Бюлетин №41 на САК за периода 08-23.12.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

Скъпи колеги,

В навечерието на Коледно-Новогодишните празници, заедно с последния информационен бюлетин за 2023 г., Ви пожелаваме много здраве и благополучие.

I. За колегията

1. Тържествена клетва на млади адвокати в Съдебната палата

На 20 декември 2023 г. в зала „Тържествена“ в Съдебната палата се проведе тържествена клетва на 42-ма новоприети адвокати и младши адвокати, приети за членове на Софийска адвокатска колегия

В присъствието на председателя на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова, заместник-председателя на Софийски градски съд съдия Стефан Кюркчиев, заместник-председателя на Висшия адвокатски съвет адвокат Валя Гигова, членове на Висшия адвокатски съвет и на Софийски адвокатски съвет и гости, новоприетите адвокати и младши адвокати се заклеха да изпълняват добросъвестно задълженията си като адвокати в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъдат достойни за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявяват уважение към съда и органите на властта, да защитават с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на своите доверители и подзащитни и да не издават тайните им.

След тържественото подписване на клетвените листове от всеки един от новоприетите адвокати, приветствие към тях отправи председателят на ВКС съдия Галина Захарова. Тя пожела на младите колеги да упражняват професията си като призвание, защото адвокатите трябва да бъдат до хората, когато имат нужда от защита в най-трудните им дни. В поздравлението си заместник-председателят на СГС съдия Стефан Кюркчиев сравни адвокатите с невронни клетки, от чиято активност зависи нормалното функциониране на целия обществен организъм. Пожела им да заслужават всеки ден с работата си уважението и доверието, което законът им предписва, но не им гарантира. Заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет адвокат Валя Гигова пожела на младите колеги да съхранят ентусиазма си и вярата си в доброто и в справедливостта, които са ги довели до избора да поемат трудния път да защитават правата и интересите на хората.

Снимки от събитието можете да видите в закритата секция на сайта.

През последните три години Софийският адвокатски съвет установи традиция адвокатската клетва на новоприеманите адвокати в САК, непосредствено след пролетната и есенната изпитни сесии на изпита за адвокати и младши адвокати, да се полага в Зала „Тържествена“ на Съдебната палата. Присъствието на председателите на софийските съдилища, включително на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова, взела лично участие в двете тържествени клетви тази година, е израз не само на уважение към новоприеманите адвокати и адвокатурата, но дава надежда, че усилията на Софийска адвокатска колегия могат да възстановят усещането за общност между представителите на всички правни професии.

След последната клетва и вписването в колегията на новоприетите колеги, общият брой на приетите през 2023 г. в САК адвокати и младши адвокати е 179, а отписаните от колегията адвокати са 122.

Така в края на 2023 г. Софийска адвокатска колегия наброява общо 6 236 адвокати, от които: 5 907 адвокати, 254 младши адвокати и 76 чуждестранни адвокати.

От вписаните в колегията 6 236 адвокати и чуждестранни адвокати, 5 994 са действащите адвокати, по отношение на 160 адвокати е вписано наказание „лишаване от право да упражняват адвокатска професия“ за определен срок, като 83-ма адвокати временно са преустановили упражняването на професията при условията на чл. 23 от Закона за адвокатурата.

2. Решение на Върховния административен съд в подкрепа на независимостта на адвокатурата и правото на справедливо възнаграждение на адвокатите – особени представители

Върховният административен съд (ВАС) със свое Решение №12065 от 06.12.2023 г. по адм. д. № 7565/2023 г. е приел, че отказът на Софийски адвокатски съвет да определи особен представител поради определен незаконосъобразно нисък размер на възнаграждението, не може да се окачестви като административен акт по чл. 21, ал. 1, във връзка с §1, т. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), поради което и не подлежи на оспорване по съдебен ред пред административните съдилища. Решението е постановено по правен спор между Софийски адвокатски съвет и частен съдебен изпълнител относно начина и приложимите правила за определяне на възнаграждение за особен представител по конкретно изпълнително дело.

По този начин ВАС по същество потвърждава разбирането, че с оглед на конституционно установените принципи на независимост и самоуправление на адвокатурата държавата, включително съдилищата, не могат да се намесват в дейността на адвокатурата и органите ѝ при упражняването на техните правомощия, освен единствено в изрично уредените в закона случаи.

Решението на ВАС е окончателно.

Решението на Върховния административен е еманация на част от усилията на Софийски адвокатски съвет да защитава правото на адвокатите от САК да получават справедливо възнаграждение в гарантирания от закона минимален размер, когато са определяни за особени представители по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 29, ал. 2 ГПК.

Софийски адвокатски съвет в настоящия си състав възприе и последователно провежда практика да отказва да определя особен представител, ако в исканията за назначаване не са представени данни, от които да се установи, че е определено (а в случаите по чл. 47, ал. 6 ГПК и внесено предварително от насрещната страна) възнаграждение в гарантирания от закона минимален размер – не по-малко от половината от минималния размер на възнаграждението по Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет. При определянето на адвокат съветът Съветът изхожда от фактическата и правна сложност на конкретното дело и съобразява избора с професионалния опит и квалификацията на адвоката.

Правните доводи и защитата на позицията на адвокатския съвет, осъществена в производството пред ВАС от адвокат Петьо Славов, член на Съвета, доведе до постановяване на Решение №12065/06.12.2023 г. по адм. д. №7565/2023 г. на ВАС, което може да подпомогне усилията на Софийски адвокатски съвет и на всички други органи на адвокатурата да отстояват независимостта ѝ във всички отношения със съдилищата, съдебните и други органи.

С подробностите по случая може можете да се запознаете на сайта на САК тук.

3. Редовно Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска на 27 и 28 януари 2024 г.

2.1. Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия ще се проведе на 27 и 28 януари 2024 г. от 8.30 часа в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“, с адрес: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ №8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на Софийски адвокатски съвет през отчетната година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане доклада на Контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд;

4. Приемане бюджета на колегията за 2024 г.;

5. Избор на членове и председател на адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.

6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Общото събрание беше свикано с Решение №2749/28.11.2023 г. на Софийски адвокатски съвет на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Поканата за свикване е публикувана в „Държавен вестник“, брой 100 от 1 декември 2023 г. (линк).

Материалите по въпросите от дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на сайта на САК в секция „Общо събрание – 2024 г.“

2.2. С Решение №2438 от Протокол №27 от 15.11.2023 г. на съвместно заседание на членовете на Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на Софийска адвокатска колегия (САК), на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата, бе определен съставът на избирателната комисия за провеждане на избори за органи на САК и на делегати от САК на Общото събрание на адвокатите в страната през 2024 г.

Избирателната комисия е в състав: адвокат Иванка Андреева Андреева – председател, и членове адвокат Паскал Георгиев Бояджийски и адвокат Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова. За резервни членове са избрани адвокат Диляна Цвяткова Иванова, адвокат Емилия Михайлова Константинова и адвокат Яна Василева Антонова-Кьосева.

Предложения за органи на Софийска адвокатска колегия могат да бъдат подавани до 17.00 часа на 27 декември 2023 г. в деловодството на САК или подписани с КЕП на елeктронния адрес на колегията register@sak-sas.bg или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образците на документи можете да намерите тук. За осигуряване на възможност за подаване на предложения в определиня от ИК на САК срок, е въведено извънредно работно време на служба „Регистратура“ на САК на 27.12.2023 г. (официален неработен ден), от 14.00 до 17.00 ч.

Срокът за подаване на предложения за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната е до 17.00 часа на 12 януари 2024 г.

В 3-(три) дневен срок от обявяване на списъка на кандидатите за органи на САК, респективно за кандидати за делегати на Общото събрание, всеки от номинираните може да оттегли своята кандидатура.

2.3. Във връзка с предстоящите избори на органи на Софийска адвокатска колегия и на делегати от САК за Общото събрание на адвокатите в страната, Софийски адвокатски съвет напомня, че:

  • съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗА адвокат, който не е изпълнил задълженията си за плащане на месечни вноски за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.
  • от 1 юли 2023 г. размерът на месечната членска вноска към САК е увеличен на 18 лв. месечно. Адвокатите, предплатили членски внос за 12 месеца в началото на 2023 г. при месечен размер от 12 лв., следва да доплатят задълженията си до 31.12.2023 г.
  • плащанията на задължения към САК може да извършвате чрез модула за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК, на електронен адрес: pay.sak-sas.bg.

4. Софийски адвокатски съвет продължава действията за решаване на проблемите при работата с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

На 30 ноември 2023 г. Софийски адвокатски съвет е получил отговор от „Информационно обслужване“ АД (достъпен тук), с който се коментира възможността някои от поставените въпроси да бъдат решени чрез съществуващите функционалности на ЕПЕП.

Част от съдържащата се в отговора информация не е точна, поради което Софийски адвокатски съвет на последното си заседание на 20 декември 2023 г. обсъди изготвянето на отогвор, който предстоти да бъде изпратен след гласуване на решение на адвокатския съвет на първото редовно заседание за 2024 г. на 3 януари 2024 г.

На 23 ноември 2023 г. адвокатските съвет на АК-Бургас, АК-Смолян и Софийска адвокатска колегия отправиха общо Исканe до Висшия съдебен съвет, „Информационно обслужване“ АД, Министъра на правосъдието и Министъра на електронното управление, в което са посочени конкретни проблеми в Единния портал за електронно правосъдие – Модул „Електронни съдебни дела“ (ЕПЕП), сериозно затрудняващи работата на потребителите в портала и в частност тази на адвокатите и възможността за нормален достъп до съдебни дела на представляваните от тях лица. В Искането си (достъпно тук) трите адвокатски съвета настояват систематизираните от тях проблеми да бъдат разрешени във възможно най-кратки срокове.

В резултат на Искането, в ЕПЕП вече е създадена възможност за регистриране на профили и на адвокатски дружества, а не само на търговци.

Все още обаче няма възможност профили в ЕПЕП да създават и адвокатските сътрудници, за да могат да извършват, при условията на чл. 21 от Закона за адвокатурата, справки по дела, по които процесуален представител е адвокат или адвокатско дружество, на което те сътрудничат.

5. Сключване на абонамент за правно-информационните системи „АПИС“ и „СИЕЛА“

Софийски адвокатски съвет взе Решение №2508 по Протокол №29 от 05.12.2023 г. да бъдат сключени договори за осигуряване на колективен абонамент за 2024 г. за безплатно ползване от адвокатите от САК на правно-информационните системи „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Евро Право“ в web вариант, съответно на базовия пакет на „Сиела“ – „Сиела норма“, „Съдебна практика“ и „Евро Право“.

В срок до 25 януари 2024 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия следва да заявят коя от двете правноинформационни системи ще ползват.

Към 30 ноември 2023 г. общо 1617 адвокати от САК ползват предоставените от правноинформационната система на „АПИС“ услуги, а 779 адвокати – тези на „Сиела“. Заплатените от Съвета суми за абонаментите за 2023 г. на база на реалния брой потребители са съответно 45 200 лв. и 31 635 лв.

6. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати за 2024 г.

Софийски адвокатски съвет ще сключи и през 2024 г. договори за извършване на безплатни медицински прегледи за адвокати от Софийска адвокатска колегия.

За целта със свое Решение №2513 по Протокол №29 от 05.12.2023 г. Софийски адвокатски съвет поиска да бъдат представени актуализирани оферти от Медицински център „Свети Пантелеймон” и Медицински център „САНУС 2000“, като същите бъдат ограничени само до базовите пакети на предлаганите медицински услуги за мъже, съответно за жени.

Ще бъде отправено запитване и до други медицински центрове, находящи се в близост до централната градска част на София.

Информация за пакетите за мъже и жени, които предлагат да извършват двата медицински центъра, можете да видите на сайта на САК, както следва:

Медицински център „САНУС 2000“ ООД (тук).

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (тук).

7. Колекция „Редки и ценни издания“ в Библиотеката на САК

Колекцията „Редки и ценни издания“ е вече чест от Библиографски Въззивна жалба срещу решение по гр.д. № 7523/2022 г. по описа на СГС, I-22 съставражя указател на Библиотеката на Софийска адвокатска колегия и изданията са на разположение на членовете на колегията. Колекцията съдържа 680 библиографски единици, обособени в три раздела: фонд „Старопечатни издания“ (1843 – 1878), фонд „Редки и ценни издания“ (след 1878 г. и до днес) и фонд „Периодика“.

Колекцията е експонирана в специални библиотечни шкафове със стъклени витрини в читалня и споделен офис на САК на ет. 2 в сградата на Търговския дом в столицата.

Най-старото издание в Библиотеката е на френския държавник и историк Адолф Тиерс „Histoire de la Révolution française“ от 1834 г. От по-ранния период са и сборниците с османско законодателство от 1871 г. „Пълно събрание на държавните закони, устави и наставления и високи заповеди на Османската империя...“ , преведено от турски от Христо С. Арнаудов, както и 7-томното издание, преведено на френски език, на сборника от 1873 г. „Legislation ottomane, ou, Recueil des lois, reglements, ordonnances, traites, capitulations et autres documets officiels de l'Empire ottoman“, дигитализирано и достъпно чрез Френската национална библиотека „Галика“. Открояват се също изданията на Джоузеф Адриен Рогрон – френски юрист, автор на „Code Napoléon“ (известен като „Наполеонов кодекс“, изд. от 1859 г.) и „Code penal“ (изд. от 1865 г.), които представляват първата съвременна кодификация на гражданското и наказателното право.

В основната си част изданията от Колекцията „Редки и ценни издания“ са в областта на правото (закони, сборници, съдебна практика и коментари, монографии), но присъстват и издания от други тематични области (история, политика, география, философия, художествена литература). Книгите са на български, английски, руски, френски, немски, гръцки, полски, сръбски и други езици.

Към момента електронният каталог на Библиотеката съдържа 2700 библиографски записа на каталогизираните книги и периодични издания в областта на юридическата наука и практика. Търсенето може да се извършва по автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др., което прави фондът на Библиотеката достъпен и лесен за използване. Достъпът до интернет каталога е чрез линк: http://78.130.168.70/abweb/public/.

8. Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

8.1. От 11 септември 2023 г. всички задължения към Софийска адвокатска колегия могат да се заплащат през модул за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg. При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания адвокатът ще може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания и за дължими суми, както и да получи доказателство за плащанията и информация за различни услуги на САК. Новата платежна система е част от реорганизацията на финансовата дейност на Софийска адвокатска колегия и свързване на системата е-адвокатура (https://e-advokatura.vas.bg/bg) със закритата секция на сайта на САК (https://www.sak-sas.bg/bg/auth/api/login).

Ръководство за работа със системата, отговори на често задавани въпроси и видео-уроци са достъпни на сайта на САК: Плащане онлайн. Сигнали за неточности и проблеми при работата с новата система се подават на ектронен адрес: register@sak-sas.bg.

През месец септември извършените он-лайн плащания са 14 % от всички постъпили плащания в САК за месеца, докато през м. ноември делът на он-лайн плащанията се увеличава до 25 %. Надяваме се тенденцията да се запази и да доведе до целеното улесняване на адвокатите, оптимизиране на разходите за касово обслужване и свеждане до минимум на неточностите и грешките.

8.2. При плащане през електронния портал pay.sak-sas.bg може да заявите за плащането да бъде издадена на фактура на името на адвокатско дружество/съдужие, като въведете данни за това. В този случай издадената фактура, заедно с всички други документи за плащане, се съхранява в профила на адвоката в електронния портал.

В случай че желаете издаването на фактура при плащане в брой или по банков път (чрез превод по банковата сметка за членски внос: BG61UBBS88881000871392), следва да направите искане за това, което може да изпратите на електронния адрес на колегията.

9. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

9.1. 29 декември 2023 г. е последният ден, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, могат да ползват същата отстъпка от 5% и при заплащане на разликата между предишния размер на членския внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

9.2. От 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

Въпреки намалената встъпителна вноска, поради по-големия брой приети адвокати от САК в сравнение с предходните три години, приходите от встъпителни вноски за 2023 г. са в размер на 397 800 лв., спрямо предвидените в бюджета 290 000 лв.

През 2023 г., до 21.12.2023 г., е предоставена помощ на общо 111 адвокати от САК на обща стойност 37 500 лв., при предвидени в бюджета разходи от 40 000 лв.

10. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

С решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК с богат каталог с правни заглавия, принтер и скенер.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от САК, така и колеги от цялата страна.

11. In MEMORIAM: Напусна ни адвокат Петър Кирилов Петров

На 15 декември 2023 г. почина нашият колега и приятел – адвокат Петър Кирилов Петров.

Член на Софийска адвокатска колегия от 1978 г., отдаден изцяло на адвокатската професия, през целия си професионален път адвокат Петър Петров допринася за издигане на престижа на професията с професионализма, всеотдайността си и с готовността да помогне на всеки със своите знания и опит.

Адвокат Петров е бил секретар на 4-ти адвокатски колектив, член и заместник-председател на Софийски адвокатски съвет, председател на Висшия контролен съвет и член на Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Петър Петров е дългогодишен национален представител на България в Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа, (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE), с голям авторитет сред представителите на останалите национални адвокатури. Той е сред авторите на действащия у нас Етичен кодекс на адвоката, с който са уредени деонтологичните основи на адвокатската професия в съответствие с модела на Кодекс за поведение на Европейските адвокати на CCBE.

Изказваме искрени съболезнования и съпричастност към семейството му и всички близки.

ІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд

1.1. ВКС образува тълкувателно дело относно допустимостта на иск по Закона за наследството за нищожност на делба, която е допусната, но не е извършена

Върховният касационен съд (ВКС) е образувал Тълкувателно дело №4/2023 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС на тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустим ли е иск по чл. 75, ал. 2 ЗН за нищожност на делба, ако тя е допусната, но все още не е извършена?“.

Тълкувателното дело е образувано заради наличието на противоречива практика на състави на Върховния касационен съд, изразена в определения по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК. В определение по ч. гр. д. №490/2012 г. на I г. о. на ВКС съдът е приел, че иск за прогласяване на нищожност на делба поради неучастие на съсобственик е допустим и тогава, когато тя е допусната, но все още не е извършена. Обратното е прието в определение по ч. гр. д. №3119/2014 г. на I г. о. на ВКС и в определение по ч. гр. д. №653/2016 г. на ІV г. о. на ВКС – че иск за нищожност на делба не е допустим, ако тя е допусната, но не е извършена.

1.2. ВКС отклони искането за постановяване на тълкувателно решение по въпроси относно регресните права между солидарните длъжници при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК на ВКС) със свое Определение №3/2023 г. от 13.12.2023 г. по Тълкувателно дело №3/2023 г. е отклонило направеното предложение за приемане на тълкувателно решение по въпросите:

1. При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи необходимо ли е за възникване на регресни права между солидарните длъжници, в т. ч. между поръчителя (за платеното от него) и главния длъжник, да бъде погасен целият дълг или е достатъчно да е изплатена част от общото задължение?

2. Кой е началният момент, от който започва да тече давност за вземанията по договор за банков кредит, при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, в отношенията между солидарните длъжници, в т. ч. между поръчителя (за платеното от него) и главния длъжник?

Според ОСГТК на ВКС по поставените въпроси липсват противоречиви становища в практиката на Върховния съд (ВС) и Върховния касационен съд.

С пълния текст на Определението на ОСГТК на ВКС можете да се запознаете на сайта на ВКС.

2. Информация за работата на Върховен административен съд

ВАС обяви за нищожно решението на Министерски съвет, с което се оттегля предложението му до Президента на Република България за издаване на Указ за обособяването на Обзор като самостоятелна община

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожно Решение №329 от 27.04.2023 г. на Министерския съвет (МС), с което на основание чл. 9, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) е взето следното решение:

1. Оттегля предложението до Президента на Република България да издаде указ за утвърждаване на границите и административния център на създадената нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас, и на промените в границите на община Несебър, област Бургас;

2. Отменя Решение №253 на МС от 2021 г. за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас.

Административно дело №5289 от 2023 г. е образувано по жалби на кмета на община Обзор, група физически лица и Инициативен комитет за обособяване на нова община с център гр. Обзор.

Съгласно чл. 98, т. 5 и чл. 102, ал. 1 от Конституцията, президентът утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет. Предвиденото в Конституцията правомощие на МС е да отправи предложение до президента да утвърди промени на границите и центровете на административно-териториалните единици. Съответно разпоредбата на чл. 9 ЗАТУРБ регламентира сложен фактически състав, при осъществяването на който и при наличие на предпоставките на чл. 8 или на чл. 9, ал. 3 ЗАТУРБ, се създава нова община, се посочва в решението на ВКС.

Върховните съдии приемат, че Министерски съвет не може да отмени акта си в разглеждания случай нито служебно, нито по искане на заинтересована страна. Нещо повече, веднъж след като е отправено предложението до президента за издаване на указ по чл. 98, т. 5 от Конституцията, изцяло в правомощията на този орган е да разреши отнесения до него въпрос. Нито Конституцията, нито ЗАТУРБ предвиждат правомощие на МС да оттегля или отменя решенията си по чл. 9, ал. 1, т. 6 ЗАТУРБ, включително и тези, взети при условията на чл. 8, ал. 3 ЗАТУРБ.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

3. Информация за работата на Софийски апелативен съд

В периода на инвентаризация адвокатите и гражданите ще могат да извършват справки в адвокатска стая (стая №102-партер) от 9.00 до 17.00 ч., а в деловодствата и Регистратурите за класифицирана информацияот 09.00 до 12.00 ч.

1.2. Със Заповед А-1746/27.11.2023 г. на зам.-председателя на Софийски апелативен съд съдия Иво Дачев наказателните производства по атакувани мерки за процесуална принуда, образувани в Апелативен съд–София и насрочени за разглеждане в периода от 1 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г., ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата, както следва:

- на 14.12.2023 г. (четвъртък)

- на 09.01.2024 г. (вторник)

- на 11.01.2024 г. (четвъртък)

- на 25.01.2024 г. (четвъртък)

4. Информация за работата на Софийски градски съд

Със Заповед РД-13-8446/04.12.2023 г. на председателя на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е разпоредена пълна годишна инвентаризация в периода от 8 до 26 януари 2024 г., включително, на делата в служби „Съдебно деловодство“ и Архива на Софийски градски съд.

За времето на инвентаризацията се ограничава приемното време, като справките по дела, получаването на преписи и удостоверения, ще се извършват всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа.

5. Информация от Министерство на правосъдието

5.1. Мобилно приложение „Помогни ми“ за жертвите на домашно насилие

На 21 декември 2023 г. в Министерство на правосъдието беше представено мобилното приложение „Помогни ми“ за жертви на домашно насилие.

Приложението е достъпно в App Store и Google Play. То е разработено от „Информационно обслужване“ АД по проект, изпълняван от Националното бюро за правна помощ (НБПП), финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 –2021.

Идеята за мобилното приложение е от всяка точка на България нуждаещите се да могат да открият всички координати – адреси, телефони, имейли на институциите в близост до тях, ангажирани с защита и подкрепа на пострадали. Сигнал чрез приложението може да подаде всеки близък, приятел или дори учител на жертвите.

5.2. Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

Напомняме, че Министерство на правосъдието въведе няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията посредством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, и да получава информация във връзка с това.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Създадена е възможност и за подаване на документи за участие на място при организатора на търга, който ще регистрира участника в системата.

6. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

6.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) е към Агенция по вписвания (АВп). Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

6.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

При заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВ ПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

ІІІ. Финансови въпроси

1. Разходи във връзка със закупуване на лек автомобил за нуждите на Софийска адвокатска колегия

Със свое Решение №2509 по Протокол №29 от 05.12.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да се бракува лекия автомобил, модел Хонда „Шатъл“ от 1999 г., собственост на САК, и да бъде закупен нов служебен автомобил (ван или миниван) за логистичното обезпечаване на дейността на колегията.

Използваният сега автомобил е стар, често се поврежда, което блокира дейности на колегията, създава предпоставки за ПТП и поддръжката му е свързана с големи разходи. С въвеждането от 1 декември 2024 г. на новите екологични изисквания за въпросната Хонда „Шатъл“ ще важи забраната за движение в централната част на София.

2. Закупуване на нови модули от програмния продукт „Автоматизирана библиотека“ за Библиотеката на САК

Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да бъдат закупени допълнителни модули от програмния продукт „Автоматизирана библиотека“ за нуждите на каталогизирането и дигитализирането на библиотечният фонд на САК и най-вече на Колекцията „Редки и ценни издания“.

За целта ще бъде сключен договор с фирма „РС-ТМ“ ООД за закупуване на модул „Информационни бюлетини“ и модул, с помощта на който ще се подготвят и зареждат въведени данни за представяне на дигиталните колекции в Интернет за ползване от външни потребители. Новите модули са на обща стойност 1710 лева.

(Решение №2510 по Протокол №29 от 05.12.2023 г.)

3. Поръчка за адвокатски пълномощни (кочани) и химикалки

3.1. С Решение №2511 по Протокол №29 от 05.12.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия възложи на фирма „ДЕМАКС“ АД изработката на 1500 броя адвокатски пълномощни (кочана) при единична цена от 2.40 лева за брой, без включен ДДС.

3.2. Софийски адвокатски съвет взе решение да възложи на фирма за офис консумативи, канцеларски материали и офис техника „O Plus“ изработката на 5000 бройки брандирани химикалки с надпис „Софийска адвокатска колегия“ при единична цена от 0.80 лв. без ДДС. (Решение №2515 по Протокол №29).

4. Тестване на сигурност на системата

Софийски адвокатски съвет взе решение да възложи на специализирана фирма извършването на тест за сигурност, който има за цел да открие уязвимости, неправилни конфигурации и други слабости в сигурността, както и да оцени цялостната сигурност на уеб базираните приложения, собственост на Софийска адвокатска колегия, чрез които се администрира дейността на колегията.

Тестът за сигурност е предвиден и за двете действащи системи на САК, а именно системата на сайта на САК, която включва информация в закритата секция, и асоциираната към нея система за електронни плащания и отчитане на плащанията на адвокатите от САК, както и комуникация с членовете на колегията. Провеждането на теста е наложително, за да бъдат обезпечени в максимална степен сигурността на данните и цялостната дейност на електронната система на САК.

Изпълнителят на услугата „тест за сигурност“ е избран след отправено искане за оферти до общо пет специализирани фирми.

IV. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Нови Правила за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева

Напомняме, че с Решение №2361 по Протокол №22 от 04.10.2023 г. Софийски адвокатски съвет прие ново изменение на Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева. Правилата са приети с Решение на Софийски адвокатски съвет №1038/16.03.2022 г. и изменени с Решение №1110/06.04.2022 г. и Решение №2285/13.09.2023 г.

С актуалните Правила можете да се запознаете тук.

2. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 354 броя отчети на адвокати, предоставили правна помощ по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 5 декември до 21 декември 2023 г.

С Писмо на НБПП от 06.11.2023 г. и с оглед приключване на бюджетната година, НБПП определи краен срок до 28 ноември 2023 г., в който да бъдат представени в НБПП заверени отчети, по които да се извърши плащане в рамките на настоящата година. Поради това отчетите, заверени от адвокатския съвет и изпратени в НБПП въз основа на решенията на Софийски адвокатски съвет от 05.12.2023 г. и 20.12.2023 г., ще бъдат разгледани от НБПП и съответно заплатени през 2024 г.

За улеснение отчетите за предоставена правна помощ по ЗПП адвокатите могат да изпращат през Единната електронна система за правна помощ (линк) или на електронния адрес на регистратурата на САК: register@sak-sas.bg.

3. Списък на дежурни адвокати за януари 2024 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 януари 2024 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец януари 2024 г. ще бъде обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне