софийската адвокатска колегия са постъпили 7927 искания за определяне на служебен защитник/особен представител и резервен защитник във връзка с осигуряване на процесуално представителство по Закона за правната помощ.

За същия период Съветът е приел 5024 отчета за предоставена от адвокати от САК правна помощ, които своевременно и без забавяне са били обработени и комплектовани за изплащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП). В резултат на това през 2021 г. НБПП е превело на САК сума в размер на 182 643 лева, което е с 40% повече от 2020 г. и е най-голямата получена сума за администриране на правната помощ за всички предходни години.

1.2. Към 31 декември 2021 г. в НРПП са вписани 1537 адвокати, членове на САК, от които новорегистрирани през 2021 г. са 99, а 33-ма са заличени по-различни причини.

През изминалата година 91 адвокати, вписани в НРПП, са се включили в работата на Регионалния център за консултиране в кантора 201 на ет. 2-ри в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1, който започна да функционира от 26 юли 2021 г.

2. Списък на дежурни адвокати за месец януари 2022 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 28 февруари 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия за януари 2022 г. е обявен тук.


© 2022 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне