Бюлетин №43 на САК за периода 15.01-12.02.2024

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия избра органите на САК за следващия мандат и делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната

1.1. На провелия се на 4 февруари 2024 г. допълнителен избор (балотаж) Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия избра и останалите членове в органите на САК за новия управленски мандат. Попълнен е и съставът на делегатската квота от 150 човека, чрез които Софийска адвокатска колегия ще участва в Общото събрание на адвокатите в страната на 24 и 25 февруари т. г. в София.

На първия тур, който се проведе на 27 и 28 януари, Общото събрание избра председател на Софийска адвокатска колегия – адвокат Жана Кисьова, и председател на Дисциплинарния съд – адвокат Трендафил Трендафилов. Адвокат Жана Кисьова беше избрана с 1042 гласа, опонентът ѝ адвокат Добровест Пенев събра 725 гласа. Адвокат Трендафил Трендафилов оглави Дисциплинарни съд с 997 гласа, другият кандидат – адвокат Пламен Ангелов, получи 706 гласа.

Още при редовния избор на 27 и 28 януари бяха избрани 9 от общо 14 редовни членове на Съвета, 2-ма от членовете на Дисциплинарния съд (общо 15 на брой) и 5-ма от общо 7-те членове на Контролния съвет при САК, както и 5-ма от делегатите. От вписаните в избирателните списъци на САК общо 6007 адвокати са гласували 1853 адвокати, 801 от които с пълномощни. Действителните бюлетини за делегати са 1779.

При допълнителния избор (балотаж) бяха излъчени останалите 5-ма редовни и 12 резервни членове на Съвета, 13 членове на Дисциплинарни съд и 2-ма членове на Контролния съвет. Избрани бяха и още 145 делегати от САК за Общото събрание на адвокатите през февруари т. г. Гласували са 1627 адвокати, от които 735 са упражнили право на вот и с пълномощно.

В изборите за органи на Софийска адвокатска колегия като кандидати се включиха общо 95 адвокати от САК. За делегати участие заявиха 312 кандидати – членове на колегията.

1.2. На 27 януари 2024 г. Общото отчетно-изборно събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия прие с единодушие Отчет за дейността на Софийски адвокатски съвет през отчетната 2023 г., както и докладите на Контролни съвет и на Дисциплинарния съд. В първия ден от Общото събрание на 27 януари участие взеха лично или чрез пълномощник 587 адвокати.

С единодушие бе приет и Бюджетът на колегията за 2024 г., в който са заложени приходи на обща стойност 2 434 200 лв. Най-сериозни постъпления се очакват от членски внос – 1 050 000 лв. (на база 5 700 адвокати), от администрирането на правната помощ – 430 000 лв., от встъпителни вноски от новоприети адвокати и младши адвокати – 330 000 лв., както и от приходи от отчисления за събран членски внос към ВАдв.С – 142 000 лв., от наем на кантори – собственост на САК, в Търговския дом – 64 000 лв.

От планираните в Бюджета за 2024 г. разходи в размер на 2 434 200 лв. с най-голям относителен дял са средствата, предвидени за издръжка на администрацията (служителите) на САК – 521 000 лв. (с вкл. разходи за социални придобивки), за покриване на консумативни разходи за офисите на САК в Търговския дом на бул. „Витоша“ 1а и на бул. „Тодор Александров“ №137 – 230 000 лв., както и за администриране на предоставяната от адвокати от САК правната помощ – 240 000 лв. За поддръжката и развитието на базите на САК са предвидени общо 422 000 лв., от които 272 000 лв. за ОД „Лозенец“ и 150 000 лв. за хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“. Допълнително ще бъдат изразходвани още 120 000 лв. за реализиране на инвестиционен проект в ОД „Лозенец“.

Подробности можете да намерите на сайта на САК тук.

Всички материали от Общото отчетно-изборно събрание са публикувани на сайта на САК в секция „Общо събрание – 2024 г.“ тук.

2. Софийската адвокатска колегия приключи и 2023 г. с бюджетен излишък

Софийски адвокатски съвет приключи управленския си мандат с бюджетен излишък в продължение на три поредни години. На проведеното на 27 и 28 януари 2024 г. Общо отчетно-изборно събрание на адвокатите от САК за 2023 г. беше отчетен положителен резултат от 424 080 лева. През 2022 г. бюджетният излишък беше в размер на 216 005 лева, а през 2021 г. – в размер на 141 156 лева.

Положителният резултат за 2023 г. отново е отчетен при вече преведени на Висшия адвокатски съвет в пълен размер на сумите, които до 31 декември 2023 г. адвокати от САК са внесли като членски внос към ВАдв.С по сметки на колегията.

Положителният резултат е следствие от наложената по време на мандата на Съвета финансова дисциплина и стриктна счетоводна отчетност, както и предприетите мерки за оптимизиране на разходите и на щата и работното време на служителите в САК, повишаване на приходите и контрол върху събираемостта на вземания. Реализираните приходи за 2023 г. са в размер на 2 164 024 лева и надхвърлят планираните в бюджета за същата година с 226 724,77 лв., което сочи на изпълнение от 111,70% (или преизпълнение с 11,70%) на приходната част в Бюджета за 2023 г. – при 1 722 925 лева за 2022 г. и изпълнение на приходната част от 99,13%.

Разходите за 2023 г. са 1 739 944 лева (при 1 506 920 лева през 2022 г.)

По време на мандата си настоящия Съвет не само успя да преодолее формирания през 2019 г. и 2020 г. от предишното ръководство дефицит от общо 389 250 лева, но и значително подобри финансовото състояние на колегията. В края на мандата – към 31.12.2023 г., паричната наличност в Софийска адвокатска колегия е в размер на 2 155 177,23 лева при заварени при встъпването на Съвета на 19 март 2021 г. средства в размер на 1 619 257.96 лева.

3. Публичност и прозрачност в дейността на Софийски адвокатски съвет

3.1. В периода от 1 януари до 31 декември 2023 г. Софийски адвокатски съвет е провел общо 30 заседания, всичките в хибридна форма – с осигурено дистанционно участие на членовете на Съвета. Приети са общо 904 решения, в които не се включват решенията по дисциплинарни преписки във връзка с извършваната от Софийска адвокатска колегия дисциплинарна дейност. 24 от решенията на САС са били обжалвани пред Висшия адвокатски съвет, като 17 от тях са били потвърдени, 1 жалба е била оттеглена, а по 6 от жалбите предстои произнасяне.

Както и през 2022 г., всички решения на Софийски адвокатски съвет, взети през 2023 г. (с изключение на решенията по индивидуални преписки) са обявени на сайта на Софийска адвокатска колегия на https://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/authorities/council/decisions-of-the-bar-council?start=20.

На сайта на колегията предварително се обявява и дневният ред за всяко насрочено заседание, като информацията се архивира в раздел „Дневен ред (архив)“ на https://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/authorities/council/agenda-of-the-bar-council.

3.2. От януари 2023 г. по решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия заседанията на Съвета се излъчват „на живо“ чрез видеострийминг. Адвокатите от САК могат да наблюдават работата на Съвета в реално време чрез закритата секция на сайта на колегията, с изключение на въпросите, касаещи лична информация за адвокат или друга чувствителна информация.

4. Дисциплинарна дейност на Софийска адвокатска колегия

4.1. През 2023 г. Софийски адвокатски съвет е образувал общо 131 преписки по подадени сигнали срещу адвокати, като в 16 от случаите са повдигнати дисциплинарни обвинения. Пред Висшия дисциплинарен съд са обжалвани 25 решения за отказ да се образува дисциплинарно производство, като 17 от тях са потвърдени, а по 8 от жалбите предстои произнасяне.

Софийски адвокатски съвет отчита за изминалия период наложилите се като трайна положителна тенденция при осъществяването на дисциплинарна дейност: последователност при администриране на сигналите; ясни правила за уведомяване на адвокатите; наличието на правила за определяне на разноските по дисциплинарните преписки; въведените подробен електронен регистър на дисциплинарните преписки и електронен регистър на постановените решенията по дисциплинарни дела от Дисциплинарния съд при САК и от Висшия дисциплинарен съд при обжалване на същите.

Друг съществен момент в работата на Съвета през изминалата година са приетите нови правила за дисциплинарната му дейност по отношение на случаи на неплатен членски внос. Изоставена е наложената до 2021 г. практика да се повдигат обвинения „на групи“ на адвокати-длъжници Вместо това нередовните платци първо се уведомяват (по телефона и/или чрез автоматично генерирани съобщения през електронната система на САК), като им се предоставя време за доброволно погасяване на задълженията. Едва след това, при неплащане, се образуват дисциплинарни преписки и адвокатите се уведомяват за наличието на просрочени задължения с възможност да дадат обяснения по чл. 137 от ЗА. Съветът отчита положителен ефект в няколко посоки: повишена събираемост на вземанията за членски внос (80% от адвокатите са заплатили задълженията си в предоставения им срок за доброволно изпълнение и през 2023 г. са образувани само 73 дисциплинарни производства за неплатен членски внос), дисциплиниране на адвокатите от САК, разтоварване на Съвета от нетипична дейност и фокусиране на усилията му върху случаите на сериозни нарушeния на разпоредбите на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

4.2. През 2023 г. от Дисциплинарния съд при Софийска адвокатска колегия са били образувани общо 94 дисциплинарни дела, от които 76 дела са срещу адвокати-длъжници за незаплатен членски внос и 18 – по жалби и сигнали срещу адвокати от САК.

4.2.1. По дисциплинарните дела срещу длъжници в 12 от случаите е постановено наказание „лишаване от право да упражнява адвокатската професия“ за определен период от време (чл. 133, ал. 1, т. 1 от ЗА), по 18 от делата е наложено „порицание“, по други 22 са определени други наказания по ЗА, а в 22 от случаите Дисциплинарният съд е приел, че се касае за „маловажен случай“ по смисъла на чл. 133, ал. 4 от ЗА. За отчетния период са прекратени 2 производствата – поради оттегляне на дисциплинарното обвинение и поради смъртта на длъжника.

4.2.2. По образуваните през 2023 г. общо 18 дисциплинарни дела по жалби срещу адвокати от САК решения са постановени по 14 от тях, като в 3 от случаите е определено наказание „лишаване от право да упражнява адвокатската професия“ за определен период от време, а по други 2 дисцrплинарно обвинените адвокати са били признати за невинни и са оправдани. По останалите 10 дела са наложени различни по вид дисциплинарни наказания – самостоятелно или в кумулация („глоба“ и „порицание“). 4 от образуваните през 2023 г. дисциплинарните дела са насрочени или отложени за разглеждане през 2024 г.

Срещу 10 от постановените от Дисциплинарния съд при САК решения са подадени жалби до Висшия дисциплинарен съд, който е потвърдил първоинстанционните актове по 2 от делата, по други 2 две решенията са изменени, а по 2 са отменени и производството е прекратено – поради изтекла давност и поради приемане на деянието за „маловажен случай“. По 4 от делата предстои Висшият дисциплинарен съд да вземе решение.

Постановените от Дисциплинарния съд при САК актове, в т.ч. решенията на Висшия дисциплинарен съд по повод на обжалването им, са отразени в Регистър на актовете на Дисциплинарния съд. Достъп до тези актове имат само адвокати от Софийска адвокатска колегия – чрез закрита секция (вътрешен портал) на сайта на САК и двуфакторна автентикация.

5. Дейност във връзка с воденето на електронните адвокатски регистри

Към 28 януари 2023 г. в Софийска адвокатска колегия членуват общо 6007 адвокати.

За разлика от предходни години, обаче, през 2023 г. броят на вписаните адвокати превишава с 50 човека броя на напусналите адвокатурата по една или друга причина. През изминалата година вписалите се в регистрите на САК са общо 200 човека, от които 89 адвокати и 111 младши адвокати. Заличени от колегията са 150 адвокати – 109 по тяхна молба, 30 поради смърт и 11 – поради наложено им наказание „лишаване от права“ за различни периоди от време. За сравнение – през 2022 г. отписаните са 258.

В регистрите на адвокатски дружества през 2024 г. са вписани 60 нови адвокатски дружества и 4 адвокатски съдружия.

6. Заплащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

6.1. Членовете на Софийска адвокатска колегия могат да извършват плащанията на задължения към САК чрез модула за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК, на електронен адрес: pay.sak-sas.bg. Онлайн могат да бъдат погасявани задължения за:

 • месечната членска вноска към Софийска адвокатска колегия;
 • месечната членска вноска към Висшия адвокатски съвет;
 • встъпителните вноски, заплащани от новоприети адвокати и младши адвокати.
 • такси за административни услуги, предоставяни от служителите на САК, съгласно справката за таксите, оповестена на страницата на колегията (https://www.sak-sas.bg/bg/a/spisk-na-taksite-sbirani-ot-sofiiska-advokatska-kolegiya).
 • всякакви други финансови задължения.

При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания адвокатът може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания и за дължими суми, както и да получи доказателство за плащанията и информация за различни услуги на Софийска адвокатска колегия.

При плащане през електронния портал pay.sak-sas.bg може да се заяви за плащането да бъде издадена на фактура на името на адвокатско дружество/съдужие, като въведете данни за това. В този случай издадената фактура, заедно с останалите документи за плащане, се съхранява в профила на адвоката в електронния портал.

В случай че желаете издаване на фактура при плащане в брой или по банков път (чрез превод по банковата сметка за членски внос: BG61UBBS88881000871392), следва да направите искане за това, което може да изпратите на електронния адрес на колегията.

6.2. Размерът на месечната членска вноска към Софийска адвокатска колегия е 18 лв.

6.3. Месечната членска вноска към Висшия адвокатски съвет е в размер на 20 лв.

6.4. Актуалните встъпителни вноски за вписване в Софийска адвокатска колегия са:

 • за вписване на младши адвокати със стаж до 2 г. – 800 лв.;
 • за вписване на адвокати със стаж до 2 г. – 1550 лв.;
 • за вписване на младши адвокати и адвокати със стаж от 2 до 5 г. – 1850 лв;
 • за вписване на младши адвокати и адвокати със стаж от 5 до 10 г. – 2450 лв;
 • за вписване на младши адвокати и адвокати със стаж над 10 г. – 3050 лв.
 • за вписване в САК на адвокат или младши адвокат, който е член на друга колегия – 750 лв.

6.5. Встъпителните вноски към Висшия адвокатски съвет при вписване в адвокатска колегия са:

 • за вписване на младши адвокати и адвокати със стаж до 3 г. – 600 лв;
 • за вписване на адвокати със стаж над 3 г. – 1500 лв.

7. Решение на Съда на Европейския съюз относно присъждането на минимални адвокатски възнаграждения при присъждане на разноски по делото

7.1. Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе на 25 януари 2024 г. с решение по дело С-438/22 („Ем акаунт БГ“ ЕООД срещу ЗД „Армеец“). Делото е образувано по преюдициално запитване на Софийски районен съд до Съда в Люксембург от 4 юли 2022 г., с което се иска СЕС да разтълкува в светлината на чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) дали националният съд е обвързан от минималните адвокатски възнаграждения по Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет при присъждането на разноски по делото, съгласно разпоредбата на чл. 78 от ГПК.

В диспозитива на решението си Съдът на ЕС посочва следното:

1) Член 101, §1 ДФЕС във връзка с член 4, §3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, противоречи на посочения член 101, §1, националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба по отношение на страната, осъдена да заплати съдебните разноски за адвокатско възнаграждение, включително когато тази страна не е подписала никакъв договор за адвокатски услуги и адвокатско възнаграждение.

2) Член 101, §1 ДФЕС във връзка с член 4, §3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че национална правна уредба, съгласно която, от една страна, адвокатът и неговият клиент не могат да договорят възнаграждение в размер по-нисък от минималния, определен с наредба, приета от съсловна организация на адвокатите като Висшия адвокатски съвет, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в размер по-нисък от минималния, трябва да се счита за ограничение на конкуренцията „с оглед на целта“ по смисъла на тази разпоредба. При наличието на такова ограничение не е възможно позоваване на легитимните цели, които се твърди, че посочената национална правна уредба преследва, за да не се приложи към разглежданото поведение установената в член 101, §1 ДФЕС забрана на ограничаващите конкуренцията споразумения и практики.

3) Член 101, §2 ДФЕС във връзка с член 4, §3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, нарушава забраната по член 101, §1 ДФЕС, националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба, включително когато предвидените в тази наредба минимални размери отразяват реалните пазарни цени на адвокатските услуги.

С пълния текст на решението можете да се запознаете на сайта на СЕС на https://curia.europa.eu/juris/document/document.js... или на Решение от 25.01.2024 г. по дело С-438/22 на Съда на Европейския съюз

7.2. По повод на решението на Съда на Европейския съюз по дело С-438/22, Висшият адвокатски съвет е взел решение да внесе в Народното събрание предложение за конкретни изменения в националната нормативна уредба, позовавайки се на правомощията на ВАдв.С. по чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона за адвокатурата да прави предложения за усъвършенстване на законодателството. Целта е чрез законодателни промени в Закона за адвокатурата, Гражданския процесуален кодекс и другите процесуални закони да бъде постигнат разумен и балансиран подход при определяне на размера на адвокатското възнаграждение, когато същото е част от отговорността за разноски в съдебните производства, без това да посяга на свободата на договаряне на възнаграждението на адвоката в отношенията адвокат – клиент. Според Висшия адвокатски съвет адвокатското възнаграждение трябва да е справедливо, обосновано, да гарантира качество на представената правна помощ и да съответства на достойнството на професията.

8. Действия на Софийски адвокатски съвет по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата в защита на професионалните права, честта и достойнството на адвокатите от САК

8.1. Софийски адвокатски съвет сезира Инспектората при ВСС с искане за дисциплинарна проверка по повод изявление на съдия, че „се намира във война с адвокатурата“

Със свое Решение №2640 по Протокол №3 от 17.01.2024 г. Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата, сезира Инспектората при Висшия съдебен съвет с искане да бъде извършена дисциплинарна проверка по повод на действия и изявления на съдия от Наказателното отделение при Софийски районен съд във връзка с дейността му в открито съдебно заседание на 14.11.2023 г. и в частност по НОХД №7797/2023 г. Съветът е поискал от Инспектората да прецени дали с тези свои действия и изявления въпросният районен съдия не уронва престижа на българския магистрат, демонстрирайки явно неуважение към българските адвокати по принцип и към адвоката, участник в конкретното съдебно производство.

Искането до Инспектората, обективирано в Писмо изх. №159/19.01.2024 г., е с копие до председателя на Софийски районен съд и Министъра на правосъдието.

Искането е във връзка с подаден от същия съдия сигнал до Висшия адвокатски съвет и САК, с приложени към него Протокол от съдебно заседание от 14.11.2023 г. по НОХД №7797/2023 г. и флаш памет със запис от съдебното заседание. В сигнала е изразено очакване Съветът да вземе „отношение по компетентност“ по поведението на „адвокат Веселинова“ (без друга идентификация), „за което съдът да бъде уведомен за следващото съдебно заседание“.

При изслушването на приложения звукозапис от разгледаните на 14.11.2023 г. няколко наказателни дела, Съветът на Софийска адвокатска колегия е установил, че преди да даде ход на делата, съдията прави следното изявление в съдебната зала: „Сега, винаги правиме запис, нали … пускаме записа, свършва заседанието, изключваме. За следващото пак. На всяко правим запис не заради заповедта, а защото аз съм в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, с адвокатурата. При прослушването на звукозаписа е установено също, че в хода на съдебното заседание съдът не е допуснал част от въпросите, поставени от страна на адвокат Веселинова към един от свидетелите, след което възпроизведените в протокола изявления до края на съдебното заседание не отразяват всички извършени действия и направените процесуални искания от страна на адвокат Веселинова, опитите ѝ да постави въпроси, да аргументира становищата и исканията си и да упражни правото на защита на подзащитния си. Не е отразено и настояването ѝ нейните изявления също да бъдат записвани в протокола в цялост, а не само изявленията на съдията. Направеното в съдебното заседание искане за отвод на състава на съда по съображения за липса на безпристрастност също е оставено без уважение.

Съветът на Софийска адвокатска колегия намира за изключително тревожно обстоятелството, че български магистрат публично, в съдебна зала, започва извършването на запис на съдебните заседания по насрочените за деня дела с изявлението, че записът се прави не с оглед изпълнение на закона и постигане на предвидената в него цел – осигуряване на възможност за точно възпроизвеждане на процесуалните действия в протокола от съдебното заседание, а защото конкретният магистрат се намира „в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, с адвокатурата“.

Всеки конфликт със страна или участник в съдебното производство компрометира изискването за независимост и безпристрастност, поради което е и основание за отвод, а когато конфликтът е толкова тежък, че магистратът сам и публично го определя като „война, по-тежка от тази в ивицата Газа“, се касае за дисциплинарно нарушение, не само тежко уронващо престижа на съдебната власт, но поставящо под въпрос въобще годността да се изпълняват функцията на магистрат, се посочва още в писмото на САК.

9. Втори Регионален център за консултиране на лица от уязвими социални групи ще бъде открит в столичния район „Красна поляна“

На 12 февруари 2024 г. от 10.30 ч. в сграда на Столична община-район „Красна поляна“ на бул. „Освобождение“ №25 ще бъде открит втори Регионален център за консултиране, в който ще бъде предоставяна правна помощ на лица от уязвими социални групи при условията на Закона за правната помощ.

Центърът е съвместна инициатива на Софийски адвокатски съвет и кмета на район „Красна поляна“ – Димитър Петров, който до избирането му е упражнявал адвокатска професия и е част от софийската колегия. На откриването са поканени членове на НБПП и зам.-кметът на Столична община г-жа Надежда Бачева, която отговаря за направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“. Персонални покани са отправени и до шестима от членовете на Столичен общински съвет, които са адвокати от САК.

Тази инициатива е продължение на усилията на Софийски адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия за създаване на достъпна правна помощ за нуждаещите се лица. На 26 юли 2021 г. беше открит първият Регионален център за консултиране към САК, който функционира на адрес в гр. София, бул. „Витоша“ №1а (Търговски дом), ет. 3, като в него по график се предоставят правни консултации от адвокати от САК. Местоположението на РЦК в центъра на София, срещу Съдебната палата, позволява същият да бъде посетен от всяка точка на София, но същевременно не е достатъчен, за да отговори на потребностите на онези граждани, които не разполагат със средства или по други причини са ограничени във възможността да се придвижват, да получат правна помощ при нужда.

Поради това Софийски адвокатски съвет обсъжда възможностите за разкриване и на други регионални центрове за консултиране към САК в райони на София с по-концентрирано присъствие на хора от уязвими социални групи.

На проведената на 5 февруари 2024 г. среща между Председателя на Софийски адвокатски съвет Стефан Марчев и зам.-кмета Надежда Бачева е постигната договореност за сътрудничество между Столична община и Софийска адвокатска колегия за създаване и на други регионални центрове за консултиране, чрез които правната помощ да стане достъпна за нуждаещите се граждани. Председателят на САС е предложил да бъде създаден Мобилен регионален център за консултиране, чрез който правната помощ да се предоставя „на място“ във всички райони на София.

Моделът „Мобилен център за консултиране“ се прилага в някои големи европейски градове и столици като Милано и Париж. За целта се използват специално оборудвани от общината автобуси (специализирани превозни средства, достъпни и за хора с увреждания), с осигурен достъп до интернет, в които адвокати предоставят при условията на поверителност правни консултации на нуждаещи се граждани от социално уязвими групи.

10. Становища по законопроекта за нов Закон за адвокатурата

10.1. Висшият адвокатски съвет изпрати на адвокатските колегии изготвения проект на нов Закон за адвокатурата, като определи едномесечен срок за предоставяне на становища и предложения по изготвения Законопроект за нов Закон за адвокатурата и мотивите към него – до 03.02.2024 г.

Всички изпратени становища от адвокати от САК, включително постъпилите след срока до 03.02.2024 г., ще бъдат изпратени заедно със становище на Софийски адвокатски съвет, ще бъдат изпратени на Висшия адвокатски съвет в рамките на новия срок.

С оглед важността на новия Закон за адвокатурата, Висшият адвокатски съвет със свое решение от 11 януари 2024 г. е допълнил дневния ред на Общото събрание на адвокатите от страната и е включил в него като точка обсъждането на законопроекта, което е насрочено за втория ден на събранието – 25 февруари 2024 г., неделя.

Законопроектът с мотивите към него и писмата на Висшия адвокатски съвет са качени в закритата секция на сайта на САК, която адвокатът може да достъпи чрез личния си профил в закритата секция. В закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет (достъпна тук) вероятно ще бъде излъчвано чрез видеострийм и Общото събрание на адвокатите от страната, което ще може да проследите.

10.2. Софийски адвокатски съвет прие становища по обявени за обществено обсъждане законопроекти, както следва:

 • Със свое Решение №2637 по Протокол №3 от 17.01.2024 г. Софийският адвокатски съвет реши да подкрепи изготвеното становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата със сигнатура 49-302-01-80 от 20.12.2023 г., ведно с направените уточнения, което ще бъде изпратено от името на Съвета в срока за обществено обсъждане до председателя на 49-ото Народно събрание, с копие до Комисията по правни въпроси. Съветът изявява готовност да излъчи представител, който да участва в работата на водещата комисия при обсъждането между първо и второ четене.
 • Софийски адвокатски съвет принципно подкрепи и изготвеното становище по цялостната концепция на Законопроект за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти със сигнатура 49-354-01-117 от 10.11.2023 г. Становището ще бъде изпратено от името на Съвета в срока за обществено обсъждане до председателя на 49-ото Народно събрание, с копие до Комисията по правни въпроси. Съветът изявява готовност да излъчи представител, който да участва в работата на водещата комисия при обсъждането на законопроекта между първо и второ четене (Решение №2638 по Протокол №3 от 17.01.2024 г.).
 • Софийски адвокатски съвет реши да изрази становище по проекта на Наредба за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари, публикуван в портала за обществени консултации www.strategy.bg (Решение №2639 по Протокол №3 от 17.01.2024 г.).

11. Правноинформационните продукти на „АПИС ЕВРОПААД и СИЕЛА НОРМА“ АД са достъпни и през 2024 г.

По решение на Софийски адвокатски съвет отново е осигурена възможност за членовете на Софийска адвокатска колегия – адвокати и младши адвокати, да ползват безплатно – от 1 февруари 2024 г. до 31 януари 2025 г., основните модули на правноинформационните продукти на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД, а именно:

 • на „АПИС ЕВРОПА“ АД – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“;
 • на „СИЕЛА НОРМА“ АД – „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“ и „СИЕЛА Европраво“.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които вече имат достъп до една от двете правноинформационни системи, могат да направят нова регистрация за 2024 г., която да важи след изтичане срока на валидност на сегашната, който е до 31.01.2024 г.

Новата регистрация всеки адвокат може да направи през профила си в закритата секция на сайта на САК чрез попълване на следния електронен формуляр, като заяви за ползване само едната от двете правноинформационни системи. Регистрацията в едната изключва възможността за регистрация в другата. След извършване на регистрацията адвокатът ще получи ново потребителско име и нова парола за достъп.

12. Библиотеката и споделен офис на САК обогатена с правно-експертната система „ЛЕКСЕБРА“

Софийският адвокатски съвет закупи два лиценза за годишен абонамент на два потребителски профила за експертната правна система за съдебна практика „ЛЕКСЕБРА“.

Офертата на стойност 2 050 лева включва и опция за адвокати от Софийска адвокатска колегия в срок до 15 март 2024 г. да заявят чрез САК ползване на едномесечен безплатен достъп до системата – от 1 март до 1 април 2024 г. – с цел запознаване с функционалностите ѝ. Желаещите да продължат да я ползват и след изтичането на гратисния период могат да направят индивидуален абонамент.

Искането за осигуряване на едномесечен безплатен достъп се подава чрез попълване на електронен формуляр в закритата секция на сайта САК (тук), като заявителят ще получи личен потребителски профил до 1 март 2024 г. При подновяване на ползването и след 1 април 2024 г., направено в гратисния срок до 1 април, абонатите ще ползват и 20% отстъпка от редовните абонаментни цени за потребители.

Инсталирането на „ЛЕКСЕБРА“ в Библиотеката и споделен офис на САК ще повиши полезността му, наред с досегашната възможност за ползване на правноинформационни системи на „АПИС“ и „Сиела“ от всички членове на колегията. (Решение №2584 по Протокол №1 от 03.01.2024 г.).

13. Профилактични медицински прегледи за адвокати и през 2025 г.

Софийски адвокатски съвет взе решение да сключи и през 2024 г. договори за извършване на безплатни медицински прегледи за адвокати от Софийска адвокатска колегия.

С Решение №2552 по Протокол №30 от 20.12.2023 г. на Софийски адвокатски съвет ще бъдат подписани договори с Медицински център „Свети Пантелеймон и Медицински център „САНУС 2000“ при условията на изпратените от двата медицински центъра оферти от 15 декември 2023 г.

Информация за пакетите за мъже и жени, които предлагат да извършват двата медицински центъра, можете да видите на сайта на САК, както следва:

Медицински център „САНУС 2000“ ООД (тук).

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (тук).

14. Преференциални условия за сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката“

Висшият адвокатски съвет е договорил преференциални условия за сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, към която могат да се присъединят всички желаещи адвокати в срок до 23 февруари 2024 г.

Застрахователното покритие е със срок 1 (една) година, считано от 23.01.2024 г., при застрахователен лимит 20 000 (двадесет хиляди) лева за едно събитие и в агрегат.

При подаване на заявление след 23 февруари 2024 г. включването в полицата ще стане от датата на подаването на заявлението – до 22 януари 2025 г.

Към полицата можете да се присъедините по един от следните начини:

 • Като попълните прикаченото по-долу заявление, подпишете го с електронен подпис и го изпратите на имейл botova@bigcom.eu. За да свалите заявлението, трябва да сте влезли в профила си за закритата секция на сайта тук.
 • Ако нямате електронен подпис, попълнете бланката и я запишете във формата, в който е. Разпечатайте я, подпишете на хартия и сканирайте. Задължително и двете бланки, попълнената първоначално в pdf и подписаната, сканирана бланка, изпратете на имейл botova@bigcom.eu.

Ако желаете да заявите допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., можете да отбележите това в образеца на заявлението, като задължително посочите актуален имейл адрес и телефон за връзка със Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ за уточняване на изготвянето, подписването и заплащането на сумата по анекса.

Образци на заявления са на разположение в касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом на бул. „Витоша“ № 1А, и на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 в София.

Сертификатите за включване в застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ ще се получават след 6 март 2024 г. в Библиотеката и споделен офис на Софийска адвокатска колегия в Търговски дом на бул. „Витоша“ № 1А, ет. 2, кантора 203.

За всички присъединили се към груповата полица са договорени преференциални тарифи и за други застраховки в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, от които адвокатите от Софийска адвокатска колегия също могат да се възползват.

15. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

И през 2024 г. е осигурена възможност за ползване при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК с богат каталог с правни заглавия, принтер и скенер.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от САК, така и колеги от цялата страна.

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

1.1. На 6 февруари 2024 г. от 12:30 до 17:00 ч. се проведе присъствен семинар на тема „Новите промени в Закона за управление на етажната собственост“ с лектор проф. дн Стоян Ставру, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.2. На 7 и 8 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар в две части на тема „Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Красимир Шекерджиев от Върховен касационен съд, Наказателна колегия.

1.3. От 9 до 11 февруари 2024 г. от 09:00 до 18:00 ч. се проведе първата част на присъствен Курс за придобиване на правоспособност като медиатор с лектори доц. д-р Таня Градинарова и адвокат Десислава Монева, адвокати от Софийска адвокатска колегия.

1.4. На 12 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител. Обжалване на разпределението и Тълкувателно решение №2 от 22.11.2022 г. на ВКС по т. д. №2/2021 г., ОСГТК“ с лектор проф. д-р Валентина Попова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.5. На 13 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита при материалноправна незаконосъобразност на изпълнителния процес“ с лектор проф. д-р Валентина Попова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.6. На 15 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Авторското право и изкуственият интелект – правни предизвикателства“ с лектор адвокат Ана Лазарова от Софийска адвокатска колегия.

1.7. От 16 до 18 февруари 2024 г. от 09:00 до 18:00 ч. ще се проведе втората част на присъствен Курс за придобиване на правоспособност като медиатор с лектори доц. д-р Таня Градинарова и адвокат Десислава Монева, адвокати от Софийска адвокатска колегия.

1.8. На 16 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Изкуствен интелект – съществуваща и предстояща регулация. Отговорност. Права на потребителите. Режим на данните. ИИ в работата на адвоката“ с лектор адвокат Жулиета Мандажиева от Софийска адвокатска колегия.

1.9. На 19 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Изпълнение на облигационните задължения. Субекти на изпълнението. Предмет на изпълнението. Време на изпълнението. Местоизпълнение. Доказване на изпълнението. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Калина Анастасова от Софийски градски съд, Гражданско отделение.

1.10. На 20 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението. Последици от неизпълнението. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Калина Анастасова от Софийски градски съд, Гражданско отделение.

1.11. На 21 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение №1 от 31.05.2023 г. по тълк. дело №1/2020 г., ОСТК, ВКС“.

1.12. На 26 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе втората част на хибриден семинар на тема „Измененията в Закона за авторското право и сродните му права“ с лектор адвокат Ана Лазарова от Софийска адвокатска колегия.

1.13. На 27 февруари 2024 г. от 09:30 до 17:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Въпроси на правната помощ. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд“ с лектор проф. дн Стоян Ставру, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.14. На 29 февруари 2024 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация“ с лектор адвокат Дима Александрова от Софийска адвокатска колегия.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Конференция на тема „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз

На 23 февруари 2024 г. в гр. София, хотел „София Балкан Палас“, от 9 до 15 ч., ще се проведе конференция на тема „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“.

Форумът е организиран от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България и под патронажа на председателя на Конституционния съд на Република България.

Потвърждения за участие се приемат до 20 февруари 2024 г. на e-mail: coa@abv.bg.

Програмата за събитието е в приложения файл.

3. Покана за предложения на тема за включване в програмата за обучения на Международния съюз на адвокатите - UIA за 2025 г.

За насърчаване на професионалното развитие и споделянето на професионален опит, Международният съюз на адвокатите (UIA) организира и провежда семинари, обучителни сесии и други сбития всяка календарна година и по целия свят. Всяко такова събитие отговаря на изискванията и целите на продължаващото юридическо образование и е свързано с предизвикателствата пред адвокатската професия днес.

Членовете на Международния съюз на адвокатите (UIA) имат богат и разнообразен опит във всички клонове на правото, който споделят в дебати на високо професионално ниво в специализираните комисии и работни групи към UIA, като го изразяват в становища, приемани по повод актуални проблеми, пред които е изправена адвокатската професия по целия свят.

При посещение в България през ноември 2023 г. по покана на САК, г-жа Джаклин Скот, Президента на UIA, в рамките на излъчен подкаст на 22-ри ноември 2023 г. „Да поговорим за предизвикателствата пред адвокатите днес“ (подкастът е достъпен тук), изрази готовност лично да съдейства в календара на обученията и семинарите на Международния съюз на адвокатите (UIA) за 2025 г. да бъде включена и София с тема, която вълнува българските адвокати.

Ще очакваме Вашите предложения за тема, на която да бъде посветен семинар/обучение през 2025 г. в София. С програмата за обучения UIA през 2024 г. и темите в програмата може да се запознаете на сайта на UIA - Events | UIA (uianet.org), за да можете да прецените какви теми биха могли да бъдат представени в България през 2025 г. По-подробна информация за дейността на UIA, темите, които се обсъждат в различните професионални групи и комисии, може да намерите в Доклад от адвокат Константин Димитров, член на САК, взел участие през 2023 г. в 67-мия Конгрес на UIA в Италия (докладът е достъпен тук).

В началото на месец март 2024 г. ще се обсъждат предложения за семинари и лектори за календарната 2025 г., поради което Ви каним да изпратите предложения за теми и лектори в срок до 15.02.2024 г., които желаете да бъдат предложени и включени в програмата за обучения на Международния съюз на адвокатите - UIA за 2025 г. Предложенията си изпращайте на електронен адрес register@sak-sas.bg.

Предложенията ще бъдат обсъдени от Софийски адвокатски съвет и до Международния съюз на адвокатите ще бъде отправено официално искане в обучителната програма и календар на събитията за 2025 г. да бъде включено провеждането на семинар в София.

4. Курс за обучение на юристи по търговски арбитраж и други алтернативни способи за решаване на правни спорове

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) организира „Курс за обучение на юристи по търговски арбитраж и други алтернативни способи за решаване на правни спорове“.

Курсът ще се проведе за седемнадесета поредна година в периода от 6 март до 29 май 2024 г., един път седмично, в извънработно време, в комбиниран формат (присъствено и онлайн). Присъственото обучение ще се провежда в сградата на БТПП в гр. София на ул. „Искър“ №9, ет. 1, а онлайн обучението – чрез видеоконферентна връзка през платформата google meet.

Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на търговски спорове, като се обръща специално внимание на особеностите на арбитражния процес и се разглеждат практически казуси. Като тема са включени и алтернативните методи за разрешаване на правни спорове: медиация, посредничество и помирение.

Лекторите са изявени арбитри с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.

За участие в курса се заплаща такса в размер, както следва:

 • за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 269 лв. с ДДС;
 • за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 359 лв. с ДДС;

Участие в курса може да се заяви чрез изпращане на попълнена регистрационна карта на e-mail: acourt@bcci.bg или чрез системата за оn – line регистрация.

Допълнителна информация за курса и за регистрацията на участниците, както и програма, е публикувана на сайта на БТПП, секция „Предстоящи събития - Онлайн регистрация. Въпроси могат да бъдат отправени и на следните телефони: 02/8117561, 02/8117 546 и на електронен адрес: e-mail: acourt@bcci.bg.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд

ВКС постанови тълкувателно решение, според което отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим

С Тълкувателно решение №1/2021 г. от 23.01.2024 г. по Тълкувателно дело №1/2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

1. Отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим. Същият представлява отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК.

2. При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, включени в наследството, е необходимо да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис. Непълнолетният не може да приеме наследство с конклудентни действия. Молбата за издаване на разрешение по реда на чл. 130, ал. 3 СК не представлява конклудентно действие за приемане на наследството.

В мотивите към тълкувателното решение съдиите се позовават и на общото правило, според което разпоредителни действия с посочени в закона имуществени права на детето (върху недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка, влогове и ценни книги) се допуска с разрешение на районния съд, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. Част от разпоредителните действия, за които законът предварително е преценил, че са неблагоприятни за детето, са изключени от разрешителния режим и са изрично забранени от чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс (СК).

Нормите на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството (предвиждаща, че недееспособните приемат наследство само по опис), на чл. 130, ал. 3 от СК (въвеждаща общото правило, че разпоредителни действия с посочените в закона имуществени права на детето се допуска само с разрешение на районния съд при преценка, че разпореждането не противоречи на интереса на детето) и на чл. 130, ал. 4 от СК (въвеждаща изрична забрана за разпоредителни действия с имуществени права на детето, за които законодателят предварително е преценил, че са неблагоприятни за него) са императивни и са приети от законодателя в защита правата на ненавършилите пълнолетие деца.

По т. 1 на тълкувателното дело е депозирано особено мнение.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в сайта на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.

2. Информация за работата на Върховен административен съд

При изричен отказ на длъжник да заплати погасен по давност кредит същият следва да се заличи от Централния кредитен регистър

Състав на Върховен административен съд (ВАС) е постановил решение, с което обявява за незаконосъобразен отказът на колекторска фирма, в качеството ѝ на администратор и обработващ лични данни, да изтрие от собствените си регистри и да спре да подава до Централния кредитен регистър (ЦКР) на Българската народна банка (БНБ) лични данни на длъжник, чийто дълг е погасен по давност и който той изрично е отказал да заплати доброволно.

Решение №12441 от 13.12.2023 г. на ВАС е постановено по адм. д. №8782/2023 г., Пето отделение, по повод на касационна жалба на физическо лице срещу решение на Административен съд–Враца, с което е бил потвърден като правилен изричният отказ на столично дружество – администратор и обработващ лични данни.

ВАС е решил спора по същество, като е приложил относимите към делото разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., и въз основа на конкретната фактическа обстановка е заключил, че за въпросното дружество – администратор на лични данни, не е налице легитимен интерес за събиране и обработване на личните данни на жалбоподателя. Според върховните съдии задължение, за което е изтекла погасителната давност и длъжникът изрично се е позовал на това обстоятелство, вече не е скрепено с държавна принуда, като в конкретния случай изпълнителното производство е било прекратено. При това положение единствената възможност за ред, различен от съдебния, за събиране на вземането, е доброволното плащане, по аргумент от разпоредбите на чл. 118 ЗЗД, се посочва в мотиви към решението.

Изричното волеизявление на длъжника до колекторското дружество, че същият няма да плати доброволно погасеното по давност задължение, обаче, е довело до отпадане на единствената възможност вземането да бъде събрано и има за последица отпадане на легитимния интерес на дружеството по чл. 6, §1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 да продължи да обработва личните му данни. Тези волеизявления на длъжника са довели и до отпадане на целите, за които са били събирани и обработвани неговите данни – а именно за събиране на вземането, поради което е налице хипотезата на чл. 17, §1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 за заличаване на свързаните с него лични данни от дружеството-администратор, посочва още ВАС. Следователно това дружеството следва да изтрие личните данни на длъжника от собствените си регистри, както и да престане да подава информация за лицето в ЦКР на БНБ.

Пълният текст на решението можете да бъде видят на сайта на ВАС на: https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2282721&code=vas&guid=1384737258

3. Информация за работата на Софийски апелативен съд

Наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда, насрочени на:

15 февруари 2024 г. (четвъртък);

20 февруари 2024 г. (вторник) и

22 февруари 2024 г. (четвъртък)

ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата, съгласно Заповед А-79/22.01.2024 г. на председателя на Апелативен съд–София.

4. Информация от Министерство на правосъдието

Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

Напомняме, че Министерство на правосъдието въведе няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията посредством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, и да получава информация във връзка с това.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Създадена е възможност и за подаване на документи за участие на място при организатора на търга, който ще регистрира участника в системата.

5. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

5.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) е към Агенция по вписвания (АВп). Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

5.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

При заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВ ПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Бази и социална дейност

1. Разходи за поддръжка на базите на Софийска адвокатска колегия

Общите разходи, предвидени за поддръжка на базите на Софийска адвокатска колегия (ОД Лозенец“ и хижа „Адвокат“) през настоящата година са в размер на 422 000 лв., като в тази сума не е включен планираният инвестиционен разход за ОД „Лозенец“. Увеличаването на разходите с 20% в сравнение със заложеното в бюджета за 2023 г., е за сметка основно на ръста на консумативите, увеличение на трудовите възнаграждения, както и планираните разходи за неотложни ремонти в двете бази и подмяна на част от оборудването в тях.

1.1. Оздравителен дом на САК – с. Лозенец

През 2024 г. са планирани средства за поддръжка и ремонти на почивната база на САК – ОД „Лозенец“ в размер на 272 000 лв., или с около 10% повече от предходната година. Отделно от това в бюджета за тази година са предвидени допълнителни разходи в размер на 120 000 лв. за реализация на инвестиционен проект по събаряне на съществуващата в имота компрометирана сграда на ресторант.

Заложените в бюджета за 2024 г. приходи от ползването на ОД „Лозенец“ са в размер на 140 000,00 лв.

1.2. Хижа „Адвокат“, Природен парк „Витоша“

Общите планирани разходи за 2024 г. за поддръжка и ремонти на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ са в размер на 150 000 лв., или с 40% повече спрямо предвидените разходи за 2023 г. Основна част от увеличението е заради наложителен ремонт на покрива на хижата.

Предвидените в бюджета за тази година приходи са в размер на 15 000 лв.

Хижа „Адвокат“ се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация) и разполага със следните помещения за нощувка:

 • един апартамент (снимки тук)
 • две луксозни стаи (снимки тук)
 • 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през 2024 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Вписани адвокати от Софийска адвокатска колегия в Националния регистър за правна помощ (НРПП)

1.1. Към 31.12.2023 г. броят на адвокатите, членове на САК, вписани в НРПП, е 1510. През 2024 г. са подадени нови 85 заявления от адвокати от САК за вписване в НРПП, като същия период заличени по заявени различни причини са общо 82-ма адвокати от колегията.

Общият брой на приети и обработени от Софийски адвокатски съвет искания за определяне на служебен защитник/особен представител/резервен защитник за същия период е 8 655, от които 6 062 броя са регистрирани в Система за управление на служебни защити („Служебни защити“) и 2585 броя – в Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП). От всички приети и обработени искания по видове са, както следва:

искания за определяне на особен представител по чл. 29, чл. 47 и чл. 430 от ГПК – общо 2 727 случая, вкл. 8 случая с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

искания за определяне на служебен защитник/особен представител по наказателни дела – 2 637 броя;

искания за определяне на служебен защитник по досъдебни производства и мерки за неотклонение, заповеди за задържане, прокурорска преписка – 2342 броя;

искания определяне за резервен защитник – 34 броя.

1.2. Общият размер на адвокатските възнаграждения на особените представители за 2023 г. е 1 978 297,34 лева.

1.3. 296 адвокати от САК са се включили през изминалата година в графика за дежурства във връзка с извършване на спешни и неотложни действия в случаите по чл. 28 от ЗПП, като през 2023 г. са постъпили общо 677 такива искания на посочения на сайта на САК дежурен телефон: 0878 920 212.

Отчетена е тенденция на зачестяване на случаите, по които се иска присъствието на адвокат при задържане на непълнолетни лица по ЗМВР, особено между 22 и 6 ч.

2. Заверени за плащане отчети за предоставена правна помощ през 2023 г.

През 2023 г. Софийски адвокатски съвет е приел, обработил и комплектовал за изплащане от Националното бюро за правна помощ общо 9 788 отчета – или с 1354 отчета повече в сравнение с 2022 г. (8434 отчета) и почти два пъти повече в сравнение с 2021 г. (5024 отчета).

3. Приходи от дейността по администриране на правната помощ през 2023 г.

3.1. Реализираният от Софийска адвокатска колегия през 2023 г. приход от дейността по администриране на правната помощ по Закона за правната помощ (ЗПП) е в размер на 358 462 лв. при предвидени в Бюджета за 2023 г. 260 000 лв. – или 98 462 лв. в повече от планираното, с което изпълнението по това перо е в размер на 137,87% (преизпълнение с 37,87%). Положителната разлика се дължи основно на по-големия обем работа, възложена по линия на ЗПП през 2023 г., както и на увеличения размер на възнагражденията. С промени в Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 102/23.12.2022 г., в сила от 27.12.2022 г.) беше увеличен от 10% на 20% размерът на сумите, които НБПП превежда на адвокатските съвети за администриране на правната помощ, изчислен на база на изплатени на адвокати от колегията възнаграждения за съответен период.

3.2. В Бюджета за 2024 г. общите разходи на САК по администриране на правната помощ през тази година са увеличени на 240 000 лв. (при 180 000 лв. през 2023 г.).

4. Ясни публични правила за определяне на особени представители по дела

При изпълнение на задълженията си по организиране на правната помощ Съветът на Софийска адвокатска колегия се ръководи от приложимите нормативни актове, Единните критерии и правила за разпределение на служебните защити на Националното бюро за правна помощ (НБПП), указанията на НБПП, решенията на Съвета на Софийска адвокатска колегия и Правилата за работа на звено „Правна помощ“ при САК.

4.1. През 2023 г. Съветът продължи последователно да провежда публичен и открит избор за всеки особен представител по дела с определен размер на възнаграждението над 3 000 лв. и стриктно да спазва принципа на случаен подбор въз основа на приетите в началото на мандата на Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители, включително при определяне на дежурен адвокат за бързи и неотложни действия.

4.2. През 2023 г. със свои Решение №2285 от 13.09.2023 г. и Решение №2361/04.10.2023 г. Софийски адвокатски съвет допълни и прецизира специалните ПРАВИЛА за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв., приети с Решение №1037/16.03.2022 г. на Съвета (изменено и допълнено с Решение №1110/06.04.2022 г. и Решение №1455/21.09.2022 г.). През изминалата година са регистрирани 8 искания за определяне на особен представител по производства с възнаграждение над 10 000 лв.

4.3. И през 2023 г. процедурата по определяне на особени представители с размер на възнаграждението над 3 000 лв. и с размер на възнаграждението над 10 000 лв. останаха публично достъпни чрез осигуреното още в края на 2022 г. видеострийм излъчване на тази част от заседанията на Съвета на Софийска адвокатска колегия.

5. Софийски адвокатски съвет прекрати договорите с „БИСОФТ“ ЕООД

Със свое Решение №2555 по Протокол №30 от 20.12.2023 г. Софийски адвокатски съвет прекрати с едномесечно предизвестие сключените с фирма „БИСОФТ“ ЕООД Договор №41/07.11.2008 г. за абонаментна поддръжка на софтуерен продукт „Служебни защити“ и Договор №42/07.11.2008 г. за абонаментна поддръжка на софтуерна система „BarKeeper“.

Занапред всички действия по администриране на правната помощ, включително възлагане и отчитане на същата, ще се извършват чрез създадената от Националното бюро за правна помощ (НБПП) Единна електронна система за правна помощ.

6. Заверени отчети за предоставена правна помощ през януари 2024 г.

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 640 броя отчети на адвокати, предоставили правна помощ по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 10 до 24 януари 2024 г.

Напомняме, че освен на хартиен носител, отчетите си за предоставена правна помощ по ЗПП адвокатите от САК могат да изпращат и през Единната електронна система за правна помощ (линк) или на електронния адрес на регистратурата на САК: register@sak-sas.bg.

7. Списък на адвокати, предоставящи консултации на лица, пострадали от домашно насилие

Софийски адвокатски съвет е създал нужната организация във връзка с предоставянето на правна помощ на лица, пострадали от домашно насилие.

На сайта на колегията е обявен списък на адвокатите, специализирали в сферата на консултиране на жертви на домашно насилие. В списъка са включени 26 адвокати от Софийска адвокатска колегия, които участват в механизма за взаимодействие между различните държавни институции с цел осигуряване на ефективна и навременна защита на пострадали лица.

Проведен е разговор с представители на Столична дирекция на вътрешните работи за координиране на съвместни действия между адвокати и полицаи в случаите на пострадали от домашно насилие. Във връзка с това предстои да се проведе и работна среща между представители на Софийска адвокатска колегия и служители от всички районни управления на МВР на територията на София, на която да бъде разяснено какви действия следва да предприемат полицейските служители, когато към тях се обърнат лица, жертви на домашно насилие.

8. Списък на дежурни адвокати за февруари 2024 г.

8.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 29 февруари 2024 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

8.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец февруари 2024 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне